Kira Sözleşmesi Örneği (Konut)

KİRA SÖZLEŞMESİ

 İÇİNDEKİLER

 1. TANIMLAR VE AÇIKLAMALAR
 2. SÖZLEŞMENİN TAHSİS ŞEKLİ
 3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
 4. KİRA BEDELİ
 5. ÖDEME ŞEKLİ
 6. GENEL GİDERLER
 7. TADİLAT
 8. TEMİNAT
 9. TABELALAR
 10. DEVİR VE CİROLAR
 11. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
 12. TEBLİGAT
 13. YETKİ VE UYUŞMAZLIK
 14. DAMGA VERGİSİ

EK-1 TARAFLARIN İMZA SİRKÜLERİ

EK-2 KİRAYA VERENİN TAPU SENEDİ FOTOKOPİSİ

 

GİRİŞ :

 • Kiraya veren, EK-1’de belirtilen tapu senedi ile birlikte İstanbul ili, Sancaktepe İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, Çiftlik Mevkii, F22D25C3A pafta 111 ada 20 parsel bağımısz bölüm adresinde bulunan 507.08 brüt alanı olan mülkün sahibidir.
 • Kiracı, Mecur’u kiraya verenden aşağıdaki belirtilen şartlarda kiralayacaktır.

 1. TANIMLAR VE AÇIKLAMALAR :

1.1 Aşağıdaki sözcük ve ifadeler şu anlamları taşıyacaktır:

Kiraya veren veya kiralayan: 

Kiracı:                                          

Kefil:                                        

 

Mecur:                                         Kiraya veren ile kiracı arasında imzalanan işbu kira

                                                      sözleşmesinin 2.1 maddesinde yer alan mecuru ifade eder.

 

Kira süresi:                                İşbu sözleşmenin başlangıç tarihi olan 01.09.2018 tarihinde   itibaren geçerli olmak üzere 01.09.2019 tarihine kadar olan  kiralama süresini ifade eder.

 

Kira kontratı:                          Tarafların 01.09.2018 tarihinde tüm ekleri ile birlikte imzalamış olduğu kira sözleşmesidir.

Sözleşme:                               Tüm ekleri ile birlikte işbu kira sözleşmesi anlamına gelir

Kira bedeli :                             Madde 4’te belirtilen bedel anlamına gelir.

Genel Giderler:                      Mecura ait elektrik,su ve doğalgaz gibi kiracının özel kullanımında  bulunan tüm tüketim giderleri anlamına gelir.  

Ortak alan gideri:                   Kiracı tarafından ödenecek olan aidatı ifade eder.

Ödeme koşulları:                    Madde 5 ve 6’da belirtilen koşulların yerine getirilmesi anlamına gelir.

 

1.2 Kira kontratında aksi açıkça belirtilmedikçe işbu kira sözleşmesinde yer alan;

 1. A. Tekil ifadeli sözcükler çoğul anlamı da kapsar veya tam tersi biçimde çoğul sözcükler tekil

olanı da kapsar; bir cinsiyeti ifade eden sözcükler tüm cinsiyetleri kapsar; kişileri ifade eden

sözcükler tüm cinsiyetleri kapsar, kişileri ifade eden sözcükler kurumları da ifade eder veya

tam tersi biçimde kurumları ifade eden sözcükler kişileri de kapsar.

 1. Dahil sözcüğüne atıflar bunlarla sınırlı kalmamak koşuluyla yorumlanmalıdır
 2. C. İşbu Kira Sözleşmesi’ne iliştirilen ekler, işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olup belirli bir

Maddeye, alt maddeye, paragrafa ve eklere yapılan atıflar, işbu sözleşmedeki bir madde, alt

Madde, paragraf ve eklere yapılmış atıflardır ve sözleşme ile beraber yorumlanması gerekir

 1. D. Başlıklar yalnızca kolaylık sağlamak için eklenmiştir ve cümle yapısı içinde göz ardı

edilmelidir.

 1. E. İşbu sözleşmede geçen tüm yıllar bir takvim yılı olarak ve tüm aylar bir takvim ayı olarak

anılacaktır.

 1. SÖZLEŞMENİN TAHSİS ŞEKLİ

 

Kiracı, Mecur’u konut olarak kullanmak üzere kiralamıştır ve başka amaçla kullanamaz.

Kiracı, Tapu Müdürlüğü’ne şerhli yönetim planı ile yasaya ve yönetim planına uygun olarak

alınmış Kat Malikleri Kurulu Kararlarına uymayı kabul ve beyan eder.

 1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 

3.1 İşbu Sözleşme’de belirtilen kira bedeli ödemelerinin Ödeme Koşulları’na uygun olarak

yapılması koşulu ile sözleşmenin süresi 1 (bir) yıldır. İşbu sözleşme bir yıllık sürenin sonunda

herhangi bir ihtara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erecek olup, tarafların mutabık kalması halinde mutabık kalınan süre için yenilenecektir.

