KOSGEB Destek Sözleşmesi

Oca 18, 2020 | İdare Hukuku Avukatlığı

KOSGEB Destek Sözleşmesi

DESTEK SÖZLEŞMESİ

KONU

Madde-1: Bu Destek Sözleşmesinin konusu, KOSGEB İcra Komitesi’nin 05/04/2005 tarih ve 2005-04 sayılı kararı ile onaylanan ve 24/04/2005 tarih ve 25795 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destekleri Yönetmeliği’nin ikinci kısmında yer alan …………………………. Desteğinden yararlanma hususuna ilişkin şartların belirlenmesidir.

TARAFLAR

Madde-2: Bu Sözleşme, …………….……………………………………………….. adresinde mukim ………………………. Uygulama Birimi olan KOSGEB …………….. MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra KOSGEB olarak anılacaktır) ile …………………………………… ………… adresinde mukim ……………………………………….. (bundan sonra YARARLANICI olarak anılacaktır) arasında yapılmıştır.

KAPSAM

Madde-3: Bu Sözleşme, KOSGEB’in ………………………………………… Desteğine ilişkin hak ve yükümlülükler ile taahhütleri kapsar.

HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Madde-4: Bu Sözleşmenin taraflarca imza edilmesini müteakip, KOSGEB Destekleri Yönetmeliği ve Yönergesi kapsamında destek süreci başlar. Yönetmelik ve Yönerge kapsamı dışındaki her türlü durumda KOSGEB, Sözleşmeyi tek taraflı feshetme yetkisine sahip olup, YARARLANICI ve Tedarikçiler herhangi bir hak talep edemez.

Madde-5: Destek kapsamında mal/hizmetin alınması ve kesin kabulünü müteakip ……. gün içinde destek ödemesine esas belgeler KOSGEB’e teslim edilecektir. Söz konusu süre içerisinde belgelerin eksiksiz olarak ibraz edilmemesi halinde KOSGEB tarafından hiçbir şekilde destek ödemesi yapılmaz ve sözleşme iptal edilir.

Madde-6: KOSGEB, ……………………………….. Desteği kapsamında ………………………………… işi yaptırılma bedelinin %….’si oranında …………………YTL destek sağlanacaktır. Destek Tutarı, Yönergede belirtilen ödemeye esas belgelerin KOSGEB’e teslim edilmesini müteakip 7 (yedi) gün içinde; Geri Ödemesiz Desteklerde YARARLANICI’nın, Geri Ödemeli Desteklerde Tedarikçi’nin banka hesabına ödenir.

Madde-7: KOSGEB Desteği tutarının Sözleşme Damga Vergisi bedeli KOSGEB adına destekten YARARLANICI tarafından KOSGEB banka hesabına yatırılır.

Madde-8: YARARLANICI tarafından Tedarikçiye yapılan avans ödemelerinde tüm hukuki sorumluluk YARARLANICI ve Tedarikçiye aittir. KOSGEB hiçbir surette Tedarikçi ve YARARLANICI’ya avans ödemesi yapmaz. YARARLANICI tarafından ödenen avanslar, yapılan harcamalar vs. için KOSGEB’ten maddi ve manevi tazminat talep edilemez.

DESTEKLE İLGİLİ ÖZEL HÜKÜMLER

Madde- 9: Bu Madde d; Madde 3’te belirtilen …………………………. desteğine ilişkin olarak varsa açıklanması istenen özel bilgiler ve hükümler yazılacaktır.

SÖZLEŞMENİN FESHİ

Madde-10: Bu Sözleşme hükümlerine ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında Yararlanıcının yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve/veya getirememesi halinde sözleşme feshedilir. Sözleşmenin feshi halinde KOSGEB’den hiç bir hak talep edilemez.

GENEL HÜKÜMLER

Madde-11: KOSGEB Destekleri Yönetmeliği ve Yönergesi bu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası ve eki olarak kabul edilir.

Madde 12: KOSGEB tarafından karşılanan destek miktarının geri ödemeleri

…../…../200….. tarihinde %…………….’si…………………-YTL.,

…../…../200….. tarihinde %…………….’si…………………-YTL.,

…../…../200….. tarihinde %…………….’si…………………-YTL.,

…../…../200….. tarihinde %…………….’si…………………-YTL.,

…../…../200….. tarihinde %…………….’si…………………-YTL., dir.

(Geri ödeme taksit dönemleri için bu sözleşmenin düzenlendiği tarih esas alınır. Bu madde, Geri Ödemesiz Destekler ve Finansal Kiralama Desteğinde uygulanmaz.)

Madde-13: Geri ödemede, ödeme süresi Madde 12’de belirten tarihten itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde olup, bu süre içinde KOSGEB’e ödenecektir. Taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde kalan taksitler herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın muaccel hale gelir.

Madde-14: Geri Ödemesiz desteklerde Uygulama Birimi tarafından yapılacak destek ödeme planı aşağıdaki belirtilir.. KOSGEB tarafından ödenecek destek miktarı;

…../…../200….. tarihinde…………………-YTL.,

…../…../200….. tarihinde…………………-YTL.,

…../…../200….. tarihinde…………………-YTL.,

…../…../200….. tarihinde…………………-YTL.’ dir.

(Bu madde geri ödemeli desteklerde uygulanmaz.)

Madde-15: YARARLANICI, destek kapsamında temin edeceği mal/hizmet ile ilgili olarak KOSGEB’in yazılı onayını almadan herhangi bir değişiklik yapamaz.

Madde-16: YARARLANICI, sağlanan desteğin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti amacıyla İşletmesinin KOSGEB yetkililerince ziyaretine veya KOSGEB’e davet edilmesi durumunda gerekli bilgi ve belgeleri vermeyi taahhüt eder.

Madde-17: YARARLANICI ve/veya Tedarikçinin, KOSGEB Destek Yönergesinde belirtilen şartlar dışında davranması, yanlış ve yanıltıcı bilgi vermesi ve bunun tespiti halinde, KOSGEB tarafından herhangi bir destek ödemesi yapılmaz ve bu sözleşme iptal edilir. Destek verilmiş ise, verilen destek tutarı 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre geri alınır.

Madde-18: Bu Sözleşmeden doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde-19: Bu Sözleşme, 19 (on dokuz) madde ve 3 (üç) sayfadan ibaret olup, bir nüshası Yararlanıcıda, bir nüshası Uygulama Biriminde ve bir nüshası KOSGEB Mali İşler ve Satınalma Süreçleri Grubunda kalmak üzere 3 (üç) orijinal nüsha olarak hazırlanmış ve taraflar arasında …../……/200… tarihinde imzalanmıştır.

YARARLANICI
Adı Soyadı
İmza

KOSGEB………….. MÜDÜRÜ
Ad Soyad
İmza

 

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

KOSGEB Destek Sözleşmesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.