Koruma – Evden Uzaklaştırma Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

Mar 2, 2019 | Dilekçeler

Aile Mahkemesi Koruma Kararına İtiraz

Aile Mahkemesi aleyhinize bir şekilde “uzaklaştırma” yani karşı tarafı “koruma” kararı verme yetkisine sahiptir. Aleyhinize verilen koruma kararına karşı itiraz hakkınız bulunmaktadır. Adana’daki boşanma avukatınız ile iletişime geçerek veyahut kendiniz aslen durumu aşağıdaki gibi anlatır bir dilekçeyle bu karara itiraz edebilirsiniz.


Koruma, Evden Uzaklaştırma Kararına İtiraz Dilekçesi -1-

ADANA 6.AİLE MAHKEMESİNE

VERİLMEK ÜZERE

ADANA 5. AİLE MAHKEMESİNE

ESAS NO :

KARAR NO:

KARARA İTİRAZ EDEN                                   :

VEKİLİ                                                                  : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

TEDBİR TALEBİNDE BULUNAN                   :

KONU                                                                  : Aile Mahkemesi’nin 2019/36 Değişik iş,2019/41 karar sayılı ve 23/01/2019 tarihli 6284 Sayılı Kanun gereğince koruma tedbir kararına karşı itirazımızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR                                                 :

Müvekkil, şiddet mağduru olduğunu iddia eden  X ile yaklaşık üç senedir evli olup ve bu evlilikten 18 aylık Pınar adında ortak çocukları bulunmaktadır.
Sayın 5.Aile Mahkemesi’nin müvekkil  aleyhine evden uzaklaştırma ve koruma kararı usul ve yasaya aykırı olup müvekkil adına itiraz etmekteyim. Şöyleki; Şikayet eden karşı  taraf sayın mahkemeye bildirdiği iddialarda tamamen haksız olup gerçeği yansıtmamaktadır.

Şikayet edene veya yakınlarına herhangi bir fiziksel şiddet uygulamamıştır.
5.Aile Mahkemesi’nin yukarıda esas ve karar sayılı dosyasında vermiş olduğu ara kararın 1.maddenin d fıkrasında kişisel ilişki kurulmasına ilişkin halleri saklı tutarak babanın çocuğuyla görüşebileceğini belirtmiştir.Ancak tedbir talebinde bulunan X; müvekkil X hakkında verilen evden,işyerinden 100 metre uzaklaştırma kararından sonra ortak çocukla beraber müşterek konuttan ayrılmış ve işyerinden izin alarak Adana’ya gitmiştir. Xçocuğuyla beraber Adana’ya gittiğinden beri müvekkil X çocuğunu görememiştir. Ve halen de görmemiştir. Türk Medeni Kanunu’nun 336. Maddesi “Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velâyeti birlikte kullanırlar.” Hükmü gereğince ortak çocuk üzerinde müvekkilinde velayeti devam ettiğinden ve ayrıca ara kararda müvekkilin çocuğunu görmesini kısıtlayacak bir karar da olmadığından çocuğunu istediği zaman görme hakkına sahiptir.

Tedbir talebinde bulunan C mahkemenizin yukarıda belirtilen esas ve karar sayılı ara kararına ve TMK ilgili maddelerine  aykırı davranmış, çocuğu müvekkilin göremeyeceği bir yere götürmüştür. Tüm bu hukuki sebeplerle müvekkilin çocuğunu görebilmesi imkanın sağlanması gerekmektedir.5 Aile Mahkemesi ara kararında müvekkilin çocuğuyla görüşme şartları hakkında herhangi bir karar vermemiş olup ilgili mahkemenin görüşme şartları hakkında açık bir karar verilmemesi hukuka aykırılık teşkil etmektedir.

Ayrıca C müşterek konutu uzaklaştırma kararının olduğu dönemde hem kendisi kullanmamış hemde eşi Ö’ın kullanmasına engel olmuştur.

Müvekkil ara karar sürecinde devamlı otelde kalmış olup ekonomik sıkıntı yaşamasına neden olmuştur.

Sonuç olarak yukarıda anlatılan nedenlerle öncelikle müvekkilin çocuğunu görmesi için yasal şartların oluşturulması, şikayet eden karşı tarafın beyanları gerçeği yansıtmadığından ve müvekkil 5. Aile Mahkemesi’nin koruma tedbirleri ve evden uzaklaştırma kararı nedeniyle mağdur olduğundan ve bu karar nedeniyle ekonomik olarak çöküntü yaşadığından sayın mahkemenin kararına itiraz etme ve koruma kararının kaldırılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKKİ NEDENLER                                                           : 6284 Sayılı Yasa, Yargıtay kararları ve İlgili Mevzuat

DELİLLER                                                                            : Tanık beyanları vs. her türlü deliller

İSTEM SONUCU                                                               : Yukarıda arz edilen ve sayın mahkemecede resen dikkat edilecek hususlarla 5. Aile Mahkemesi’nin 2019/36 D. İş, 2019/41 K. Sayılı 23/01/2019 tarihli 6284 Sayılı Kanun gereğince koruma tedbir kararına karşı itirazımızın kabul edilerek söz konusu kararın kaldırılması ve yukarıda belirttiğimiz hususlarında göz önünde bulundurularak müvekkilin çocuğu ile görüşmesi imkanının sağlanmasına karar verilmesini müvekkil adına saygıyla arz ve talep ederiz. tarih

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          İTİRAZ EDEN VEKİLİ

EKLER:

Vekaletname

Koruma, Evden Uzaklaştırma Kararına İtiraz Dilekçesi -2-

ADANA 7. AİLE MAHKEMESİ’NE

-Gönderilmek üzere –

ADANA 6. AİLE MAHKEMESİ’NE

KARARA İTİRAZ

EDENLER             :  

VEKİLİ                   :  Av. 

KARŞI TARAF     : 

KONUSU : Adana 6.  Aile Mahkemesinin 2017 /CCC D. İş Esas ve 2017 / CCC Karar sayılı koruma tedbiri kararına itirazlarımızın sunulması ve koruma kararının kaldırılması talebidir.

AÇIKLAMALAR

Sayın Mahkeme, tedbir isteyen AAA’ın müracaatı üzerine 2017 / CCC D. İş Esas ve 2017 / CCC Karar sayılı koruma tedbiri ile müvekkillerimiz ve diğer 4 site sakini hakkında 1 ay süre ile koruma tedbiri kararı vermiştir.

Sayın Mahkeme kararını sadece tedbir isteyen AAA’ın beyanlarına dayandırmıştır. AAA tarafından beyanlarını ve iddialarını destekler en ufak bir delil dahi sunulmadığı gibi Sayın Mahkeme tarafından da bu yönde bir araştırma yapılmamıştır.

Sadece tedbir isteyenin beyanlarına göre karar verilmiş olması açıkça YASAYA, HUKUKA ve kökleşmiş Yargıtay içtihatlarına aykırıdır.

Kaldı ki tedbir isteyen AAA tarafından iddia edilen hususların hiçbiri gerçek ve doğru değildir. Müvekkillerimiz tedbir talepli dilekçede iddia edilen hususların hiçbirini gerek sözlü ve gerekse fiili hareketleriyle yapmamışlardır. Bu husus bizzat AAA tarafından Sayın Mahkemeye verilen dilekçeden dahi anlaşılmaktadır. Dilekçe tutarsız, mesnetsiz ve afaki iddialardan ibarettir.Tedbir dilekçesinde yazılı mesnetsiz iddialar sebebiyle bugüne kadar hiçbir sabıkaları olmayan, karakolun yolunu bile bilmeyen müvekkillerimiz hakkında koruma tedbiri kararı verilmiş olması müvekkillerimizi derinden üzmüş ve yaralamıştır. Verilen kararın gerek site sakinleri ve gerekse mahalle sakinleri tarafından öğrenilmiş olması müvekkillerimizin manevi acılarını bir kat daha arttırmıştır. AAA’ın müvekkillerimiz hakkında ile sürdüğü iddialar aynı zamanda hakaret ve iftira suçlarını oluşturmaktadır. Müvekkillerimiz aynı sitede ikamet etmeleri ve komşuluk hukuku  sebebiyle bugüne kadar AAA hakkında suç duyurusunda bulunmamışlardır. Ancak yukarıda açıklanan sebeplerle müvekkillerimizin suç duyurusunda bulunma ve hakaretler/iftiralar sebebiyle maddi ve manevi tazminat hakları saklı tutulmuştur. 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen ve resen tespit edilecek hususlar karşısında itirazımızın kabulü ile ;

1-) Adana 6. Aile Mahkemesinin 2017 / CCC D. İş Esas ve 2017 / CCC Karar sayılı koruma tedbiri kararının kaldırılmasına,

2-) Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline, Karar verilmesi vekaleten arz ve talep olunur. Saygıyla, 30.05.2017                                                                                                                 

     İtiraz Edenler Vekili

                                                                                                                 Av. 

Ekler :

Vekaletnameler ve Yetki Belgesi

Uzaklaştırma Kararının Kaldırılması Dilekçe Örneği -3-

ADANA 6. AİLE MAHKEMESİ’NE

UZAKLAŞTIRMA KARARININ
KALDIRILMASINI İSTEYEN :

HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA
KARARI VERİLMİŞ OLAN : 

TALEP : Uzaklaştırma kararının kaldırılması

AÇIKLAMALAR :

1- Eşim X hakkında Adana 6. Aile Mahkemesinin X

Tarih ve X sayılı kararı ile lehime uzaklaştırma tedbiri alınmıştır.

2- Bu uzaklaştırma tedbirinin aleyhine tedbir istenen X’in mesleki saygınlığı ve itibarına zarar vermesi sebebiyle kaldırılmasını talep ediyorum.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, Adana 6. Aile Mahkemesinin X Tarih ve X sayılı kararı ile verilen uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasına karar verilmesini, lehine uzaklaştırma kararı verilen olarak saygılarımla arz ve talep ederim. tarih

Lehine Tedbir Verilen
İmza

 

Aile Mahkemesi Koruma Kararına İtiraz Dilekçesi

                      ADANA 3. AİLE MEHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                        Gönderilmek Üzere

                  ADANA 2. AİLE MAHKEMESİNE SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

ESAS NO                   : 

KARAR NO              :

KARARA İTİRAZ

EDEN                        :

TEDBİR İSTEYEN :

TEBLİĞ TARİHİ      : 

KONU                        : Adana 2. Aile Mahkemesinin …….Değişik iş,  …….karar sayılı ve X tarihli 6284 Sayılı Kanun gereğince koruma tedbir kararına karşı itirazımın sunulmasından ibarettir.

İTİRAZLARIM :

X günü  Adana 2. Aile Mahkemesinin ……Değişik iş,  ………karar sayılı ve X tarihli koruma kararı tarafıma tebliğ edilmiştir. Sebebini dahi bilmediğim bu kararı kabul etmem mümkün değildir.

Eşim X ile X Tarihinde evlendik. Bu tarihten günümüze kadar mutlu bir evliliğimiz bulunmaktadır. Ayrıca X Tarihinde doğmuş olan X İsimli müşterek bir çocuğumuz vardır.

Ben evlendiğimiz günden beri eşime bir kere dahi şiddet uygulamadım, ona hiç bir zaman kötü muamelede bulunmadım. Ne fiziksel ne de psikolojik hiç bir şiddetim olmadı. Tüm yakın çevremiz ve ailelerimiz de bu duruma şahittir. Nitekim eşimin ve eşimin annesinin sağlık sorunları oluşana kadar da  mutlu ve huzurlu bir evliliğimiz vardı.

Eşim X çok ciddi sağlık problemleri yaşamış X tanısı konulması üzerine yaklaşık iki yıl boyunca ciddi tedaviler almış, 5 kere ameliyat olmuştur. Bu süreçte ben daima maddi ve manevi olarak eşimin yanındaydım. X İsimli oğlumuz eşimin  tedavi sürecinde devamlı olarak ben baktım. Dolayısıyla beraber geçirdiğimiz sürenin fazlalığı ve ortak paylaşımımızın daha fazla olması nedeniyle oğlum da benimle birlikte kalmak istemektedir.

Eşim sağlık sorunları nedeniyle hastalık sürecinde oldukça yıpranmıştır. Kendi sağlık sıkıntılarının ardından annesi de rahatsızlanmış olup,  uzun süredir hastanede tedavi görmektedir. Nitekim şuan eşimin annesi yoğun bakımda iken X itibari ile vefat etmiştir. Bu süreçte eşim annesi ile ilgilenmek için çoğu zaman onun yanında kalmıştır. Son zamanlarda ailesine destek olmak ve yardım etmek için sık sık anne ve babası ile birlikte kalmış neredeyse hiç evimize uğramamıştır. Ben bu süreçte de eşime destek olmak için onu eve gelmeye zorlamadığım gibi müşterek çocuğumuza da tek başıma baktım.

Eşim yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle psikolojik olarak oldukça yıpranmıştır. Nitekim kanser tedavisinden sonra doktor tarafından da bu durum gözlemlenmiş olup, psikiyatri kliniğine sevk edilmiştir. Yapılan muayene sonucunda ilaç desteği almasına karar verilmişse de eşim doktoru tarafından verilen ilaçları içmeyi reddetmiş ve tedavi olmamıştır. Ayrıca eşimin yaşadığı sorunları birlikte atlatabilmek adına yardım almaya karar vermemiz üzerine beraber uzman bir psikologa gitme kararı aldık X gittik. Burada da her ikimizle yaptığı görüşme neticesinde X eşimin ilaçla tedavi olması gerektiği tavsiyesinde bulunmuştur. Ancak eşim bu tavsiyeye de uymamış tedaviyi reddetmiştir. Mahkemenizin uygun görmesi halinde X bilgi alınmasını talep ederim.

Ben şimdiye kadar hiçbir zaman eşime karşı sözlü ya da fiziksel olarak şiddet eğiliminde bulunmadım. Neden böyle bir tedbir talebinde bulunduğunu da anlamış değilim. Üstelik bu kararla ben müşterek çocuğumuz xxxxxxxx da uzaklaştırılmış bulunmaktayım. Ancak X bebekliğinden beri ağırlıklı olarak ben bakmaktayım. Nitekim müşterek çocuğumuza sorulduğunda o da benimle birlikte kalmak istediğini söylemektedir. Sebebini dahi bilmediğim bir şekilde 10 ay gibi uzun bir süre çocuğumdan uzaklaştırılmam hakkaniyetli olmadığı gibi babalık hakkımın ihlalidir.

Tüm bu süreçler yaşanırken ben şuan hakkımda koruma kararı verilerek uzaklaştırıldığım evimde yaşıyor ve aile birliğimizin devamını sağlamak için sorumluluklarımı yerine getiriyor, müşterek çocuğumuzun bakımı ile ilgileniyordum. Ben eşimi ve ailemi seviyorum. Eşimin yalnızca iyi günleri değil kötü günlerinde de onun yanında olabilmek için elimden geleni yaptım ve yapmaktayım. Aile birliğini sarsacak yahut koruma tedbiri alınmasını gerektirecek hiçbir davranışım olmamıştır. Şahsım dinlenmeden verilen bu karar ile ben ailemden, evladımdan, günlük yaşamımdan mahrum bırakıldım. Şuan kendi kılık kıyafetimi dahi kullanamıyor, öz evladımı göremiyorum. Bu karar benim haksız bir şekilde maddi ve manevi olarak zarara uğramama neden olmuştur. Bu sebeple bu kararın kaldırılmasını talep ediyorum.

Mahkemeniz aksi kanaatte ise de;

Adana 2. Aile Mahkemesi kararında “..kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması” şeklinde hüküm kurarak, oğlum 6 ay süre görüşmemi yasaklamıştır. Kararda kişisel ilişki ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Dolayısıyla çocuğumla ne zaman ne şekilde görüşebileceğim kararda yazmamaktadır. Bu şekilde hiçbir açıklama yapılmaksızın çocuğumla ilişkimin kısıtlanması vicdana aykırıdır. Xxx İle kişisel ilişki kurabilmem için gerekli yasal şartların sağlanmasını talep ederim.

Ayrıca Adana 2. Aile Mahkemesi kararında  tüm kişisel eşyalarımın, kıyafetlerimin vb. Bulunduğu X adresindeki aile konutumuzdan 6 ay süre ile uzaklaştırılmama karar vermiştir. Ancak benim bütün kişisel eşyalarım bu evde bulunmaktadır. 6 ay gibi uzun bir süre bu eşyalarım olmadan günlük hayatımı devam ettirmem mümkün değildir. Dolayısı ile tarafıma kişisel eşyalarımı aile konutundan alabilmem için belirli bir süre verilmesini talep ederim.

Sonuç olarak yukarıda anlatılan nedenlerle sayın mahkemenin koruma tedbirleri ve evden uzaklaştırma kararı nedeniyle mağdur olduğumdan ve bu karar nedeniyle maddi ve manevi olarak çöküntü yaşayacağımdan sayın mahkemenin kararına itiraz etme ve koruma kararının kaldırılmasını talep etme mahkemenin aksi kanaatte olması halinde ise çocuğumla kişisel ilişki kurabilmem için yasal şartların açık bir şekilde belirtilmesi ile eşyalarımı alabilmem için şahsıma süre verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

NEDENLER : 6284 Sayılı Yasa, Yargıtay kararları ve İlgili Mevzuat

DELİLLER        :     Tanık beyanları vs. her türlü deliller

İSTEM SONUCU: Yukarıda arz edilen ve sayın mahkemecede resen dikkat edilecek hususlarla Adana 2. Aile Mahkemesini xxx,  xxx  karar sayılı ve X tarihli 6284 Sayılı Kanun gereğince koruma tedbir kararına karşı itirazımızın kabul edilerek söz konusu kararın kaldırılmasını, bunun mümkün olmaması halinde  X İle kişisel ilişki kurabilmem için gerekli yasal şartların sağlanmasını ve tarafıma kişisel eşyalarımı aile konutundan alabilmem için belirli bir süre verilmesini  saygıyla arz ederim. tarih

                                                                                                                       İTİRAZ EDEN

                                                                                                                      Adı ve Soyadı

                                                                                                                           İmza

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank