Bir Sayfa Seçin

Kira Sözleşmesinin Devamının Çekilmez Hale Gelmesi Dava Dilekçesi


…….  MAHKEMESİNE

DAVACI                                           :

VEKİLİ                                             : Adana – Avukat Saim İNCEKAŞ 

DAVALI                                            :

KONU                                               : Belirli Süreli Kira Sözleşmesinde Sözleşmenin Feshi İle Kiralananın Tahliyesi İstemi.

AÇIKLAMALAR 

1-) Davalı …, mülkiyeti müvekkilim …’ye ait olan ve … adresinde bulunan dairede …/…/… başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmakta ve halen aylık … TL. kira ödemektedir.

2-) Davalıyla müvekkilim arasında yapılan kira sözleşmesinin özel hükümler başlığını taşıyan kısmın … maddesinde; “kira sözleşmesinin bir yıllık olarak yapıldığı, her kira dönemi sonunda tarafların anlaşması halinde kira sözleşmesinin bir yıllığına uzamış sayılacağı” açıkça düzenlendikten sonra, … maddesinde de; “taraflardan birinin kira sözleşmesinin yerine getirilmesini çekilmez hale getirmesi durumunda kira sözleşmesinin feshedileceği” hükme bağlanmıştır.

3-)  Davalı kiracı, yaklaşık iki yıldır müvekkilime ait kiralananda kiracı olarak oturmasına karşılık, özellikle son aylarda girişmiş olduğu yasa dışı faaliyetler sonucu oturmakta olduğu yer üç defa otomatik silahlarla taranmış, bu durumdan gerek apartmanda oturan diğer kişiler, gerekse komşu apartmandakiler rahatsız olmuşlardır.

4-) Müvekkilim tarafından davalıya … Noterliğinin …/…/… tarih ve … yevmiye numaralı ihtarnamesi ile söz konusu davranışlara son vermesini, aksi taktirde kira sözleşmesinin feshedilerek tahliyesinin isteneceği” ihtaren bildirmiş olmasına rağmen herhangi bir sonuç elde edilememiştir. Bu nedenle tahliye davası açmak zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 818 S. K. m. 264, ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Kira sözleşmesi, ihtarname, Tapu Kayıtları  tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalının, sözleşmenin yerine getirilmesini çekilmez hale getiren davranışları nedeniyle kira sözleşmesinin feshine, davalının kiralayanı tahliyesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

Davacı Vekili

Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi