Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına İtiraz Dilekçesi

Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına İtiraz Dilekçesi -1-

ADANA NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

                    

Soruşturma No:

Karar No          :

 

TAKİPSİZLİK

KARARINA İTİRAZ

EDEN MÜŞTEKİLER    :

VEKİLİ                            :

TALEP KONUSU        : İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının  Sor. Numaralı dosyasından verilen  tarihli kovuşturmaya yer olmadığına dair karara süresi içerisinde yapılan itirazlarımızın kabulü hakkındadır.

TEBLİĞ TARİHİ       :

SUÇ                                  :  Nitelikli Dolandırıcılık (TCK m.158/i ; 158/2 ), ve Resen Tespit Edilecek Sair Suçlar

AÇIKLAMALAR             :

Yukarda dosya numarası yazılı dosyada şüpheliler hakkında yapılan şikayet neticesinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tarihinde takipsizlik kararı verilmişse deeksik ve etkisiz inceleme yapılarak, gerekli bilgi ve belgeler istenmeden, şüphelilerin ifadesi dahi alınmadan yeterli ve gerekli araştırma yapılmadan, uyuşmazlığın hukuki nitelikte olduğundan bahislekarar verilmesi usul ve yasaya aykırılık teşkil ettiğinden takipsizlik kararının kaldırılması gerekmiştir. Şöyle ki;

  • TCK 158/i kapsamında itirazlarımız ;

Dolandırıcılık suçunda hileli davranışların belirli oranda ağır, yoğun ve ustaca olması bunun neticesinde karşı tarafın iradesinin sakatlanması gerekmektedir. Olayların oluşu, şüpheli ..’in ilgili teknik malzemeleri satan .. adı altında … isimli firma ve Bursada bulunan ….. isimli firmaları tespit edip sanki bu firmalarla ticaret yapıyormuşcasına hareket ettiği ve müvekkilimden para aldığı ;bu suretle müvekkilim üzerinden maddi menfaat sağlama saiki ile harekete geçmiş olduğu irdelenmedenkovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir.

Şüpheli … müvekkilim .. ile ortak arkadaşları vasıtasıyla tanışmış olup , hurda ticareti yapmak maksadıyla ve ortaklarından ayrıldığını beyan ederek ticari tecrübesi olmayan müvekkilime ticaret yapmayı teklif etmiş ,müvekkilimcedaha evvelden bilinen, güvenilen ….. Demirçelik fabrikalarının adını vermiş, ve bu fabrikalara sanki hurda satışı yapılıyor gibi anlatılmış hatta hurdaların yüklendiği kamyonların plakaları verilmiş, hurdaların resimleri gönderilmiş ; ancak müvekkilim hurdaları yüklenirken görmek istediğini söylediğinde ise türlü bahaneler ve yalanlarla geçiştirmiş göstermemiştir.

Müvekkilimin kazanılan karı istemesi ancak şüpheli ….’in türlü bahanelerle uzun süre para ödememesi ve hurdaları görmek istediği halde göstermemesi sebebiyle ;müvekkilim şüphelinin açık hesap usulü çalıştıklarını iddia ettiği Bursa’da bulunan …. isimli firmanın kendi araştırmaları sonucu bulduğu numarasını araması ve şirket yetkilisinin İzmir’de kimseyle hurda ticareti yapmadıklarını beyan etmesi üzerine şüphelilerce dolandırıldığını , aslında ortada bir ticaret bulunmadığını tesadüfen öğrenmiştir.

Bu doğrultuda müvekkilime yollanan mailler , gönderilen mesajlar ve şüpheli tarafından müvekkilime bildirilen kamyon plakaları ve mesajlar dahi müvekkilimin iradesini kırmaya ve denetleme özgürlüğünü engellemeyeyönelik hareketlerdir.Ortada yapılan bir ticaret olmayıp , şüpheli tarafından zikredilen şirketlerle yapıldığı iddia edilen ticaret hayalidir.

  • TCK 158/2Kapsamına İtirazlarımız ;

Şüpheli , bunun dışında müvekkilimin bir arazi satın almak istemesinin üzerine abisi … ile ….Mahallesi Muhtarı ; ….. Müdürü ve … adlı şahıslar aracılığıyla müvekkilime Kemalpaşa’da bulunan ……Paftada bulunan tarla niteliğindeki 2B arazisi satın alma konusunda yardımcı olabileceğini belirtmiş ; bu doğrultuda da müvekkilimin eşi ……’e 16/10/2018 tarihine ….. Müdürlüğüne yazılı başvuru yaptırtmıştır, komisyon ücreti olarak da bir kısmı muhtara bir kısmı ise emlak müdürüne verilmek üzere müvekkilimden para almıştır. Şüpheli, müşteki müvekkilime ticaret yapıldığı ve tanıdıkları vasıtasıyla 2B arazisi için yardımcı olunacağı vaadinde bulunduğundan bahisle aldatarak, ticaret konusunda bilgisizliğinden de faydalanılarak kendisine maddi menfaat temin etmiştir.

Şüphelinin eylemleri, TCK’nın 158. Maddesinde düzenlenen nitelikli halinin şüpheli tarafından müvekkillerime karşı işlendiği açıkça anlaşılmaktadır. Zira şüphelinin eylemleri somut olayda; hileli hareketlerle müştekilerin zararına, fakat kendisi lehine haksız menfaat temin etmek şeklinde kendini göstermektedir.

Dolandırıcılık suçunun iki hukuki konusu bulunmakta, bu suçla bir yandan malvarlığı, irade ve karar özgürlüğü korunmakta ve bu durum dolandırıcılık suçunu öbür suçlardan ayırmakta ve eylemi nitelendirmekte belirleyici bir kriter oluşturmaktadır.

Ticaret yapılıyormuş gibi gönderilen mailler ; gelen mesajlar ve şüphelinin attığı mesajlar kül ve bütün olarak incelendiğinde Şüphelinin eylemleri, müvekkilimin “denetleme istek ve imkanını” ortadan kaldırıcı niteliktedir.Bu itibarla şüpheli; hileli

nitelik taşıyan hareketleriyle, müştekileri aldatmış, onların irade ve denetleme özgürlüklerini etkilemiş ve kendileri lehine fakat müştekiler aleyhine haksız menfaat elde etmişlerdir.

NETİCE VE TALEP :Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerden dolayı, … Karar sayılı dosyası ile verilen Takipsizlik kararının bozularak, şüphelilerin cezalandırılmasına karar verilmek üzere kamu davası açılmasına karar verilmesini vekaletentalep ederiz.

 

Müştekiler Vekili

Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına İtiraz Dilekçesi -2-

    TARİH

                                                                                                              ………….

ADANA NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

Sunulmak Üzere

……….. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

……….

Soruşturma  No: …

 

İTİRAZ EDEN

MAĞDUR                 : ……………………

 

VEKİLİ                     : ……………………….

 

ŞÜPHELİ                  : ……………………..

 

İTİRAZ KONUSU   : ………..Cumhuriyet Başsavcılığınca ……… numaralı soruşturmada verilen ……………. tarihli ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR    :

                                    Yukarıda soruşturma numarası belirtilen …….. Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen şüpheli ….. hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar usul ve yasaya aykırı olup ……………… tarihinde tarafımıza tebliğ olan karara karşı süresinde itiraz etme zorunluluğu hasıl olmuştur. Şöyle ki;

1 –        Anılan ek KYOK kararında her ne kadar soyut iddialar dışında şüphelinin üzerine atılı suçları işlediğine dair kamu davası açmaya yeterli delil ve emare elde edilemediği gerekçe gösterilmişse de şüpheli ………….. müvekkilin abisi olması ve dosya kapsamında bulunan darp raporundan anlaşıldığı üzere müvekkili darp etmesi karşısında söz konusu ek kyok kararında belirtilen hakaret ve tehdit suçunu işlememesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Kaldı ki söz konusu suçlara ilişkin olarak müvekkilin annesi diğer müşteki ……… da olaylara tanık olmuştur.

2 –        Dolayısıyla şüphelinin hakaret ve tehdit etmeksizin müvekkili yalnızca darp etmesi düşünülemez. Zira müvekkilin karakolda alınan ifadesinde de belirttiği üzere şüpheli tarafından kendisine “…….” şeklinde tehditlerde bulunulmuş ve ardından da “……..” şeklinde hakaretler edilmiştir. Bu nedenlerle söz konusu karar usul ve yasaya aykırı olup KYOK kararının kaldırılarak kamu davası açılmasına karar verilmesini talep etmekteyiz.

 

SONUÇ         :           Yukarıda açıklanan ve resen gözetilecek nedenlerden dolayı itirazlarımızın kabulü ile müvekkili tehdit eden ve hakaretlerde bulunan şüpheli hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılarak kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

 

İTİRAZ EDEN

MAĞDUR VEKİLİ

Av. Saim İNCEKAŞ

Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına İtiraz Dilekçesi -3-

ADANA NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

Sunulmak Üzere

ANKARA  CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

SORUŞTURMA NO          :

İTİRAZ EDEN                      :

VEKİLİ                                   :

ŞÜPHELİLER                       :

SUÇ                                       : Karşılıksız yararlanma

SUÇ TARİHİ                        :

İTİRAZ KONUSU               : Takipsizlik Kararının Kaldırılması

İTİRAZ EDİLEN KARAR  : Ankara  Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …………. tarih, ……….soruşturma ve………….. karar sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı.

KARARIN TEBLİĞ TARİHİ : ………             

İTİRAZ NEDENLERİ          :

Müvekkil kurum görevlileri tarafından ………… tarihinde yapılan rutin kontrollerde şüphelinin müvekkil kuruma aboneliği olmadan atık suyu kanalizasyona desarj ettiği tespit edilmiş, usulsüz olan bu deşarj işlemi için kendisine borç çıkarılarak tebliğ edilmiş ve ödeme yapılmaması üzerine İcra Takip işlemlerine başlanmıştır. Uzun süre borcun ödenmemesi üzerine de şüpheli hakkında şikayette bulunulmuştur.

KYOK kararında, şüphelinin mevcut su aboneliğinin olduğunu ve tüketim miktarının belirlenebileceği gerekçesiyle  Sayın Başsavcılık bu kararı vermiştir. Fakat söz konusu olayda karşılıksız yararlanılan konu su tüketimi değildir. Atık suyu kanalizasyona deşarj etmek abonelik gerektiren bir durum olup, mevcut olayımızda karşılıksız yararlanma suçu atık suyu usulsüz deşarj etmek suretiyle vuku bulmuştur. Şüpheli,  usulsüz yapılan bu işlem sırasında aboneliği bulunmadığından TCK da düzenlenen karşılıksız yararlanma suçunun şartları bulunmaktadır.

“Otomatlar aracılığı ile sunulan ve bedeli ödendiği takdirde yararlanılabilen bir hizmetten ödeme yapmadan yararlanan kişi, iki aydan altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır” (TCK m.163/1) . Zira atık su deşarj işlemi, madde metninde belirtilen, bedeli ödendiği takdirde yararlanabilen bir hizmettir.

Bu nedenle hatalı değerlendirmeye ve bilgiye dayalı olarak verilen KYOK kararının kaldırılarak soruşturmaya devam edilmesi gerekmektedir.              

 

NETİCE VE TALEP             : Yukarıda açıklanan nedenlerle; İtirazımın kabulüyle, Ankara  Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ………….. tarih, ………… soruşturma ve …………. karar sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının kaldırılmasına ve sorumlular hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak isnat edilen suçlar yönünden kamu davası açılması için dosyanın savcılık makamına tevdiine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim

                                                  İtiraz Eden Müşteki Vekili

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Sosyal Medya
Soru Sor
WhatsApp
Telefon Görüşmesi ( Sadece Müvekkil )
tr Türkçe
X
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.