Kiracının Verdiği Zararın Tespiti Dava Dilekçesi

Kiracının Verdiği Zararın Tespiti Dava Dilekçesi

T.C ….  NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Delil Tesbiti

İsteyen                              :

VEKİLİ                               :

DAVALI-BORÇLU          :

KONU                             :  Müvekkilin maliki ve kiralayanı bulunduğu taşınmazda , büyük rakamlarda kira borcu bulunan kiracı şirketin mecuru tahliye etmeye başladığı ve  taşınmazın durumunun –iç tesisat  vs  tesbiti istemi

AÇIKLAMALAR             :

I-Aleyhine tesbit istenen kiracı şirket   , müvekkilin maliki olduğu , ‘…..İstanbul’’  adresindeki taşınmazı ,  01.02.2012 başlangıç tarihli kira akdi ile kiralamıştır.

Ek.1 Kira akdi

2-Borçlu şirket, aylık 29.500.TL olan kira bedelini , sözleşmeye göre her ayın beşinci gününe kadar ödemesi gerekirken, 2015/ Nisan-Mayıs ve Haziran ayları kira bedelini ödememiş ,bu nedenle sözleşme hükmü gereği  dönem sonuna kadarki kira ödemeleri muaccel hale gelen kira alacağı için, borçlu şirket  aleyhine muaccel alacağı için  icra takibine başvurmak gerekmiştir.

Bu süreçte , 7 Örnek Ödeme Emri ,30.06.2015 tarihinde borçlu şirkete tebliğ edilmiştir.

Kiracı şirket, vekili ile işbu ödeme emrine ‘’şirketimizin, ödeme emrinde zikredilen dosyanız alacaklısı ……’a herhangi borcu bulunmamaktadır…’’

şeklinde , takip dayanağı  kira akdine itiraz etmemiş ancak  haksız ve kötüniyetle soyut haksız itirazda bulunarak, müvekkilin alacağını tahsilini geciktirmek üzere icra takibini durdurmuş ve alacağın tahsili için ,ayrıca dava açmak zorunda bırakmıştır.

EK.2 Borçlunun İtiraz dilekçesi

3-İş bu defa  , müvekkilin büyük tutardaki kira alacaklarını haksız itiraz ile akamete uğratan ve mağdur eden  ,Kiracı şirketin işbu taşınmazı  tahliye etmeye başladığı , müvekkile ait binadaki bazı tesisat, demirbaş  vs. i sökmeye başladığı, siteye hizmet veren kişilerden öğrenilmiştir.

4- Aleyhine tesbit istenen kiracı şirketin ,  kira sözleşmesi hükümlerine ( mecuru kullanıma hazır bırakması gerektiği halde ve özel koşullar 3.-genel koşulları 11-12-16.maddesi ve diğer)  aykırı davranarak  binadaki bazı tesisat, demirbaş  vs. i sökmeye ve tahliye etmeye başlaması karşında  ,  tahliye akabinde kira alacağının yanısıra müvekkilin  diğer haklarının bu surette de zarara uğramaması ve mağduriyetine mahal verilmemesi için  , kiralamaya konu taşınmazın ;

1-Tüm binanın halihazır  genel durumunun (inşaat ve dekorasyon vs)  fotoğraf, video vs  surette tesbit ve kaydını ,

2-Bina içindeki , elektrik (sayaçlar-motorlar-fan vs) ,su, havalandırma ve bilcümle tesisat , teçhizat, demirbaş v.s in

ehil bilirkişiler aracılığıyla talep ve izah edilen hususlarda tespit yaptırılması gerekmekle dilekçemiz içeriği talebimizin kabulünü saygı ile dileriz.

HUKUKİ NEDENLER    :Borçlar Kanunu, H.U.M.K ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER       :Kira sözleşmesi, borca itiraz dilekçesi, …. .İcra Müdürlüğü 2015/….  E İcra takip dosyası ,  proje vs deliller           

SONUÇ VE İSTEM    :    Yukarıda açıklanan üzere ; Tahliyesi başlatılan mecurdaki durum (söküm ve                                       tahribat görmesi sözkonusu olmakla) değiştirilmeden ve müvekkilin                                                  mağduriyetinin artmaması, süreci uzamaması için , tesbit ve inceleme                                                 günü                 karşı yana tebligat yapılmaksızın ilgili uzman bilirkişice ;

1-Tüm binanın halihazır  genel durumunun (inşaat ve dekorasyon vs)  fotoğraf,  video vs  surette tesbit, kaydını

2-Bina içindeki , elektrik (sayaçlar-motorlar-fan vs) ,su, havalandırma ve bilcümle   tesisat , teçhizat, demirbaşın Tesbitine  ,ivedilikle , incelenmesine yargılama ve avukatlık ücretinin karşı yana     yükletilmesine karar  verilmesini Sayın Mahkemenizden vekaleten saygı ile dileriz. tarih

DELİL  TESPİTİ İSTEYEN

VEKİLİ

   Av

EKLER :

1-Vekaletname sureti

2- Kira sözleşmesi,

3-….İcra  Müdürlüğü 2015/….  E ödeme emri

4-Borca itiraz dilekçesi

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 19:04

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.