Komisyon Sözleşmesi Örneği

KOMİSYON SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Adresi ….. ile, ….., adresinde kurulu ….. markalı ürünlerin imalatçısı ve/veya ihracatçısı olan ….. Ltd. Şti. firması arasında aşağıdaki şartlarda anlaşma sağlanmıştır (bundan böyle ….. Ltd. Şti. ihracatçı firma olarak tanımlanacaktır).

2- Sözleşmenin Konusu

İhracatçı firma ile ….. arasında yapılan bu sözleşme, ihracatçı firmanın ….. Ltd. Şti. ile bağlantı kurması ve yurt dışındaki firma ile ilgili bilgilerin ihracatçı firmaya verilmesi yoluyla iki firma arasında koordinasyon kurulmasının ….. tarafından sağlanmasıdır. Bu sözleşmeye göre, komisyoncu ….., ihracatçı firma ve ….. Ltd. Şti.’ni tanıştırıp ithalat/ihracat yapmalarını sağladığı için 3.maddede belirtilen komisyonunu alacaktır.

3- Ücret

İhracatçı firma, …..’ya, ihraç olunan malın FOB /CİF vs. ….. fiyatı olan net ….. Dolar/Euro tutar üzerinden (vergiler ve masraflar düşülmemiş olan tutar) dan ….. Dolar/Euro tutarında komisyon ödeyecektir. İhracatçı firma …..’ya ödeyeceği komisyonlardan doğacak gelir vergisi, kurumlar vergisi, stopaj başta olmak üzere, ortaya çıkacak tüm vergi, resim, harç ve masrafları ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.

4- Ödeme Şekli

  1. a) Paranın peşin olarak bir kerede İhracatçı firmaya ödenmesi durumunda komisyoncu …..’ya … iş günü içerisinde FOB/CIF vs. fiyatı olan net tutar üzerinden ….. Dolar/ Euro ödenecektir. Vadeli işlemlerde ise, ilk ödeme günü olarak belirlenen tarihten itibaren 3 gün içerisinde …..’ya FOB/CIF vs. fiyatı olan net tutar üzerinden net ….. Dolar/Euro ödeme yapılacaktır. Bakiye tutar olan net ….. Dolar/Euro ise, paranın 2.kez ihracatçıya ödenmesini takip eden 3 iş günü içerisinde …..’ya ödenecektir. Eğer daha fazla ödeme vadesi olacaksa komisyon tutarı vade sayısına bölünecek ve ihracatçıya ödeme gününü takip eden 3 iş günü içinde …..’ya ödenecektir.
  2. b) İhracatçı firma ile ….. Ltd. arasında mal teslimi ve ödemelerdeki aksaklıklar komisyoncuya yansıtılmayacaktır. Asıl olan iki firma arasındaki anlaşmada belirlenen ilk ödeme tarihidir
  3. c) Komisyon bedeli Euro olarak ya da ödeme tarihindeki (ihracat bedelinin tamamının ya da ilk taksidinin ödenme tarihi olarak belirlenen tarih) T.C Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden TL’na çevrilerek ….. tarafından bildirilen ….. Bankası ….. Hesap Numarası ….. olan banka hesabına yatırılacaktır.
  4. d) ….. Ltd. ile ….. tarafından sağlanan koordinasyondan sonra, aynı firmalarla başka bir mal ya da aynı mal üzerinden yapılacak diğer ihracat, ithalat ya da işbirliğinden yine komisyoncu …..’ya FOB/CIF vs. fiyatı üzerinden % 5 oranında bedel komisyon olarak ödenecektir. ….. Ltd. Şti., ortakları, hissedarları, bu şirketin yan kuruluşları, bu şirket sahip veya hissedarlarının ortak olduğu veya bu tarihten sonra sahip veya ortak olacağı tüm şirketler …..’de ki hiçbir şirketle komisyoncu aracı olmadan ithalat veya ihracat yapmayacaktır.
  5. e) ….. Ltd. ile ihracatçı firma arasında d.maddesine aykırı ve komisyon ödenmeden yapılacak her türlü alışverişte; o işlemle ilgili ödenmesi gereken komisyon ücretinin yanı sıra, ihracatçı firma bu ücretin iki katı kadar tutarı, bu sözleşmeye istinaden, tek seferde ödemeyi, kayıtsız şartsız peşinen kabul etmiştir.

5- Diğer Hükümler

  1. a) İhracatçı firma ile …..’de ki ….. arasındaki tüm yazışmalar, komisyoncu …..’ya fakslanacak ve işlemin seyrini izlemesi sağlanacaktır.
  2. b) İşlemin takibi ile ilgili olarak; ihracatçı birlikleri ve diğer mercilerde kontrol ve araştırma hakkı ve bunun için gerekirse vekalet ve/veya yetki belgesi işlemin başında komisyoncu …..’ya verilecektir.
  3. c) İhracatın gerçekleşmemesi, paranın gelmemesi ya da diğer bir aksaklık durumu komisyoncuyu hiçbir şekilde bağlamayacaktır. Komisyoncu ….. ancak ihracatın gerçekleşmesi halinde komisyon hakkına sahip olacaktır.
  4. d) Sözleşme süresi, bu sözleşmenin noter aracılığı ile tescilinden itibaren 2 yıldır ve bu süre içerisinde bu sözleşmede bahsi geçen taraflar (ülke, firma ve şahıs) arasında gerçekleşecek tüm satış işlemleri için …..’ya komisyon ödemesi ….. Ltd. Şti. firmasınca yapılacaktır. Bu süre içinde gerçekleşen ancak paranın yurt dışından gelişi süre bitimine rastlayan işlemler için paranın gelişi sonrası o işlem için komisyon ödemesi yapılacaktır. Süre bitiminden önce tek taraflı fesih söz konusu olmayacaktır.
  5. e) Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya herhangi bir bölümünün her hangi bir nedenle geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi durumunda söz konusu hüküm iptal edilecek, geçersiz ve ifa edilemez olacaktır. Ancak iptal edilen hükmün Anlaşmanın esasına ilişkin olması durumu haricinde, bu Anlaşmanın geri kalan hükümleri tamamen geçerli yürürlükte kalacaktır ve geçerliliğini korumak için gerektiği ölçüde değiştirilecektir.

6- Yetkili Hukuk ve Yargı Yeri

Herhangi bir ihtilaf vukuunda Türk Hukuku uygulanacak olup, ….. mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

7- Tarafların Kanuni Adresleri

…..

Şahıs Adı :           …..

Adres       :           …..

….. Ltd. Şti.

…..

İşbu sözleşme 2 sayfa halinde yazılmış olup, 1, 2, 3, 4, a, b, c, d, e, 5.a, b, c, d, e, 6, 7.maddelerinden ibarettir. Türkçe olarak hazırlanan bu sözleşme 2 (iki) nüsha olarak .. / .. / …. tarihinde taraflarca okunmuş olup, ekte yer alan imza sirkülerinden de anlaşılacağı üzere bahsi geçen kişi ve firmaların imzaya yetkililerince, kabul ve imza edilmiştir ve bu tarihten itibaren geçerlidri.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatı

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 21:26

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.