Bir Sayfa Seçin

Kleptomani-Hırsızlık – Tek Hekim Raporu ile Yetinilmemelidir-Yargıtay Kararı: Esas : 2018/15207 Karar : 2019/8399 Tarih : 16.05.2019

T.C.
YARGITAY
ONÜÇÜNCÜ CEZA DAİRESİ

Esas : 2018/15207
Karar : 2019/8399
Tarih : 16.05.2019

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK : …

SUÇ : Hırsızlık

HÜKÜM : Mahkumiyet

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun suça sürüklenen çocuk tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Suça sürüklenen çocuk ve müdafinin yargılama aşamasında, suça sürüklenen çocuğun kleptomani hastalığının bulunduğunu, bu hastalık nedeniyle … Üniversitesinde tedavi gördüğünü beyan etmiş olmaları karşısında, suça sürüklenen çocuğun iddia edildiği gibi kleptomani hastalığının bulunup bulunmadığı araştırılarak, TCK md 32 gereğince “akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalmış olup olmadığı” hususunda rapor alınmasından sonra, sonucuna göre suça sürüklenen çocuğun hukuksal durumunun değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması gerekirken, … Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin 21.08.2014 tarihli tek hekim raporu ile yetinilerek suça sürüklenen çocuk hakkında hüküm kurulması,

Suça sürüklenen çocuğun üzerine atılı suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin olup olmadığının değerlendirilmesi açısından, suç tarihinde 12-15 yaş grubu içerisinde bulunan suça sürüklenen çocuk hakkında 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 35/1. ve Çocuk Koruma Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 20/2. maddesi gereğince zorunlu olan sosyal inceleme raporu alınmadan eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 106. maddesine göre,suç tarihi itibariyle 18 yaşından küçük olan suça sürüklenen çocuklar hakkında hükmedilen adli para cezasının ödenmemesi halinde hapse çevrilemeyeceği hususu gözetilmeden, suça sürüklenen çocuk hakkında kurulan mahkumiyet hükmünde, para cezası ödenmediği takdirde hapis cezasına çevrileceği belirtilmek suretiyle yazılı şekilde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk … müdafinin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, 16/05/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son Güncelleme Tarihi