Kurumsal Firma Kira Sözleşmesi

Tem 12, 2020 | Kira Hukuku Avukatlığı

Kurumsal Firma Kira Sözleşmesi
Kurumsal Firma Kira Sözleşmesi

Kurumsal Firma Kira Sözleşmesi

KİRA SÖZLEŞMESİ

Bir taraftan, ……………………………………………….   “adresinde mukim “……………………………………………  (Bundan sonra “KİRACI” olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan, ……………………………………………………………….(adres) mukim …………………………………….(isim adres tc) (Bundan sonra “KİRALAYAN” olarak anılacaktır.) ……………….. tarihinde aşağıdaki şartlarla bir kira sözleşmesi (Bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır.) akdetmişlerdir.

İşbu Sözleşmede “KİRACI” ve “KİRALAYAN” ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

MADDE 1.  KİRALANAN YER

X (Adres- ayrıntılı)

(Aşağıda kısaca “KİRALANAN YER” olarak anılacaktır.)

MADDE 2.  KULLANMA AMACI

KİRALANAN YER, KİRACI tarafından …………….. olarak kullanılacaktır. KİRACI her ne suretle olursa KİRALAYAN’ ın yazılı muvafakati olmaksızın KİRALANAN YER’ in tahsis şeklini değiştiremez, kullanma amacı dışında ve kendi bağlı şirketleri/iştirakleri hariç ahara temlik, ciro edemez, şahıslara/firmalara alt kira ilişkisi tesis edemez ve benzeri veremez.

MADDE 3. SÖZLEŞMENİN BAŞLANGIÇ VE SONA ERME TARİHLERİ

SÖZLEŞMENİN BAŞLANGIÇ TARİHİ        :

SÖZLEŞMENİN SONA ERME TARİHİ       :

MADDE 4. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

4.1. Sözleşmenin süresi ………………….. tarihinden itibaren 1 (Bir) yıldır. Taraflar sözleşme süresinin sona ermesinden 1 (Bir) ay önce yazılı bildirimde bulunmak suretiyle kira akdini yenilemeyeceğini beyan edebilirler. Bu durumda sözleşme, sözleşme süresinin hitamında herhangi bir ihtara/ihbara gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer. KİRACI, sözleşmenin sona erme tarihinden itibaren en geç 15 (On beş) gün içinde KİRALANAN YER’ i teslim aldığı şekilde aynen KİRALAYAN’ a iade edecektir. KİRACI tahliye anında daha önceden yapmış olduğu dekorasyonların taşınabilir kısmını KİRALANAN YER’ e zarar vermeden alabilir. KİRACI, dekorasyon ile ilgili taşınabilir mallar dışındaki sabit yapılanların hiçbirini alamaz ve bununla ilgili KİRALAYAN’ dan iyileştirme vb. ad altında talepte bulunamayacaktır.

4.2. Sözleşme süresinin hitamından 1 (Bir) ay önce Taraflarca, kira akdinin yenilenmeyeceğine dair herhangi bir bildirimde bulunulmadığı takdirde sözleşme kendiliğinden 1 (Bir) yıl için uzamış addolunur. İşbu husus takip eden dönemler için de geçerlidir. Bu durumda; sözleşme kira bedeli hariç aynı koşullarla devam edecek, kira bedeline ise yıllık üretici tefe+tüfe/2 uygulanacaktır. Kira süresi bitimde Taraflardan biri kira bedelinin yeniden tespitini isterse, en az iki adet GayriMenkul Ekspertiz firmasına kira değeri tespiti yaptırılarak yeni kira tespit edilebilir.

MADDE 5. KİRA BEDELİ

KİRALANAN YER’ in aylık kira bedeli ………….TL ( ……yazıyla……)’ dir. KİRALANAN YER’ in mülkiyetinden kaynaklananlar hariç; her türlü vergi, harç ve sair mali yükümlülükleri KİRACI’ ya aittir. Stopaj kiracıya aittir.

MADDE 6. ÖDEME ZAMANI

Kira bedelleri, her ayın …………. İle ………….. günü arasında, KİRALAYAN’ ın ………………………………………………………………No’ lu hesabına birer aylık peşin ve nakden ödenecektir.

MADDE 7. TARAFLARIN KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1. KİRACI, KİRALAYAN’ a bildirmek suretiyle KIRALANAN YER cephesine ışıklı veya ışıksız reklam tesislerini yapabilecek ve bundan dolayı KİRALAYAN’ a ayrıca bir ücret ödemeyecektir. Bu reklamların tesis masrafları, vergi ve resimleri ile reklam ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinden kaynaklanabilecek ceza vs. ödemelerden KİRACI tek başına sorumludur. KİRACI’ nın bu yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya herhangi bir cezaya maruz kalması nedeniyle KİRALAYAN’ ın herhangi bir sorumluluğu doğduğu takdirde, KİRALAYAN sorumluluğun tamamı için KİRACI’ ya rücu hakkına sahiptir.

7.2. KİRALANAN YER boş, eksiksiz ve temiz olarak teslim edeceğini ve sözleşme süresince KİRACI’ nın kullanımına müdahale etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşme sonunda KİRACI, KİRALANAN YER’ i KİRALAYAN’ a kullanımından mütevellit aşınma ve eskime haricinde teslim edildiği haliyle aynen iade edecektir.

7.3. Kira Sözleşmesinin bitmesi akabinde KİRALAYAN KİRALANAN YER’ i temiz bir halde teslim edecektir. KİRALANAN YER’ de …………………………………….. hazır bir şekilde teslim edilmiştir. (klima vb. durumlar olursa)

7.4. Kira Sözleşmesi süresince KİRACI KİRALANAN YER’ in kullanımından kaynaklanan genel giderleri aşağıdaki hükümler çerçevesinde ödeyecektir:

7.4.1. KIRALANAN YER‘ e ilişkin elektrik saati KİRACI tarafından kendi üstüne alınacaktır.

7.4.2. Su saati KİRACI tarafından kendi üstüne alınacaktır.

7.4.3. Doğalgaz saati KİRACI tarafından kendi üstüne alınacaktır.           

7.4.4. Var ve gerekli ise; Güvenlik ve koruma personeli ile ilgili sözleşmeler KİRACI tarafından kendi üstüne alınacaktır

7.4.5. Var ve gerekli ise; Bahçe bakım ile ilgili sözleşmeler KİRACI tarafından kendi üstüne alınacaktır.

7.4.6. Var ve gerekli ise; Soğutma grupları, kazan bakımlar, Jenaratör Bakım ve yakıt bedeli, Trafo bakımları v.s. ile ilgili sözleşmeler KİRACI tarafından kendi üstüne alınacaktır. 

7.5. KİRALANAN YER’ in aynından ve mülkiyetinden kaynaklanan vergilerden KİRALAYAN sorumlu olacaktır.

7.6. KİRALANAN YER’in işletilmesi ile ilgili her türlü izin, ruhsat KİRACI tarafından temin edilecek olup, işletmeden doğacak her türlü sorumluluk münhasıran KİRACI’ ya aittir.

7.7. KİRACI, binanın statik ve taşıyıcı sistemine zarar vermeksizin ana projesine ve imar Yönetmeliğine uygun olarak, KİRALANAN YER’ in dahilinde faaliyeti gereği ihtiyaç duyduğu her türlü tadilat, tamirat ve dekorasyonu KİRALAYAN’ ın yazılı muvafakatını almaksızın yaptırabilecektir. Bu tadilat, tamirat ve dekorasyon için resmi mercilerden herhangi bir izin alınması gerektiğinde her türlü masraf ve yasal harç vb. tüm ödemeler KİRACI’ ya ait olup; KİRALAYAN gerekli işlemlerin yerine getirilmesi için yardımcı olacaktır. Belirtilenlerin haricindeki her türlü tadilat, tamirat ve dekorasyon için KİRACI önceden KİRALAYAN’ ın yazılı iznini alacaktır. KİRACI, KİRALANAN YER’ in bulunduğu binanın güvenliği ile ilgili talimatlara uymayı, personelinin uymasını sağlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.8. KİRACI personeli, KİRALANAN YER’ e ait otoparktan yararlanabilecektir.

7.9. KİRALAYAN, kira Sözleşmesiyle kast olunan KİRALANAN YER’ i kullanmaya uygun halde teslim etmiştir.

 

MADDE 8. MÜCBİR SEBEP

8.1. Mücbir sebepler; Türk Borçlar Kanunu’ nda sayılan hükümler de dahil olmak üzere deprem, yangın, su baskını, savaş, iç savaş, yaygın şiddet olayları; yasa, tüzük, yönetmelik ve yetkili mercilerin kararları gibi tarafların iradeleri dışında oluşan, öngörülemeyen, önlenemeyen ve sınırlayıcı olmamak koşuluyla yukarıda sayılmış bulunan hususlardır.

8.2. Mücbir sebeplerin, işbu sözleşme açısından hukuki netice doğurabilmesi için, sadece söz konusu maddi vakıaların mevcudiyeti değil, bu vakıaların sözleşmeden doğan yükümlülük ve sorumlulukların yerine getirilmesine engel olması ve mücbir sebep ile ilgili talebin, hadisenin vukuu tarihinden itibaren en geç 15 (Onbeş) gün içinde diğer tarafa yazılı şekilde ulaştırılmış olması gerek ve şarttır.

8.3. Mücbir sebep teşkil eden bir maddi vakıanın ortaya çıkması durumunda, KİRALAYAN, halin icabına göre, KİRACI’ nın bazı akdi yükümlülüklerini eksik ya da geç yerine getirmesine izin veya icazet verebilir. Sorunun takdiri ve çözümünde objektif iyi niyet kuralları caridir.

8.4. Bu sürenin 6 (Altı) ayı geçmesi halinde Taraflar, işbu Sözleşmeyi feshetmek veya mücbir sebepleri oluşturan koşulların ortadan kalkmasını beklemek konusunda bir karara varacaklardır. Anlaşmaya varılamaması durumunda Taraflardan her biri, herhangi bir tazminat talebinde bulunma hakkı olmaksızın Sözleşme’ yi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir.

MADDE 9. GİZLİLİK

 

9.1. Taraflar, gizli olduğu bildirilmiş olsun veya olmasın, işbu Sözleşmenin müzakere edilmesi, yayımlanması ve ifa edilmesi sonucu elde etmiş olabileceği hiçbir bilgiyi kanunen açıkça yetkili kılınan kişiler hariç karşı tarafın ön yazılı iznini almadan açıklamamayı, ifşa etmemeyi taahhüt eder. Taraflar özellikle burada mutabık kalınan madde veya şartların hiçbirini herhangi bir üçüncü şahsa açıklamamayı ve ifşa etmemeyi taahhüt eder.

9.2. Ancak KİRALAYAN, bankalar veya finansal kuruluşlardan proje finansmanı sağlanması veya benzeri amaçlarla veya bu amaca yönelik çalışmalar için bu Sözleşme kapsamındaki bilgileri 3. kişilere açıklayabilir, bu yönde bilgi ve belge verebilir.

9.3. Taraflar, istihdam ettikleri tüm şahısların veya karşı tarafla ilişkisi sonucu bilgileri almış olan şahısların bu yükümlülüğü yerine getireceklerini garanti eder.

9.4. İşbu gizlilik yükümlülüğü, işbu Sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun feshinden veya hitamında sona ermesinden sonra da süresiz olarak hüküm ifade etmeye devam edecektir.

 

MADDE 10. FESİH

 

10.1. Taraflardan birinin işbu sözleşme ve ekleri kapsamındaki yükümlülüklerini hiç ya da sözleşme ve eklerinde tanımlandığı şekilde yerine getirmemesi ya da yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde, diğer taraf 7 (Yedi) günlük yazılı ihtarla bu ihlale son verilmesini talep edebilir. Bu 7 (Yedi) günlük süre sonunda ihlale son verilmemesi halinde, ihtarda bulunan taraf başkaca bir ihtar, şart ve/veya süre vermeye gerek kalmaksızın ve bu nedenle uğradığı ya da uğrayacağı her türlü zararının tazminini talep ve dava etme hakkı ile cezai şarta ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla işbu sözleşmeyi derhal ve tek taraflı olarak feshedilebilir.

10.2. Taraflardan birinin tüzel kişiliği süresinin dolması, feshi veya hakkında tasfiye kararı alınması, ödeme güçlüğüne düşmesi, konkordatoya başvurması, iflasının istenmesi, aleyhine yapılan icranın semeresiz kalması, aleyhine aciz vesikası alınması üzerine diğer taraflardan biri dilerse söz konusu olayları öğrendiği tarihten itibaren sözleşmeyi derhal tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilir.

10.3. Bununla beraber Taraflardan her biri, diğer Tarafa 1 (Bir) ay öncesinden ihbar etmek kaydıyla sözleşmeyi herhangi bir sebep göstermeksizin her zaman için tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilir. İşbu husus takip eden dönemler için de geçerlidir. İşbu halde KİRALAYAN her ne nam altında olursa olsun KİRACI’ dan herhangi bir talepte bulunamaz.

MADDE 11. GEÇERLİLİK

Bu Sözleşme’ de, eklerinde yer alan bazı hüküm, şart ve metinlerde geçersizlik, iptal edilebilirlik, kanuna veya resmi makamların talimatlarına herhangi bir şekilde aykırılık veya icra edilemezlik hali bulunması, diğer hükümlerin ve Sözleşme’ nin ve eklerinin geçerliliğini etkilemez. Tarafların bu Sözleşme’ deki haklarını kullanmaması hali bu haklarını dilediği bir zamanda kullanmasını etkilemez.

MADDE 12.  UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve bunlara göre tefsir edilir. Taraflar, işbu Sözleşmeden doğabilecek her türlü anlaşmazlık, ihtilaf veya zarar talebinde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile yetkili kılınmış olan Mahkeme ve İcra Müdürlüklerinin yanı sıra Bursa Mahkemelerinin ve İcra Müdürlüklerinin yetkili ve görevli olduğunu ve buna tabi olduklarını beyan ederler.

 

MADDE 13. TADİLLER

 

İşbu Sözleşmede yapılacak her türlü tadil veya değişiklik, her iki Tarafın karşılıklı mutabakatıyla ve yazılı olarak yapılabilir.

MADDE 14. EKLER

Aşağıda sayılan belgeler işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçasıdır.

 

a- Vekaletname

MADDE 15. DAMGA VERGİSİ

İşbu Sözleşme’nin imzası ve yürürlüğe girmesi nedeniyle doğacak her türlü vergi, resim ve harçlar ile noterlik ücretleri ve damga resmi KİRACI tarafından karşılanacaktır. KİRALANAN YER’ in faaliyeti ile ilgili her türlü vergi ve harçlar, özellikle çevre vergisi KİRACI tarafından ödenecektir.

MADDE 16. TEBLİGATLAR

16.1. Tarafların işbu Sözleşmenin başında belirttikleri adresleri tebligata elverişli adresleri olup herhangi bir değişiklik en geç 7 (Yedi) gün içerisinde karşı tarafa yazılı olarak bildirilmemiş bulundukça bu adreslere yöneltilecek tebligatlar tebliğ olunsun ya da olunmasın hukuken geçerli addolunacaktır.

16.2. İşbu Sözleşme 16 (Onaltı) madde ve 5 (Beş) sayfadan oluşmakta olup; Taraflarca 2 (İki) asıl nüsha olarak X tarihinde imzalanmış, bir sureti KİRACI’ da kalacak olup; diğer sureti ise KİRALAYAN’ da kalacaktır.

Ekler:

  1. Tarafların İmza Sirküleri
  2. Vekaletname

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.