Kullandırma Sözleşmesi Örneği

Kas 5, 2019 | Şirketler Hukuku Avukatlığı

KULLANDIRMA SÖZLEŞMESİ


TARAFLAR:

1-) …

2-) …

arasında aşağıda yazılı hüküm ve şartlarda bir KULLANDIRMA SÖZLEŞMESİ (“sözleşme”) akdedilmiştir.

KONU:

……..’nın kiracısı bulunduğu İzmir Çeşme Aya Yorgi koyundaki eski adı Granada yeni adı Atelier Michelle olan tesisin içerisinde bulunan ve ek-1 de yer alan krokide taralı olan alanın (kısaca Restoran olarak anılacaktır) kullanıcı’ya bu sözleşmede belirtilen kullanım süresince münhasıran “Restoran” olarak kullanılması amacıyla tahsis edilmesine söz konusu Restoranın kullanıcı tarafından kendi adına ve hesabına işletilmesine, belirlenen hizmetleri vermesine ve ……’ya ödenecek kullanım bedellerine ilişkin hüküm ve şartları belirlemek üzere akdedilen sözleşmedir.

HÜKÜMLER:

  1. GENEL HÜKÜMLER

SAMBA; bu sözleşme çerçevesinde Restoranı kullanım amacına uygun olarak hizmet vermesi için kullanıcı’ya tahsis ve teslim edecektir.

Kullanıcı Restoranı …../…./…… tarihinden itibaren bu sözleşmede belirlenen kullanım süresince kullanım amacına uygun olarak kendi adına ve hesabına işletmeyi ve kararlaştırılan ciro bedellerini ve KDV’yi ……’ya ödemeyi kabul taahhüt etmiştir. Kullanıcı Restoranı …….’nın açma kapama zamanlarına uymak suretiyle çalıştırmak durumundadır.

Kullanıcı, Restoranı “…….” Ünvanı altında işletecektir. Kullanıcı, ……’nın yazılı iznini almaksızın SAMBA veya SAMBA şirketi adına tecelli diğer markaları, logoları, amblemleri, şekilleri ve sair tanıtım işaretlerini, yazılış biçimlerini ve benzerlerini kullanamaz. Kullanıcı, samba şirketinin ticari itibarına zarar vermesi muhtemel davranışlarından kaçınmakla yükümlüdür.

Restoranın işletmesine ve personeline ilişkin olarak mevzuat uyarınca istihsali gereken her türlü izin ve benzerlerinin temininden ve her türlü işletme-kullanma giderlerinden münhasıran kullanıcı sorumludur.

Restoran ek-2’de tespit edilen ve işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan malzeme ve halihazır durumuyla dekorasyonu bitmiş, masa ve sandalyeleri içinde ve mutfağı kullanıma hazır haliyle kullanıcı’ya teslim edilecektir. Kullanıcı, samba tarafından belirlenen işletmeci kuruluşça Restoran için kullanabilecek mutfağına tespit ve tahsis edileceğini kabul eder. Kullanıcı, Restoranda ilave dekorasyon ve değişiklik yapmak istediği takdirde, ….’nın yazılı ön iznini almak ve bunları yürürlükteki kanun ve imar mevzuatına uygun olmak şartıyla ve tüm masrafları kendisine ait olmak üzere yapmakla mükelleftir. Kullanıcı’nın yapmış olduğu ilave dekorasyon ya da değişiklik nedeniyle samba herhangi bir zarara uğradığını iddia ederse, bu zararın tespiti halinde zarar miktarı kadar ve zararla sınırlı olmak kaydı ile kullanıcı tazmin ile sorumludur. Kullanıcı, ……’nın izni ile yapacağı dekorasyon değişikliklerini samba tarafından uygun görülecek gün ve saatlerde gerçekleştirmekle yükümlüdür.

