Kira İlişkisi Mevcut Değilse Tahliye Talebi Reddedilir – Yargıtay Kararı:

Kira İlişkisi Mevcut Değilse Tahliye Talebi Reddedilir

T.C.
YARGITAY
ALTINCI HUKUK DAİRESİ

Esas : 2015/1052
Karar : 2015/1866
Tarih : 26.02.2015

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, iktisap ve mesken ihtiyacı sebebiyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı davaya konu taşınmazı 14.02.2014 tarihinde ihtiyacı için satın aldığını, iktisap ihtarının 24.02.2014 tarihinde davalı tarafa tebliğ edilmesine rağmen, taşınmaz boşaltılmadığından bahisle kiralananın tahliyesini talep etmiştir.

Davalı, davaya konu taşınmazın eski maliki olduğunu, evin bedeli ödenmediğinden İş Bankası tarafından taşınmaza el konulduğunu, davacı yeni malik ile aralarında kira ilişkisinin ve kararlaştırılan kira bedelinin bulunmadığını, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, davalının eski malik olduğu kabul edilerek, davalının önceki malik olması hususunun davalıya özel bir hak bahsetmeyeceğinden, yeni iktisap ve ihtiyaç sebebiyle davaya konu taşınmazın tahliyesine karar verilmiştir.

Dava, yeni iktisap ve mesken ihtiyacına dayanılarak açılmış ise de, davacı davalının davaya konu taşınmazda kiracı olarak oturduğunu iddia etmemiş ve taraflar arasında da kira ilişkisinin varlığından söz etmemiştir. Bu durumda mahkemenin kabulünde olduğu gibi davalının malik sıfatı ile davaya konu taşınmazda oturduğu anlaşıldığından kiracı olduğu ispat edilemeyen davalının, davaya konu taşınmazdan tahliyesine karar verilmesi doğru değildir. Mahkemece davacının tahliye talebinin reddine karar verilmesi için hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 26.02.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Son düzenleme tarihi 2 Mart 2020 09:22

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.