Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Korsan Taksi/Taşımacılık Cezasına İtiraz Dilekçesi

Korsan Taksi/Taşımacılık Cezasına İtiraz Dilekçesi

X (    )  İDARE MAHKEMESİNE

Yürütmenin Durdurulması Taleplidir

DAVACILAR          :

VEKİLİ: Adana İncekaş Hukuk Bürosu Avukatları

DAVALI                 : X VALİLİĞİ, ( XTrafik Denetleme Şube Müdürlüğü,  Sivil Trafik Ekipler Amirliği)

KONU                    : 2918 sayılı kanunun EK 2/3-A maddesi uyarınca çalışma izin/ruhsat almadan belediye sınırları dahilinde yolcu taşımacılığı yapıldığı iddiasıyla X plakalı aracın trafikten menine ilişkin X tarih ve 34/1114220 sayılı trafikten men tutanağı ile aynı kanun mucibince 5.010,00 TL idari para cezası verilmesine ilişkin 10.12.2019 tarih ve MA Seri, X Sıra nolu para cezası tutanaklarının öncelikle yürütmesinin durdurulması ile yargılama neticesinde iptali isteminden ibarettir.

TEBLİĞ TARİHİ        :

İLK  İTİRAZ TARİHİ   :

OLAYIN ÖZETİ        : X Tarihinde 1. Numaralı davacı olarak arkadaşım X …..’            in eşinin rahatsızlığı nedeniyle beni araması üzerine kendisini ve eşini hastaneye götürmek için sürücüsü olduğum araç ile şişli etfal hastanesinden döndükten sonra Sivil Trafik Ekipler Amirliği tarafından yapılan kontrolde gerekli tüm evraklar ekiplere teslim edilmiş, ardından ekiplerin korsan taksicilik yapıyorsun ithamları ile karşı karşıya kalmam üzerine durumun özellikleri kendilerine anlatılmıştır. Samimi olarak yapılan tüm bu açıklamalar ve araçta bulunan arkadaşım ve eşimin beyanlarını dikkate almayan ekiplerce tarafıma 2918 sayılı karayolları trafik kanununun “araçların tescil edildikleri amacın dışında kullanılması başlıklı” ek 2/3 a maddesi gereğince şahsıma 5.010,00 TL idari para cezası ve 2  numaralı davacı olarak X adına trafik kaydı bulunan 02…..  Plaka sayılı aracın trafikten men edilmesine karar verilmiştir. 10.12.2019 tarihinde bu karara karşı X idare mahkemeleri nezdinde dava açılmış ve davam X 3. İdare Mahkemesinin X numaralı esasına kaydedilmiştir. Fakat X 3. İdare Mahkemesinin 2019/616 esas sayılı dosyasında verilen karar, dava dilekçemin 2577 sayılı kanunun 3. Maddesinde belirtilen hususlara uyulmaması ve dava dilekçesinin konu ve sonuç kısımlarının uyumlu olmaması gerekçesi ile dava dilekçem red edilmiştir. (EK-B: X 3. İdare Mahkemesinin 2019/2342 Esas ve 2019/2601 K. sayılı kararı)

AÇIKLAMALAR

TRAFİK İDARİ PARA CEZASINA İLİŞKİN İTİRAZLAR

X Trafik Denetleme müdürlüğü, sivil trafik ekipler amirliğinin X tarihinde MA seri, 48957169 Sıra Numaralı ceza makbuzu ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun Ek-2/3 a  maddesi uyarınca tarafıma 5.010,00 TL trafik idari para cezası verilmiş, (EK-C: Trafik idari para cezası tutanağı) ve Sürücüsü olduğum aracın trafikten men edilmesine dair 34/1114220 seri numaralı araç trafikten men tutanağı düzenlenerek aracın trafikten men edilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda sürücüsü olduğum araçta yediemin otoparkına çekilmiştir. (EK-D: Araç trafikten men tutanağı)

I numaralı davacı olarak Şahsıma kesilen ceza ile ilgili idari işlem hukuksuzdur. Şöyle ki;

 1. İşlemi yapan sivil trafik ekipler amirliğinin personeline durumun izahı yapılmış ve fakat bahse konu personeller durumu kötü niyetli olarak ve kamu gücünün kendilerine sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak şahsıma bu cezayı vermişlerdir. Sivil trafik ekiplerine her ne kadar korsan taşıma işleminin söz konusu olmadığımı belirtmiş olsam da “ekipler personeli araçtaki bayanın kızlık soy ismi ile ailesinin diğer fertlerini teker teker saymamı istemiş, hayatın olağan akışı içinde istenilen bilgileri veremediğim için sürücüsü bulunduğum araçla korsan taşımacılık yaptığım gerekçesi ile hakkımda bu işlemleri tesis etmiştir. Sorulan soruların tamamen şahsımı zor durumda bırakmak için sorulduğu açıktır. Haliyle arkadaşımın eşinin kızlık soy ismini de bilmem tarafımdan beklenecek bir husus olmamalıdır. Bu sebeple ilgililer hakkında görevi kötüye kullanmak suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunulacaktır.
 2. Dilekçemin özet kısmında belirtildiği gibi olayımızın 2918 sayılı Kanun’un Ek. 2. Maddesinin 3. Fıkrası kapsamında ilgili belediyeden izin ve ruhsat alınmaksızın faaliyette bulunmak şeklinde nitelendirilmeyeceğinden, dava konusu idari işlemin ve verilen para cezasının iptali gerekmektedir. Suç işlemenin cezasız kalmayacağını bildiğim halde bu tür bir eylemde bilerek bulunmam kesinlikle söz konusu olmayacaktır. Bu nedenle korsan taksicilik yapma durumum da söz konusu değildir. KALDI Kİ KORSAN TAŞIMACILIK YAPMIŞ OLMAM DURUMUNDA TAŞIDIĞIM YOLCUNUN HASTANEDEKİ TEDAVİ SÜREÇLERİNİ BEKLEYİP ONDAN SONRA ONLARI TEKRAR ARACIMA ALMAM SÖZ KONUSU OLMAZDI. ARAÇ ZATEN AĞABEYİM OLAN 2 NUMARALI DAVACININ ARACIDIR. KENDİSİNİN İŞİ OLMASINA RAĞMEN ARKADAŞIMIN EŞİNİN HASTALIĞI NEDENİYLE ARACINI TARAFIMA VERMİŞTİR. AYRICA DİLEKÇEMİZ EKİNDE DE ARKADAŞIMIZIN ISLAK İMZALI BEYANLARI DURUMU GÜN YÜZÜNE ÇIKARACAKTIR. ZATEN MEYDANA GELEN OLAYDA KARŞI TARAFTAN HİÇBİR MADDİ BEKLENTİ OLMADIĞI GİBİ KARŞI TARAFTA BİZE HERHANGİ BİR PARA TEKLİFİNDE BULUNMAMIŞTIR. TAMAMEN ARKADAŞIMIN EŞİNİN RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE HASTANEYE GİTME DURUMUMUZ SÖZ KONUSU OLMUŞ VE KORSAN TAŞIMACILIK KESİNLİKLE SÖZ KONUSU OLMAMIŞTIR. Zaten kesilen para cezasını ödemiş olmakla adalete ve mahkemenizin adil yargılamasına olan güvenimden dolayı durumumuzun anlaşılacağından emin bir durumdayım. Bu nedenle hukuksuz ve hiçbir dayanağı olmayan sadece sivil ekipler personellerinin kanaat getirerek meydana getirilen bu idari işlemler şahsım için telafisi güç ve imkansız kayıplar yaşatacaktır. Ağır mağduriyetim söz konusu olduğundan trafik idari para cezasının öncelikle yürütmesinin durdurulması ve yargılama neticesinde iptali için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