Samba, mutfak eşyalarını ve demirbaşlarını kullanıcı’ya teslim edecek ve sözleşme bittiği zaman aynı şekilde kullanıcı’dan teslim alacaktır. Sözleşme süresince söz konusu eşyalarda meydana gelecek hasar ve ziyan kullanıcı tarafından karşılanıp teslim aldığı şekilde ……’ya iade etmeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

Kullanıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere ve Restoranın içinde bulunduğu eğlence mahallinin genel yapısına ve yürürlükteki mevzuata uygun olmak kaydı ile, mutfak ve servis malzemelerini ve ekipmanlarını yenileyebilir, ilave malzeme ve ekipmanlar alabilir.

Kullanıcı,, kendisine teslim edilmiş olan dekorasyon, malzeme ve ekipmanlardan eksilen ve bozulanları, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan ek-2 de yazılı malzeme ve ekipmanlara ait ve ekli fatura fiyatlarından ……..’ya tazmin etmekle ve ödemekle yükümlüdür.

Kullanıcı Restoranı bizzat kendi ismi altında işletmek zorundadır. Kullanıcı, hiçbir şekilde Restoranı üçüncü bir kişiye kısmen veya tamamen kullandıramaz, kiraya veremez, tahsis edemez, işlettiremez, devredemez. İşbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu hak ve yükümlülüklerini devredemez veya herhangi bir kişi/kuruluş ile ortaklık yapamaz

  1. RESTORAN’NIN İŞLETMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER-ŞARTLAR

Bu sözleşmede belirlenen kullanım süresince; kullanıcı, kullanım amacına ve eğlence mahallinin kurallarına uygun olarak Restoranı, her gün (hafta sonu ve tatil günleri dâhil) işletecek ve müşteriye hizmet verecektir. Restoranın çalışma saatleri ve çalışma koşulları, ilgili mevzuata (müzik-gürültü-çevre mevzuatı vs) uygun olacaktır.

Kullanıcı, Restoranda; eğlence mahallinin hizmet ve kalite standartlarına uygun olarak hizmet vermek ve eğlence mahalli için belirlenen- belirlenecek (giriş-çıkış, içki fişleri uygulaması) uygulama esaslarına ve düzenlemelerine riayet etmekle yükümlüdür.

Restoran ile ilgili olarak sponsor görüşmeleri ve sponsor anlaşmaları yapmak ve buna ilişkin tüm yetkiler ……’ya aittir.

Kullanıcı, samba bünyesinde yer alan marka ve logoları bu isimlerle anılan tesis ve ürünlerin herhangi ikisinin Restorandan …….’nın uygun göreceği yer, şekil, ebat ve zamanda ve ……..’nın belirleyeceği sürece, herhangi bir bedel talep etmeksizin reklâm ve tanıtımını yapmayı ve tanıtım-reklâm primlerinin yayınlanmasını kabul ve taahhüt etmiştir.

Kullanıcı, ……’nın veya tayin edeceği işletmeci kuruluşunun sponsorluk aldığı firmaların ürünlerine-malzemelerine ve reklâmlarına uygun ürünleri, Restoranda sunmak zorundadır. ………’nın yazılı ön izni olmaksızın ve samba ile her türlü şartlarında mutabakata varılmadığı takdirde, kullanıcı, kendisi veya Restoran için ayrıca hiçbir sponsorluk alamaz ve-veya üçüncü kişilerin- kuruluşların reklâmlarını ve tanıtım faaliyetlerini yapamaz.

Kulanıcı personelinin her türlü ücreti, sosyal hakları, tazminatları, vergi ve sigorta primleri ile her türlü yükümlülükleri münhasıran kullanıcı’ya ait olup, personele ilişkin tüm sosyal, mali ve iş hukukundan kaynaklanan sorumluluklar kullanıcı tarafından yerine getirilecektir.

Kullanıcı, personelinin, …….’nın tayin edeceği işletme talimatlarına, standartlarına ve özellikle güvenlik tedbirleri ve kurallarına uygun davranmalarını temin etmekle yükümlüdür.

Kullanıcı, faaliyeti süresince vergi kanunlarla, iş hukuku ve sair kanun, genelge, tebliğ ve mevzuat tahtındaki edim ve yükümlülüklerini yerine getirmekle mükelleftir. Kullanıcı, bu yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle ve/veya Restoranda faaliyetlerinden dolayı ……’nın maruz kalabileceği her türlü tazminat, cezai ve sair her türlü yükümlülükleri ……..’ya derhal nakden ve defaten ödemeyi kabul ve taahhüt etmiş olup, ……’nın sair kanuni ve akdi hakları saklıdır.

Restorandaki elektrik, su, kira ve eğlence mekanlarının ortak kullanım alanlarına ilişkin bakım, onarım masrafları …….a aittir.

….., kullanıcı’nın cirolarını ve hesaplarını denetlemek ve kullanıcı’nın kasasının başında kendisinin belirlediği kişileri bulundurmaya ve hesapları denetlemeye yetkilidir. Kullanıcı’da buna uymayı ve gereken kolaylıkları sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca her gecenin sonunda hesaplar incelenip karşılıklı olarak onaylanıp, hesaplar ……’nın görevlendirdiği yetkiliye teslim edilecektir.

3- KULLANICININ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kullanıcı Restorandaki faaliyetlerinin içinde bulunduğu eğlence mahallindeki diğer işletme ve faaliyetlerine zarar vermemesi için gerekli her türlü tedbiri almayı, alınan tedbirlere rağmen zarar vermeye/rahatsız etmeye neden olan faaliyetleri derhal durdurmayı kabul ve taahhüt etmiştir.

Kullanıcı, faaliyeti süresince kendi işletmesinden ve faaliyetlerinden dolayı, eğlence, mahallinin ve toplumun genel huzurunu bozacak davranışlardan kaçınmak ve huzur bozucu olay çıkmasını önlemekle yükümlü olduğunu, genel asayiş konularında kanunlara itaatkar olacağını peşinen kabul etmiştir.

Kullanıcı, her türlü satış ve hizmetlerinden ötürü ve istihdam ettiği kişilerin, yardımcı şahısların ve kendisi ile ilgili üçüncü kişilerin doğrudan ve dolaylı olarak her türlü işlem ve eylemlerinden özellikle emniyeti suiistimal, hırsızlık ve dolandırıcılık fiillerinden dolayı, reklâmveren ve/veya sponsor firmalara tanınan hakların yerine getirilmemesinden ötürü ….’ya karşı objektif olarak sorumludur. Kullanıcı, …..’ya karşı bu sebeplerle ileri sürülebilecek her türlü haklı talep, iddia ve alacaklardan ötürü …..’nın maruz kalabileceği kayıp ve zararların tamamını, …..’nın ilk talebinde derhal nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

Kullanıcı, kira süresi müddetince restoranında hizmet verdiği müşterisi veya personelinin gıda zehirlenmesinden sorumludur.

Bu çerçevede …. veya belirleyeceği kuruluş her zaman Restoranın işletilmesini engellememek kaydıyla; restorandaki faaliyetleri, bu sözleşme kapsamındaki hizmetleri ve kullanıcı’nın personeli dâhil olmak üzere hizmetlere ilişkin tüm koşulları denetlemek hakkına haizdir. Kullanıcı, Restoranın her zaman temiz, bakımlı ve düzenli olması için gereken her türlü işlemi yapmak ve tedbiri almakla hükümlüdür. ….a veya belirleyeceği kuruluş, demirbaş ve tesisatın genel bakım ve sair teknik sebeplerle Restorana gereken zamanlarda girebilir. Kullanıcı, samba veya belirleyeceği kuruluşun yetkililerine her bakımdan yardımcı olmayı, gerekli izahatları yapmaya ve işbirliği içinde hareket etmeyi kabul etmiştir. Kullanıcı söz konusu denetimler sırasında tespit edilerek kendisine bildirilecek hata ve eksiklikleri derhal gidermekle yükümlüdür.

Kullanıcı, …. tarafından belirlenecek …. İnşaat Turizm Tic. AŞ.’nin ve bunların yöneticilerinin …….. protokol müşterilerinin anlaşma süresi boyunca Restorandan %50 (yüzde elli) oranında indirimli olarak faydalanmasını kabul etmiştir. …… İnşaat Turizm Tic. AŞ.’nin ve bunlarin yöneticileri ve beraberindeki misafirler bu kapsamdaki haklarını, kullanıcı’nın parti, davet gibi organizasyonları ile rezervasyon politikası çerçevesinde taraflar arasında belirlenecek kontenjan dâhilinde kullanmakla yükümlüdür.

  1. KULLANIM BEDELİ

Kullanıcı, bu sözleşme konusu Restoranın kullanım süresi için Restoranın kullanım bedeli olarak samba’ya cironun %13 ünü + KDV’yi ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Kullanıcı, haftanın her Pazartesi günü ciro gelir paylarını nakden ve defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı bunu mutad bir ödeme haline getirmemek kaydıyla, ilgili ödemenin herhangi bir nedenle Pazartesi günü yapılamaması halinde, samba ilave 2 günlük ödeme süresi opsiyonunu iyiniyetli olarak kullanıcı’ya tanıyacaktır.

Kullanıcı, yukarıdaki maddede belirtilen kullanım bedeli belirtilen sürede tam ve zamanında ödemediği takdirde Merkez Bankasının kısa vadeli kredilere uyguladığı temerrüt faiz oranında gecikme faizini ve bu faizin Katma Değer Vergisini ….’ya nakden ve defaten derhal ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Bu durumda, ……’nın bu haklara ilaveten işbu Sözleşmeden (feshi, tahliye ettirmek hakkı ve cezai şartı talep hakkı dâhil) ve kanundan doğan diğer haklarını ayrıca kullanma yetkisi saklıdır.

  1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ ve SONA ERMESİ

Bu sözleşme ……/…./………tarihinde sona erer. İşbu tarihte sözleşmenin tarafları arasında herhangi bir anlaşmazlık olmadığı takdirde dahi samba ile karşılıklı mutabakat durumunda sözleşmeyi sona erdirebilecektir.

Bu sözleşmede belirtilen sona erme tarihinden önce kullanıcı tarafından sözleşme sona erdirilmek istenildiği takdirde kullanıcı, ………a’ya 90 (doksan) gün önceden haber vermek kaydıyla sözleşmeyi sona erdirebilecektir.

Kullanıcı’nın bu sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi veya sözleşme ile yükümlendiği edim ve taahhütlerini tam ve/veya zamanında yerine getirmemesi halinde, kendisine …. tarafından verilecek azami 7 (yedi) günlük düzeltme süresi içinde ihlali gidermemesi üzerine, ….., başkaca herhangi bir ihbarda veya ihtarda bulunması gerekmeksizin derhal sözleşmeyi feshedebilir. Restoranın faaliyetlerinin durdurulması veya kapatılması, kullanıcı’nın iflasının talep edilmesi, konkordato mehli alınması, iflas veya konkordato ilan etmesi, aktiflerini devretmesi veya borçlarını ödeme güçlüğü içinde olması halinde, samba bu sözleşmeyi derhal feshedebilir. ….’nın bu nedenden doğan zararlarının tazminini kullanıcı’dan talep ve sözleşmenin diğer hükümlerinden doğan hak-yetkilerini kullanma hakkı saklıdır.

Eğlence mahallinin herhangi bir sebeple kapatılması veya faaliyetlerinin durdurulması halinde veya Restoranın içinde bulunduğu eğlence mahallinin mal sahibi ile ….. arasında akdedilen kira kontratosunun herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, işbu sözleşme de kendiliğinden aynı tarihte sona erer. Bu durumda kullanıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir sebeple taraflar arasında akdedilen sözleşmenin sona ermesi halinde samba, kullanıcı’dan herhangi bir hak talep edemeyecektir. Sözleşmenin sona ermesinde veya eğlence mahallinin kapanmasında veya faaliyetlerinin durdurulmasında …..’nın kusuru var ise bu nedenden doğan kullanıcı’nın her türlü zarar, ziyan ve kaybından samba sorumlu olacaktır.

Kullanıcı, ortaklık yapısında meydana gelebilecek değişiklikleri, …..’ya derhal noter aracılığıyla bildirmekle yükümlüdür. Bu halde samba, bu sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak feshetmek hakkına haizdir. kullanıcı, bu bildirimi yapmaması sebebi ile ….. nın uğrayabileceği ve meydana gelebilecek her türlü zarar, ziyan ve kayıptan sorumludur.

Sözleşmenin herhangi bir nedenden sona ermesi halinde, kullanıcı Restoranda kendisine ait olan malzeme ve ürünlerini, herhangi bir zarar vermeksizin derhal tahliye etmek ve restoranı teslim aldığı şekilde tam ve eksiksiz olarak …..’ya teslim etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük, hemen yerine getirilmediği takdirde, ….., restoranda kullanıcı’ya ait olan malzeme/ürünleri çıkartmak sureti ile tahliye yetkisine haiz olduğu gibi, Restoranda kalan söz konusu malzeme ve ürünlerin, müteakiben iadesi de talep edilemez. Ancak kullanıcı Restoranı tahliye ederken, yapmış olduğu sabit tesisleri, dekorasyonu ve demirbaşları kullanılır vaziyette …..’ya bırakacaktır. Bırakılacak ekipmanlar taraflar arasında kararlaştırılarak sözleşme ekinde ayrıca tespit edilecektir. Kullanıcı bu hususları şimdiden kabul etmiştir.

  1. CEZAİ ŞARTLAR

Kullanıcı, bu sözleşme hükümlerine aykırı davranışından veya sözleşmenin süresinin sonunda Restoranı derhal tahliye etmemesinden ötürü …..’nın uğrayacağı her türlü zarar, ziyan ve kaybını ilk talebinde …..’ya tazmin etmeyi ve ayrıca …………………… …………cezai şartı ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. …..’nın bu cezai şartın yanı sıra, sözleşmenin ifasını ve/veya sözleşmenin ihlalinden ötürü doğmuş-doğacak her türlü zararlarının tazminini talep ve/veya sözleşmeyi derhal feshetmek hakkı saklıdır.

Aynı şekilde ….. bu sözleşme hükümlerine aykırı davranışından ötürü kullanıcı’nın uğrayacağı her türlü zarar, ziyan ve kaybını ilk talebinde kullanıcı’ya tazmin etmeyi ve ayrıca …………………… …………cezai şartı ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. kullanıcı’ nın bu cezai şartın yanı sıra, sözleşmenin ifasını ve/veya sözleşmenin ihlalinden ötürü doğmuş-doğacak her türlü zararlarının tazminini talep ve/veya sözleşmeyi derhal feshetmek hakkı saklıdır.

  1. DİĞER HÜKÜMLER

Kullanıcı, kendisine ait olan tesisat, teçhizatları, ekipman ve malzemeleri, bu sözleşme tarihinden kullanım süresi başlangıcına kadar, Restoran alanı dâhilinde kendi sorumluluğu altında muhafaza edebilir.

Eğlence mahalline veya Restorana ilişkin her türlü iznin ve ruhsatın alınması, inşaat faaliyetlerinin …./…../……. tarihine kadar tamamlanıp faaliyete geçecek şekilde kullanıcı’ya teslim edilmesi …..a’nın yükümlülüğüdür. Kullanıcı, Restoranın bunun dışında sair bir engelden faaliyete geçememesi veya bilahare faaliyetini durdurmak zorunda kalması halinde (…..’nın kusurundan kaynaklanmayan nedenler ile olması halinde) …..’yı hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını, gider, tazminat, kar kaybı ve sair bir nam altında herhangi bir bedel talep etmeyeceğini şimdiden beyan ve kabul etmiştir.

Taraflar, gerek bu sözleşmenin konusu, içeriği ve kapsamı ile ilgili belgeleri ve gerekse ….’nın faaliyetleri ve gelişmeleri ile ilgili olarak öğrenebileceği ticari sırları ve bilgileri titizlikle saklamayı, hiçbir şekilde ve surette kullanmamayı, üçüncü kişilere açıklamamayı ve bu sır saklama yükümlülüğü ne personelinin de ve kendisi ile ilgili kişilerinde uymasını temin etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Kullanıcı veya personeli tarafından üretilmiş veya oluşumuna herhangi bir şekilde katılınmış olsun veya olmasın samba bünyesindeki çalışma, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ilişkin her türlü fikir ve metodlar, tasarım, buluş ve uygulamalar ile sahibine rekabet avantajı sağlayan her türlü teknik, fikri ve ticari bilgilerde bu sözleşme anlamında gizli bilgi ve ticari sır sayılır. Kullanıcı’nın bu taahhüdü sözleşmenin herhangi bir nedenden sona ermesi halinde de aynen geçerli ve bağlayıcıdır. Kullanıcı, bu sözleşme ile üstlenmiş olduğu kullanım hakkını ve samba ile işbirliğini yazılı ve görsel basın ve yayın araçları ile ilan ya da röportaj veya haber nitelikli yayın yolları ile duyurmadan önce ….’nın yazılı onayını almak zorundadır.

Bu sözleşmedeki hiçbir hüküm, kullanıcı’yı …..’nın hukuki temsilcisi veya müşterek iş ortağı durumuna getirdiği veya zımni olarak …..’yı temsil etmek, ….’nın nam ve hesabına ya da …..’yı bağlayacak nitelikte taahhütler üstlenmek veya borç altına girme yetkisi verdiği şeklinde yorumlanamaz.

….., her zaman hissedarı bulunduğu ve bundan böyle hissedarı bulunacağı şirkete bu sözleşmeyi veya bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen birine devretmek istemesi ya da ortaklık yapısında değişiklik olması halinde tüm bu hususları derhal noter kanalı ile kullanıcı’ya ihbar etmekle yükümlüdür. Bu halde kullanıcı, bu sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak feshetmek hakkına haizdir samba, bu bildirimi yapmaması sebebi ile kullanıcı nın uğrayabileceği ve meydana gelebilecek her türlü zarar, ziyan ve kayıptan sorumludur.

Bu sözleşme aynı zamanda cari hesap sözleşmesi niteliğindedir. Bu sözleşmenin uygulanması nedeniyle taraflar arasında oluşacak borç ve alacak ilişkisi samba nezdinde tutulacak bir cari hesapta takip edilecek olup taraflar Türk Ticaret Kanunu’nun cari hesaba dair hükümlerine uymayı kabul etmiştir.

Taraflar yukarıda yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliği diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarına haiz olacağını beyan ve kabul etmişlerdir. Kullanıcı, restoranda sadece İşletme Müdürü’ne yapılacak tebligatların kanunen geçerli yapılmış tebligat sayılacağını beyan ve kabul etmiştir.

Bu sözleşme Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Taraflar arasında bu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde ….. Mahkemeleri ve icra Müdürlükleri yetkilidir. …..’nın kanunen yetkili diğer yargı mercilerine başvurma hakkı saklıdır.

Kullanıcı gündüz yalnızca kendilerine ait bölümlerde hizmet verebilir. Plaja ve çim alanlara hizmet veremez.

Taraflar aşağıda yazılı eklerin sözleşmenin ayrılmaz parçaları olduğunu beyan ve kabul etmişlerdir.

A- Restoran alanını gösteren kroki (Ek-1)

B- Kullanıcı’yı temsile yetkili kişinin nüfus cüzdan sureti, imza beyannamesi ve vergi levhası (Ek-2)

7.12 Bu sözleşmeye ilişkin damga vergisi ve sair yasal yükümlülükler kullanıcı’ya aittir.

Bu sözleşme taraflarca …/…/… tarihinde 2 (iki) nüsha olarak imzalanarak akdedilmiştir.

Kullandıran                                                       Kullanıcı

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatı

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.