Kiracıyı Evden Çıkarmak İçin İhtarname Örneği

İHTARNAME

Keşideci                    :

Vekili                         : Avukat Saim İNCEKAŞ

Muhatap                    :

KONU                       : Şubat 2019, Mart 2019, Nisan 2019 aylarına ait toplam  TL ödenmemiş kira ve ödenmemiş aidat borçları olan -TL’nin toplamı TL’nin faizleriyle birlikte ödenmemesi halinde aleyhinize kiralanandan tahliye ile alacak davası açılacağını ve icra-i kovuşturma başlatacağımızın ihtarıdır.

 Sayın muhatap ,

Bila tarihli kira sözleşmesi çerçevesinde mülkiyeti müvekkile ait  adresindeki taşınmazda kiracı olarak ikamet etmektesiniz. Müvekkil ile yapılan bu sözleşmeye göre kararlaştırılan aylık kira bedeli olan -TL  tarafınızca  her ayın 5’i ile 10’u arasında ödenmesi gerekirken  Şubat 2019, Mart 2019, Nisan 2019 kira bedelleri toplamı olan -TL ödenmemiştir.  Ayrıca, Ocak 2019, Şubat 2019, Mart 2019 ve Nisan 2019 aylarına ait aidat borcu toplamı olan. TL’ yi de yatırmadığınız tespit edilmiştir.

Sözleşme hükmüne aykırı olarak bugüne kadar aylık kiraları çoğunlukla gününde ödememektesiniz. Müvekkilin şifahi uyarılarına rağmen sözleşmeye aykırılık oluşturan bu tutumunuz halen devam etmektedir. Sözleşmenin Özel Hükümler-Genel Şartlar bölümünde aylık kiraların iki ay üst üste ödenmemesi halinde ödenmeyen aydan dönem kirasının sonuna kadar olan kira bedellerinin muacceliyet kesbedeceği ve bu halin kontratın feshi ve taşınmazın tahliye sebebi olacağı kararlaştırılmıştır. Ayrıca , Borçlar Kanunu’ nun 260.maddesi gereğince kira bedelinin ihtara rağmen ödenmemesi kira sözleşmesinin tek taraflı feshini sağlayan bir sebeptir. Bu nedenlerle fazlaya ilişkin haklarımızı saklı tutarak şimdilik işbu ihtarnamenin tebliğinden itibaren 7 gün içinde muaccel hale gelen kira ve aidat borçlarınızı faizi ile birlikte ödemenizi; aksi halde temerrüt koşulları oluşacağından akdin feshi ve mecurun tahliyesi için aleyhinize dava açılacağını, birikmiş kira ve aidat alacaklarının tahsili için de icra takibi başlatılacağını, bu uğurda yapılacak tüm giderler ile avukatlık ücretlerinin de tarafınıza ait olacağını ihtar ederiz

Sayın Noter , İş bu üç nüshadan ibaret ihtarnamenin bir nüshasını muhataba tebliğini , tebliğ şerhine havi bir nüshasının tarafıma verilmesini , bir nüshasının da daire dosyanızda saklanmasını talep ederim.

 

Keşideci  :

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.