Koca tarafından açılan soybağının reddi davasının kayyımın huzuruyla görülmesi zorunludur- Yargıtay Kararı

Koca tarafından açılan soybağının reddi davasının kayyımın huzuruyla görülmesi zorunludur

Davacı Mehmet Yiğit Sevgi Tekin’e karşı açtığı davada, davalı eski eşiyle önceki evliliğinden olma 19.05.2000 doğumlu Durmuş Yiğit’in babası olmadığına ve soybağının reddine karar verilmesini istediği, mahkemece davanın reddine karar verildiği ve hükmün davacı tarafından temyiz edildiği anlaşılmaktadır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 286/1. maddesinde; kocanın soybağının reddi davası açarak babalık karinesini çürütebileceği, bu davanın ana ve çocuğa karşı açılacağı hükme bağlanmıştır.

Anılan Kanunun 426/2. maddesine göre bir işte yasal temsilcisinin menfaati ile küçüğün veya kısıtlının menfaati çatışıyorsa vesayet makamınca ilgilisinin isteği üzerine veya re’sen temsil kayyımı atanması gerekmektedir.

Bu davada soybağı reddedilen küçük Durmuş ile annesinin menfaati çatışmaktadır. Bu nedenle davalı annenin küçüğü de temsil ettiği kabul edilemez. Küçük Durmuş’a davamn yöneltilmesi gerekir.

Mahkemece, küçüğe kayyım tayin ettirilmesi, husumetin kayyıma yöneltilerek gösterdiği takdirde delillerinin toplanması gerekirken küçüğe kayyım tayin ettirilip usulünce taraf teşkili sağlanmadan; işin esası hakkında karar verilmesi usul ve yasaya
aykırıdır. (Y2HD, 23.02.2012, E. 2010/16820, K. 2012/3656)

Koca tarafından açılan soybağının reddi davasının kayyımın huzuruyla görülmesi zorunludur

Dava, evlilik içinde doğan 07.02.2007 doğumlu küçük Hüseyin Emir’in soybağının reddi (TMK.md.286/1) isteğine ilişkin olup koca tarafından açılmıştır.

Yasal temsilcisi ile küçüğün menfaati çatıştığından, davada çocuğu temsil etmek, hak ve menfaatlerini korumak için kayyım atanması, davanın kayyımın huzuruyla görülmesi zorunludur (TMK.md.426/2). O halde mahkemece yapılacak iş; küçüğe kayyım atanması için yetkili vesayet makamına bildirimde bulunmak, kayyım atanıncaya kadar yargılamayı bekletmek, kayyım atanmasından sonra kayyımı davaya dahil etmek, göstermesi halinde delillerini toplamak ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre hüküm kurmaktan ibarettir. Bu husus gözetilmeden hüküm kurulması doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 28.03.2011, E. 2010/3467, K. 2011/5357.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 2 Mayıs 2020 09:34

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.