Bir Sayfa Seçin

Kiralanan Yerdeki Eşyaların Tespiti Dava Dilekçesi

X NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

TESPİT TALEP EDEN      :

VEKİLİ                                 :

KARŞI TARAF                   : 

 

TESPİT KONUSU            : Kiralananda bulunan ve kira sözleşmesi hükümlerince müvekkile ait bulunan teçhizatların tespiti talebidir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil firmaya ait ……………………………….. adresinde bulunan gayrimenkul (dükkan) davalı  ile akdedilen……………………..tarihli sözleşme ile mezkur firmaya aylık …………………bedel mukabilinde kiralanmıştır.

Kiracı tarafından çekilen …………….. Tarih sayılı ihtarla taşınmazın tahliye edileceği müvekkilime bildirilmiştir.

Taraflar arasında akdedilen sözleşmenin 7.4 maddesinde  “…mecurun tahliyesi esnasında kiracılık süresi içinde yapmış olduğu değişiklik ve ilaveleri… …kiracı söz konusu değişiklik ve ilaveler için kiralayandan bila bedel veya herhangi bir zarar-ziyan tazmini talep etmeksizin tüm bu tesis, donanım, ara bölme, dekorasyonu kiralayana bırakmayı peşinen kabul ve taahhüt eder…” hükmüne yer verildiğinden madde hükmünce müvekkile ait olan tesis, donanım, ara bölme, ve dekorasyonun tahliye esnasında zarar görmesinin, sökülmesi halinde ileride açabileceğimiz davada delil teşkil etmek üzere  mezkur donanım, tesis, ara bölme ve dekorasyonun tespiti talebinde bulunma zaruretimiz hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER           BK, HMK, TTK ve sair mevzuat hükümleri

SUBUT DELİLLERİ              Kira sözleşmesi,bilirkişi incelemesi, keşif, yemin, tanık vs hukuki delail

NETİCE VE TALEP              Arz ve izaha çalıştığımız sebeplerle fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile kira sözleşmesinin 7.4 maddesi hükmünce müvekkile ait olan ve müvekkile terk edilecek  tesis, donanım, ara bölme, ve dekorasyonun tahliye sırasında hasar verilme, sökülüp götürülme ihtimaline binaen, ileride açabileceğimiz davada delil teşkil etmek üzere, mevcut halinin tespitine karar verilmesini saygı ile talep ederiz.

TESPİT TALEP EDEN

Vekili Av

Son Güncelleme Tarihi