KM’si Düşürülmüş Araç Dava Dilekçesi

Kas 10, 2019 | Tüketici Hukuku Avukatlığı

KM’si Düşürülmüş Araç Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

X NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ   :

DAVALI :

KONU   : 6502 Sayılı Yasa Gereğince Ayıplı Maldan Kaynaklanan Seçimlik Hak Talebidir

AÇIKLAMALAR

1) Müvekkil 01.07.2017- 09.08.2017 tarihleri arasında “sahibinden.com” internet sitesinde ….. tarafından verilen ilanda gördüğü aracı satın almak için davalı ile irtibata geçmiştir. İnternet sitesindeki ilanda söz konusu Gri renk, 2011 model, Opel New Corsa Essen. Cmon. Marka, Dizel aracın 157.366 Km’de olduğu bilgisi yer almaktadır. Ayrıca satıcı ile yapılan görüşmelerde de aracın yine bu kilometrede olduğu teyit edilmiştir. İlgili ilan şu an yayından kalkmıştır. Ancak “sahibinden.com” sitesi yönetimi mahkemece talep edildiği takdirde ilan içeriğini gösterebileceklerini beyan etmiştir.

2) Müvekkil……..plakalı aracın boyasız ve değişensiz olduğunu ve tramer kayıtlarında hasarlı olmadığını kontrol ettirip öğrendikten sonra satıcıyla dava konusu araç ile kendine ait olan 2006 Model, Ford Focus Trend 1.6 TDCI Marka, Dizel aracı trampa etme hususunda anlaşmıştır. 09/08/2017 tarihinde kendine ait aracı satmak için 30.000,00 TL üzerinden, dava konusu aracı almak için 30.500,00 TL üzerinden araç satış sözleşmesi akdetmiş ilaveten davalıya 3.500,00 TL elden vermiştir. (Araç Satış Sözleşmeleri ektedir)

3) Daha sonra müvekkilim son muayene geçerliliği 16/04/2018’de dolacak olan dava konusu aracı muayene ettirmek için 14/04/2018 tarihinde Tüv Türk Araç Muayene İstasyonuna gitmiş, burada yapılan muayenede “Aracın km sayacının bir önceki muayeneye göre düşürüldüğü” rapor edilmiştir. (İlgili rapor ektedir)

4) Müvekkilim ilgili rapora istinaden teyit amaçlı olarak PTT’nin mobil uygulaması üzerinden km sorgusu yapmış, yapılan sorgulamada dava konusu aracın 16/04/2014’te 152.300 km’de, 16/04/2016’da 206.518 km’de olduğu bilgisine ulaşmıştır. (ilgili sorgu çıktısı ektedir)

5) Aracın km’sinin düşürülmesi gizli ayıp olmakla beraber bahsedilen muayene sonucu öğrenilmiş, müvekkilim durumu derhal satıcıya bildirmiş ve ayıp oranında bedelden indirim istemiş ancak satıcı, “km’de yapılan değişikliği kendisinin de bilmediğini, muhtemelen önceki satıcının ilgili düşürmeyi yapmış olduğunu” söyleyerek talebe olumsuz yanıt vermiştir.

TKHK MADDE 8 – (1) Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır.

(2) Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilir.

MADDE 9 – (1) Satıcı, malı satış sözleşmesine uygun olarak tüketiciye teslim etmekle yükümlüdür.

MADDE 11 – (1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

11 – (5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.

11 – (6) Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

6) Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 09/03/2016 Tarihli 2015/1900E. 2016/7367K. Sayılı kararında da yukarıdaki kanun maddelerini destekler nitelikte; “… satılan aracın kilometresinin düşürülüp satılması halinde, gizli ayıptan satıcının (satıcı bu ayıpların varlığını bilmese bile) sorumluluğu… aracın satıcı davalıya iadesi koşulu ile ödenen bedelin tahsiline karar verilmesi gerektiği…” yönünde karar vermiş olup ilgili karar ektedir.

7) Müvekkilim kendisine gizli ayıplı olarak satılan malın ayıbını öğrendikten sonra TKHK Md.11 gereğince satıcıya gerekli bildirimde bulunmuş, satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme seçimlik hakkını kullanmak istemiş ancak satıcı tarafından talebi karşılanmamıştır. Bu nedenle işbu davayı açma zorunluluğu tarafımızca hasıl olmuştur.

8) Ayrıca bilindiği üzere aracın km’sini düşürmek ceza hukuku anlamında “nitelikli dolandırıcılık” suçunu oluşturmaktadır. İş bu dava ile birlikte aynı zamanda şüpheliler hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan dolayı Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

HUKUKi NEDENLER         : 6502 Sayılı Kanun, TBK ve ilgili mevzat

HUKUKİ DELİLLER             :

1)Araç Satış Sözleşmeleri, Araç Ruhsatı Fotokopisi

2)Araç alındığı tarihte km sayacının görüntüsü

3)14/04/2018 Tarihli araç muayene raporu

4) PTT Mobil Uygulaması Km Sorgu Çıktısı

5) Sahibinden.Com ilan kaydı

6) Bilirkişi, yemin, tanık her türlü yasal delil

NETİCE ve TALEP              : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, hileli olarak km’si düşürülen ve müvekkilime ayıplı şekilde satılan ….. plakalı aracın satış bedelinden ayıp oranında indirim yapılmak suretiyle, bilirkişi raporundan sonra artırılmak üzere fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile şimdilik 2.000,00 TL’nin faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

Adana İncekaş Hukuk Bürosu, Kayalıbağ Mahallesi, Ziya Algan İş Merkezi K:5 D:41, Seyhan/Adana

KM’si Düşürülmüş Araç Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI             :

VEKİLİ               :

ADRES               :

DAVALI             :

ADRES               :              

KONU: Ayıplı  mal satışına  ilişkin uğranılan zararın giderilmesi istemine ilişkin kısmi davamızdır.

AÇIKLAMALAR:

1-Müvekkil………., 17.02.2020 tarihinde  E.’a ait …….plakalı aracı E’ın yetkilendirdiği MU ile araç satış sözleşmesi yaparak 42.000,00 TL’ye satın almıştır. Araç satış sözleşmesinde MU aracın 35.200,00 TL bedelle satın alındığı şeklinde düzenlemesini yaptırmışsa da araç için 42.000,00 TL bedel ödenmiştir. Buna ilişkin banka hesap dökümünü mahkemenize ekte sunuyoruz.

2-Müvekkil satın aldığı bu  aracı, 20.02.2020 tarihinde 42.000,00 TL’ye araç satış sözleşmesi yaparak ME’e satmıştır.

3-ME aracı servis bakımına götürdüğünde aracın kilometresinin düşürüldüğünü  öğrenmiştir. Araç 22.06.2019 tarihinde 315,116 km iken 01.04.2020 tarihli ekspertiz raporuna göre  149,806  km gözükmektedir.

4-ME aracın kilometresi düşürüldüğü için aradaki fark bedelini ve aracın  ayıplı olduğu sebebiyle bir takım masraflar yaptığını, bunlara ilişkin toplamda 18.504,00 TL’nin müvekkilimizce ödenmesini talep etmiştir.

5-Talep ve faturalar doğrultusunda müvekkilimizce ME’a 18.504,00 TL ödenmiştir. Ödenen bu miktarı ayıba karşı satıcının tekeffül borcu sebebiyle E belirtilen sürede ödemesi gerektiği 02.04.2020 tarih ……… yevmiye no’lu ihtarname ile bildirilmiştir. E tarafından belirtilen sürede tarafımıza bir ödeme gerçekleştirilmemiştir.

6-Söz konusu durum 6098 sayılı Borçlar Kanununa göre satıcının ayıba karşı tekeffül borcu kapsamında olup aynı zamanda 5237 sayılı TCK m. 137 dolandırıcılık suçunu kapsamaktadır. Ceza yargılamasına  ilişkin hukuki sürecimiz 15.06.2020 İstanbul Küçükçekmece Başsavcılığına yapılan şikayet başvurusu ile başlatılmıştır.

7-Ekte sunmuş olduğumuz  T.C Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E. 2015/1900 K. 2016/7367 T. 9.3.2016 kararında “…bilirkişi raporunda davaya konu aracın kilometresinin indirilmiş olması sebebiyle gizli ayıplı olarak satıldığı tespit edilmiştir. Satıcı ayıpların varlığını bilmese bile bundan davacıya karşı sorumludur. Davalı satıcının ayıba karşı tekeffül borcu bulunmaktadır.” denilmektedir. Araç satım sözleşmesi sırasında aracın kilometresinin geri saydırıldığından bihaber olan müvekkilimizin M ödediği bedelin aracı satın aldığı E tarafından karşılanması amacıyla iş bu davayı açma gereği hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER :TBK m. 219, 227 TTK, HMK, , MK ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER :

-17.02.2020 tarihli araç satış sözleşmesi

– 20.02.2020 tarihli araç satış sözleşmesi

-Vakıfbank araç alımı için yapılan eft  faturası

-Vakıfbank ayıplı mal bedeli için ödenen fatura

-Ptt araç km sorgulama dökümü

-Oto ekspertiz raporu

-Bilirkişi raporu

-Araç masraf faturaları

-İhtarname

-Araç ruhsat fotokopisi

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle; müvekkilimizce uğranılan ayıplı mala ilişkin zararın, bilirkişi raporundan sonra artırılmak üzere fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile şimdilik 2.000,00 TL’nin ihtar tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiz ile birlikte hesaplanarak davalıdan alınarak müvekkilime verilmesine, kısmi davamızın kabulüne, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

EK:

1-Vekaletname sureti

2-17.02.2020 tarihli 06391 yevmiye no’lu araç satış sözleşmesi

3- 20.02.2020 tarihli 02863 yevmiye no’lu araç satış sözleşmesi

4-Araç ruhsat fotokopisi

5-Vakıfbank araç alımı için yapılan eft  faturası

6-Garantibank ayıplı mal bedeli için ödenen fatura

7- Araç masraf faturaları

8-Oto ekspertiz raporu

9- Ptt araç km sorgulama dökümü

10-İhtarname

11-T.C. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E. 2015/1900 K. 2016/7367 T. 9.3.2016 tarihli kararı

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

4 Yorumlar

 1. Mehmet cansız

  Merhaba şuanda bende bu durumu yaşıyorum aracı sattım km düşürülmüş bilgim yoktu benm aldıgım adamında bilgisi yokmuş oda galericiden almış şuan bana dava açıcaklar benden arabayı al diyorlar şuanda parayı kullandım geri alma şansım yok napmalıyım

  Yanıtla
 2. Anonim

  bırak dava açsınlar

  Yanıtla
  • Anonim

   Demekki sende onlar gibi dolandiricisin

   Yanıtla
 3. Mahmut

  Merhaba.5 ay önce 99.000 kmde 2013 model clio araba satın aldım .muayne tarihine kısa bir zaman kala sorgulama yapımca aracın en son muaynede km bilgisinin 09.08.2020 tarihinde 314.000 de olduğunu öğrendim .km silinme işlemi yapımış ne yapmalıyım

  Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Üyelik avukatlara hususidir. Sağ altta yer alan canlı destek üzerinden üyelik oluşturabilirsiniz.