Limited Şirket Ana Sözleşme Örneği

Kas 5, 2019 | Şirketler Hukuku Avukatlığı

LİMİTED ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ


1- Kuruluş;

Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

a)

b)

c)

2- Unvan;

Şirketin unvanı” SİNERJİ ……….. LİMİTED ŞİRKETİ” olup bundan sonra bu sözleşmede şirket olarak anılacaktır.

3- Amaç ve Konu;

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: Şirketin amacı 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu çerçevesinde ve bu kanunun amir hükümlerinin uygun olarak yeminli mali müşavirlik mesleğini bağımsız ve tarafsız olarak yürütmek üzere gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerde faaliyet ve işlemlerin sağlıklı güvenilir şekilde işleyişini sağlamak faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye ve değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililer ve resmi mercilerin yararına tarafsız bir şekilde sunmak aynı zamanda yüksek mesleki standartları gerçekleştirmek için gayret göstermektir.

Şirketin çalışma konusu:

–    Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin muhasebe sistemlerini kurmak işletmecilik finans mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak

–    3568 sayılı kanunun 12. maddesine göre çıkarılmış ve çıkartılacak yönetmelik çerçevesinde tasdik işlerini yapmak

–    İlgili mevzuat ile beyannamelerin mevzuat ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve resmi mercilerce verilecek görevleri yapmak

–    Mali tabloların ve beyannamelerin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğu ve hesapların denetim standartlarına uygunluğu ve hesapların denetim standartlarına göre incelendiğini tasdik etmek.

4- Merkez ve Şubeler;

Şirket merkezi (……………..)’dadır. Şirket ilgili Bakanlığına haber vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

5- Süre;

Şirketin müddeti tescil ve ilan tarihinden başlamak üzere doksan dokuz yıldır.

6- Sermaye;

Şirket sermayesi …. hisseye ayrılmış ….TL olup bunun;

…. hisseye karşılık olan …TL’ si ortak ….……. …….…,

…. hisseye karşılık olan …. TL’ si ortak………… ……….,

….. hisseye karşılık olan …..TL’ si ortak ……… ……….

tamamen taahhüt edilmiştir. Hisselerin dörtte biri olan ….TL nakden ödenmiş geriye kalan dörtte üç ise ortaklar kurulunca alınan karara göre ödenecektir.

7- İlan;

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 37. maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari yedi gün evvel yapılır.

8- Şirketin İdaresi;

Şirket işleri ve muameleleri ortaklar tarafından seçilerek bir müdür tarafından yürütülür. İlk 3 yıl için …….. ………… şirket müdürü olarak seçilmiştir.

9- Temsil ve İlzam;

Şirketi müdür temsil ederler. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar ortaklar tarafından tespit tescil ve ilan olunur. İlk 3 yıl için müdür olarak seçilmiş bulunan ……….. …………..’in münferiden şirket kaşesi ve unvanı altına vazedeceği imza ile şirketi temsil ve ilzam etmesine karar verilmiştir.

10- Müdürün Değiştirilmesi;

Müdür şirketin ödenmiş esas sermayesinin yarısından fazlasının temsil edildiği ortaklar kurulu kararı ile değiştirilir.

11- Bilançoların Bakanlığa Gönderilmesi;

İleride Ortak sayısı yirmiyi geçsin geçmesin her sene düzenlenecek bilanço ve kar zarar hesaplarının tastikli iki nüshası toplantı gününü takip eden bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na gönderilir.

12- Hesap Yılı;

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin suretle kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

13-Karın Dağıtımı;

Şirketin safi karı yıl içinde sağlanan gelirlerden dönem içinde yapılmış olan kanuni giderlerin düşülmesinden sonra kalan miktardır. Safi kardan her yıl önce %…. ihtiyat akçesi ayrılır. Kalan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan %… ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir. Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirkette alıkonulması veya memur ve hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi hususlarda şirket sermayesinin %….’ini temsil eden hissedarlar kararlaştırabilirler.

14- İhtiyaç Akçesi;

İhtiyaç akçesi şirket sermayesinin%…’sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın herhangi bir nedenle azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur. Kanun ihtiyat akçeleriyle kanun ve ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan düşülmedikçe hissedarlara kar dağıtılamaz.

15- Hisselerin Devri;

Bir hissenin devri, devir işleminin şirkete bildirilmesi ve pay defterine kaydedilmesi şartıyla şirket hakkında hüküm ifade eder. Devir işleminin pay defterine kaydedilebilmesi için ortaklardan en az 3\4’ünün devre muvafakat etmesi ve ortakların sermayelerinin şirket sermayesinin de en az 3\4’üne tekabül etmesi şarttır. Ayın karşılığı sağlanmış olan hisseler, şirket kuruluşundan itibaren 3 yıl geçmeden devredilemezler. Payın devrinin yazılı şekilde yapılması ve noterce tasdik edilmesi gerekir.

16- Oy;

Her ortağın oy hakkı sermayesine göre hesap edilir. Türk Ticaret Kanunu’nun 537. maddesi saklıdır.

17- Anasözleşme Değişikliği;

Şirket ana sözleşme değişikliği, Türk Ticaret Kanunu’nun 513. maddesi hükmüne göre yapılır.

18- Kanuni Hükümler;

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun hükümleri uygulanır.

ORTAK                                      ORTAK                                 ORTAK

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatı

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.