3.2 Kiracı, Mecur’da meydana gelen ve kendinden kaynaklanmayan her türlü hasarı, eskime ve tamiratı kiraya verene bildirecek olup, kiraya veren bu hasarı gidermek veya tamir ettirmekle yükümlüdür. Kiraya verenin gerekli işlemleri yapmaması halinde kiracı Mecur’u kullanmak için makul olan önlemleri alarak, bu önlemlere ilişkin bedelleri kiraya verenden talep etme hakkına sahiptir. Kiraya verenin bu bedelleri ödememesi halinde kiracı 3 aylık kira bedelinden yaptığı tamiratı masraf oranında kesinti yapabilir.

3.3 Kefilin kefaleti müşterek ve müteselsil olup kefil kontratın ilk yapıldığındaki kira dönemi ve belirlenen süre için kefaletin mevcudiyetinin devamını beyanı ve imzası ile kabul ve taahhüt eder. Kefil, Kiraya Veren’in kira bedelleri ve kira sözleşmesinden kaynaklanan tüm hak ve alacakları, tazminatları, Kiracı’nın  özel tüketimlerinden (elektrik,su, doğalgaz vb.) doğan borç, tazminat, cezai bedeller ve Mezkur’da Kiracı’nın kusuru nedeni ile meydana gelen zararlardan müştereken ve müteselsilen sorumludur.

 

 1. KİRA BEDELİ

 

Kira bedeli 01.09.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 01.03.2019 tarihine kadar (Şubat 2019 dahil) her aylık dönem için  9.500,00 (dokuzbinbeşyüz) Türk Lirası NET+STOPAJ’dır.  Mart 2019’da itibaren 01.09.2018 tarihine kadar ise önceki kira bedeli olan 9.500,00 TL üzerinden TEFE/TÜFE artış yaparak yeni kira bedeli ödeyecektir.Stopaj Kiracı’ya ait olup, Kiracı bununla ilgili tüm mali bildirimleri yapacağını kabul ve taahhüt eder. Her yıl kira yenileme döneminde TEFE/TÜFE oranında kira artışı yapılacaktır.

 1. ÖDEME ŞEKLİ

 

5.1 Kiracı kira bedelini ayda bir ödeyecek olup, ayın 1. İşgünü akşamından itibaren 5 iş günü içerisinde Kiraya Veren …’e ait banka hesabı olan  ……………………………………. Bankası, İBAN:TR………………………………………… no’lu banka hesabına havale yolu ile yatıracaktır. Kiraya Veren’in banka hesap numarasını değiştirmesi durumunda Kiraya Veren yeni hesap numarasını değişikliğin yapılmasından itibaren 2 (iki) gün içerisinde yazılı olarak bildirecektir.

5.2 Aynı takvim yılı içerisinde kira bedelinin 2 (iki) defa (farklı zamanlarda dahi olsa) zamanında ödenmemesi durumunda, Kiraya Veren’in sözleşmeyi fesih ve tahliye hakkı saklı kalmak kaydıyla, kira sözleşmesi sonuna kadarki ödenmesi  gereken o yıla ilişkin tüm kira bedelleri muaccel hale gelir.

5.3 Kiracının yaptığı geç ödemelerin kiraya veren tarafından tahsili, temerrüt ve akde muhalefet hükümlerinin uygulanmasını engellemez.

5.4 İhtilafın varlığı halinde kiracı, tüm kira ödemelerini makbuz ile kanıtlamak durumundadır. Ödemelerle ilgili olan havale ve diğer olan ve olabilecek tüm masraflar Kiracı’ya aittir.

5.5 Kiracı yine yukarıda belirtilen kira bedelinin süresinde ödenmemesi halinde ve işbu sözleşmedeki sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeni ile Kiraya Veren tarafından noter kanalı ile kendisine gönderilen her bir ihtarname masrafını ödeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

 1. GENEL GİDERLER VE ORTAK ALAN GİDERLERİ

 

Kiracı, Mecur’a ait Genel Giderler’i ve Ortak Alan Giderleri’ni her ay site yönetiminin veya bina yöneticisinin bildirdiği hesap numaralarına yatırmakla yükümlüdür. Kiraya veren istediği takdirde Kiracı’dan Genel Giderler’i ve Ortak Alan Giderleri’ni ödediğine diar makbuzun bir kopyasını alma hakkına sahiptir. Genel Giderler’in Kiracı tarafından bir takvim yılı içerisinde 3 (üç) defa zamanında ödenmemesi durumunda, Kiraya veren akde aykırılıktan tahliye davası açabileceği gibi söz konusu ödenmemiş Genel Giderler ve Ortak Alan Giderleri için icra takibi yapabilecektir. Kiracı’nın Genel Gider ve Ortak Alan Giderleri’nden sorumluluğu her halükarda 1 (bir) aylık kira bedelini aşamaz.

 

 

 1. DEPOZİTO

 

8.1 İşbu sözleşme kapsamında Kiraya Veren’e 8.000,00 (sekizbin) nakit depozito bedeli ödenmiştir.

