Maaş Tekid Yazısı – Mektubu Örneği

Şub 24, 2018 | İcra Hukuku

Maaş Tekid Yazısı – Mektubu Örneği -1-

T.C

………..                                                                                               

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                    

DOSYA NO:2012/  Esas       

 

X İŞLETMESİ
(adresi)

 

ALACAKLI                           : ……

VEKİLİ                                   : Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana/Seyhan

BORÇLU                              : ………

BORÇ MİKTARI                 : ………… TL

İlgi sayılı yazımız ile borçlunun almakta olduğu maaşı üzerine haciz konulması istenilmiş olmasına rağmen bu güne kadar her hangi bir kesintinin yapılmadığı gibi neden kesinti yapılamadığı hakkında müdürlüğümüze bilgi verilmemiştir. 

Borçlunun maaşından kesinti yapılmış ise müdürlüğümüzün …………………hesabına dosya numarası da yazılarak gönderilmesi, yapılmamış ise yapılmayış sebebinin bildirilmesi, ayrıca borçlunun maaşında haciz mevcut olması halinde hacizlerin sırası ile bu dosyanın alındığı sıranın bir hafta içerisinde müdürlüğümüze bildirilmesi rica olunur.

Haczin tatbiki hususunda İ.İ.K. ‘nın 355, 356, 357. maddelerinin göz önünde bulundurulması, aksi takdirde borçlunun maaş veya ücretini kesmeyen ve zamanında müdürlüğümüze gönderemeyen mesul kişiler hakkında yasal işlem yapılacağının bilinmesi ihtar olunur.  Müzekkeremiz gereği yerine getirilmediği takdirde suç duyurusunu esas olmak üzere ilgililerin kimlik bilgilerinin müdürlüğümüze bildirilmesine karar verilmiştir. Müzekkeremizin size ulaşmasından tarihinden itibaren 7 GÜN içerisinde bilgi verilmesi tebliğ olunur.

Not: Alacaklı vekili elden takibe yetkilidir.                                                      

 

                                                                                                                                                            İcra Müd.Yrd. 

   24.07.2017

Maaş Tekid Yazısı – Mektubu Örneği -2-

          T.C.
……………..
…..İCRA DAİRESİ 
Dosya No : 
     

(işyeri unvanı)

       
Alacaklının adı soyadı                                                              :  
Alacaklının vekilinin adı soyadı ve adresi                                                              :  
Borçlunun adı soyadı ve adresi :  
İlgili                                      

 

İlgilinin Adresi                   

Borç Miktarı

 

:

:

 

                 Yukarıda belirtilen borç miktarının tahsili için borçlunun almakta olduğu maaşı veya ücretinin borç bitinceye kadar ¼’ ünün haczi hakkındaki kararımız 30/11/2018 tarihli yazımızla bildirilmiş ancak yapılan kesintiler bugüne kadar Müdürlüğümüze gönderilmemiştir.

Borçlunun maaşından yukarıda belirtilen son borç rakamına göre kesinti yapılmasına, yapılacak kesintilerin düzenli olarak Müdürlüğümüze ait banka hesabına yatırılmasına, gönderilemiyorsa 3 gün içinde nedeninin bildirilmesine karar verilmiştir.

Karar gereğince işlem yapılması, aksine hareket edenler hakkında İcra ve İflas Yasası’ nın 356. ve 357.maddelerinin uygulanacağının bilinmesi TEKİDEN rica olunur…./…/….

       

 

İcra Müdürü

 
           

Maaş Haczi Tekid Dilekçesi -3-

T.C.

İSTANBUL ANADOLU   

17. İCRA DAİRESİ

.ESAS

 

X HİZMETLERİ TİC. A.Ş.

               

İLGİ        : 10/04/2019 Tarih ve aynı sayılı haciz yazımız

ALACAKLI:

VEKİLİ   :

BORÇLU: 

BORÇ MİKTARI  : 4.184,49 TL.

İlgi sayılı yazımız ile dosyamız borçlusu X’in  maaş ve ücretlerinin ¼ üne borç bitinceye kadar haciz edilerek kesintilerin müdürlüğümüz dosyasına gönderilmesi istenilmiş ve ilgi sayılı yazımızın 12.04.2019 tarihinde  kurumunuza tebliğ edildiği ancak kesintilerin gönderilmediği anlaşılmıştır.

Borçlunun  maaşından kesinti yapılıp yapılmadığı, kesinti yapılmamış ise sebebinin bildirilmesi, kesinti yapılmış ise hangi aydan itibaren olduğunun ve borçlunun  ne kadar ücret aldığının da belirtilerek, yapılan kesintilerin de en kısa zamanda müdürlüğümüzün aşağıda belirtilen hesabına dosya numarası belirtilmek suretiyle gönderilmesi, aksi takdirde görevini yapmayan ilgililer hakkında alacaklı tarafından suç duyurusunda bulunulacağı ve başkaca karara gerek kalmaksızın sorumlu olduğunuz miktar kadar hakkınızda icrai işlem yapılacağının bilinmesi ihtar olunur.30/04/2019

İcra Müdür Yardımcısı

Maaş Tekit Dilekçe Örneği -4-

T.C.

ANKARA

…. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO                            : ……….. E.

 

 

X’ e

 

 

ALACAKLI                 : ………………TİC. A.Ş

VEKİLİ                             : Av. ……………. – …………/ANKARA

BORÇLU                        : …………… (T.C.K. No: …………….)

