Kira Sözleşmesi Uzatılmamışsa Davalı Kiracı Fuzuli Duruma Düşer- Yargıtay Kararı

Kira Sözleşmesi Uzatılmamışsa Davalı Kiracı Fuzuli Duruma Düşer

Sözleşmede kira süresinin uzatıldığına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bu durumda, kiralananın davalıya ihale ile kiraya verildiğinin kabulü gerekir. Bu nedenle, esasın 2886 Sayılı Kanunun 75. maddesi gereğince fuzuli şagil duruma düşen davalının tahliyesine karar vermek gerekirken, yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.

Taraflar arasındaki “tahliye” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 1. Sulh Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 06.12.2012 gün 2012/995 E. – 2012/1717 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 6. Hukuk Dairesinin 03.07.2013 gün 2013/8857 E-2013/11495 K sayılı ilamı ile;

(… Dava süre bitimi nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece daha önce verilen red kararı Dairemizin 2011/14604 Esas, 2012/2500 Karar sayılı 20.02.2012 tarihli ilamı ile “Kiralananın 2886 Sayılı Yasaya göre kiraya verilip verilmediğinin araştınlarak ihale evraklarının temini ile tahliye şartlarının gerçekleşip, gerçekleşmediğinin araştınlması, 2886 Sayılı Kanun hükümlerine göre kiraya verilmemiş ise, Borçlar Kanunu’nun hasılat kirası hükümlerine tabi olup olmadığı hususunun değerlendirilmesi gerektiği “gerekçesi ile bozulmuş, mahkemece bozma ilamına uyma karan verildikten sonra ihale evraklan
dosyaya sunulmuş, yapılan yargılama sonucunda kiralananın 13.01.1987 tarihinde bir yıllığına ihale ile Fatih S.’ye verildiği, adı geçenin Ankara Büyükşehir Belediye’sine 23.11.1995 tarihinde başvurarak kiralanan WC’yi Abdullah S.’a devretmek istediği 28.01.1995 tarihli encümen karan ile Abdullah S.’a devredildiği, daha sonra da mirasçısı Ayşe S.’nin 01.05.2001 tarihinde devraldığını, taraflar arasında doğrudan İhale Kanununa göre kira
sözleşmesi bulunmadığını, kira bedelllerinin ödenmediği iddiası bulunmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Somut olayda; Dava konusu kiralanan 13.01.1987 tarihinde 2.370.000.00-TL bedelle 1 yıllığına teklif veren Fatih S.’a 2886 Sayılı Yasa gereğince ihale ile kiraya verilmiştir. Daha sonra kiralananın Ankara Büyükşehir Belediye encümeni kararı ile 28.01.1995 tarihinde 10.000.000,00-TL aylık kira bedeli ile Abdullah S.’ye devrine karar verildiği daha sonra mirasçısı davalı Ayşe S. Ç.’nin dava konusu taşınmazı devir aldığı, en son 28.01.2001 başlangıç tarihli 1 yıl süreli kira sözleşmesi ile davalı şahsa devredildiği ve halen kiracı olarak kiralananda bulunduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 01.05.2001 tarihli kararı ile anlaşılmaktadır.

Sözleşmede kira süresinin uzatıldığına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bu durumda, kiralananın davalıya ihale ile kiraya verildiğinin kabulü gerekir. Bu nedenle, esasın 2886 Sayılı Kanunun 75. maddesi gereğince fuzuli duruma düşen davalının tahliyesine karar vermek gerekirken, yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararma uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Bu nedenle direnme karan bozulmalıdır.

SONUÇ: Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 09.03.2016 gününde oybirliği ile karar verildi. (Yargıtay HGK, 09.03.2016, E. 2014/6-787, K. 2016/306).

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 4 Mayıs 2020 17:27

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.