Kira Sözleşmesi Örneği

Kira Sözleşmesi Örneği -1-

Kira Sözleşmesi Örneği 1’i İndirmek İçin Tıklayınız.


KİRA SÖZLEŞMESİ

 İÇİNDEKİLER

 1. TANIMLAR VE AÇIKLAMALAR
 2. SÖZLEŞMENİN TAHSİS ŞEKLİ
 3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
 4. KİRA BEDELİ
 5. ÖDEME ŞEKLİ
 6. GENEL GİDERLER
 7. TADİLAT
 8. TEMİNAT
 9. TABELALAR
 10. DEVİR VE CİROLAR
 11. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
 12. TEBLİGAT
 13. YETKİ VE UYUŞMAZLIK
 14. DAMGA VERGİSİ

EK-1 TARAFLARIN İMZA SİRKÜLERİ

EK-2 KİRAYA VERENİN TAPU SENEDİ FOTOKOPİSİ

 

GİRİŞ :

 • Kiraya veren, EK-1’de belirtilen tapu senedi ile birlikte İstanbul ili, Sancaktepe İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, Çiftlik Mevkii, F22D25C3A pafta 111 ada 20 parsel bağımısz bölüm adresinde bulunan 507.08 brüt alanı olan mülkün sahibidir.
 • Kiracı, Mecur’u kiraya verenden aşağıdaki belirtilen şartlarda kiralayacaktır.
 1. TANIMLAR VE AÇIKLAMALAR :

1.1 Aşağıdaki sözcük ve ifadeler şu anlamları taşıyacaktır:

Kiraya veren veya kiralayan: 

Kiracı:                                          

Kefil:                                        

Mecur: Kiraya veren ile kiracı arasında imzalanan işbu kira sözleşmesinin 2.1 maddesinde yer alan mecuru ifade eder.

Kira süresi: İşbu sözleşmenin başlangıç tarihi olan 01.09.2018 tarihinde   itibaren geçerli olmak üzere 01.09.2019 tarihine kadar olan  kiralama süresini ifade eder.

Kira kontratı: Tarafların 01.09.2018 tarihinde tüm ekleri ile birlikte imzalamış olduğu kira sözleşmesidir.

Sözleşme: Tüm ekleri ile birlikte işbu kira sözleşmesi anlamına gelir

Kira bedeli : Madde 4’te belirtilen bedel anlamına gelir.

Genel Giderler: Mecura ait elektrik,su ve doğalgaz gibi kiracının özel kullanımında  bulunan tüm tüketim giderleri anlamına gelir.  

Ortak alan gideri: Kiracı tarafından ödenecek olan aidatı ifade eder.

Ödeme koşulları: Madde 5 ve 6’da belirtilen koşulların yerine getirilmesi anlamına gelir.

 

1.2 Kira kontratında aksi açıkça belirtilmedikçe işbu kira sözleşmesinde yer alan;

 1. A. Tekil ifadeli sözcükler çoğul anlamı da kapsar veya tam tersi biçimde çoğul sözcükler tekil

olanı da kapsar; bir cinsiyeti ifade eden sözcükler tüm cinsiyetleri kapsar; kişileri ifade eden

sözcükler tüm cinsiyetleri kapsar, kişileri ifade eden sözcükler kurumları da ifade eder veya

tam tersi biçimde kurumları ifade eden sözcükler kişileri de kapsar.

 1. Dahil sözcüğüne atıflar bunlarla sınırlı kalmamak koşuluyla yorumlanmalıdır
 2. C. İşbu Kira Sözleşmesi’ne iliştirilen ekler, işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olup belirli bir

Maddeye, alt maddeye, paragrafa ve eklere yapılan atıflar, işbu sözleşmedeki bir madde, alt

Madde, paragraf ve eklere yapılmış atıflardır ve sözleşme ile beraber yorumlanması gerekir

 1. D. Başlıklar yalnızca kolaylık sağlamak için eklenmiştir ve cümle yapısı içinde göz ardı

edilmelidir.

 1. E. İşbu sözleşmede geçen tüm yıllar bir takvim yılı olarak ve tüm aylar bir takvim ayı olarak

anılacaktır.

 1. SÖZLEŞMENİN TAHSİS ŞEKLİ

 

Kiracı, Mecur’u konut olarak kullanmak üzere kiralamıştır ve başka amaçla kullanamaz.

