Kiraya Dayalı Uyuşmazlıklar Sulh Hukuk Mahkemesinde Görülür – Yargıtay Kararı: Esas : 2015/7087 Karar : 2015/8721

Kiraya Dayalı Uyuşmazlıklar Sulh Hukuk Mahkemesinde Görülür

T.C.
YARGITAY
YİRMİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2015/7087
Karar : 2015/8721
Tarih : 08.10.2015

Taraflar arasındaki davada … Sulh Hukuk ve … Asliye Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR

Dava, kiralanan taşınmazda ihtiyati tedbir ve uğranan zararın tazmini isteminden ibarettir.

Sulh hukuk mahkemesince, taraflar arasında kira sözleşmesi taraflar arasında herhangi bir kira sözleşmesi bulunmadığından bahisle, 6100 sayılı HMK’nın 2. maddesi gereğince asliye hukuk mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.

Asliye hukuk mahkemesi tarafından ise, taraflar arasındaki uyuşmazlığın kira ilişkisine dayandığı, HMK’nın 4/1-a maddesi gereğince kira ilişkisinden doğan alacak davalarında sulh hukuk mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.

Somut olayda; davacı şirket, … Köyü 162 ada 38 parsel sayılı 23062 m² yüzölçümünde ve tarla niteliğindeki taşınmazı … isimli şahıstan 23/11/2012 tarihinde 5 yıllığına kiraladığını, kira sözleşmesinin henüz devam ederken 27/03/2013 tarihinde taşınmazın … adlı üçüncü bir kişiye sattığını, yeni malikin de kendisi ile önceki malik arasında kurulmuş olan kira ilişkisini yok sayarak bir başkasına kiraladığını ve şahsın kullanımı neticesi kendisinin taşınmazdan ürün elde edemediğini beyanla taşınmaz üzerine ihtiyati tedbir konmasını ve uğradığı zararın tazminini talep etmiştir.

6098 sayılı TBK’nın 310. maddesinde “Sözleşmenin kurulmasından sonra kiralanan herhangi bir sebeple el değiştirirse, yeni malik kira sözleşmesinin tarafı olur” düzenlemesi bulunduğundan ve yeni malikin, ancak gereksinimi bulunması halinde, TBK’nın 351. maddesi şartlarının oluşması ve madde metninde belirtilen şekilde usulî işlemlerin yerine getirilmesi ile kiracı ile arasındaki mevcut kira ilişkisini sonlandırabilir.

Somut olayda, davacı kiracı ile eski malik arasında yapılmış bulunan kira sözleşmesinin süresi dolmadığından, kiracı ile davalı yeni malik arasında TBK’nın 310. maddesi gereğince geçerli bir kira ilişkisi bulunduğu ve 6100 sayılı HMK’nın 4/1-a maddesinde kiralanan taşınmazların, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davalara, konuları ve değerlerine bakılmaksızın sulh hukuk mahkemelerinde bakılacağı hükmüne yer verildiğinden eldeki davanın sulh hukuk mahkemelerince görülüp sonuçlandırılması gerekir.

SONUÇ: Yukarıda belirtilen nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince … Sulh Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 08/10/2015 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Son düzenleme tarihi 2 Mart 2020 08:44

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.