Konut Kira Sözleşmesine Aykırılığın Giderilmesi İçin En Az 30 Gün Süre Verilmelidir- Yargıtay Kararı

May 4, 2020 | Kira Hukuku Avukatlığı

Konut Kira Sözleşmesine Aykırılığın Giderilmesi İçin En Az 30 Gün Süre Verilmelidir

Özet: Davacı tarafından gönderilen tarihli ihtarname ile TBK.’nun 316. Maddesindeki düzenlemeye aykırı olarak, akde aykırılığın giderilmesi için üç günlük bir süre verilmiştir. Bu durumda, kiracı yönünden tahliye davası açılmasının koşulları oluşmamıştır.

Dava, akde aykırılık ve fuzuli işgal sebebiyle davalıların tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verilmiş olmasına ve takdirde de bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı fuzuli işgalci Osman K.’nm temyiz itirazları yerinde değildir.

Davalı kiracı Cem K.’nın temyiz itirazlarına gelince;

Türk Borçlar Kanunu’nun 316. maddesi hükmü uyarınca kiracı kiralananı sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür. Kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranması durumunda sözleşmeye aykırılık nedeniyle tahliyesine karar verilebilmesi için kiraya verenin konut ve çatılı işyeri kirasında kiracıya en az otuz gün süre vererek aykırılığın giderilmesini, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceğini yazılı olarak bildirmesi ve tanınan bu süre içerisinde de akde aykırılığın giderilmemiş olması gerekir.

Diğer kira ilişkilerinde ise, kiraya veren, kiracıya önceden bir ihtarda bulunmaksızın, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir. Konut ve çatılı işyeri kirasında, kiracının kiralanana kasten ağır bir zarar vermesi, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması durumlarında kiraya veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.

Davaya dayanak sözleşme 01/01/2014 başlangıç tarihli, bir yıl süreli olup, davalılardan Cem K. sözleşmeyi kiracı sıfatı ile imzalamıştır. Sözleşmenin hususi şartlar bölümünün 1. maddesinde taraflar; kiracının mecuru kısmen veya tamamen başkalarına devir ve ciro veya tamamen başkalarına kiraya ve/veya alt kiraya veremeyeceğini, kısmen veya tamamen başkalarının işgal, istifade ve kullanımına terk edemeyeceğini kararlaştırmışlardır. Bu şart geçerli olup tarafları bağlar.

Davacı dava dilekçesinde; davalı kiracının işyeri olan kiralananı diğer davalı Osman K.’ya devir ve teslim ederek akde aykırı davrandığından bahisle, kiralanandan tahliyesini istemiş, ancak kiracı davalıya TBK.’nun 316. maddesindeki düzenlemeye uygun olarak, kiralananın çatılı iş yeri olması sebebiyle en az otuzgün süreli, akde aykırılığın giderilmesi, aksi takdirde sözleşmenin feshedileceği yönünde yazılı bir ihtarname göndermemiştir. Dosyada mevcut 09/01/2015 keşide tarihli ihtarname ile TBK.’nun 316. maddesindeki düzenlemeye aykırı olarak, akde aykırılığın giderilmesi için üç günlük bir süre verilmiştir.

Bu durumda, kiracı yönünden tahliye davası açılmasının koşulları oluşmamıştır. Mahkemece, davalı kiracı hakkında açılan davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile tahliye kararı verilmesi doğru değildir.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda (1) no.lu bentte yazılı nedenlerle davalı fuzuli işgalci hakkındaki tahliye hükmünün ONANMASINA, (2) no.lu bentte yazılı nedenlerle kiracının tahliyesine ilişkin hükmün BOZULMASINA ve onanan kısım için aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz eden davalı Osman K.’den alınmasına, istek halinde Cem K.’den peşin alman harcın kendisine iadesine 18/02/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (Yargıtay 6. HD., 18.02.2016, E. 2015/9030, K. 2016/1066).

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.