ARAÇ TRAFİKTEN MEN TUTANAĞI İLE İLGİLİ İTİRAZLARIMIZ

 1. Davanın II numaralı davacısı olarak Ruhsat sahibi olduğum araç, trafik tescil belgesinde yolcu nakli kaydı mevcut araç ile gerçekleştirilen taşımacılık faaliyeti, Kanun’un Ek 2/3. maddesi kapsamında değildir.
 2. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun “Araçların tescil edildikleri amacın dışında kullanılması” başlıklı Ek 2. maddesinde; araçlarını motorlu araç tescil ve trafik belgesinde gösterilen maksadın dışında kullananlar ile sürülmesine izin veren araç sahipleri para cezası ile cezalandırılacağı, ayrıca, aracın onbeş gün süre ile trafikten men edileceği, ilgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dahilinde ticari amaçlı yolcu taşıyan kişiye, araç sahibine, bağlı bulunduğu durak, işyeri ve işletmelerin sorumlularına birinci fıkrada gösterilen idari para cezasının üç kat olarak, fiilin işlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde tekerrürü halinde ise beş kat olarak uygulanacağı, ayrıca, aracın her defasında altmış gün süre ile trafikten men edileceği hükmüne yer verilmiştir.
 3. Olay tarihinde işlerimin çok yoğun olmasına rağmen kardeşimin isteği üzerine aracımı kendisine verdim. Kardeşim; arkadaşının eşinin hasta olduğunu, otobüslere binemediğini bu nedenle aracın kendisine verilmesini istemesi ile aracımı kendisine vermiş bulunmaktayım. Davaya konu korsan taşımacılık durumu kesinlikle söz konusu değildir. Trafik ekipleri tarafından tamamen kötü niyetli bir şekilde aracımın trafikten men edilmesine dair tutanak tutulmuştur. Hukukumuzda bir olayın kabahat veya suç teşkil etmesi için kesin ve inandırıcı ve her türlü şüpheden uzak kesin deliller ile ispatı durumunda söz konusu olmaktadır. Polis ekiplerinin kamu gücünden kaynaklanan nüfuzlarını kötü niyetli olarak kullanıp aracımın trafikten men edilmesine dair idari işlem tesis etmeleri hukuka aykırıdır. Bu durum benim için telafisi güç ve imkansız kayıplar anlamındadır. Aracımın bağlandığı yediemin otoparkında ayrıca park ücreti işlemektedir. Bu durumda ağır mağduriyetime sebep olmaktadır. Açıklanan nedenlerden dolayı bu hukuksuz işlemin telafisi güç ve imkansız kayıplarıma neden olması nedeniyle tesis edilen idari işlemin öncelikle yürütülmesinin durdurulmasını ve akabinde iptalini talep etmek amacıyla işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.
 4. Özellikle davaya konu idari işlem “Anayasa’da temel hak ve özgürlükler arasında sayılan mülkiyet hakkının kullanılması ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması sonucu doğuracak nitelikte olduğundan” işin aciliyeti nedeni ile aracın bir an önce çıkarılmasını talep etmekteyim. Aynı zamanda araç bağlanarak otoparka çekilmiş olduğundan yine bağlı kaldığı süre içerisinde otopark ücreti ödeneceğinden, hem trafikten men cezası hem de otopark ücreti ödeneceği seklindeki birden fazla cezaya muhatap bırakılmamız hukuka aykırıdır. Aracın trafikten men edilmesi nedeni ile telafisi güç ve imkansız zararlar doğacağından ve işlem açıkça hukuka aykırı olduğundan işin aciliyeti nedeni ile öncelikle Yürütmenin Durdurulmasına karar verilmesini talep etmekteyiz.

YASAL NEDENLER   : İdari Yargılama Usulü Kanunu, TBK, ilgili mevzuat.

DELİLLER                         : Ceza tutanağı, Trafikten men tutanağı ve sair yasal deliller.

İSTEM SONUCU               : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle ve sayın başkanlığınız tarafından re sen göz önünde bulundurulacak nedenlerle,

 1. I NUMARALI DAVACI OLARAK TRAFİK İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ YÖNÜNDEKİ İTİRAZLARIMIN KABULÜ ve şahsım adına telafisi güç ve imkansız zararlara neden olan ve hukuka aykırı olarak haksız şekilde tesis edilen  idari para cezası tesisine ilişkin İstanbul Trafik Denetleme müdürlüğü, sivil trafik ekipler amirliğinin 10.12.2019 tarihinde MA seri, 48957169 Sıra Numaralı ceza makbuzu ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun Ek-2/3 a maddesi uyarınca tarafıma verilen  010,00 TL trafik idari para cezasının İPTALİNİ saygılarımla arz ve talep ederim.
 2. II NUMARALI DAVACI OLARAK ruhsat sahibi olduğum 02 AAE 440 plaka sayılı aracıma hukuka aykırı olarak tesis edilen aracımın trafikten men edilmesine ilişkin verilen 34/1114220 seri numaralı araç trafikten men tutanağı kararın ağır mağduriyetime neden olması ve tarafıma telafisi güç ve imkansız kayıplar yaşatacağı için öncelikle 34/1114220 seri numaralı kararın YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA ve yargılama sonunda İPTALİNE karar verilmesini  saygılarımla arz ve ederim. tarih

Davacı

Ekleri:

EK-A: Araç Ruhsatı

EK-B: X 3. İdare Mahkemesinin 2019/2342 E ve 2019/2601 K. sayılı kararı

EK-C: Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı

EK-D: Araç Trafikten Men Tutanağı

EK-E: Kimlik Fotokopisi

EK-F: X’in ıslak imzalı beyanı

Son düzenleme tarihi 4 Eylül 2020 18:20

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

Yorumları Göster

 • Merhabalar benim aracımı bugün aradaki hasta arkadaşımın korsan değil sadece yardım amaçlı hastaneye getirip götürüyor demesine rağmen ısrarla aracımı bağlayıp 6100 TL ceA yazdılar ve yanımdaki arkadaşa sorduğumda ceza yazılmadığını ve evrak imzalamadığını söylemişler daha sonra normal bir taksiye binsirmişler göndermişler konuyla ilgili bilgi edinmek istiyorum

  Cevap vermekten vazgeç

  Bir yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

 • Merhabalr benim dün aracımı korsan müamelesi yaparak bağladılar ne yapmam gerekiyor

  Cevap vermekten vazgeç

  Bir yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.