Koruma – Evden Uzaklaştırma Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

Evden Uzaklaştırma Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

Aile Mahkemesi aleyhinize bir şekilde “uzaklaştırma” yani karşı tarafı “koruma” kararı verme yetkisine sahiptir. Aleyhinize verilen koruma kararına karşı itiraz hakkınız bulunmaktadır. Adana’daki boşanma avukatınız ile iletişime geçerek veyahut kendiniz aslen durumu aşağıdaki gibi anlatır bir dilekçeyle bu karara itiraz edebilirsiniz.


Koruma, Evden Uzaklaştırma Kararına İtiraz Dilekçesi -1-

ADANA 6.AİLE MAHKEMESİNE

VERİLMEK ÜZERE

ADANA 5. AİLE MAHKEMESİNE

ESAS NO                                                            :2019/36 D.İş

KARAR NO                                                         :2019/41

KARARA İTİRAZ EDEN                                   :

VEKİLİ                                                                  : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

TEDBİR TALEBİNDE BULUNAN                   :

KONU                                                                  : 5. Aile Mahkemesi’nin 2019/36 Değişik iş,2019/41 karar sayılı ve 23/01/2019 tarihli 6284 Sayılı Kanun gereğince koruma tedbir kararına karşı itirazımızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR                                                 : Müvekkil, şiddet mağduru olduğunu iddia eden  Cemile DOĞANER ile yaklaşık üç senedir evli olup ve bu evlilikten 18 aylık Pınar adında ortak çocukları bulunmaktadır.
Sayın 5.Aile Mahkemesi’nin müvekkil  aleyhine evden uzaklaştırma ve koruma kararı usul ve yasaya aykırı olup müvekkil adına itiraz etmekteyim. Şöyleki;
Şikayet eden karşı taraf sayın mahkemeye bildirdiği iddialarda tamamen haksız olup gerçeği yansıtmamaktadır.Şikayet edene veya yakınlarına herhangi bir fiziksel şiddet uygulamamıştır.
5.Aile Mahkemesi’nin yukarıda esas ve karar sayılı dosyasında vermiş olduğu ara kararın 1.maddenin d fıkrasında kişisel ilişki kurulmasına ilişkin halleri saklı tutarak babanın çocuğuyla görüşebileceğini belirtmiştir.Ancak tedbir talebinde bulunan Cemile DOĞANER; müvekkil Özcan DOĞAN hakkında verilen evden,işyerinden 100 metre uzaklaştırma kararından sonra ortak çocukla beraber müşterek konuttan ayrılmış ve işyerinden izin alarak Adana’ya gitmiştir.Cemile DOĞANER çocuğuyla beraber Adana’ya gittiğinden beri müvekkil Özcan DOĞAN çocuğunu görememiştir.Ve halen de görmemiştir.Türk Medeni Kanunu’nun 336. Maddesi “Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velâyeti birlikte kullanırlar.” Hükmü gereğince ortak çocuk üzerinde müvekkilinde velayeti devam ettiğinden ve ayrıca ara kararda müvekkilin çocuğunu görmesini kısıtlayacak bir karar da olmadığından çocuğunu istediği zaman görme hakkına sahiptir.

Tedbir talebinde bulunan C mahkemenizin yukarıda belirtilen esas ve karar sayılı ara kararına ve TMK ilgili maddelerine  aykırı davranmış, çocuğu müvekkilin göremeyeceği bir yere götürmüştür. Tüm bu hukuki sebeplerle müvekkilin çocuğunu görebilmesi imkanın sağlanması gerekmektedir.5 Aile Mahkemesi ara kararında müvekkilin çocuğuyla görüşme şartları hakkında herhangi bir karar vermemiş olup ilgili mahkemenin görüşme şartları hakkında açık bir karar verilmemesi hukuka aykırılık teşkil etmektedir.

                   Ayrıca C müşterek konutu uzaklaştırma kararının olduğu dönemde hem kendisi kullanmamış hemde eşi Ö’ın kullanmasına engel olmuştur.Müvekkil ara karar sürecinde devamlı otelde kalmış olup ekonomik sıkıntı yaşamasına neden olmuştur.

Sonuç olarak yukarıda anlatılan nedenlerle öncelikle müvekkilin çocuğunu görmesi için yasal şartların oluşturulması, şikayet eden karşı tarafın beyanları gerçeği yansıtmadığından ve müvekkil 5.Aile Mahkemesi’nin koruma tedbirleri ve evden uzaklaştırma kararı nedeniyle mağdur olduğundan ve bu karar nedeniyle ekonomik olarak çöküntü yaşadığından sayın mahkemenin kararına itiraz etme ve koruma kararının kaldırılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKKİ NEDENLER                                                           : 6284 Sayılı Yasa, Yargıtay kararları ve İlgili Mevzuat

DELİLLER                                                                            :Tanık beyanları vs. her türlü deliller

İSTEM SONUCU                                                               : Yukarıda arz edilen ve sayın mahkemecede resen dikkat edilecek hususlarla 5. Aile Mahkemesi’nin 2019/36 D. İş, 2019/41 K. Sayılı 23/01/2019 tarihli 6284 Sayılı Kanun gereğince koruma tedbir kararına karşı itirazımızın kabul edilerek söz konusu kararın kaldırılması ve yukarıda belirttiğimiz hususlarında göz önünde bulundurularak müvekkilin çocuğu ile görüşmesi imkanının sağlanmasına karar verilmesini müvekkil adına saygıyla arz ve talep ederiz.05/02/2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          İTİRAZ EDEN VEKİLİ

EKLER: Vekaletname

Koruma, Evden Uzaklaştırma Kararına İtiraz Dilekçesi -2-

ADANA 7. AİLE MAHKEMESİ’NE

-Gönderilmek üzere –

ADANA 6. AİLE MAHKEMESİ’NE

KARARA İTİRAZ

EDENLER             :  

VEKİLİ                   :  Av. 

KARŞI TARAF     : 

KONUSU : Adana 6. Aile Mahkemesinin 2017 /CCC D. İş Esas ve 2017 / CCC Karar sayılı koruma tedbiri kararına itirazlarımızın sunulması ve koruma kararının kaldırılması talebidir.

AÇIKLAMALAR

Sayın Mahkeme, tedbir isteyen AAA’ın müracaatı üzerine 2017 / CCC D. İş Esas ve 2017 / CCC Karar sayılı koruma tedbiri ile müvekkillerimiz ve diğer 4 site sakini hakkında 1 ay süre ile koruma tedbiri kararı vermiştir.

Sayın Mahkeme kararını sadece tedbir isteyen AAA’ın beyanlarına dayandırmıştır. AAA tarafından beyanlarını ve iddialarını destekler en ufak bir delil dahi sunulmadığı gibi Sayın Mahkeme tarafından da bu yönde bir araştırma yapılmamıştır. Sadece tedbir isteyenin beyanlarına göre karar verilmiş olması açıkça YASAYA, HUKUKA ve kökleşmiş Yargıtay içtihatlarına aykırıdır.

Kaldı ki tedbir isteyen AAA tarafından iddia edilen hususların hiçbiri gerçek ve doğru değildir. Müvekkillerimiz tedbir talepli dilekçede iddia edilen hususların hiçbirini gerek sözlü ve gerekse fiili hareketleriyle yapmamışlardır. Bu husus bizzat AAA tarafından Sayın Mahkemeye verilen dilekçeden dahi anlaşılmaktadır. Dilekçe tutarsız, mesnetsiz ve afaki iddialardan ibarettir.Tedbir dilekçesinde yazılı mesnetsiz iddialar sebebiyle bugüne kadar hiçbir sabıkaları olmayan, karakolun yolunu bile bilmeyen müvekkillerimiz hakkında koruma tedbiri kararı verilmiş olması müvekkillerimizi derinden üzmüş ve yaralamıştır. Verilen kararın gerek site sakinleri ve gerekse mahalle sakinleri tarafından öğrenilmiş olması müvekkillerimizin manevi acılarını bir kat daha arttırmıştır. AAA’ın müvekkillerimiz hakkında ile sürdüğü iddialar aynı zamanda hakaret ve iftira suçlarını oluşturmaktadır. Müvekkillerimiz aynı sitede ikamet etmeleri ve komşuluk hukuku  sebebiyle bugüne kadar AAA hakkında suç duyurusunda bulunmamışlardır. Ancak yukarıda açıklanan sebeplerle müvekkillerimizin suç duyurusunda bulunma ve hakaretler/iftiralar sebebiyle maddi ve manevi tazminat hakları saklı tutulmuştur. 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen ve resen tespit edilecek hususlar karşısında itirazımızın kabulü ile ;

1-) Adana 6. Aile Mahkemesinin 2017 / CCC D. İş Esas ve 2017 / CCC Karar sayılı koruma tedbiri kararının kaldırılmasına,

2-) Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline,

Karar verilmesi vekaleten arz ve talep olunur. Saygıyla, 30.05.2017                                                                                                                       İtiraz Edenler Vekili

                                                                                                                 Av. 

Ekler :

Vekaletnameler ve Yetki Belgesi

Uzaklaştırma Kararının Kaldırılması Dilekçe Örneği -3-

ADANA 6. AİLE MAHKEMESİ’NE

UZAKLAŞTIRMA KARARININ
KALDIRILMASINI İSTEYEN :

HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA
KARARI VERİLMİŞ OLAN : 

TALEP : Uzaklaştırma kararının kaldırılması

AÇIKLAMALAR :

1- Eşim X hakkında Adana 6. Aile Mahkemesinin X Tarih ve X sayılı kararı ile lehime uzaklaştırma tedbiri alınmıştır.

2- Bu uzaklaştırma tedbirinin aleyhine tedbir istenen X’in mesleki saygınlığı ve itibarına zarar vermesi sebebiyle kaldırılmasını talep ediyorum.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, Adana 6. Aile Mahkemesinin X Tarih ve X sayılı kararı ile verilen uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasına karar verilmesini, lehine uzaklaştırma kararı verilen olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…./201..

Lehine Tedbir Verilen
İmza

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.