Konkordato Davasına Müdahale Dilekçesi Örneği

T.C
ADANA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DOSYA NO                                  : …. E.

MÜDAHALE TALEBİNDE

BULUNAN / İTİRAZ EDEN      :

VEKİLİ                                               :

KONKORDATO

TALEP EDEN                                  :

 

VEKİLİ                                                :

 

KONU                                                  : Mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyası ile borçlu şirket tarafından açılan konkordato davasına ilişkin müdahillik talebimizin ve itirazlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR                     :

1-) Konkordato talep eden davacı/borçlu şirkete; müvekkil banka ile akdedilen sözleşme gereği kredi kartı/krediler açılmış ve kullandırılmıştır. Kullandırılan kredi borçlarına dayanak olarak, davacı/borçlu adına ….. tarihli kat ihtarnamesi düzenlemiş ve ……. tarihinde borçlu şirkete tebliğ edilmiştir. İşbu ihtarname uyarınca davacı/borçluya; o tarih itibarıyla fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla toplamda ……. (faiz, fon, vekalet ve masraflar hariç) borcu olduğu bildirilmiştir. Söz konusu tutara ilişkin fazlaya ilişkin haklarımızın saklı olduğunu, ve bugün itibarıyla da tahsiline yönelik dava, icra takibi masraflarının, faiz ve diğer alacak kalemlerinin  dahil edilmediğini belirtmek isteriz.  

2) Müvekkil banka, Sayın Mahkemenizce verilmiş olan işbu geçici mühlet kararından borçlu şirketin muhasebe birimi bildirimi ile …… tarihinde haberdar olmuştur. İşbu kararın geç öğrenilmesinden dolayı müvekkil hak ve süre kaybına uğramıştır.      

3-) Davacı tarafından dava dilekçesinin ekinde sunulan belgelerde Bankamız kredi alacaklarının (nakit ve/veya gayri nakit) ayrıntılarına yer verilmemiştir. Dolayısı ile Bankamıza ait işbu alacakların konkordatonun tasdik edilmesi durumunda hangi oranda ve vadede ödeneceği davacı şirket tarafından belirtilmemiştir. Bu nedenle dilekçemiz ekinde sunulan belgelerin görevlendirilen Komiser Heyetine gönderilmesi ve düzenlenecek olan ön raporda müvekkil Banka kredi alacaklarının dikkate alınması için Komiser Heyetine müzekkere yazılmasına karar verilmesini arz ederiz.

4-) Öncelikle Sayın Mahkemenize sunduğumuz işbu belgelere istinaden davacı şirketten alacaklı olan müvekkil Bankanın davaya asli müdahil olarak kabul edilmesini arz ederiz.

5-) Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, işbu karara istinaden müdahillik talebimizi geçici mühlet süresince sunma zorunluluğumuz hasıl olmuştur. Öte yandan, İİK. 386. Madde şartları oluşmadığından geçici konkordato mühleti ve tedbir kararı verilmesini gerektiren bir husus bulunmamaktadır. Yasaya ve usule aykırılık teşkil eden geçici mühlet kararına itiraz ettiğimizi bildirir, gerekçeli itiraz dilekçemizi sunmak üzere dava dilekçesi ve dayanak tüm belgelerin birer suretinin tarafımıza tebliğine karar verilmesini bilvekale talep ederiz.

HUKUKSAL NEDENLER      :TTK , İİK, ilgili diğer mevzuat.

DELİLLER                                   :Bilirkişi incelemesi, banka defter ve kayıtları, ve sair delil

SONUÇ VE İSTEM             :Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

1-)Öncelikle ekte sunulan belgelere istinaden davaya müdahil olarak eklenmemize,

2-)Kredi alacaklarımız ile ilgili belgelerin görevlendirilen Komiser Heyetine gönderilmesine ve ön rapor hazırlanırken dikkate alınması için Komiser Heyetine müzekkere yazılmasına,

3-)Davacı hakkında verilen geçici mühlet kararının kaldırılmasına,

      Karar verilmesini saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz.


EKLER                       

1-)Kredi Sözleşmesi Sureti             
2-)Ticari Kart sözleşmesi Sureti
3-)
Kat İhtarı ve Tebliğ Şerhi                                                                                                                                      

4-)Vekalet ve Yetki Belgesi             

 

 Müdahale Talebinde Bulunan/İtiraz Eden

                                                                                                   

 

 

 

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Sosyal Medya
Soru Sor
WhatsApp
Telefon Görüşmesi ( Sadece Müvekkil )
TürkçeEnglishFrançaisItalianoPolski