Kiracının Tahliyesi Kararına İtiraz Dilekçesi

Mar 9, 2020 | Kira Hukuku Avukatlığı

Kiracının Tahliyesi Kararına İtiraz Dilekçesi

X BÖLGE ADLİYE  HUKUK MAHKMESİ HAKİMLİĞİNE

SUNULMAK ÜZERE

    X 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No:

                                     TEHİRİ İCRA VE MURAFA TALEPLİDİR.

DAVALI:

VEKİLİ:

DAVACI:

                           

VEKİLİ:

KONU: X 5. Sulh Hukuk Mah.nin istinaf  nedenlerimiz yönünden usul ve kanuna aykırı olarak verilen 2017/657 E.ve 2017/      K.sayılı kararının istinaf yolu ile iptaline, istinaf/temyiz  sonucuna kadar tahliyenin durdurulması yönünde tehiri icra kararı verilmesi taleplerini, istinaf incelemesinin duruşmalı olarak görülmesi taleplerini havi istinaf dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR

Öncelikle davacı tarafça yapılan tahliye istemi haksız ve kötü niyetli olarak yapılmıştır. Şöyle ki;

1-) Ek-1’de  sunduğumuz kira sözleşmesinde kiralayan olan X 03/03/2017 tarihinde vefat etmiştir. Bu sebeple murisin mirasçıları olan X küllü halef yolu ile kira sözleşmesinin tarafı haline gelmiştir. Söz konusu şahısların yegane amacı müvekkili mecurdan tahliye etmek olup, ilk etapta Ek-2’de sunacağımız X Noterliği X Yevmiye Nolu X tarihli ‘’yeni mal sahibinin ihtiyaçta kullanacağı’’ sebebine dayalı bir ihtarname çekmiştir. Ancak açılan tahliye davası ‘’temerrüt nedeniyle kiracının tahliyesine’’ yönelik açılmıştır. Burdan anlaşılacağı üzere davacıların değişken iradesinin müvekkile karşı haksız ve kötü niyetli olarak tahliye istemine dayandığını göstermektedir. Konuyla ilgili içtihatlardan da anlaşılacağı üzere tahliye istemi gerçek ve samimi olmalıdır. Aksi takdirde TMK md 2’deki dürüstlük kurallarına aykırılık oluşturmaktadır.

2-) Davacı taraf müvekkil aleyhine X İcra Müdürlüğü X E. Ve X İcra Müdürlüğü X E. Olmak üzere iki icra takibi yapmıştır. Müvekkil her iki takibe de yasal süresi içinde itiraz etmiştir. Açılan ilk icra takibinde dosya borcunun tamamını ödemiştir.

3-) Müvekkil adına açılan ikinci icra takibi ise müvekkil borcunu konutta ödemeli olarak posta yoluyla gerçekleştirdikten sonra müvekkil aleyhine kötü niyetle açılmıştır. Davacı taraf müvekkili temerrüde düşürmek maksadıyla kira sözleşmesinin tarafı olan X öldükten sonra mirasçıları kira borcunu ödemesi için müvekkil ısrarla istemesine rağmen müvekkile hesap numarası vermemiş olup, bununla da kalmayıp müvekkil kira borcunu elden götürdüğünde de parayı kabul etmemişlerdir. Bu süre zarfında Müvekkil X tarihinde Sulh Hukuk Mahkemesine Tevdi mahalli tayini talebinde bulunmuştur. Bununla ilgili gerekli evrakların X Sulh hukuk mahkemesi 2017/92 D.iş dosyasından celb edilmesini talep ederiz. Dava sonuçlanmadığından müvekkil borcunu ödemek için bu süreyi de beklemeyip kira borcunu konutta ödemeli olarak posta yoluyla X tarihinde gerçekleştirmiştir. Ancak müvekkilin borcunu ödemek adına gerçekleştirdiği tüm bu çabalara rağmen davacılar konutta ödemeli olarak gönderilen kira borcunu da kabul etmediklerinden gönderilen para geri müvekkile iade edilmiştir. Sayın mahkemenin dikkatine önemle sunarım ki; davacılar tüm bu eylemleri müvekkili tahliye etmek uğruna kötü niyetli olarak gerçekleştirmişlerdir. Yerel mahkemenin verdiği tahliye kararının reddini talep etmekteyiz.

4-) Davacı taraf kira ödemesini bile isteyerek almaktan kaçınıp, alacaklı temerrüdüne düşmüştür. Müvekkil kiralayana olan borcunu ifa etmek üzere konutta ödemeli olarak posta yoluyla gerçekleştirmiştir. Her ne kadar müvekkil bunları yerel mahkemede dosyaya sunmuş olsa da yerel mahkeme bu delilleri incelemeksizin müvekkil aleyhine tahliye kararı vermiştir. Yeterli inceleme ve araştırma yapılmaksızın müvekkil aleyhine verilen tahliye kararının hukuka aykırı ve mesnetsiz olması sebebiyle istinafen incelenerek usul ve kanuna aykırı yerel mahkeme kararının iptalini/kaldırılmasını talep etmekteyiz.

5-) Müvekkilin daha fazla mağdur olmaması adına istinaf/temyiz incelemesi sonuna kadar haczin ve tahliyenin durdurulması için TEHİRİ İCRA KARARI VERİLMESİNİ talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER: Borçlar Kanunu,Kira Mevzuatı,HMK ve sair yasal Mevzuat.

SÜBUT DELİLLERİ:  Kira Sözleşmesi, Bakırköy 21. Noterliği 4013 Yevmiye Nolu İhtarnamesi, Kira borcunun ödendiğine ilişkin makbuzlar vesair delail.

SONUÇ VE İSTEM: İstinaf nedenlerimiz ve yüksek tetkik sırasında resen dikkate alınacak nedenlerle, yerel mahkeme kararının iptaline, tahliyenin ve hacizlerin istinaf/temyiz incelemesi sonuna kadar DURDURULMASI İÇİN TEHİRİ İCRA KARARI VERİLMESİNE, İSTİNAF İNCELEMESİNİN DURUŞMALI OLARAK YAPILMASINA,yargılama giderleri ve ücret-i vekaletin davacı tarafa tahmiline karar verilmesini ,Sayın Mahkemenizden saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz. tarih

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Davalı Vekili

                                                                               Av. 

Ek-1) Kira Sözleşmesi

Ek-2) X Noterliği 4013 Yev.Nolu İhtarı.

Ek-3)Ödeme Makbuzları 

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kiracının Tahliyesi Kararına İtiraz Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.