MAAŞ HACZİNE CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Maaş Haczine Cevap Dilekçesi Nasıl Yazılır? Bünyesinde işçi çalıştıran firmaların sık sık rastladığı bir durumdur maaş haczi yazısı. Firmalar söz konusu maaş haczine karşı cevap vermek ile yükümlüdürler. Makalemizde maaş haczine cevap dilekçesi örneği mevcuttur.

Maaş haczine verilecek cevap son derece önemlidir, eğer eksik bir cevap verilirse veya herhangi bir cevap verilmez ise cevap veren 3. kişinin sorumluluğu ortaya çıkacaktır.

Maaş Haczine Cevap Dilekçesi Örneği -1-

T.C.

MERSİN

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 DOSYA NO         : 2018/4685  ESAS

KONU                  : 19/07/2018  Tarihli maaş haciz yazısına cevabımızdır.

CEVAP VEREN :

VEKİLİ               : Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

ALACAKLI         : 

VEKİLİ               :

BORÇLU             : 

BORÇ                              : 

Yukarıda numarası belirtilen dosya ile aleyhine icra takibi yapılan dosyanız borçlusunun maaş haczi için müvekkil şirkete 19/07/2018 tarihli maaş haciz müzekkeresi gönderilmiştir.

Dosyanız borçlusu x, 03/07/2018 tarihinde işten ayrılmış olup, SGK işten çıkış bildirgesi işbu müzekkeremiz ekinde sunulmaktadır. Tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla, borçlunun müvekkil şirketten hiçbir hak ve alacağı da bulunmamaktadır. Bu doğrultuda gerekli işlemlerin yapılmasını saygıyla vekaleten talep ederiz. 02/08/2018

Ek:

-SGK İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ

-ONAYLANMIŞ VEKALETNAME

Maaş Haczi Müzekkeresine Cevap Dilekçesi Örneği -2-

T.C.

ADANA ( ) İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No: 

Beyanda Bulunan 3. Şahıs: 

Beyanda Bulunan Vekili   : 

Alacaklı                             : 

Alacaklı Vekili                  : 

Borçlu                               : 

Konu                                 : 

Borç Miktarı                    : 

Açıklamalar:

Müdürlüğünüzün yukarıda numarası yazılı dosyasından borçlu ………………………. hakkında gönderilen maaş haczi müzekkeresi müvekkil şirkete tebliğ olunmuştur. Dosyanız borçlusu müvekkilim şirket nezdinde çalışmaktadır. Borçlu …………………………. ‘nun maaşının ¼’i ne tekabül eden kısmının dosyanız haczi 4. sırada olmak üzere ( İlk sıra ………….İcra Dairesi Müdürlüğünün ……………. e.sayılı dosyası , 2. sıra …………………İcra Müdürlüğünün ……………..e.sayılı dosyası, 3.sıra ise ………………….İcra Müdürlüğünün ………….. e. sayılı dosyasıdır.) kesinti yapılarak Müdürlüğünüz hesabına gönderileceği hususu bilgilerinize arz olunur .04/07/2019

Maaş Haczine Cevap Dilekçesi Nasıl Yazılır

Maaş Haczi Müzekkeresine Cevap Dilekçesi Örneği -3-

T.C.

ADANA ( ) İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No: 

Alacaklı                        :

Vekilleri                       :

Borçlu                          :

Konusu  Miktarı         : Maaş Haczi Müzekkeresine cevabımızdır. (X tl)

AÇIKLAMALAR           :

1) Müdürlüğünüzün yukarıda numarası yazılı dosyasından borçlu X hakkında gönderilen maaş haczi müzekkeresi şirketimize tebliğ olmuştur.

2) Öncelikli olarak Adana X İcra dairesinin X E. Sayılı  Alacaklının X, borç miktarının X TL olduğu  dosyasından maaş haczi gönderilmiştir.

3) 2. Sırada ise X Bankası A.Ş. ‘NİN X İcra Müdürlü X E. Sayılı borç miktarının X tl olan  dosyası bulunmaktadır.

4) 3. Sırada ise X Bankası X’nin X İcra Müdürlüğü X E. Sayılı borç miktarı X tl olan dosyası bulunmaktadır.

5) 4. T. X A.Ş.’nin X İcra Müdürlüğü X E. Sayılı borç miktarı X tl olan dosyası bulunmaktadır.

6) 5.  X A.Ş.’nin X İcra Müdürlüğü X E. Sayılı borç miktarı X  tl olan dosyası bulunmaktadır.

Borçlu, Şirket bünyesinde asgari ücret ile  çalışmakta olup maaş hacziniz sıraya işlenmiştir. Hacziniz X. Sıradadır.

7) Dosyanızdan önce borçlunun maaşı üzerinde haciz olması nedeniyle BU AŞAMADA HACZİNİZ TATBİK EDİLEMEMİŞTİR. İlgili dosyanın ödemeleri bittiği takdirde tarafınıza ödeme yapıla bilinecektir. Durumun gereği için cevabımızı ve itirazlarımızı bilgilerinize  sunarız. Saygılarımla. 04.09.2019

                                              Av.

Maaş Haczine Cevap Dilekçesi Örneği -4-

Bakırköy 12. İcra Müdürlüğü’ne,  

Dosya No: 2019/—–Esas

Beyanda Bulunan 3. Şahıs : Vekili :

Konu                   : Maaş veya ücret haczine ilişkin beyanlarımızın bildirilmesidir.

AÇIKLAMALAR

Müdürlüğünüzün—-  Esas sayılı dosyasında borçlu   —-almakta olduğu maaş ve ücretinin ¼ ‘ünün haczine karar verilmiş ve borç miktarı kapanıncaya kadar borçlunun maaşında kesinti yapılarak icra dosyasına yatırılması istenilmiştir.

Takip borçlusu, —– üçüncü şahıs şirkette çalışandır. Maaşı net 2.020,91 TL olup Kanuna göre kesinti yapılacak maaşının ¼’ü  505,2275 TL ’dir.  Maaşının üstünde herhangi bir haciz şirket kayıtlarında görünmemektedir. Takip eden aydan itibaren aksine bir yazı gelmediği sürece belirtilen tutar borçlunun maaşından kesilerek yazınızda belirtilen banka numarasına havale edilecektir.

Gereğinin takdir ve ifasını dilerim.  06.11.2019

Saygılarımla,

Üçüncü Şahıs Vekili,

Maaş Haczine Cevap -5-

ADANA X İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No:

Beyanda Bulunan 3. Şahıs:

Alacaklı:

Borçlu:

Konusu : Maaş haczi kararına dair beyanlarımızdır.

Beyanlarımız:

 • Yukarıda esas numarası belirtilen icra dosyasından gönderilen maaş haczi teskeresi 09.07.2020 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiş olup süresi içerisinde beyanlarımızı sunarız.
 • Borçlu, firmamızda aylık net 2.324,70 TL maaş ile çalışmaya devam etmekte olup kendisinin firmamız uhdesinde başkaca bir hak ve alacağı yoktur.
 • Borçluya maaş ödemesi her ayın 5. Günleri yapılmakta olup kendisinin firmamızda çalışacağı süre boyunca ve yazınızda belirtilen borcu bitene kadar net maaşından ¼ kesinti yapılacak ve süresinde icra dairenize gönderilecektir.
 • Beyanlarımızın kabulü ile borçlunun maaşından yapılacak kesintinin belirlenmesi açısından tarafımıza dosya kapak hesabının gönderilmesine de karar verilmesi talep olunur. tarih

                                                                                               Beyanda Bulunan 3. Şahıs

                                                   X Tic. Ltd. Şti.

Maaş haczi sıraya koyma dilekçesi -6-

ADANA … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO                  :

 

BEYANDA

BULUNAN 3. KİŞİ        

VEKİLLERİ                  

ALACAKLI                   :

VEKİLİ                         :

BORÇLU                      :

KONU              : Borçlu hakkında, yapmış olduğunuz maaş haczi müzekkeresine cevaplarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR            :

Müdürlüğünüzce gönderilen, yukarıda esas numarası belirtilen dosya borçlusu …’a ait maaş haczi yazısı müvekkil şirketimize tebliğ edilmiştir. İşyerinde çalışan dosya borçlusuna ait istediğiniz bilgileri, bildirmekteyiz. Borçlu … şirketimizde çalışmakta olup şirket kayıtlarındaki güncel adresi …’dır.

Sizden önce … İcra Müdürlüğü …./…. sayılı dosyasından haciz konulmuş olup, bu dosyadan maaş kesintisi yapılmaktadır. İkinci sırada yer almanız sebebi ile ilk dosyanın borcu bittiğinde borçlunun maaşından yapılacak olan kesintiler müdürlüğünüz dosyasına gönderilecektir. Müvekkil şirket adına vekâleten işbu hususu bilgilerinize sunarız.

