Konkordato Davasına Müdahale Dilekçesi

Mar 11, 2019 | İcra Hukuku

Konkordato özellikle 2015 yılı sonrasında ülkemizde sıklıkla rastlanan bir kurum oldu. Bu yazımızda Adana avukatlarından Saim İNCEKAŞ tarafından konkordato konulu bir davaya alacak hakkı iddiasıyla nasıl katılınır, dilekçe nasıl hazırlanır ve süreç nasıl ilerler gibi konular işlenmiştir.

Konkordato Davasına Müdahale-Katılma Dilekçesi

T.C
ADANA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DOSYA NO                                  : …. E.

MÜDAHALE TALEBİNDE

BULUNAN / İTİRAZ EDEN      :

VEKİLİ                                               : Adana- Avukat Saim İNCEKAŞ

KONKORDATO

TALEP EDEN                                  :

 

VEKİLİ                                                :

KONU                                                  : Mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyası ile borçlu şirket tarafından açılan konkordato davasına ilişkin müdahillik talebimizin ve itirazlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR                     :

1-) Konkordato talep eden davacı/borçlu şirkete; müvekkil banka ile akdedilen sözleşme gereği kredi kartı/krediler açılmış ve kullandırılmıştır. Kullandırılan kredi borçlarına dayanak olarak, davacı/borçlu adına ….. tarihli kat ihtarnamesi düzenlemiş ve ……. tarihinde borçlu şirkete tebliğ edilmiştir. İşbu ihtarname uyarınca davacı/borçluya; o tarih itibarıyla fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla toplamda ……. (faiz, fon, vekalet ve masraflar hariç) borcu olduğu bildirilmiştir. Söz konusu tutara ilişkin fazlaya ilişkin haklarımızın saklı olduğunu, ve bugün itibarıyla da tahsiline yönelik dava, icra takibi masraflarının, faiz ve diğer alacak kalemlerinin  dahil edilmediğini belirtmek isteriz.  

2) Müvekkil banka, Sayın Mahkemenizce verilmiş olan işbu geçici mühlet kararından borçlu şirketin muhasebe birimi bildirimi ile …… tarihinde haberdar olmuştur. İşbu kararın geç öğrenilmesinden dolayı müvekkil hak ve süre kaybına uğramıştır.      

3-) Davacı tarafından dava dilekçesinin ekinde sunulan belgelerde Bankamız kredi alacaklarının (nakit ve/veya gayri nakit) ayrıntılarına yer verilmemiştir. Dolayısı ile Bankamıza ait işbu alacakların konkordatonun tasdik edilmesi durumunda hangi oranda ve vadede ödeneceği davacı şirket tarafından belirtilmemiştir. Bu nedenle dilekçemiz ekinde sunulan belgelerin görevlendirilen Komiser Heyetine gönderilmesi ve düzenlenecek olan ön raporda müvekkil Banka kredi alacaklarının dikkate alınması için Komiser Heyetine müzekkere yazılmasına karar verilmesini arz ederiz.

4-) Öncelikle Sayın Mahkemenize sunduğumuz işbu belgelere istinaden davacı şirketten alacaklı olan müvekkil Bankanın davaya asli müdahil olarak kabul edilmesini arz ederiz.

5-) Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, işbu karara istinaden müdahillik talebimizi geçici mühlet süresince sunma zorunluluğumuz hasıl olmuştur. Öte yandan, İİK. 386. Madde şartları oluşmadığından geçici konkordato mühleti ve tedbir kararı verilmesini gerektiren bir husus bulunmamaktadır. Yasaya ve usule aykırılık teşkil eden geçici mühlet kararına itiraz ettiğimizi bildirir, gerekçeli itiraz dilekçemizi sunmak üzere dava dilekçesi ve dayanak tüm belgelerin birer suretinin tarafımıza tebliğine karar verilmesini bilvekale talep ederiz.

HUKUKSAL NEDENLER      :TTK , İİK, ilgili diğer mevzuat.

DELİLLER                                   :Bilirkişi incelemesi, banka defter ve kayıtları, ve sair delil

SONUÇ VE İSTEM             :Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

1-)Öncelikle ekte sunulan belgelere istinaden davaya müdahil olarak eklenmemize,

2-)Kredi alacaklarımız ile ilgili belgelerin görevlendirilen Komiser Heyetine gönderilmesine ve ön rapor hazırlanırken dikkate alınması için Komiser Heyetine müzekkere yazılmasına,

3-)Davacı hakkında verilen geçici mühlet kararının kaldırılmasına,

      Karar verilmesini saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz.


EKLER                       

1-)Kredi Sözleşmesi Sureti             
2-)Ticari Kart sözleşmesi Sureti
3-)
Kat İhtarı ve Tebliğ Şerhi                                                                                                                                      

4-)Vekalet ve Yetki Belgesi             

 Müdahale Talebinde Bulunan/İtiraz Eden

Konkordato Davasına Müdahil Olma Talep Dilekçesi

Konkordato Davasına Müdahil Olma Talep Dilekçesi Örneği -2-

ADANA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

DOSYA NO                         : ESAS

MÜDAHİL OLMA

TALEBİNDE BULUNAN : 

ŞİRKET YETKİLİSİ         :

KONU                                  : Davaya Müdahil Olma Talebimizden İbarettir.

AÇIKLAMALAR              :

1-) Yukarıda esas numarası yazılı dosyada ekli ticaret sicil gazetesinde görüleceği üzere ………………………. yetkilisiyim.(Ek-1) Şirketin mahkemeniz dosyasında davacı olan ve konkordato talep eden …………… isimli şirketten 5.400,00-TL tutarında alacağı mevcuttur. Şöyle ki;

2-) Davacının konkordato istemi hakkında verilecek karar, yetkilisi olduğum şirketin hak ve hukuku açısından önem arz ettiğinden ve ileride yetkilisi olduğum şirket aleyhine oluşabilecek durumların önlenmesi bakımından, görülmekte olan davaya müdahil olma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER     : İİK, HMK, TTK ve ilgili sair mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davaya müdahil olarak katılma talebimizin kabulüne karar verilmesini, şirket yetkilisi olarak şirket adına saygıyla talep ederiz. (Tarih)

Müdahil Olma Talebinde Bulunan

Şirket Yetkilisi

EKLER :

Konkordato Davasına Müdahale Dilekçesi Örneği -3-

ADANA ( ) ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO

ASLİ MÜDAHALE

TALEBİNDE BULUNAN

VEKİ                                  : 

HAKKINDA GEÇİCİ

MÜHLET K. VERİLEN 

KONKORDATO

KOMİSERLERİ             :  

KONU                             :   Müvekkilin alacak bildirimi ile konkordatoya, ilana ve projeye ilişkin beyan hakkımız saklı kalmak kaydıyla müdahale talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Mahkemeniz nezdinde görülmekte olan Konkordato davasında, davacı borçlu şirketten müvekkilimizin ekte suretleri sunulan bonolardan (asılları Sayın Mahkemece takdir edilirse ayrıca sunulacaktır.) anlaşılacağı üzere;

Keşidecisinin borçlu davacı …………, lehtarının ise müvekkil şirketin olduğu ……. tanzim, ………. vade tarihli ……….. TL bedelli bono,

Keşidecisinin borçlu davacı …………, lehtarının ise müvekkil şirketin olduğu ……. tanzim, ………. vade tarihli ……….. TL bedelli bonodan dolayı toplamda ………..-TL(faiz ve diğer masraflar hariç) ASIL ALACAĞI bulunmaktadır.(EK-1, bono Suretleri)

Müvekkilin mezkur ………..   -TL TL asıl alacağının ferileri;

Müvekkilin bonoya dayalı toplam ………….-TL asıl alacağı üzerinden  %0,90 oranına karşılık gelen ……………. TL komisyon alacağı bulunmaktadır.

Müvekkilin mezkur ……….. TL asıl alacağının vade tarihi;

……. TL  asıl alacağın vade tarihi …………

……. TL  asıl alacağın vade tarihi …………

Müvekkilin mezkur  TL asıl alacağı ve ferileri çekişmeli değildir.

Müvekkilin mezkur …….. TL asıl alacağı ve ferileri ihtilaflı veya takipli değildir.

Müvekkilin mezkur ……….. TL asıl alacağı geciktirici koşula bağlı değildir.

Müvekkilin mezkur …………  TL asıl alacağı ve ferileri imtiyazlı veya rehinli değildir.

Müvekkilin mezkur ……….. TL asıl alacağının avans faiz miktarı;

………elli bono alacağı x tarihinde muaccel hale gelmiş olup x tarihinden ödenme tarihine kadar avans faiz oranı üzerinden,

…………… bedelli bono alacağı x tarihinde muaccel hale gelmiş olup x tarihinden ödenme tarihine kadar avans faiz oranı üzerinden faiz işletilmesi talebimiz bulunmakta olup toplam faiz alacağı miktarının teknik bilirkişi incelemesi ile tespiti gerekmektedir.

Konkordato süreci hakkında verilecek karar, müvekkilimizin alacağını tahsil edebilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.  Huzurda devam eden dava süreci ve neticesi müvekkilimizin mevcut alacağını da yakından ilgilendirmektedir.

Müvekkilimizi, huzurdaki davada görülen süreç yakından ilgilendirmekte olup, İİK’ nun açık hükmü gereği müvekkil, konkordato süreci içerisinde bulunan şirketten olan alacağını alması güçleşmesi sebebiyle müvekkilimizin mevcut ve doğacak haklarının korunması için sayın mahkemenizce görülen davaya müdahale talebinde bulunma zarureti hasıl olmuştur.

Hakkında geçici mühlet kararı verilen şirket, işletmesinden başkaca gelir getirecek ve dolayısıyla ıslahını sağlayacak imkana sahip değildir. Günümüz ekonomik koşulları göz önüne alındığında, şirketin ıslahının mümkün olmadığı açıktır.

HUKUKİ NEDENLER: 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER  : Bono suretleri, müvekkilin ticari defterleri, davacının ticari defterleri, tanık, yemin,  bilirkişi incelemesi ve sair her türlü delil.

NETİCE ve TALEP: Yukarıda arz ve izah etmiş olduğumuz sebeplerle;

Dosya hakkında beyan ve itiraz hakkımız ve güncel alacak miktarımız, varsa başka alacak miktarı ve ferileri ile faizlerini bildirme hakkımız saklı kalmak kaydı şimdilik ………. TL asıl alacağımızın ve ferileri ile  işlemiş faiz alacağının olduğunu beyanla ASLİ MÜDAHALE TALEBİMİZİN KABULÜNÜ,

İlgili işlemler için yukarıdaki adresimize bildirim yapılmasını,

Asli Müdahale talebi dilekçemiz ve eklerinin  Konkordato komiserlerine  tebliğini,

  Konkordato komiseri geçici mühlet ön raporuna itirazımızın kabulü ile, davacı firmanın konkordato talebinin reddi ile  iflasına karar verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı üzerinde bırakılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Müdahale Talep Eden Vekilleri

Konkordato Davasına Müdahale Dilekçesi Örneği -4-

ADANA ( ) ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

DOSYA NO                          :

MÜDAHİLLİK TALEBİNDE

BULUNAN                           :

VEKİLİ                                :

KONU                                : Ferî müdahilliğimize karar verilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMA                         : Yukarıda numarası yazılı dosyada ……. tarafından konkordato istemiyle yargılama yapılmaktadır.

Müvekkil şirket, EKte sunmuş olduğumuz …….. tarafından keşide edilen Xbank ……seri nolu X tarihli X TL bedelli çekten kaynaklı olarak konkordato isteyenden alacaklı olduğundan işbu dosyaya fer’i müdahil olarak kabulümüze karar verilmesini talep ederiz (tarih)

                                                                                              FER’İ MÜDAHİL VEKİLİ

EK: Xbank ….. seri nolu X tarihli X TL bedelli çek ön ve arka sureti

Konkordato Alacağa Katılma Dilekçesi

T.C.  … ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

DOSYA NO: 2019/ Esas

FER’İ MÜDAHALE

TALEBİNDE

BULUNAN                 :

VEKİLİ                      : 

E-Tebligat Adresi      :

Fiziki Tebligat Adresi :

HAKKINDA KESİN

MÜHLET KARARI

VERİLEN                   : … LTD ŞTİ VERGİ NO ADRES

KONU                         :   Müvekkilin alacak bildirimi ile konkordatoya, ilana ve projeye ilişkin beyan hakkımız saklı kalmak kaydıyla müdahale talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Mahkemeniz nezdinde görülmekte olan Konkordato davasında, davacı borçlu şirketten müvekkilimizin ekte suretleri sunulan irsaliyeli faturalardan ve davacı borçlu ile aralarında olan ticari ilişki münasebetiyle tanzim edilen cari hesap ekstresinden de (asılları Sayın Mahkemece takdir edilirse ayrıca sunulacaktır.) anlaşılacağı üzere;

Düzenleyeninin alacaklı müvekkil şirketin olduğu ve karşı tarafının davacı borçlu olduğu ; … düzenlenme tarihli, … TL’lik bakiye alacağımızı gösterir cari hesap ekstresi bulunmakta olup, cari hesap ekstresindeki bakiye alacağımıza ilişkin irsaliyeli faturalarımızın listesi ektedir; (EK 1: Cari Hesap Ekstresi Sureti)

** … düzenlenme tarihli, SERİ A, SIRA NO:687161 numaralı, … TL Bedelli İrsaliyeli Fatura,

** … düzenlenme tarihli, SERİ A, SIRA NO:687219 numaralı, … TL Bedelli İrsaliyeli Fatura,

Fatura düzenleyenin alacaklı davalı (fer’i müdahil) müvekkil şirketin, konkordato talebinde bulunan davacı şirketten düzenlenen irsaliyeli faturalara istinaden ASIL ALACAĞI bulunmaktadır. (EK 2: İrsaliyeli Fatura Suretleri)

2) Müvekkilin cari hesap ekstresinden de anlaşılacağı üzere toplam … TL asıl alacağı bulunmakla birlikte asıl alacağına ilişkin sadece FAİZ (T.T.K. MD 1530/7) fer’isi bulunmakta olup, her faturaya ilişkin ayrı ayrı olmak üzere muacceliyet tarihinden ÖDENME TARİHİNE KADAR TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ (T.T.K. MD 1530/7) işletilmesi talebimiz bulunmakla birlikte toplam faiz alacağı miktarının teknik bilirkişi incelemesi ile tespiti gerekmektedir. Şöyle ki; fer’i müdahale talebinin yapıldığı an itibariyle müvekkilimizin alacağına işlemiş olan faiz miktarları her bir irsaliyeli fatura için şu şekildedir;

*** … düzenlenme tarihli, SERİ A, SIRA NO:687161 numaralı, … TL Bedelli İrsaliyeli Faturaya ilişkin TTK MD 1530/4-a uyarınca … tarihi ile … tarihi arasında işlemiş olan : … TL,

*** … düzenlenme tarihli, SERİ A, SIRA NO:… numaralı, … TL Bedelli İrsaliyeli Fatura’ya ilişkin TTK MD 1530/4-a uyarınca … tarihi ile … tarihi arasında işlemiş olan : … TL,

*** 2 adet bulunan irsaliyeli faturalara ilişkin işlemiş TOPLAM FAİZ MİKTARI: … TL’dir.

3) Konkordato süreci hakkında verilecek karar, müvekkilimizin alacağını tahsil edebilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Mahkemenizde derdest olan dava süreci ve neticesi müvekkilimizin mevcut alacağını da yakından ilgilendirmektedir.

4) Müvekkilimizi, huzurdaki davada görülen süreç yakından ilgilendirmekte olup, İİK’nın açık hükmü gereği müvekkil, konkordato süreci içerisinde bulunan şirketten olan alacağını alması güçleşmesi sebebiyle ve işletmesinden başkaca gelir getirecek ve dolayısıyla ıslahını sağlayacak imkana sahip değildir. Günümüz ekonomik koşulları göz önüne alındığında, şirketin ıslahının mümkün olmadığı da açık olup müvekkilimizin mevcut ve doğacak haklarının korunması için görülen davaya müdahale talebinde bulunma zarureti hasıl olmuş ve konkordato komiseri tarafından verilen kesin mühlet ön raporuna da itiraz ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER : İİK, TTK, HMK ve sair ilgili yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Cari Hesap Ekstresi Sureti, İrsaliye Fatura Suretleri, Ticari Defterler, Davacının Ticari Defterleri, B-A / B-S FORMLARI, Tanık, Yemin, Bilirkişi İncelemesi ve sair her türlü muteber ve mukabil delil.

NETİCE ve TALEP    :  Yukarıda kısaca arza ve izaha çalışılan sebeplerle;

  • Dosya hakkında beyan ve itiraz hakkımız ve güncel alacak miktarımız, varsa başka alacak miktarı ve ferileri ile faizlerini bildirme hakkımız saklı kalmak kaydıyla; şimdilik 58.569,75 TL asıl alacağımızın ve ferileri ile … TL İŞLEMİŞ FAİZ alacağının olduğunu beyanla FER’İ MÜDAHALE TALEBİMİZİN KABULÜNE,
  • Davacı şirketin KONKORDATO TALEBİNİN REDDİ İLE İFLASINA KARAR VERİLMESİNE,
  • Konkordato süreci ile ilgili işlemler için yukarıdaki adresimize bildirim yapılmasına,
  • Fer’i müdahale talebi dilekçemiz ve eklerininkonkordato komiserlerinetebliğine
  • Konkordato komiseri kesin mühlet ön raporuna itirazımızın kabulüne,
  • Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin, davacı üzerinde bırakılmasına, karar verilmesini, vekaleten, saygılarımla arz ve talep ederim. tarih

(EKLER: Harçlandırılmış Vekaletname Sureti, Cari Hesap Ekstresi Sureti ve İrsaliyeli Fatura Suretleri)                                                                     

Müdahale Talep Eden Vekili(e-imzalıdır) 

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.