Bir Sayfa Seçin

Lojman Tahliye/Boşaltma İstemine İtiraz Dilekçesi


 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

KAĞIZMAN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                                                                                                                      KAĞIZMAN

 

 

İLGİ                           : 30.06.2018 tarih B.30.2.KAÜ.0.M2.00.900/335 sayılı yazınız,

KONU                        : Lojman tahliye istemine itirazım hk.

İTİRAZLARIM        : 1- Sıra tahsisi yönünden;

                                   İlgi sayılı yazınızda oturmakta bulunduğum Meslek Yüksekokulunun X Cad. bulunan X Nolu lojmanın bana sıra tahsisli olarak tahsis edildiği iddia edilerek 5 yıllık süremin dolduğu iddiasıyla konutu tahliye etmem talep edilmektedir. Oysaki söz konusu lojman tarafıma sıra tahsisli değil, görevim sebebiyle görev tahsisli olarak tahsis edilmiştir. 

                                   2- Tahsis tarihi yönünden;

                                   Yine tarafıma gönderilen tahliye talebinde lojmanın tarafıma tahsis tarihi gerçeğe aykırı olarak yazılmıştır. Dolayısıyla bir an için lojmanın sıra tahsisli olduğu kabul edilecek olsa dahi, tarihin yanlış yazılması sebebiyle 5 yıllık süre yanlış hesaplanmaktadır. Ayrıca yine 2. tahsis tarihi olarak bildirilen 02.11.2010 tarihinde de tarafıma yeniden tahsis söz konusu değildir. Bilindiği gibi gerek 1. tahsisin; gerekse yapıldığı iddia edilen ikinci tahsisin geçerli olabilmesi için söz konusu tahsisin ilan edilmesi gerekmektedir. İddia edilen 2. tahsisle ilgili herhangi bir ilan mevcut değildir. Bu da konutun sıra tahsisli değil, görev tahsisli olduğunu bir kez daha teyit etmektedir.

                                   3- Esas ve usullere ilişkin belge yönünden;

                                   Tarafıma gönderilen tahliye isteminin ekinde Kağızman Meslek Yüksekokulu Konut Tahsis Esas ve Usullerine ilişkin belge gönderilmiştir. Her ne kadar söz konusu ekte herhangi bir tarih ve yürürlük tarihi yer almamış olsa da şifahi olarak öğrendiğim kadarıyla söz konusu belge yeni tarihlidir. Hukukumuzda özel hukuka dayalı olarak çıkarılan mevzuatlar çıkarıldığı tarihten itibaren ileriye dönük olarak uygulanır. Mevzuatın yürürlük tarihinden önce hak kazananlar için kazanılmış hak söz konusu olduğu gibi, özel hukukta geçmişe yürümezlik ilkesi hakimdir ve geçmişte yapılan işlemler için yeni çıkan kural geçerli değildir. Ayrıca, söz konusu belgede tarih ve yürürlük tarihinin yer almaması söz konusu belgenin geçerli olup olmadığı hususunu da akla getirmektedir. Bir başka deyişle sıra tahsisli olmayan konutumu sıra tahsisli hale getirebilmek için lojmanın tarafıma görev tahsisli olarak tahsisinden çok sonra çıkarılmış belgeye dayanarak tahliyemin talep edilmesi kabul edilebilir bir uygulama değildir.

SONUÇ                      : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, usul ve yasalara aykırı olarak talep edilen tahliye istemine itirazları bildirir ve itirazıma uygun olarak gereğinin yapılmasını arz ederim. (tarih)

İTİRAZ EDEN

Öğr. Gör.  

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi