Know-How Sözleşme Örneği

Know-How Sözleşme Örneği


Madde 1-) TARAFLAR

İşbu sözleşme X adresinde faaliyet gösteren X ve X ile X adresinde faaliyet gösteren X  arasında yapılmıştır.

Bu sözleşmede;

Know-How veren  deyimi, X‘ni,

Know-How alan deyimi, X’ni ifade etmektedir.

Madde 2-) SÖZLEŞME KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, know-how veren firma tarafından üretilen elektronik tıbbi cihazlara ait tasarımların, sadece know-how alan firma tarafından kullanılarak üretim yapılmasıdır.

Madde 3-) SÖZLEŞME ŞARTLARI

a- Know-How sözleşmesinin geçerlilik süresi iş bu sözleşmenin imzalanmasından itibaren….. yıldır. Geçerlilik süresinin bitiminden en az….. gün önce taraflardan herhangi birince karşı tarafa  feshi ihbarda bulunmaz ise, antlaşma süresi ……yıl daha uzayacaktır. Müteakip süre bitimlerinde de aynı yöntem uygulanacaktır.

b- İş bu sözleşmenin karşılığında know-how alan tasarımları kullanarak ürettiği elektronik tıbbi cihazların net satış değerinin %……’sini, know-how ücreti olarak know-how verene ödeyecektir.Bu oran sözleşmenin uzatılması durumunda taraflarca yeniden belirlenecektir.

c- Know-How alan, know-how verenden aldığı tasarımları aynen kullanacaktır. Sözleşme süresinde tasarımların geliştirilmesi veya değiştirilmesi durumlarında know-how veren firma gerekli teknik değişiklikleri ve bunlara ilişkin bilgileri know-how alan firmayla paylaşacaktır.

d- Know-How veren firma yaptığı yeni  sözleşmeler ile, Know-How alana vermiş olduğu iş bu sözleşmenin konusu tasarımları kendisi kullanmayacak ve başka firmalara kullandırmayacaktır.

e- Know-how alan firma iş bu sözleşmenin konusu tasarımları know-how veren firmanın da mutabakatı şartı ile başka firmalara kullandırabilecektir.

Madde 4-) CEZAİ ŞART

İşbu sözleşmeye aykırı davranılması halinde karşı tarafa …… YTL cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Ayrıca sözleşmenin herhangi bir hükmünün ihlali durumunda, karşı tarafın sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır.

İşbu sözleşme hükümlerine aykırılık halinde, cezai şarta ilişkin hükümler hiçbir ihtara gerek kalmaksızın işleme konulacaktır.

Madde 5-)TEBLİGAT

Taraflar sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için sözleşmede belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir.İşbu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.

Madde 6-)YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda………………. mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

İşbu sözleşme ……………….’da üç nüsha olarak imzalanmıştır.

Know-How Alan                                                            Know-How Veren

Avukat Saim İncekaş – Adana Avukatı

Son düzenleme tarihi 13 Ocak 2020 09:03

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.