Kredi Kullanım Ücreti(Dosya Masrafı) İadesi Dilekçesi

Kredi Kullanım Ücreti(Dosya Masrafı) İadesi Dilekçesi


SEYHAN KAYMAKAMLIĞI’NA

(Tüketici Sorunları İl Hakem Heyeti Başkanlığı)

 

ŞİKÂYET EDEN               :

 

VEKİLLERİ                      : 

 

ŞİKÂYET EDİLEN         

 

ŞİKÂYETİN KONUSU    : Haksız Olarak Bedellerin Tahsili Talebidir.

 

ŞİKÂYETİN PARASAL

DEĞERİ                              :

 

AÇIKLAMALAR                :

 

1-) Müvekkilin Kullanmış Olduğu Kredi ve Bu Krediye İlişkin Ödenen Haksız Ödenen Bedeller: Müvekkilimiz, …… tarihinde şikâyet edilen bankadan kredi kullanmış olup bu krediye istinaden birçok kalem adı altında kesintiler yapılmıştır. Bu kesintilerin haksız olduğu gerek yasal düzenlemeler gerekse yargı kararlarıyla tespit edilmiştir. Müvekkilden söz konusu kredi nedeniyle;

 

a-) …. tarihinde …… TL “Dosya Masrafı”,

Adı altında haksız kesinti yapılmıştır. Buna ilişkin ekstreleri dilekçe ekinde sunuyoruz.

 

2-) Yasal Düzenlemeler ve Yargı Kararları: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Sözleşmedeki Haksız Şartlar” başlıklı 6. maddesinin 2. fıkrasında;

“Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır. Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden,  standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez. Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

3-) Müvekkilin ödemiş olduğu, mevzuat, Yargıtay, yerel mahkeme kararları ile haksız şart olarak nitelendirilen, müvekkilimle müzakere edilmeden tek taraflı olarak sözleşmeye dercedilen, belgelendirilmeyen yukarıda belirtilen bedellerin avans faiziyle birlikte tahsil edilebilmesi için iş bu şikâyetin yapılması zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER   : 4077 S. K. m. 6 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER      : Banka kayıtları, ödenen bedelleri gösterir belgeler vs. sair yasal Deliller.

SONUÇ VE İSTEM          : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle;

1-) Müvekkilden haksız olarak alınan toplam ….. TL’nin alındığı tarihlerden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte şikayet edilenden TAHSİLİNE,

2-) Vekalet Ücretinin Şikayet Edilene YÜKLETİLMESİNE,

Karar verilmesi hususunda gereğini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

 

Şikâyet Eden Vekili

                                                                                 Av.

Eki:

-Ekstre Sureti

-Onaylı Vekâletname Sureti

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.