Konkordato Davasına Müdahale Dilekçesi Örneği

Konkordato Davasına Müdahale Dilekçesi Örneği -1-

T.C
ADANA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DOSYA NO                                  : …. E.

MÜDAHALE TALEBİNDE

BULUNAN / İTİRAZ EDEN      :

VEKİLİ                                               :

KONKORDATO

TALEP EDEN                                  :

 

VEKİLİ                                                :

 

KONU                                                  : Mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyası ile borçlu şirket tarafından açılan konkordato davasına ilişkin müdahillik talebimizin ve itirazlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR                     :

1-) Konkordato talep eden davacı/borçlu şirkete; müvekkil banka ile akdedilen sözleşme gereği kredi kartı/krediler açılmış ve kullandırılmıştır. Kullandırılan kredi borçlarına dayanak olarak, davacı/borçlu adına ….. tarihli kat ihtarnamesi düzenlemiş ve ……. tarihinde borçlu şirkete tebliğ edilmiştir. İşbu ihtarname uyarınca davacı/borçluya; o tarih itibarıyla fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla toplamda ……. (faiz, fon, vekalet ve masraflar hariç) borcu olduğu bildirilmiştir. Söz konusu tutara ilişkin fazlaya ilişkin haklarımızın saklı olduğunu, ve bugün itibarıyla da tahsiline yönelik dava, icra takibi masraflarının, faiz ve diğer alacak kalemlerinin  dahil edilmediğini belirtmek isteriz.  

2) Müvekkil banka, Sayın Mahkemenizce verilmiş olan işbu geçici mühlet kararından borçlu şirketin muhasebe birimi bildirimi ile …… tarihinde haberdar olmuştur. İşbu kararın geç öğrenilmesinden dolayı müvekkil hak ve süre kaybına uğramıştır.      

3-) Davacı tarafından dava dilekçesinin ekinde sunulan belgelerde Bankamız kredi alacaklarının (nakit ve/veya gayri nakit) ayrıntılarına yer verilmemiştir. Dolayısı ile Bankamıza ait işbu alacakların konkordatonun tasdik edilmesi durumunda hangi oranda ve vadede ödeneceği davacı şirket tarafından belirtilmemiştir. Bu nedenle dilekçemiz ekinde sunulan belgelerin görevlendirilen Komiser Heyetine gönderilmesi ve düzenlenecek olan ön raporda müvekkil Banka kredi alacaklarının dikkate alınması için Komiser Heyetine müzekkere yazılmasına karar verilmesini arz ederiz.

4-) Öncelikle Sayın Mahkemenize sunduğumuz işbu belgelere istinaden davacı şirketten alacaklı olan müvekkil Bankanın davaya asli müdahil olarak kabul edilmesini arz ederiz.

5-) Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, işbu karara istinaden müdahillik talebimizi geçici mühlet süresince sunma zorunluluğumuz hasıl olmuştur. Öte yandan, İİK. 386. Madde şartları oluşmadığından geçici konkordato mühleti ve tedbir kararı verilmesini gerektiren bir husus bulunmamaktadır. Yasaya ve usule aykırılık teşkil eden geçici mühlet kararına itiraz ettiğimizi bildirir, gerekçeli itiraz dilekçemizi sunmak üzere dava dilekçesi ve dayanak tüm belgelerin birer suretinin tarafımıza tebliğine karar verilmesini bilvekale talep ederiz.

HUKUKSAL NEDENLER      :TTK , İİK, ilgili diğer mevzuat.

DELİLLER                                   :Bilirkişi incelemesi, banka defter ve kayıtları, ve sair delil

SONUÇ VE İSTEM             :Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

1-)Öncelikle ekte sunulan belgelere istinaden davaya müdahil olarak eklenmemize,

2-)Kredi alacaklarımız ile ilgili belgelerin görevlendirilen Komiser Heyetine gönderilmesine ve ön rapor hazırlanırken dikkate alınması için Komiser Heyetine müzekkere yazılmasına,

3-)Davacı hakkında verilen geçici mühlet kararının kaldırılmasına,

      Karar verilmesini saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz.


EKLER                       

1-)Kredi Sözleşmesi Sureti             
2-)Ticari Kart sözleşmesi Sureti
3-)
Kat İhtarı ve Tebliğ Şerhi                                                                                                                                      

4-)Vekalet ve Yetki Belgesi             

 

 Müdahale Talebinde Bulunan/İtiraz Eden

Konkordato Davasına Müdahale Dilekçesi Örneği -2-

ADANA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

DOSYA NO                         : ESAS

MÜDAHİL OLMA

TALEBİNDE BULUNAN : 

ŞİRKET YETKİLİSİ         :

KONU                                  : Davaya Müdahil Olma Talebimizden İbarettir.

AÇIKLAMALAR              :

1-) Yukarıda esas numarası yazılı dosyada ekli ticaret sicil gazetesinde görüleceği üzere ………………………. yetkilisiyim.(Ek-1) Şirketin mahkemeniz dosyasında davacı olan ve konkordato talep eden …………… isimli şirketten 5.400,00-TL tutarında alacağı mevcuttur. Şöyle ki;

2-) Davacının konkordato istemi hakkında verilecek karar, yetkilisi olduğum şirketin hak ve hukuku açısından önem arz ettiğinden ve ileride yetkilisi olduğum şirket aleyhine oluşabilecek durumların önlenmesi bakımından, görülmekte olan davaya müdahil olma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER     : İİK, HMK, TTK ve ilgili sair mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davaya müdahil olarak katılma talebimizin kabulüne karar verilmesini, şirket yetkilisi olarak şirket adına saygıyla talep ederiz. (Tarih)

Müdahil Olma Talebinde Bulunan

Şirket Yetkilisi

 

EKLER :

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.