Korsan Cd leri Şikayet ve Toplatılması Talebi

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA,

YAKINAN                           :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES                                 :

VEKİLİ                                 : Avukat Saim İNCEKAŞ

ADRES                                  :

ŞÜPHELİ                              :

SUÇ                                       : 5846 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçu

SUÇ TARİHİ                        : …/…/…

SUÇ KONUSU                     : Şikayet konusu yerde, hak sahibi müvekkilimizin yazılı izni olmaksızın sahte olarak  ve herhangi bir yetki sözleşmesine dayanmadan işlenip çoğaltılan ve satışa arz edilen “…..” adlı filme ait CD’lerin toplanılarak 5846 çerçevesinde el koyulması ile gerekli yasal takibatın yapılması istemine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR                :

1-) Yapılan araştırmada şikayet edilen adreste yapımı müvekkilimize ait bulunan “….” adlı filme ait CD’ler , müvekkilimizin izni olmaksızın korsan olarak çoğaltılmış olduğunu ve bandrolsüz olarak şikayete konu yerde sattığını öğrenmiş bulunmaktayız.

2-) Bilindiği gibi 5846 sayılı yasa madde 71 de“ Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticarî amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.” hükmü yer almaktadır.

3-)Yine aynı yasanın madde 75 de” Şikâyet üzerine Cumhuriyet savcısı suç konusu eşya ile ilgili olarak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre elkoyma koruma tedbirinin alınmasına ilişkin gerekli işlemleri yapar. Cumhuriyet savcısı ayrıca, gerek görmesi hâlinde, hukuka aykırı olarak çoğaltıldığı iddia edilen eserlerin çoğaltılmasıyla sınırlı olarak faaliyetin durdurulmasına karar verebilir. Ancak, bu karar yirmi dört saat içinde hâkimin onayına sunulur. Hâkim tarafından yirmidört saat içinde onaylanmayan karar hükümsüz kalır.” hükmü yer almaktadır.

4-) Yapımı ve telifi müvekkilimize ait olan “….”adlı filme CD’ler, hukuka aykırı yollarla ve müvekkimizin izni olmaksızın korsan olarak çoğaltılmıştır. Bu sebeple müvekkilimiz büyük zararlara uğramaktadır. Acilen şikâyet konusu yerde (işyeri ve depolarında) gerekli arama yapılarak kanun dışı olarak elde edilen ve satışa sunulan söz konusu  dağıtılan ve ticari hayata çıkartılan ürünler ile diğer suç konusu ürünlerin çoğaltılmasında  kullanılan alet ve edevata el konulması gerekmektedir.

5-) Yukarıda açıklanan nedenlerle ilgili kişilerin yakalanarak cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılması için, müvekkilimiz adına tarafınıza başvurma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : Hak sahipliğini gösterir belge, tanık ifadeleri

HUKUKİ DELİLLER        : 5846 S. K. m. 71, 75, 81; 5271 S. K. m. 127

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıkladığımız ve re’sen göz önüne alacağınız nedenlerle, ilgili şahıs veya şahısların cezalandırılmasının sağlanması için tüm şikâyet konusu yerlerde (işyerleri ve depolarında) arama yapılarak, bulunabilecek suç unsurlarının toplanmasına ve el koyularak adli emanete alınmasına ve ilgili şahıslar hakkında gerekli takibatın yapılmasına dair karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

Yakınan Vekili

                                                                                                          Av.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.