 

8.2 Kiracı sözleşmenin imzası esnasında, işbu sözleşmeden doğacak tüm borçları, tazminatları, cezai şartları, kiranın her tür ferileri ile işbu sözleşmenin Kiraya Veren’e vereceği zararlardan ve her ne nam altında olursa olsun bu depozito bedelinden ödemeyi kabul etmiştir.

8.3 Depozito ancak Kiracının Mecur’u fiilen tahliye ederek, Mecur ait anahtarlarını teslim etmesi ve Tahliye Teslim Tutanağı’nı imzalamasından sonra Kiralanan Yer’e ve Ortak Alanlar’a  verilmiş bir zarar varsa, bu zararın tazmini amacıyla meblağın ödenmesi/mahsubu kaydıyla ve yine Kiraya Veren’in kira bedelleri ve kira sözleşmesinden kaynaklanan tüm hak ve alacakları, tazminatları, özel tüketimleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) ödenmiş olması ve yine Kiraya  Veren’e ibrazı ve taraflar arasında işbu sözleşmeden kaynaklanan bir uyuşmazlık varsa bu uyuşmazlığın kesin olarak sonuçlanması kaydıyla Kiracı’ya verilecektir.

8.4 Kiracı ödenmeyen kiraların depozitodan mahsubu ve bu yolla depozitonun azaltılması yoluna gidemez.

8.5 Depozito mevcut olduğu halde Kiraya Veren bütün alacakları için yasal yollara başvurabilir.

 1. DEVİR VE CİROLAR

 

Kiracı işbu Sözleşme’yi kısmen veya tamamen başkasına devredemez ya da kiralayamaz. Mecur’u kısmen dahi olsa 3. Şahısların istifadesine tahsis edemez ve ortak alamaz.

 

 1. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

11.1 Kiracı, kiraya Veren’e bir yıllık kira döneminin bitiminden itibaren 3 (üç) ay öncesinden yazılı bildirimde bulunmak koşu ile herhangi bir tazminat ödemeksizin işbu Sözleşme’yi  sözleşme süresince her zaman feshederek Mecur’u tahliye ve teslim edebilir. Kiraya Veren de bir yıllık kira döneminin bitiminden itibaren 3 (üç) ay öncesinden yazılı bildirimde bulunmak koşulu ile herhangi bir tazminat ödemeksizin işbu Sözleşme’yi sözleşme süresinde her zaman feshederek Mecur’un tahliye ve teslimini talep edebilir. Kira bedeli aylık dönemlerde ödeneceği için 1 ay önceden fesih halinde fesih tarihinden sonraki bir zamana ilişkin olarak ödenmiş bir kira bedeli olması halinde ilgili bedel Kiraya Veren tarafından 15 gün içerisinde Kiracı’ya iade edilecektir. Aksi takdirde Kiracı’nın her türlü yasal talep hakkı saklıdır.

11.2 Kiracı, madde 11.1’de belirtilen şekilde işbu sözleşmeyi feshetmesi durumunda, Kiraya Veren’in Kiracı’ya önceden bildirimde bulunması koşuluyla, muhtemel yeni kiracılara çalışma saatleri içerisinde ve önceden haber vermek koşulu ile Mecur’u göstermesine muvafakat edecektir.

11.3 Madde 11.1’de belirtilen şekilde işbu sözleşmenin feshedilmesi durumunda, Kiraya Veren Kiracı’dan tahliye gününe kadar doğmuş olan kira bedeli ve ortak alan giderleri dışında herhangi bir bedel talep etmeyecektir

 1. TEBLİGAT

Tebligat adresleri Kiraya Veren ve Kiracı için yukarıda belirtilen adreslerdir. Bu adreslere ilişkin herhangi bir değişiklik olması halinde taraflar 7 (yedi) gün içerisinde diğer Taraf’a bu değişikliği bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde yukarıda belirtilen adreslere yapılan tebligatlar taraflar açısından geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

 1. YETKİ VE UYUŞMAZLIK

İşbu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Taraflar, İşbu Sözleşme’den kaynaklanacak her türlü uyuşmazlıkta İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ederler.

 

 

 

 1. DAMGA VERGİSİ

İşbu sözleşmeden doğacak damga vergisi Kiracı’ya aittir. Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde işbu Sözleşme  14 (ondört) madde, 2 ( iki  ) ek ve 7 (yedi) sayfa olarak iki nüsha halinde imzalanmış olup, bir nüsha Kiracı tarafından, bir nüsha Kiraya Veren tarafından muhafaza edilecektir. Taraflarca ………………. tarihinde imzalanmış olup 01.09.2018 tarihinde geçerlilik arz edecektir.

 

KİRAYA  VEREN                                        KİRACI                                           KEFİL   

 

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Yok)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Sosyal Medya
Soru Sor
WhatsApp
Telefon Görüşmesi ( Sadece Müvekkil )
tr Türkçe
X
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.