Maaş Haczine İştirak

Maaş Haczine İştirak Nedir? 2018

Maaş Haczine İştirak

Bir alacaklının belirli bir mal üzerine koydurmuş olduğu hacze, belirli şartlarla başka bir alacaklının da ka­tılmasına, hacze iştirak denilir.

Hacze iştirak, iki çeşittir. Bunlar, adi (takipli) iştirak ve imtiyazlı (takipsiz) iştirak.

Hacze adi iştirak , başka bir alacaklının da önceden konulmuş hacze katılabilmesi için, bir takip yapmış olması ve kendisine de haciz isteme yetkisinin gelmiş olması gerekir. Oysa imtiyazlı iştirak de takip yapılma­sına gerek olmaksızın, Kanunda tahdidi olarak sayılan kişiler, alacağı belirli ilişkilerden doğmak şartıyla, imti­yazlı iştirak hakkına sahip olmaktadır.

Hacze imtiyazlı iştirakte, eşin alacağı evlilik birliğinden doğmalıdır. Çocukların alacağı velayetten doğmalıdır. Ve bunlar her zaman değil, ancak evliliğin ve velayetin devamı sırasında ya da bunların sona erme tarihin­den itibaren 1 yıl içinde borçlunun mallarına haciz konulması halinde imtiyazlı iştirak hakkına sahiptir.

Nafaka alacaklısı bir süre ile sınırlı olmaksızın iştirak hakkına sahiptir. Ancak nafaka alacaklısının iştirak edebilmesi de kötü niyetli olmamasına bağlıdır.

İcra dairesi, hacze imtiyazlı iştirak talebini alacaklı ve borçluya tebliğ eder. Eğer bunlar imtiyazlı iştirak hak­kına kendilerine verilen 7 günlük süre içinde itiraz ederlerse, icra dairesi iştirak talebinde buluna kişiye 7 gün içinde mahkemede dava açmak için süre verir. Bu süre içinde dava açılmazsa, iştirak hakkı düşer.

Hacze iştirak talebi, icra dairesine yapılır.

Ancak maaş ve ücret hacizlerinde hacze iştirak olanağı kabul edilmemiştir.

Ayrıca, hacze başka bir alacaklı da katıldığı için haczedilen malın bedeli bütün alacakları karşılamaya yet­mezse, icra dairesi, talep üzerine varsa borçlunun başka mallarını haczeder.

Hacze iştirak dolayısıyla işlerlik kazanan bu hacze, ilave haciz denilir.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.