Kiraya Verenin Sorumluluğu

Kiraya Verenin Sorumluluğu

Kiralanın Ayıplı Olması

Kiraya verenin kiralananda var olan bir ayıptan sorumlu olabilmesi için ayıp olarak nitelendirilen durumun kiralanın sözleşmede öngörülen kullanım amacına aykırılık teşkil etmesi gerekir. Kullanım amacı belirlenirken öncelikle sözleşme hükümleri, eğer sözleşmede açık bir hüküm yok ise kiralanan yerin durumu, tahsis amacı, yöresel örf ve adet gibi kriterler dikkate alınarak kullanım amacı belirlenmeye çalışılır.

Kiralanandaki ayıp, sözleşmenin kurulduğu sırada var olan veya sözleşmenin devamı sırasında ortaya çıkan bir ayıp olabilir. Kiraya veren her iki ayıp durumunda da TBK. m. 304 vd. hükümlerine göre kiracıya karşı sorumlu olur. Buna karşılık kiraya veren, sözleşmenin kurulduğu sırada kiracının bildiği veya bilmesi gereken ayıplardan dolayı sorumlu tutulamaz. Zira böyle bir durumda, kiracının kiralananı ayıplı durumu ile kabul ettiği ve ayıplı ifa nedeniyle sahip olduğu haklardan feragat ettiği kabul edilir. Ancak kiracı, mevcut ayıpların giderilmesini istemiş ve bu şartla kira sözleşmesini yapmışsa, kiraya veren bu ayıplardan da sorumlu olur.

Kiraya Verenin Sorumluluğunun kaldırılması veya Sınırlandırılması

Kira sözleşmesinde taraflar, kiraya verenin kiralananın ayıplarından sorumluluğunu tamamen veya kısmen kaldıran anlaşmalar yapabilirler. Ancak Türk Borçlar Kanununun, kiraya verenin sorumluluğunu kaldıran bu tür anlaşmalara bazı sınırlamalar getirdiği söylenebilir.

Kiraya verenin kiralanın ayıplarından sorumluluğu, onun asli borcu olan kullanıma elverişli biçimde bulundurma yükümlülüğünün bir uzantısıdır. Bu bakımdan TBK. m. 301/c. 2’de belirtildiği üzere, kiraya veren, konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinde söz konusu hüküm kiracı aleyhine değiştirilmeyecektir.

Bir başka anlatımla, konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinde kiraya verenin sorumluluğunu kısmen veya tamamen kaldıran anlaşmalar, kiracı aleyhine olacağı için yapılmayacaktır. Söz konusu hükmün emredici nitelikte olması dolayısıyla, taraflar aralarında yaptıkları anlaşma ile aksini kararlaştıramayacaklardır.

Konut ve çatılı kira sözleşmeleri dışında kalan diğer kira sözleşmelerinde ise, TBK. m. 301/c. 2 kapsamında olmak üzere, kiracı aleyhine genel işlem koşulları yoluyla düzenlemeler de yapılamaz. Bu bağlamda, genel işlem koşulları ile kiraya verenin sorumluluğunu kaldıran ya da sınırlandıran anlaşmalar geçersiz olacaktır.

Son düzenleme tarihi 26 Mayıs 2020 10:02

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.