Vekili

EKİ: 1) Vekâletname

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Borç Kalmadığına Dair Maaş Haczine Cevap Dilekçesi -7-

ADANA İCRA DAİRESİ’NE

DOSYA NO:

CEVAP VEREN

3. ŞAHIS:

VEKİLİ:

BORÇLU:

ALACAKLI:

VEKİLİ:

KONU: Maaş haczi müzekkeresine cevabımızdır. 

AÇIKLAMALAR

Müdürlüğünüzün yukarıda numarası yazılı dosyasından borçlu … hakkında gönderilen maaş haczi müzekkeresi müvekkil şirkete 14.01.2021 tarihinde tebliğ olunmuştur. 

Dosyanız borçlusu ……07.01.2021 tarihinde dosya borcunu ödemiştir. Dosyanın infaz olunması sebebiyle müvekkil şirketten herhangi bir hak veya alacağı bulunmadığından, maaş haczi kesintisi talebiniz yerine getirilememiştir. Gereğini vekaleten talep ederim.18.01.2021

3. Şahıs Vekili

Maaş Haczinin Sıraya Koyulması Dilekçesi -8-

T.C.

ADANA İCRA DAİRESİ’NE

Dosya No:

MAAŞ HACZİNE CEVAP VEREN:

VEKİLİ:

ALACAKLI:

VEKİLİ:

BORÇLU:

KONUSU: Sayın Müdürlüğünüzün … E. sayılı dosyasından şirketimize gönderilen 03.02.2021 tarihli maaş haciz bildirimine karşı beyan ve itirazlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR:

Sayın Müdürlüğünüzün yukarıda esası belirtilen icra takip dosyasından şirketimize 03.02.2021 tarihli maaş haciz bildirimi gönderilmiş olup, işbu müzekkere tarafımıza 26.02.2021 tarihinde elektronik tebligat yoluyla tebliğ edilmiştir. Dosyanız borçlusu X, şirketimiz nezdinde çalışmakta olup; hali hazırda borçlu aleyhinde başkaca maaş hacizleri bulunduğundan, dosyanızın 4. sıraya alındığını bildiririz. Zira maaş haczinde sıra şu şekildedir;

1-İstanbul … İcra Müdürlüğü’nün … E. dosyası,

2-İstanbul … İcra Müdürlüğü’nün .. Dosyası

3-İstanbul … İcra Müdürlüğü’nün … Dosyası.

Dolayısıyla işbu maaş haczinin tebliğ tarihi itibari ile yazınız gereği yerine getirilememiştir. İlgili dosyaların ödemelerinin ifa edilmesini müteakip tarafınıza ödeme yapılacaktır.

Açıklanan nedenle Sayın Müdürlüğünüz işbu takip dosyasından gönderilen 03.02.2021 tarihli maaş haciz müzekkeresine beyanlarımızı saygılarımızla bildiririz.

Cevap Veren 3. Şahıs

EK      : 1- Vekaletname

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

İtirazın Kaldırılması ve İflas Dava Dilekçesi

NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : İtirazın kaldırılması ve …

2 yorumlar

 1. Üstad merhaba,
  Şirkete çalışanla ilgili haciz yazısı geldi.
  Çalışan gelen yazıyı öğrenir öğrenmez.
  Borcun tamamını icra dairesine ödedi.
  Bizim icra dairesine cevap yazmamız gerekir mi?
  SAYGILARIMIZLA…
  yanıtınız için mailim:
  ibrahimcetin34@gmail.com
  Tel. 0544 719 90 93

 2. 4700 tl maas 1780 tl ek odeme almaktayim icra dairesi maasin 1/4ve ek ödemelerin tamamini haczedilnesine karar vermis fakat ben maas bankamdan 2400 tl blokeli kredi odemesi kesiliyor 1000 tl kira oduyorum farkli bankalara da 1500 tl civari pdemelerim var faturalarim 500 tl civari tutuyor kalan para ile de mutfak masraflarimi karşılıyor um simdi icra dairesi maasimdan 1125tl+1780ek odemenin tamamini haczeder ise kredim de icinden alininca birtek kiraya para kaliyor diger bankalar ve faturalarumla mutfak giderlerim için para kalmiyor ailemle yasamimi surdurebilmem mumkun degil iken icra dairesinin bu kararina itiraz edilebilir mi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: