Küçüğün Babasının Davacı Olmaması Durumunda Ödenmiş Olan Nafakanın İstirdatı-Yargıtay Kararı: Esas : 2019/230 Karar : 2019/1536 Tarih : 26.02.2019

Şub 12, 2020 | Nafaka Avukatı, Soybağı

Küçüğün Babasının Davacı Olmaması Durumunda Ödenmiş Olan Nafakanın İstirdatı

T.C.
YARGITAY
ÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2019/230
Karar : 2019/1536
Tarih : 26.02.2019

MAHKEMESİ :AİLE MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki tedbir nafakasının istirdatına dayalı olarak başlatılan icra takibine karşı açılan itirazın iptali davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı, taraflar arasında … 18. Aile Mahkemesinin 2013/3 esas sayılı dosyası ile boşanma davası görüldüğünü, davanın davacısı olan davalı tarafından evlilik birliği içerisinde doğmuş olan çocuk için nafaka talep edildiği, çocuk için aylık 1000,00 TL tedbir nafakasına hükmedildiğini, daha sonra 400,00 TL ye indirelerek yeniden düzenlendiğini, davacı tarafından belirlenmiş nafaka miktarının aksatılmadan davalıya banka kanalı ile ödendiğini, davadan bir süre sonra küçük çocuğun babasının davacı olmadığınının DNA testi ile anlaşıldığını, mahkeme kararı ile nafaka ödemesinin durdurulmasına ve ödenen nafakaların davacıya iadesine karar verildiğini, nafakanın iadesine dair verilen kararın … 9. İcra Müdürlüğünün 2013/7602 esas sayılı icra takibi ile ilamsız takip yapıldığını, takibe karşı davalı tarafından itiraz edildiğinden takibin durdurulduğunu, ancak takibe karşı yapılan itirazın haksız ve kötü niyetle yapıldığını,… (Anadolu) 1. Aile Mahkemesininin 19/12/2012 tarihli 2012/1799 esas 2012/1834 karar sayılı ilamı ile nesebin reddine karar verildiğini ve kararın kesinleştiğini,… Merkez Bandros Mevkiinde 20 pafta 6767 parsel nolu taşınmaz ile … Maltepe Başıbüyük, Kısıklar Mevkiinde 17/1 Pafta, 160 ada, 23 Parsel nolu taşınmaz üzerine tedbir konulmasını, fazlaya ve diğer tüm talep haklarının saklı kalması kaydıyla … 9. İcra Müdürlüğünün 2013/7602 esas sayılı icra dosyasında davalıdan sadır itirazların iptaline, takibin devamına, haksız ve kötü niyetle itirazda bulunan davalının İİK. ilgili maddeleri uyarınca %20 den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatı ile mahkumiyetine karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davacı tarafından açılan icra takibinin henüz sonuçlanmamış bir davanın ara kararına dayandığını, oysa ki ara kararlar hakkında sadece tedbir nafakasının tahsili amacıyla icra takibi yapıldığını, henüz yargılaması devam etmekte olan bir hususla ilgili olarak icra takibi yapmanın haksız ve kötü niyetli olduğunu, Anadolu 18. Aile Mahkemesinin 2013/3 Esas sayılı dosyasıyla görülmekte olan taraflar arasındaki boşanma davasının 03/04/2014 tarihinde karara bağlandığını, henüz kesinleşmemiş olmasına rağmen karardan 3 gün sonra 07/04/2014 tarihinde talep açarak borç miktarını hesaplattığını ve aynı tarihte tedbir nafakası ile takip talebinde yer alan faiz miktarı olan toplam 27,384,40 TL’yi dosya borcuna mahsuben ödediğini, bu nedenle davanın konusuz kaldığını, davacının yapılan ödemeye rağmen derdest bulunan iş bu davayı devam ettirmekle kötü niyetli olduğunu, bu nedenle davacı hakkında %20 den az olmamak üzere icra tazminatına karar verilmesini talep ve beyan etmiştir.

Mahkemece; çocuğun müşterek çocuk olmadığının DNA testi ile kesinleştiği,… (Anadolu) 1. Aile Mahkemesininin 19/12/2012 tarihli 2012/1799 Esas 2012/1834 Karar sayılı ilamı ile nesebin reddine karar verildiği, davalı-borçlunun takibe itirazının haksız ve kötü niyetli olduğu görüldüğünden, davanın kısmen Kabulüne, … 9. İcra Müd. 2013/7602 Esas nolu dosyasında davacı-alacaklının alacağının 27,073,00 TL olduğunun kabulü ile bu miktar için davalı-borçlunun itirazının İcra İflas Kanununun 67. maddesi gereğince iptaline, takibin bu miktar üzerinden devamına, fazlaya dair istemin reddine, borcun mahkeme kararına dayalı olduğu ve itirazının haksız ve kötü niyetli olduğu görüldüğünden hükmolunan alacağın %20 oranında icra inkar tazminatı ile mahkumiyetine karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, ödenmiş nafakanın istirdatına yönelik olarak başlatılan takibe karşı açılmış olan itirazın iptali davasıdır.

Taraflar arasında … 18. Aile Mahkemesinde boşanma, maddi-manevi tazminat ve tedbir nafakası talebine ilişkin davanın görülmeye başlandığı, müşterek çocuk olmadığı dava esnasında DNA testi ile tespit olunan çocuk için 17.09.2010 tarihli celsede aylık 1000TL tedbir nafakasına karar verildiği, 26.04.2011 tarihli celsede ise 400TL ye düşürüldüğü, davacı bu süreç zarfında tüm nafakaları ödediği görülmüştür. Çocuğa ilişkin… (Anadolu) 1. Aile Mahkemesinde görülen 2012/1799 E. 2012/1834 K. sayılı dosyasında ise 19/12/2012 soybağının reddine karar verilmiş, nafaka dosyasında ise soybağı dosyası ile bağlantılı olarak 19/12/2012 tarihli celsede hüküm ile birlikte yeniden değerlendirmek üzere tedbir nafakasının dava tarihinden itibaren kaldırılmasına karar verilmiş, hükümde de çocuk için hükmedilen tedbir nafakasının dava tarihinden itibaren kaldırılmasına karar verilmiştir. Davacı, 19/12/2012 tarihli ara karara binaen ödemiş olduğu nafakaların istirdatı sebebi ile icra takibine başlamış ve takip itiraz neticesinde durmuş ve itirazın iptali davası açılmıştır.

İtirazın iptali davası devam ederken… (Anadolu) 1. Aile Mahkemesi tarafından verilen 06.03.2014 tarihinde kesinleşmiş, … 18. Aile Mahkemesi tarafından verilen karar tedbir nafakasına ilişkin karar ise Yargıtay 2. HD tarafından “Davalının 2007 doğumlu …’ün biyolojik babası olmadığı 06.03.2014 tarihinde kesinleşen “Soybağının Reddi” davası ile belirlendiğine göre bu çocuk yararına “Soybağının Reddi” davasının kesinleştiği tarihe kadar tedbir nafakasının devamına karar verilmesi gerekirken, bu yön nazara alınmadan nafaka konusunda yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.” gerekçesi ile bozulmuştur. Bozmaya uyan mahkeme bozma doğrultusunda 11/02/2016 tarihinde “26/04/2011 tarihinden soybağının reddine ilişkin davada verilen kararın kesinleştiği tarih olan 06/03/2014 tarihine kadar takdiren aylık 400.00-TL olmak üzere çocuk … için tedbir nafakası ödemesine” karar vermiş, 05.10.2017 tarihinde karar onanmıştır.

Mahkemece soybağına ilişkin dava ve boşanma ve tedbir nafakasına ilişkin davanın akıbeti beklenmeden değerlendirme yapılmış ve hüküm kurulmuştur. Dava konusu olan ödenmiş nafaka istirdatına ilişkin talep, … 18. Aile Mahkemesinin ara kararına dayalı olarak yapılmıştır. Bu sebeple, soybağının reddine ilişkin… (Anadolu) 1. Aile Mahkemesininin 2012/1799 Esas sayılı dosyası ve boşanmaya ilişkin … 18. Aile Mahkemesinin 2015/923 E. 2016/96 K. sayılı dosyası da dikkate alınarak yeniden bilirkişi raporu alınıp değerlendirme yapılması gerekmektedir. Bu hususlar gözetilmeden yanılgılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK’nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK’nun 440.maddesi gereğince karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.02.2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Küçüğün Babasının Davacı Olmaması Durumunda Ödenmiş Olan Nafakanın İstirdatı

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.