İŞYERİ ADRESİ             : ………………..

 

BORÇ MİKTARI          : ……… TL (takip çıkışı –faiz ve masraflar hariç-)

Yukarıda yazılı dosyanız kapsamında borçlunun almakta olduğu Maaşı Veya Ücretinin Borç Bitinceye Kadar 1/4’ünün, Emekli Olması Halinde Emekli İkramiyesinin, Kıdem Ve İhbar Tazminatının, Döner Sermaye Alacağının, Ek Ücret Ödemelerinin, Borçlunun Bazı Aylarda Çift Maaş Veya Ücret Almakta İse Çift Maaş Almakta Olduğu Durumlarda Dikkate Alınmasına Ve Kesintilerin Çift Maaş Üzerinden Yapılmasına Ve Kurumunuzdaki Her Türlü Hak Ve Alacağının Haczine ve maaş haciz müzekkeresi gönderilmesine karar verilmiştir.

Karara istinaden tarafınıza maaş haciz müzekkeresi gönderilmiş, maaş haciz müzekkeresi ../../2019 tarihinde tebliğ olmuş ancak yapılması gereken kesintiler bugüne kadar Müdürlüğümüze gönderilmemiş ve müzekkeremize tarafınızca hiçbir cevap verilmemiştir.

Karar uyarınca işbu yazının tebliğini müteakip;

  • Borçlunun maaşından yapılacak tevkifatların geciktirilmeden en geç 7 gün içinde gönderilmesinin temini,
  • Borçlunun maaşı üzerine konulmuş başka hacizler var ise sıraya alınması ve dosya no.ları ile borç miktarının ve ne zaman sona ereceğinin en geç 7 gün içinde bildirilmesi,

           

  • Borçlunun yer değiştirme, istifa, emekli ve maaşında vuku bulabilecek değişikliklerin en geç 7 gün içinde bildirilmesi,
  • Borçlunun maaşından yukarıda anılan alacağın tahsili için kesinti yapılmasına, yapılacak kesintilerin muntazam olarak Müdürlüğümüze gönderilmesine, gönderilemiyorsa nedeninin bildirilmesine karar verilmiştir. Karar gereğince işlem yapılması, aksine hareket edenler hakkında İcra İflas Kanunu’nun 356 ve 357. maddelerinin uygulanacağının bilinmesi TEKİDEN rica olunur.

 

…. İcra Md.Yrd.

Mühür ve İmza

İCRA DAİRESİ          : Vakıflar Bankası T.A.O.

HESAP BİLGİLERİ  : TR………

Maaş Tekid Talebi -5-

TC

DERİNKUYU                                                                                                                                                                                                                                                                                                           TEKİT

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:    

İLÇE JANDARMA KARAKOL KOMTANLIĞI’NE

SİNCİK ADIYAMAN

İLGİ:…………………. tarih ve aynı sayılı yazımız.

BORÇ MİKTARI:………………..TL

İlgi sayılı yazımızla dosyamız borçlusu (Tc No:    )’ün iş bu borcundan dolayı borçlunun almakta olduğu maaşının ¼’ünün kesilerek müdürlüğümüz dosyasına gönderilmesine alacaklı vekilinin talebi üzerine karar verilmiştir ve ilgi sayılı yazımızla tarafınıza tebliğ edilmiştir.Ancak;Bu güne kadar müdürlüğümüz dosyasına herhangi bir bilgi ve para girişi yapılmamıştır.Bu nedenle  iş bu tekit müzekkeresinin tarafınıza tebliğinden 7 gün içerisinde gerekli işlemlerin yapılarak neticeden müdürlüğümüz  dosyasına bilgi verilmesine  alacaklı vekilinin talebi üzerine karar verilmiştir.

Karar gereğince işlem yapılarak neticeden müdürlüğümüz dosyasına bilgi verilmesi rica olunur.26.05.2014

                                                                                                                     İcra Müdürü

TC

DERİNKUYU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TEKİT

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:       

İLÇE JANDARMA KARAKOL KOMTANLIĞI’NE

SİNCİK ADIYAMAN

İLGİ:…………………. tarih ve aynı sayılı yazımız.

BORÇ MİKTARI:………………..TL

İlgi sayılı yazımızla dosyamız borçlusu (Tc No:    )’ün iş bu borcundan dolayı borçlunun almakta olduğu maaşının ¼’ünün kesilerek müdürlüğümüz dosyasına gönderilmesine alacaklı vekilinin talebi üzerine karar verilmiştir ve işgi sayılı yazımızla tarafınıza tebliğ edilmiştir.Ancak;Bu güne kadar müdürlüğümüz dosyasına herhangi bir bilgi ve para girişi yapılmamıştır.Bu nedenle  iş bu tekit müzekkeresinin tarafınıza tebliğinden 7 gün içerisinde gerekli işlemlerin yapılarak neticeden müdürlüğümüz  dosyasına bilgi verilmesine  alacaklı vekilinin talebi üzerine karar verilmiştir.

Karar gereğince işlem yapılarak neticeden müdürlüğümüz dosyasına bilgi verilmesi rica olunur.26.05.2014

                                                                                                                     İcra Müdürü

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

1 Yorum

  1. gamze

    ÇOK TEŞEKKÜRLERR ÇOK YARDIMCI OLUYORSUNUZ ALLAH RAZI OLSUN. KURTARICISINIZ. İYİ ÇALIŞMALAR.

    Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.