Kiracı, Tapu Müdürlüğü’ne şerhli yönetim planı ile yasaya ve yönetim planına uygun olarak

alınmış Kat Malikleri Kurulu Kararlarına uymayı kabul ve beyan eder.

 1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 

3.1 İşbu Sözleşme’de belirtilen kira bedeli ödemelerinin Ödeme Koşulları’na uygun olarak

yapılması koşulu ile sözleşmenin süresi 1 (bir) yıldır. İşbu sözleşme bir yıllık sürenin sonunda

herhangi bir ihtara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erecek olup, tarafların mutabık kalması halinde mutabık kalınan süre için yenilenecektir.

3.2 Kiracı, Mecur’da meydana gelen ve kendinden kaynaklanmayan her türlü hasarı, eskime ve tamiratı kiraya verene bildirecek olup, kiraya veren bu hasarı gidermek veya tamir ettirmekle yükümlüdür. Kiraya verenin gerekli işlemleri yapmaması halinde kiracı Mecur’u kullanmak için makul olan önlemleri alarak, bu önlemlere ilişkin bedelleri kiraya verenden talep etme hakkına sahiptir. Kiraya verenin bu bedelleri ödememesi halinde kiracı 3 aylık kira bedelinden yaptığı tamiratı masraf oranında kesinti yapabilir.

3.3 Kefilin kefaleti müşterek ve müteselsil olup kefil kontratın ilk yapıldığındaki kira dönemi ve belirlenen süre için kefaletin mevcudiyetinin devamını beyanı ve imzası ile kabul ve taahhüt eder. Kefil, Kiraya Veren’in kira bedelleri ve kira sözleşmesinden kaynaklanan tüm hak ve alacakları, tazminatları, Kiracı’nın  özel tüketimlerinden (elektrik,su, doğalgaz vb.) doğan borç, tazminat, cezai bedeller ve Mezkur’da Kiracı’nın kusuru nedeni ile meydana gelen zararlardan müştereken ve müteselsilen sorumludur.

 

 1. KİRA BEDELİ

 

Kira bedeli 01.09.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 01.03.2019 tarihine kadar (Şubat 2019 dahil) her aylık dönem için  9.500,00 (dokuzbinbeşyüz) Türk Lirası NET+STOPAJ’dır.  Mart 2019’da itibaren 01.09.2018 tarihine kadar ise önceki kira bedeli olan 9.500,00 TL üzerinden TEFE/TÜFE artış yaparak yeni kira bedeli ödeyecektir.Stopaj Kiracı’ya ait olup, Kiracı bununla ilgili tüm mali bildirimleri yapacağını kabul ve taahhüt eder. Her yıl kira yenileme döneminde TEFE/TÜFE oranında kira artışı yapılacaktır.

 1. ÖDEME ŞEKLİ

 

5.1 Kiracı kira bedelini ayda bir ödeyecek olup, ayın 1. İşgünü akşamından itibaren 5 iş günü içerisinde Kiraya Veren …’e ait banka hesabı olan  ……………………………………. Bankası, İBAN:TR………………………………………… no’lu banka hesabına havale yolu ile yatıracaktır. Kiraya Veren’in banka hesap numarasını değiştirmesi durumunda Kiraya Veren yeni hesap numarasını değişikliğin yapılmasından itibaren 2 (iki) gün içerisinde yazılı olarak bildirecektir.

5.2 Aynı takvim yılı içerisinde kira bedelinin 2 (iki) defa (farklı zamanlarda dahi olsa) zamanında ödenmemesi durumunda, Kiraya Veren’in sözleşmeyi fesih ve tahliye hakkı saklı kalmak kaydıyla, kira sözleşmesi sonuna kadarki ödenmesi  gereken o yıla ilişkin tüm kira bedelleri muaccel hale gelir.

5.3 Kiracının yaptığı geç ödemelerin kiraya veren tarafından tahsili, temerrüt ve akde muhalefet hükümlerinin uygulanmasını engellemez.

5.4 İhtilafın varlığı halinde kiracı, tüm kira ödemelerini makbuz ile kanıtlamak durumundadır. Ödemelerle ilgili olan havale ve diğer olan ve olabilecek tüm masraflar Kiracı’ya aittir.

5.5 Kiracı yine yukarıda belirtilen kira bedelinin süresinde ödenmemesi halinde ve işbu sözleşmedeki sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeni ile Kiraya Veren tarafından noter kanalı ile kendisine gönderilen her bir ihtarname masrafını ödeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

 1. GENEL GİDERLER VE ORTAK ALAN GİDERLERİ

 

Kiracı, Mecur’a ait Genel Giderler’i ve Ortak Alan Giderleri’ni her ay site yönetiminin veya bina yöneticisinin bildirdiği hesap numaralarına yatırmakla yükümlüdür. Kiraya veren istediği takdirde Kiracı’dan Genel Giderler’i ve Ortak Alan Giderleri’ni ödediğine diar makbuzun bir kopyasını alma hakkına sahiptir. Genel Giderler’in Kiracı tarafından bir takvim yılı içerisinde 3 (üç) defa zamanında ödenmemesi durumunda, Kiraya veren akde aykırılıktan tahliye davası açabileceği gibi söz konusu ödenmemiş Genel Giderler ve Ortak Alan Giderleri için icra takibi yapabilecektir. Kiracı’nın Genel Gider ve Ortak Alan Giderleri’nden sorumluluğu her halükarda 1 (bir) aylık kira bedelini aşamaz.

 

 

 1. DEPOZİTO

 

8.1 İşbu sözleşme kapsamında Kiraya Veren’e 8.000,00 (sekizbin) nakit depozito bedeli ödenmiştir.

 

8.2 Kiracı sözleşmenin imzası esnasında, işbu sözleşmeden doğacak tüm borçları, tazminatları, cezai şartları, kiranın her tür ferileri ile işbu sözleşmenin Kiraya Veren’e vereceği zararlardan ve her ne nam altında olursa olsun bu depozito bedelinden ödemeyi kabul etmiştir.

8.3 Depozito ancak Kiracının Mecur’u fiilen tahliye ederek, Mecur ait anahtarlarını teslim etmesi ve Tahliye Teslim Tutanağı’nı imzalamasından sonra Kiralanan Yer’e ve Ortak Alanlar’a  verilmiş bir zarar varsa, bu zararın tazmini amacıyla meblağın ödenmesi/mahsubu kaydıyla ve yine Kiraya Veren’in kira bedelleri ve kira sözleşmesinden kaynaklanan tüm hak ve alacakları, tazminatları, özel tüketimleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) ödenmiş olması ve yine Kiraya  Veren’e ibrazı ve taraflar arasında işbu sözleşmeden kaynaklanan bir uyuşmazlık varsa bu uyuşmazlığın kesin olarak sonuçlanması kaydıyla Kiracı’ya verilecektir.

8.4 Kiracı ödenmeyen kiraların depozitodan mahsubu ve bu yolla depozitonun azaltılması yoluna gidemez.

8.5 Depozito mevcut olduğu halde Kiraya Veren bütün alacakları için yasal yollara başvurabilir.

 1. DEVİR VE CİROLAR

 

Kiracı işbu Sözleşme’yi kısmen veya tamamen başkasına devredemez ya da kiralayamaz. Mecur’u kısmen dahi olsa 3. Şahısların istifadesine tahsis edemez ve ortak alamaz.

 

 1. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

11.1 Kiracı, kiraya Veren’e bir yıllık kira döneminin bitiminden itibaren 3 (üç) ay öncesinden yazılı bildirimde bulunmak koşu ile herhangi bir tazminat ödemeksizin işbu Sözleşme’yi  sözleşme süresince her zaman feshederek Mecur’u tahliye ve teslim edebilir. Kiraya Veren de bir yıllık kira döneminin bitiminden itibaren 3 (üç) ay öncesinden yazılı bildirimde bulunmak koşulu ile herhangi bir tazminat ödemeksizin işbu Sözleşme’yi sözleşme süresinde her zaman feshederek Mecur’un tahliye ve teslimini talep edebilir. Kira bedeli aylık dönemlerde ödeneceği için 1 ay önceden fesih halinde fesih tarihinden sonraki bir zamana ilişkin olarak ödenmiş bir kira bedeli olması halinde ilgili bedel Kiraya Veren tarafından 15 gün içerisinde Kiracı’ya iade edilecektir. Aksi takdirde Kiracı’nın her türlü yasal talep hakkı saklıdır.

11.2 Kiracı, madde 11.1’de belirtilen şekilde işbu sözleşmeyi feshetmesi durumunda, Kiraya Veren’in Kiracı’ya önceden bildirimde bulunması koşuluyla, muhtemel yeni kiracılara çalışma saatleri içerisinde ve önceden haber vermek koşulu ile Mecur’u göstermesine muvafakat edecektir.

11.3 Madde 11.1’de belirtilen şekilde işbu sözleşmenin feshedilmesi durumunda, Kiraya Veren Kiracı’dan tahliye gününe kadar doğmuş olan kira bedeli ve ortak alan giderleri dışında herhangi bir bedel talep etmeyecektir

 1. TEBLİGAT

Tebligat adresleri Kiraya Veren ve Kiracı için yukarıda belirtilen adreslerdir. Bu adreslere ilişkin herhangi bir değişiklik olması halinde taraflar 7 (yedi) gün içerisinde diğer Taraf’a bu değişikliği bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde yukarıda belirtilen adreslere yapılan tebligatlar taraflar açısından geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

 1. YETKİ VE UYUŞMAZLIK

İşbu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Taraflar, İşbu Sözleşme’den kaynaklanacak her türlü uyuşmazlıkta İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ederler.

 

 

 

 1. DAMGA VERGİSİ

İşbu sözleşmeden doğacak damga vergisi Kiracı’ya aittir. Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde işbu Sözleşme  14 (ondört) madde, 2 ( iki  ) ek ve 7 (yedi) sayfa olarak iki nüsha halinde imzalanmış olup, bir nüsha Kiracı tarafından, bir nüsha Kiraya Veren tarafından muhafaza edilecektir. Taraflarca ………………. tarihinde imzalanmış olup 01.09.2018 tarihinde geçerlilik arz edecektir.

 

KİRAYA  VEREN                                                                                                                     KİRACI                                                                                                                                            KEFİL   

Kira Sözleşmesi Örneği -2-

Kira Sözleşmesi Örneğini İndirmek İçin Tıklayınız.


KİRA SÖZLEŞMESİ

BÖLÜM I- GENEL HÜKÜMLER

 

1 .            Kiraya Veren………………..(“Kiraya Veren”)

Adresi: ………………………………

……………………İstanbul

Vergi Dairesi:                

Vergi No:        

2 .            Kiracı …………………………………

……………………………….l

Vergi Dairesi:                

Vergi No:        

3 .            Kiralanan Yer (“Mecur”)Adres:

Tapu bilgileri :

Ada: [__]; pafta: [__]; parsel: [__].

Yüzölçümü:­[__]

Niteliği:

4 .            Mecur’un Kullanım Amacı 
5 .            Kira Başlangıcı ve Sözleşme Süresi İşbu kira sözleşmesi (“Sözleşme”), imza tarihi itibariyle yürürlüğe girer. 

Sözleşme süresi 5+5 yıl olup, Sözleşme’nin başlangıç tarihi iş bu sözleşmenin imzalanma tarihi, bitiş tarihi kiracının seçimlik hakkına bağlı olup, +5 yıllık seçimlik hakkını kullanmaması halinde 15.01.2024, +5 yıllık seçimlik hakkını kullanması halinde 15.01.2029 dur. (“Sözleşme Süresi”).

Sözleşme Süresi içinde, Sözleşme’nin başlangıç tarihinden itibaren her bir (1) yıl ve onu takip eden her yıl, “Yıllık Kira Dönemi” olarak adlandırılmıştır.

Kiracı, 5 yıllık Süresi’nin sona erme tarihinden 1 (bir) ay öncesinde yazılı şekilde bildirmek suretiyle, Sözleşme’yi +5 yılı uzatmadığını bildirme hakkına sahiptir (“Uzatma Süresi”). Kiracı herhangi bir bildirimde bulunmazsa sözleşme otomatikman +5 yıl uzamış sayılır. Böyle bir durumda, Kira Bedeli işbu Sözleşme Bölüm I Madde 6’da belirtildiği şekilde hesaplanmaya ve ödenmeye devam edecektir.

6 .            Kira BedeliKira bedeli, teslim tarihinden itibaren hesaplanmak üzere aylık Net 2.500TL’dir (“Kira Bedeli”). (İşbu sözleşme uyarınca “Net” deyimi, aşağıda sayılan şekilde tüm bakım masrafları, vergi ve sigorta bedellerinin Kiracı tarafından karşılanacağı ve Kira Bedeli’nin bu masraflara ek olarak net ödeneceğini ifade eder.)  

Bölüm II Madde 4.1 hükümlerine tabi olmak kaydıyla, Kira Bedeli, her yeni bir Yıllık Kira Dönemi’nde %7 yi aşmamak şartıyla Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE ve ÜFE oranlarının (bir önceki yılın aynı ayına göre) bir yıllık ortalaması oranında artırılacaktır.

7 .            Ödeme ŞekliKira Bedeli, her takvim ayının 15. günü, nakden ve defaten Kiraya Veren’in [____] Bankası [____] Şubesi nezdindeki [____] sayılı hesabına Türk Lirası olarak ödenecektir.

 

 

 

BÖLÜM II – ÖZEL HÜKÜMLER

 

MADDE 1.       A. KİRAYA VEREN’İN BEYAN, TEKEFFÜL  VE TAAHHÜTLERİ

Taraflar, işbu Sözleşme’yi Kiraya Veren’in aşağıdaki beyan, tekeffül ve taahhütleri çerçevesinde imzalamışlardır. Kiraya Veren, bu beyan, tekeffül ve taahhütlerinin işbu Sözleşme Süresi ve Uzatma Süresi boyunca geçerli olacağını kabul ve beyan eder:

1.1 Takyidatlar: Kiraya Veren’in bilgisi dahilinde işbu Sözleşme’nin, imza tarihinde  Mecur’un kayıtlı olduğu tapuda yer alan takyidatlar dışında herhangi bir takyidat ya da  Mecur’un işbu sözleşme uyarınca Kiracı tarafından kullanımını etkileyebilecek herhangi bir durum bulunmamaktadır.  

1.2 İzin ve Ruhsatlar: Kiraya Veren, Sözleşme Süresi ve Uzatma Süresi boyunca mal sahibi olarak mevzuat gereği kendisine yüklenen sorumlulukları makul süre içinde yerine getireceğini beyan ve taahhüt etmektedir.

1.3 Tadilat: Kiracı, Mecur’u kullanması ve eczacılık hizmeti verebilmesi için ihtiyaç duyacağı ve ilgili mevzuat uyarınca izin verilen her türlü dekorasyon ve değişikliği masrafları kendine ait olmak üzere serbestçe yapabilir.

[1.4 Şerh: Sözleşme’nin imzasını müteakiben, Sözleşme’nin tapu siciline şerh edilmesi için tapuda gerekli müracaat ve beyanlar Kiracı tarafından münferiden yapılacak olup, Kiraya Veren şerhin (masraflar Kiracı’ya ait olmak üzere) Kiracı’nın münferit başvurusu ile yapılmasına muvafakat etmiştir. Ancak, Kiracı’nın talebi halinde, Kiraya Veren şerh işlemleri için, gerektiğinde tapuda hazır bulunacak ya da vekil tayin etmek suretiyle, Kiracı ile birlikte tapu sicili nezdinde müştereken  hareket edecektir.]

1.5 Tabela ve Logo Koyma: Kiracı ve/veya Mecur’u kullandırdığı üçüncü şahıslar, ticari ünvan, marka, logo ve diğer bilgilerini göstermek maksadıyla Mecur’a, ışıklı ve/veya ışıksız, çeşitli renk ve ebatlarda tabela ya da diğer ilan malzemeleri asmaya Kiraya Veren’den önceden alınacak yazılı izin çerçevesinde, ilgili idari makamlardan gerekli izin ve ruhsatları almak ve her türlü masraflarını karşılamak koşuluyla yetkilidirler.

Kiracı, bu tür tabela ve ilanlara ilişkin reklam vergisi ve diğer her türlü harç ve giderin karşılanmasından, gerekli izin ve ruhsatların alınmaması nedeniyle idari makamlar tarafından uygulanacak her türlü cezanın ödenmesinden münhasıran sorumlu olacaktır.

1.6 Bilgilendirme: Kiraya Veren, işbu Sözleşme tarihinden sonra, verdiği herhangi bir beyan veya tekeffülün herhangi bir sebeple yanlış, eksik veya yanıltıcı olmasına neden olabilecek herhangi bir durum veya olaydan haberdar olduğu takdirde, bu durum veya olayı Kiracı’ya derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

1.7 Tapu Şerhi : Taraflar İŞ bu kira sözleşmesinin tapuya şerh işleminin yapılacağı hususunda mutabıklarıdır. Bu şerh işlemine ilişkin ödenmesi gerekli harç ve masraflar Kiracı tarafından karşılacanaktır. Bu şerh kira süresi boyunca (5 yıl) kiracının talep ve muvafakati haricinde kaldırılamayacağı esas alınacaktır.

MADDE 2.       MECUR’UN TESLİM TARİHİ

Mecur’un teslim tarihi, Kiraya Veren’in Mecur’u, Kiracı’ya fiilen teslim edeceği tarihi ifade eder. Taraflar teslim tarihinde Mecur’un teslim alındığı andaki durum ve niteliğini belirletecekleri bir teslim tesellüm tutanağı hazırlayarak karşılıklı imzalayacaklardır (“Teslim Tesellüm Tutanağı”).

MADDE 3.       MECUR’UN İADESİ

Kiracı, Mecur’u Sözleşme Süresi veya Uzatma Süresi sonunda Teslim ve Tesellüm Tutanağı’nda belirtilen hal ve nitelikte aldığı gibi ve iyi durumda iade edecektir. Kiracı Mecur’da olağan kullanımdan doğan aşınma ve hasarlar dışında Sözleşme Süresi veya Uzatma Süresince meydana gelmiş olan tüm hasarlardan sorumlu olacaktır.

Kiracı, dilerse, Sözleşme’nin herhangi bir nedenden dolayı sona ermesini müteakip Mecur’a yerleştirilmiş olan dekorasyon malzemelerini (zemin, asma tavan, dış cephe doğrama hariç) ve diğer tesisatı, Mecur’un ana yapısına zarar vermemek şartıyla söküp götürme hakkına sahiptir. Kiracı, Kiraya Veren tarafından da kabul edilmesi şartıyla, söz konusu malzeme ve tesisattan dilediği kısım ya da parçaları Kiraya Veren’le yeni bir teslim-tesellüm tutanağı düzenlemek suretiyle Mecur’da bırakabilir.irbirlerinden sökme masrafı, malzeme bedeli, hasar giderimi ya da diğer herhangi bir nam altında hiçbir talepte bulunmayacaklardır.

MADDE 4.       MALİ HÜKÜMLER

4.1 Bakım ve Onarım: Mecur’un bizzat kendisinde ve tesislerinde yapılması zorunlu olan bakım ve onarımları yapmak/yaptırmak ve Mecur’un Sözleşme Süresi ve Uzatma Süresi’nce Sözleşme’deki amaca uygun olarak kullanılabilmesi için gerekli her türlü muhafaza tedbirlerini almak Kiralayanın sorumluluğundadır. Mecur’un bulunduğu gayrimenkulün bakım ve eksikliklerini giderme yükümlülüğü Kiralayan’a ait olup, gayrimenkulün bakımının gerektiği gibi yapılmaması veya eksikliklerin giderilmemesi nedeniyle oluşabilecek zararlardan Kiracı sorumlu değildir.

MADDE 5.       ALT KİRALAMA

Kiracı, Kiraya Veren’e karşı sorumluluklarını eksiksiz olarak gerçekleştirmek şartıyla, alt kira ve/veya sair herhangi bir yolla, Mecur’u kısmen veya tamamen ortağı olduğu kimselere ve/veya üçüncü şahısların kullanımına sunabilecektir. Alt kiralama hakkının kullanılması halinde, Kiraya Veren, Kiracı’dan kira bedeli ya da herhangi başka bir nam altında ek maddi talepte bulunmayacaktır.

MADDE 6.       SÖZLEŞME’NİN FESHİ

6.1 İhbar Süreli Fesih: Kiracı, Sözleşme Süresi veya Uzatma Süresi boyunca herhangi bir zamanda üç (3) ay öncesinden Kiraya Veren’e yazılı bir fesih bildiriminde bulunarak, herhangi bir gerekçe göstermek zorunda olmaksızın, Sözleşme’yi feshedebilir.

Sözleşme’nin feshedilmesi halinde, Mecur, işbu Sözleşme’nin Bölüm II  Madde 3 hükmü uyarınca  tahliye edilecek ve Kiraya Veren’e teslim edilecektir.

7.2 Sözleşme Yükümlülüklerine Aykırılık / Ticari Faaliyet Amacının Yitirilmesi Nedeni ile Fesih: Kiracı, (i) Kiraya Veren’in Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmediği ve/veya geç ya da eksik yerine getirdiği durumlarda ve/veya (ii) Mecur’un, Kiralayan’ın kusurlu davranışları nedeniyle Kiracı’nın işbu Sözleşme’yi akdetme amacı olan  eczacılık ve diğer ticari faaliyetlerini yürüteceği mesken olarak kullanılması amacına uygunluk niteliğini yitirmesi halinde, söz konusu aykırılığın 30 gün içerisinde düzeltilmesi için Kiraya Veren’e yazılı bir ihtar gönderecek ve süre sonunda durumun düzeltilmemesi halinde Sözleşme’yi derhal yürürlüğe girmek üzere feshedebilecektir. 

7.3  Genel Olarak: Yukarıda belirtilenler dışında, bu Sözleşme, tarafların karşılıklı mutabakatı veya Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca her zaman feshedilebilir.

MADDE 8.       MÜCBİR SEBEP

8.1 Aşağıda sınırlayıcı bir şekilde belirtilmemiş olan ve taraflardan kaynaklanmayan veya tarafların kontrolü dışında meydana gelen ve Mecur’un Kiracı tarafından işbu Sözleşme ile belirlenen kullanım amacını engelleyen veya geciktiren durumlar mücbir sebep olarak değerlendirilecektir: (i) sel ve heyelan, (ii) deprem, (iii) işin tamamlanmasını engelleyici sabotaj veya benzer durumlar, (iv) genel grev, (v) ülkenin savaş hali nedeniyle oluşabilecek olağan üstü tedbir ve uygulamalar ve (vi) yeni yapılacak yasal düzenlemelerden  kaynaklanabilecek nedenler ve benzer durumlar.

8.2 Tarafların işbu Sözleşme’den doğan yükümlülükleri belirtilen mücbir sebebin devam ettiği süre boyunca askıya alınacaktır. Bu sürenin [üç (3) ayı] geçmesi halinde, her bir Taraf Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

MADDE 9.       TEBLİGAT

Taraflar, Sözleşme’de yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, bu adreslerde vaki değişiklikleri diğer tarafa değişiklikten itibaren [____] gün içerisinde noter yolu ile bildirilmedikçe bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını beyan ve kabul etmişlerdir.

Ayrıca, Taraflar fesih veya temerrütle ilgili her türlü bildirimin Türk Ticaret Kanunu 20/III Maddesi uyarınca noter kanalıyla, telgrafla, veya taahhütlü postayla tebliğ edileceğini beyan ve kabul etmişlerdir.

MADDE 10.     FERAGAT

Taraflardan birinin, Sözleşme uyarınca kendisine tanınmış hak veya yetkiyi kullanmaması veya bu hak veya yetkiyi kullanmakta gecikmesi, bu haktan veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmez ve hakkın veya yetkinin bir kez veya kısmi kullanımı söz konusu hakkın veya yetkinin tekrar kullanımı veya diğer bir hakkın, yetkinin veya imtiyazın kullanımını engellemez.

 

MADDE 11.  TADİLLER

İşbu Sözleşme’de yapılacak her türlü tadil veya değişiklik, her iki Tarafın karşılıklı mutabakatıyla ve yazılı olarak yapılabilir.

Taraflar, işbu Sözleşmeyi, Kiraya Veren’in tabi olduğu mevzuatta meydana gelebilecek değişiklikler dolayısıyla mevzuata uygunluğu sağlamak açısından yapılması gereken tadilleri gerçekleştirmeyi ve aksine davranışın Sözleşme’nin feshine yol açacağını kabul ve beyan ederler.

MADDE 12.  UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Sözleşme, Türk hukukuna tabidir. Sözleşme’den doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

İşbu Sözleşme,  taraflarca …./ ….. /20__ tarihinde içeriği okunarak ve itirazsız kabul edilmiş, aynı tarih itibarıyla yürürlüğe konulmak üzere 1 suret olarak tanzim edilerek imzalanmıştır. Sözleşme hükümlerinin değiştirilmesi ancak tarafların karşılıklı yazılı mutabakatı ile mümkün olacaktır.

  
  

 

 

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
  Generic placeholder image
  Avukat Saim İncekaş
  Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Yok)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.