Kooperatif Üyeliğinin Tespiti Dava Dilekçesi

Kooperatif Üyeliğinin Tespiti Dava Dilekçesi


…….  MAHKEMESİNE

 

 

DAVACI                                          :

 

VEKİLİ                                            : Adana – Avukat Saim İNCEKAŞ 

 

DAVALI                                           :

 

KONU                                               : Müvekkilimin Kooperatifin Üyesi ve Ortağı Olduğunun Tespiti ile İhtiyati Tedbir Konulmasına Karar Verilmesi İstemi.

 

AÇIKLAMALAR                           :

1-)  Müvekkilim …,  davalı kooperatifin üyesi olup, aidat borçlarını da düzenli olarak ödemektedir. Davalı kooperatif, … Noterliğinden …/…/… tarih ve …  yevmiye numaralı bir ihtarname çekerek müvekkilimin … TL. borcu olduğunu bildirmiş ve ödemesi için de müvekkilime … gün süre vermiştir. Söz konusu ihtarname …/…/… tarihinde müvekkilimin eşine tebliğ edilmiştir.

2-) Müvekkilim, söz konusu ihtarname üzerine …/…/… tarihinde davalı kooperatifin … Bankası … Şubesinde bulunan hesabına … TL. yatırmıştır. Buna rağmen davalı kooperatif, … Noterliğinden …/…/… tarih ve … yevmiye numaralı ihtarname ile müvekkilime kooperatif Yönetim Kurulunun …/…/… tarih ve … sayılı kararı ile kooperatif üyeliğinden çıkarıldığını bildiren bir ihtarname çekmiştir. Ancak söz konusu ihtarname müvekkilime tebliğ edilmemiş, müvekkilim bu durumu daha sonradan diğer ortaklardan öğrenmiştir.

3-)  Söz konusu usulsüz ve kanunsuz ihtar ve ihraç kararına dayanılarak, müvekkilime ait bulunan kooperatifteki … numaralı daire, …/…/… tarihinde yapılacak olan açık arttırma ile devredilecektir. Yapılacak devir nedeniyle doğacak mağduriyetin önlenmesi amacıyla müvekkilime ait daire üzerine ihtiyati tedbir konulmasını talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER                  : 1163 S. K. m. 16, 27 ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER                    : Müvekkilimin kooperatifteki özel dosyası ve kooperatif kayıtları, kooperatifin banka kayıtları, kooperatifin kararları, ödeme makbuzları, ihtarnameler, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilime ait … nolu dairenin üçüncü kişilere devrini önlemek ve …/…/… tarihinde yapılacak olan açık arttırma engel olmak amacıyla tapu kaydına ihtiyati tedbir konulmasına, müvekkilimin davalı kooperatifin üyesi olduğunun tespitine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

Davacı Vekili

Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın