İşyeri Kira Sözleşmesi Örneği

İşyerini kiraya verirken son derece dikkatli davranmak gerekir. Çünkü işyerleri kira bedeli yüksek yerlerdendir, gözden kaçırılan bir husus söz konusu olduğundan büyük hak kayıpları yaşanır. İşte tam da bu yüzden kira sözleşmesinin detaylı ve öngörülü olması gerekir ki ileride çıkacak herhangi bir uyuşmazlığı çözümleyici bir niteliği olsun. Aşağıda yer alan kira sözleşmeleri Av. Saim İNCEKAŞ tarafından kiracı ve kiralayanın istekleri göz önünde bulundurularak duruma özel şekilde ele hazırlanmıştır.

Kira sözleşmelerinin elzem bir alan olduğu ortadadır. Bu alanda yapılan bugünkü birikim ve katkılar insanoğlunun iletişim ve güven sorununa kalıcı çözümler getirmeyi amaçlıyor. Aşağıda farklı işyerleri için hazırlanan kira sözleşmelerini bulacaksınız.

İşyeri Kira Sözleşmesi Örneği(Kebapçı) 1

İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİ

Bir taraftan adresinde mukim  ile (Bundan sonra KİRAYA VEREN olarak anılacaktır) diğer / VAN Adresinde mukim (Bundan sonra KİRACI olarak anılacaktır) aşağıda

yazılı şartlarla işbu kira sözleşmesini akdetmişlerdir.

Kiralayanın Ad/Soyad/Unvanı          :

Kiralayanın Adresi                          :

Kiracının Adı/Soyadı/Unvanı            :

Kiracının Adresi                                :

Kira Müddeti                                     :

Kiranın Başlangıcı                             :

Bitiş Tarihi                                         :

Kiralanan Taşınmazın Durumu         :Normal

Kiralanan Yerin Kullanım Amacı      :Lokanta

Madde: 1

Taraflar: ile arasında aşağıdaki koşullar çerçevesinde bir kira sözleşmesi akdolunmuştur.

işbu sözleşmede; “Kiracı” olarak,. “Kiralayan” olarak anılacaktır.

Madde: 2

 İşbu sözleşmenin konusu; Kiralayana ait olan taşınmazın Kiracı tarafından kiralanması ile buna bağlı teknik, ticari ve hukuki koşullardır.

Madde: 3

 Sözleşmenin Süresi: Sözleşmenin süresi 01.09.2020 Tarihinden İtibaren 3 (Yıl-Dört Ay) dır. Bitiş süresi 31.12.2024 tarihidir.  Türk Borçlar Kanunu gereği Sürenin bitiminden 3 (üç) ay evvel taraflardan herhangi biri akdi fesih ettiğini diğer tarafa münhasıran yazılı olarak açık bir şekilde ihbar etmedikçe kira sözleşmesi anılan şekilde aynen devam eder. TBK gereği; Kiracı usule uymaksızın kiralananı terk eder, kiralanandan ayrılırsa; kiracı kira bitim süresinin sonuna kadar olan kira miktarından sorumlu olacaktır.

Madde: 4

Sözleşmenin Bedeli ve Ödeme Şekli: dir. Ayrıca Ortak Giderler de kiracı tarafından ödenecektir. (ASSİSTT isimli firma başlayıp güvenliği sağladığında ortak Gider Alınmayacaktır, o döneme kadar ortak giderlerden kiracı sorumludur.)

Kira bedeli yukarıda belirtildiği şekilde Kiralananı Banka hesap numarasına ödenecektir. Kiralayana ait yukarıda yer alan banka ve hesap numarası, lehtar, varsa vekili ve/veya temsilcisi ile ilgili bilgilerde herhangi bir değişiklik meydana geldiğinde bu durum derhal ve yazılı olarak kiracıya bildirilecektir. Aksi takdirde kiracı işbu yukarıdaki bilgilere göre yapmış olduğu tüm ödemeler zamanında ve geçerli olarak yapılmış addolunacaktır. İşbu sözleşmede belirlenen leh dar veya vekili ancak kiracının yazılı onayı ile değiştirilebilir.

Madde: 5

Kira bedeli Her Yıl Türkiye istatistik Kurumu’nun belirlemiş olduğu Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE/TEFE) oranı üzerinden yapılacaktır.

Madde: 6

a) Kiralayan: kira bedelini gösterir faturayı her ay düzenli olarak kiracıya verecektir. Kira Bedeli İse Her Ay Başı Peşin Olarak kiralayanın banka hesabına ödenecektir.

b) Taşınmazda Kurulu bulunan sistemlerin herhangi bir sebeple sökülmesi durumunda, Kira Sözleşmesinin Feshi Gerektiğinde Kiracının taşınmaza verdiği zararlar kiracı tarafından giderilecektir.

Madde: 7

a) Kiralayan, işbu sözleşmede belirtilen alanı kiracının kullanımına uygun şekilde tahsis etmek ve sözleşme süresi boyunca da tesis amacına uygun şekilde kiracının hizmetine hazır etmekle yükümlüdür.

b) Kiralayan işbu kira sözleşmesinde belirtilen yerin kiralanması hususunda her türlü yetkiye haiz olduğunu beyan eder. Bu sebeple üçüncü şahısların, kamu kurum ve kuruluşlarının, taşınmazın mülkiyet ve tasarruf hakkına ilişkin yâda kiralama yetkisi ile ilgili itirazlarından birinci derece sorumlu ve muhatap olduğunu kabul ve taahhüt eder.

c) İşbu sebepler karşısında, kiracı mucuru tahliye etmek zorunda kalırsa; kiralanan yerin bilcümle zarar ve ziyanını kiralayan tarafın kiracıdan talep hakkı saklıdır.

d) Kiracı, kiralayanın onayı olmaksızın kiralanan mucuru satması, kiralaması veya herhangi bir şekilde üçüncü kişilere devretmesi durumunda sözleşmenin devamını sağlamakla (gerekli muvafakat ve izinlerin alınması gibi. .. ) yükümlüdür. Aksi takdirde, kiracı işbu sözleşmeye devam edemez ve mecuru tahliye etmek zorunda kalırsa, varsa peşin ödediği kira bedelinden kullanılmayan döneme ilişkin kısmını kiralayandan talep hakkını mahfuz tutar.

e) Kiralayan, kiralanan mucurun, işbu sözleşmenin tesis edilmesine ve yürütülmesine engel olabilecek her türlü harç, ipotek işgal ve irtifak hakkından yoksun bulunduğunu kabul ve taahhüt eder.

Madde: 8

a) Kiracı işbu kira sözleşmesi gereği kiralanan mucura, yapacağı faaliyet konusuna uygun olarak sistem ve takım edevatı monte edebilecektir.

b) Kiracı gerek gördüğü takdirde, ilave bedel ödemeksizin, sözleşme konusu sistemlerin yada ekipman ve parçalarının (paratoner, klima, anten, radyo link, kablo ile bunlara ait tüm teferruat ve mütemmim cüzlerin) yerlerini değiştirebilir, mucura ilave ekipman ekleyebilir, yada teknolojik gereklilikler ışığında eklenmesi gereken sistemlerin montajını yapabilir. Ayrıca kiralayan, yetkili kurumlarca kiralayandan istenecek her türlü teknik değişiklik ve ilavelerin yapılmasına da bedelsiz olarak izin vereceğini şimdiden kabul eder.

Madde: 9 Montaj, bakım ve onarım esnasında, Kiracı tarafından verildiği kesin olan her türlü zarar ve ziyan, kiralayan tarafından zararın meydana geldiği tarihten itibaren 14 gün içerisinde Kiracıya mutlaka yazılı olarak bildirilmelidir. Her iki tarafın mutabakatı sonucu hazırlanacak tutanak ile işbu zarar ve ziyan tespit edilecektir. Süresi içerisinde, taraflarca tespit edilen zarar ve ziyan Kiracı tarafından mümkünse öncelikle aynen giderilecek, mümkün değilse zarar bedeli işbu sözleşme uyarınca tazmin edilecektir.

Madde: 10 Kiralayan, kiracının binadan enerji almasında ve bu amaçla TEDAŞ, VEDAŞ ve benzeri kurumlar nezdinde abone talebinde bulunmasında sakınca görmediği gibi iş yerinin ihtiyacı olan elektrik enerjisini eğer var ise kendisine ait olan Trafo ve/veya Kofra’ dan alınmasına ilişkin onayı ve/veya vekaletnameyi bedel talep etmeden vereceğini, ayrıca kiralayan, sisteme gidecek elektrik hattının (elektrik direği, seksiyon er direği, trafo direği, alçak-orta- yüksek gerilim direği kendisine ait olan arazi üzerinden geçişi ile ilgili her türlü onayı bedel talep etmeden vereceğini, şahsi müracaatı gereken durumlarda her türlü yardımı ve başvuruyu yapacağını kabul ve taahhüt eder. … v.s.)

Madde: 11 Kiracı kiralamanın başlangıcından itibaren kuracağı sistemler için kullanacağı tüm giderleri kendisi karşılamak durumundadır.

Madde: 12 Kiralayan, işbu sözleşmeye konu olan mecuru, aynı maksatla ve aynı amaçla faaliyet gösteren başka bir şirket, kişi, kurum veya kuruluşa kiraya vermeyeceğini şimdiden kabul ve taahhüt eder.

Madde: 13 Kiralayan, Kiracının muvafakatini almadan binada sözleşme konusu iş yerinin olağan çalışmasını aksatabilecek yâda engelleyebilecek hiçbir tadilat, onarım ve dış cephe çalışması yapmayacak, yaptırmayacaktır. Bu gibi durumlarda kiralayan, önceden kiracıya yazılı bildirimde bulunacak ve Kiracının yazılı onayına istinaden gerekli onarım ve tadilatı yapabilecektir.

Madde: 14 Kiralayan, kiracıdan sözleşme konusu hizmetin kamu yararına olan bir hizmet olduğunu yasa ve yönetmeliklere uygun olarak işletilmesi gerektiğini talep etme hakkına sahip olup yasa dışı işlerden dolayı uğrayacağı bilcümle zarar ve ziyanı kiracıdan talep edebilecektir.

Madde: 15 Kiracı işbu kira sözleşmesini, kiralanan yeri ve yer üzerinde kurduğu tesisleri üçüncü kişilere tüm hak ve borçlarıyla birlikte kısmen veya tamamen devretme hakkına sahip değildir.

Madde: 16 İşbu kira sözleşmesi, Kiracının gerekli görmesi ve talebi ile masrafı kendisine ait olmak üzere Tapu Sicil Müdürlüğü’ne şerh edilecektir.

Madde: 17 Kiracı kira bedeli dışında, kiralanan mecurun/binanın ortak giderleri olan (Bekçi veya çalışanların maaş, SSK, yemek, Temizlik, Su ve Elektrik gibi) giderlerini belirlenen oranda ödemekle yükümlüdür. (ASSİSTT başlayıp güvenliği sağladığında ortak Gider Alınmayacaktır)

Madde: 18

Kira sözleşmesinin fesih, Mahkeme kararı veya diğer herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, kiralayan, fesih ve mahkeme kararının kesinleşmesinden sonra sözleşme, konusu sistemlerin kaldırılması için kirayı ödemek koşuluyla kiracıya 60 (Altmış) günlük bir süre tanımak zorundadır.  Kiracı sözleşme konusu sistemleri kaldırırken, binada meydana gelen normal aşınmalar ve yıpranmalar dışındaki sistemlerden kaynaklanan eksiklikleri tazmin ederek, kiralananı iyi halde teslim edecektir.

Madde: 19

Kiralayan ile kiracı işbu sözleşmenin ifası dolayısı ile edindikleri bilgileri sır olarak kabul edecekler, bu sırları karşılıklı yazılı izin olmadan üçüncü şahıslara ve kamuya ifşa etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

Madde: 20

İşbu sözleşmede belirtilen adresler, tarafların tebligat için geçerli adresleri olup adres değişikliklerini yazılı olarak bildirilmedikçe, her türlü tebligat bu sözleşmede belirtilen adreslere göre yapılacak ve geçerli tebliğin yasal sonuçlarını doğuracaktır.

Madde: 21

Kiracı, işbu sözleşmenin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıklarda Kiralayanın ticari defter ve kayıtlarının geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini ve yine yürürlükte olan Hukuk Muhakemeleri Kanunugereğince münhasır delil olduğunu şimdiden kabul ve taahhüt eder.

Madde: 22

Sözleşmenin tatbiki sırasında, ihtiyaç duyulan konularda Kiracı ve Kiralayan sözleşmelerde değişiklik talebinde bulunabilir. Ek protokoller ile yapılacak değişiklikler işbu sözleşmenin eki olarak hüküm ifade edecektir.

Madde: 23

Bu sözleşme ile ilgili doğabilecek (Gelir vergisi hariç) stopaj vergisi, resim ve harçlar Kiracıya aittir. Bunlar dışında yer alan sair vergi mükellefiyetleri hakkındaki kanuni hükümlersaklıdır.

Madde: 24

İşbu sözleşmeden kaynaklanan ihtilafların halli mercii VAN Mahkemeleri ve icra daireleridir. Kiralayan, kurulacak tesislerle ilgili üçüncü kişi, kamu kurum ve kuruluşlar tarafından kendisine gelecek her türlü resmi ve özel evrakı Kiracının haklarına halel gelmeyecek şekilde 3 iş günü içerisinde bildirmekle yükümlüdür.

İşbu sözleşme ……/……/…..…  Tarihinde; 24 madde ve 2 nüsha olarak tarafların rızasıyla tanzim ve imza olunmuştur.

KİRALAYAN (imza)-KİRACI (imza)

İşyeri Kira Sözleşmesi Örneği 2

KİRA SÖZLEŞMESİ

Madde 1 – Taraflar :

a) Kiraya Veren:

Türkiye Cumhuriyeti Yasaları’nca kurulmuş olan İstanbul Ticaret Sicilinde …………/0 numara ile kayıtlı ve merkezi ………………………….. Güngören – İstanbul adresinde bulunan Merter VD.: 3960059706) … SAN TİC LTD ŞTİ.

b) Kiracı:

Türkiye Cumhuriyeti Yasaları’nca kurulmuş olan İstanbul Ticaret Sicili’nde A1-B1 numara ile kayıtlı ve merkezi … Güngören – İstanbul adresinde bulunan (Merter V.D:…) … SAN. VE TİCARET AŞ.

Madde 2 – Tanımlar:

Kiraya Veren veya Kiralayan: Bu Sözleşme’de ……………………….. Tic. Ltd. Şti.’ ni ifade eder.

İş Merkezi: İstanbul ili, Güngören İlçesi, ………………………..  ve ………………… ‘te kain ve İstanbul İli, Güngören İlçesi, ………………………….. bulunan İş Merkezi”ni ifade eder.

Kiralanan Yer: Kiraya Veren ile Kiracı arasında imzalanan bu Kira Sözleşmesi’nin 2.1. Maddesinde yeralan mecuru ifade eder.  

Kira Ödemelerinin Başlangıç Tarihi: İşbu sözleşmede belirtilen kira başlangıç tarihi veya kiralanan yerin/Mağaza’nın bu tarihten önce açılması halinde açıldığı tarih kira ödemelerinin başlayacağı tarihi ifade eder.

Teslim Tarihi:  Kiraya Veren tarafından kiralanan yerin Kiracıya teslim edileceği tarihi ifade eder.

Madde 3- Sözleşme’nin Konusu:

Bu Sözleşme, 6098 sayılı Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabi olarak, sözleşmedeki şartlar çerçevesinde Kiraya Veren ile Kiracı arasında kabul ve imza edilen, tarafların hak ve yükümlülüklerini gösteren aşağıda madde 4’te belirtilen Kiralanan Yer’in kiralanmasına ilişkin kira sözleşmesidir.

Madde 4 – Kiralanan Yer

4.1. Bu Sözleşme ile tapunun İstanbul ili, Güngören İlçesi, Mehmet Nezihi Özmen Mahallesi, Çam Sokak No. 26 ‘da kain ve İstanbul İli, Güngören İlçesi, Mehmet Nezihi Özmen Mah. 981 ada 13 parselde bulunan İş Merkezi’nde yer alan …….. nolu mağaza Kiraya Veren tarafından Kiracı’ya kiralanmıştır.

Kiralanan Yer numarası geçici olarak uygulanabilir bir durumda olup, Kiraya Veren tarafından kalıcı numaralar tespit edilerek belediyeden alınacak kapı no ayrıca Kiracı’ya bildirilecektir. Geçici olarak uygulanan Kiralanan Yer numarası ile Belediyeden alınacak “Kapı no” tespiti arasında farklılık olması halinde, belediyeden alınacak kapı numarasının esas alınacağına dair düzenlenecek ek protokolle sözleşme tamamlanmış olacaktır.

4.2. Kiralama Amacı/Kiralanan Yer’in Kullanma Şekli

Kiracı, Kiralanan Yer’de münhasıran …………………….. SAN. VE TİCARET AŞ. ticari ünvanı, …………. Kiralanan Yer tabelası ile SEZON SHOWROOM TOPTAN/PAREKENDE SATIŞ MAĞAZASI olarak faaliyet gösterecektir. Kiracı, Kiraya Veren’in yazılı ön izni olmadan Kiralanan Yer’in kullanma şeklini ve tabelasını değiştiremez.

Kiracı, Kiralanan Yer’i maksada uygun ve kesintisiz şekilde işletmek ve muhafaza etmek zorundadır. Tamamen veya kısmen boş tutamaz.

Kiracı ve Kiraya Veren, bu Kira Sözleşmesi süresince, Kiracı’nın Kiraya Veren’den kendi lehine rekabete karşı koruma veya ürün gamında yer alan ürünlerle ilgili olarak münhasır satış hakkı talep edemeyeceği konusunda mutabıktırlar. 

Kiralanan Yer, işbu maddede öngörülen amaç dışında kullanılmayacağı gibi, hiçbir şekilde, münhasıran depo, fabrika satış, seri sonu, outlet, indirim mağazası olarak kullanılamaz ve kullandırılamaz. Kiracı aksine davranışın sözleşmeye aykırılık oluşturacağını peşinen beyan ve kabul eder. 

Kiralanan Yer’de Kiracı’ya ait yazar kasa olacak ve sadece Kiracı adına düzenlenmiş tek bir vergi levhası bulunacaktır. Kiralanan Yer’de ticari veya tanıtım amaçlı olarak üçüncü şahıslara stand açtırılamaz ve Kiralanan Yer bedelsiz dahi olsa kullandırılamaz. Kiracı’nın aksine davranışı, Kiraya Veren’in sözleşmeyi feshi için haklı sebep teşkil eder.

Kiralanan Yer sadece bu maddede belirtilen amaç ve izin verilen işler için kullanılacaktır. Kiracı’nın işini icra etmesine ve Kiralanan Yer’in kullanımına dair olan tüm izinler ve diğer gerekli resmi izinler Kiracı tarafından masrafları kendisine ait olmak üzere alınacaktır. 

Kiralanan Yer’de Kiracı’nın yapacağı işin, işbu Kira Sözleşmesi ile kararlaştırılması veya ileride değiştirilmesi veya ilaveler yapılması için Kiraya Veren’in vereceği izinler, bu faaliyetlerin uygulanması hususunda her ne suretle olursa olsun gerekli idari izinlerin sağlanması anlamında Kiraya Veren’in hiç bir garantisi ve teşebbüsünü gerektirmemektedir. Bu itibarla Kiraya Veren, söz konusu izinlerin verilmemesi ya da bunların iptalleri halinde hiç bir sorumluluk üstlenmemektedir. Kiracı, gerekli izinleri alamazsa dahi kira ödemeye devam edecek ve sözleşmeden doğan her tür yükümlülüğünü yerine getirecektir. Hiçbir tereddüde mahal bırakmamak adına ifade edilmelidir ki, Kiracı’nın ilgili izinleri alamaması başta olmak üzere, herhangi bir sebeple Kiralanan Yerde faaliyet göstermemesi hali Sözleşme’nin haklı nedenle feshi gerekçesi olarak kabul edilemez.

Kiralanan Yer’in amaç dışı her türlü kullanımı veya amacında kullanılmakla beraber yürütülen mal ve hizmet satışı ile ilgili yasal mükellefiyetlerinin yerine getirilmemesi, yasaya aykırı sayılması, işbu maddede yer alan hususlara uyulmaması durumu akde aykırılık teşkil eder. Bu durumun tespit edilmesi halinde Kiracı’ya akde aykırılığın giderilmesi için verilecek “10 Günlük Mehil” hitamında akde aykırılığın giderilmemiş olması hali akdin feshi ve tahliye nedenidir. Bu halde Kiraya Veren yargı yoluna başvuracağı gibi, Kiracı’yı ana taşınmazın temin edeceği hizmetlerden mahrum etme hakkını kullanır. Kiracı’nın, Sözleşme’nin işbu maddesi sebebiyle feshine sebep olması halinde, fesih tarihinde geçerli olan kira bedeli üzerinden hesaplanacak 12 (oniki) aylık kira bedeli “Cezai Şart” olarak muaccel hale gelir. Kiracı muaccel hale gelen tüm bu Cezai Şart bedellerini nakden ve defaten ödemek zorundadır. Kiracı, hiçbir koşulda Cezai Şartın fahişliği ile tenkisini talep etmeyeceğini Kabul ve Taahhüt eder. 

4.3. Kiralanan Yer’in Devri, Alt Kiralama, Kiracı’nın Ortaklık Yapısındaki Değişiklikler

Kiracı, Kiralanan Yeri ve Kira Sözleşmesi’ni kısmen veya tamamen gerçek veya tüzel kişi üçüncü şahıslara kiralayamaz, alt kiralama yapamaz, tahsis devir ve temlik edemez, ortak alamaz, işletme hakkı veremez, kiracılık hakkını herhangi bir şirket’e sermaye olarak koyamaz, nev’i değiştiremez, bir şirket ile herhangi bir yol veya usul ile birleşemez. 

Kiracı, Kiralanan Yer’i bizzat kullanmak zorundadır. Kiralanan Yer’in tamamını veya bir kısmını, kan veya sıhri hısımlarına, ortaklarına ve hissesi ne olursa olsun halen ortak olduğu ve/veya sonradan kuracağı veya iştirak edeceği şirket veya şirketlere kullandıramaz. 

Kiracı, başkası namına ve/veya hesabına ticaret yapamaz, Kiralanan Yer’de sadece Kiracı adına düzenlenmiş vergi levhası ve işyeri açma ve çalışma belgesi bulunur.

Kiracı, Kiralanan Yer’de ticari veya tanıtım amaçlı kalıcı veya geçici süreli 3. şahıslara stand, kiosk ve benzeri alanları kiralayamaz, bedelsiz dahi olsa kullandıramaz.

Kiracı tüzel kişiler, bu Sözleşme’nin imzası sırasında geçerli olan tüzük veya ana sözleşmelerinin onaylı bir suretini, şirketin hissedarları ile hisse miktarlarını içerecek/gösterecek şekildeki resmi belgelerini Kiraya Veren’e derhal ibraz edecektir. Kiraya Veren’e en az 30 (otuz) gün öncesinden yazılı bilgi vermek şartıyla; hissedarlar birbirine hisse devri yapabilir. Bu belgede ismi yazılı olmayan üçüncü bir gerçek veya tüzel kişiye doğrudan ve/veya dolaylı olarak % 49’dan fazla hisse devredilmesi veya hisse oranından bağımsız olarak yönetim haklarının devri veya yönetim üzerinde herhangi bir şekilde kontrolünü sağlayacak olanakların verilmesi halinde bu durum Kiralanan Yer’in devri olarak kabul edilecek ve bu nedenle akde ve borca aykırılık teşkil edecektir. Kiraya Veren, akde aykırı davranış sebebiyle akdin feshini ve Kiralanan Yer’in tahliyesini talep edebileceği gibi, borca aykırılığa bağlanan zararların tazmini dahil ve ancak bununla sınırlı olmamak üzere borca ve akde aykırılık nedeniyle her tür yasal çözüm yollarına başvurarak hukuki sonuç talep etme hakkına sahiptir. Kiracı’nın birden ziyade gerçek kişiden müteşekkil şahıs işletmesi olan adi ortaklardan oluşması veya birkaç özel hukuk tüzel kişisinden oluşması halinde tüm adi ortaklar Kira Sözleşmesi’nin birlikte tarafı olacaklarından işbu Sözleşme’den dolayı tüm şerikler Kiraya Veren’e karşı müşterek borçlu ve müteselsil kefildirler. Bu nedenle şeriklerin birbirlerini temsil yetkilerinin varlığı esas olup, şeriklerden birine yapılacak tebligat geçerli ve yeterlidir.

Kiracı’nın şirketinin veya işletmesinin tamamen veya kısmen satışı veya devri durumunda, Kira Sözleşmesi, ancak Kiraya Veren’in sözleşmenin devrine önceden yazılı olarak onay vermesi halinde, hukuki halefe devredilebilir.

Kiraya Veren, Kiracı’nın iznini almaya, Kiracı’ya ihtar çekmeye veya bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın Kiralanan Yer’in mülkiyetini veya intifa hakkını veya işbu Sözleşmeyi kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredebilir. Böyle bir devir halinde, Kiraya Veren, Kira Bedeli’nin yatırılacağı yeni hesap bilgilerini yazılı olarak Kiracı’ya bildirecektir. Kaldı ki Kiraya Veren işbu sözleşmeden kaynaklanan kira bedelini, Kiracı’ya ihtar çekmeye veya bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın üçüncü kişilere devir ve temlik edebilir. Kira Bedelinin temlik edilmesi halinde, Kiracı işbu sözleşmenin ekinde bulunan Temlik Teyid Mektubu imzalamayı Kabul ve taahhüt eder.

Kiracı, herhangi bir nedenle işbu maddede tanımlanan ve düzenlenen maddelere ve yasaklara aykırı davranmasının müstakil olarak ağır bir akde muhalefet halini oluşturacağının bilgisi ve bilincinde olmakla, Kiraya Veren’in işbu sözleşme ve yasalardan kaynaklanan tüm hakları saklı kalmak kaydı ile Kiracı; aykırılığın oluştuğu anda 12 (oniki) aylık Garanti Edilen Kira Bedeli tutarında bir bedeli ayrıca Cezai Şart olarak ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Söz konusu Cezai Şart’ın tahsil edilmesi, Kiraya Veren tarafından Sözleşme’den kaynaklanan/doğan diğer hak ve taleplerin kullanılmasına, bu sebeple uğranılan bilumum masraf, tazminat ve munzam zararın talep edilmesine engel teşkil etmez. Kiraya Veren dilerse sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle Kiracı’dan almış olduğu tüm teminatları herhangi bir ihtar ve ihbara ve hüküm tesisine gerek olmaksızın Cezai Şart alacağına mahsuben nakde çevirmek suretiyle gelir olarak kaydedebilecektir.

4.4. Kira Sözleşmesi’nin Başlangıcı ve Süresi ile Yasalar Gereği Kendiliğinden Yenilenmesi

İşbu Kira Sözleşmesi, belirtilen imza tarihinde yürürlüğe girecek ve Kira başlangıç tarihi veya Kiralanan Yer bu tarihten önce açılmışsa kiralanan yerin açıldığı tarihden başlamak kaydıyla 3(üç) yıl süre ile geçerli olacaktır. 

İşbu Sözleşme’nin süresinin sona ermesinden 1 ay önce taraflar, Kira Sözleşmesi’yle ilgili olarak o günkü piyasa koşullarına göre Kira bedelinin miktarının ödeme şartlarının, teminat ve diğer şartların belirlendiği yeni bir sözleşme müzakere ve akdedeceklerdir. İşbu Sözleşme’nin süresi sonunda, Sözleşme’nin taraflarca feshinin en az 3 (üç) ay önceden yazılı olarak bildirilmemesi veya yasal zorunluluk veya herhangi bir nedenle uzaması halinde, Taraflar bir yıl veya daha uzun süreli, kira bedeli ile ilgili yeni ödeme şartlarının ve diğer şartların belirlendiği ek protokol imzalayabilirler. Taraflar böyle bir protokolü imzalamazlar ve sözleşme üç ay önceden ihbar edilmeden fesih edilir ise, Kiracı, 3(üç) aylık ihbar süresine ilişkin Kira bedelini öder, ayrıca yeni kiralamaya ilişkin sezonda yapılamamış/kaçırılmış sezon kaynaklı kiralayamama durumunda uğradığı zararları ayrıca ödemeyi Kabul ve taahhüt etmiştir. Kiracı; Her halukarda kira sözleşmesindeki süreyle bağlıdır, bakiye kira ödemelerinin muaccel olacağını ve bakiye kiraları ödemeyi Kabul ve Taahhüt etmiştir.

Kira süresi sonunda işbu Sözleşme’nin kendiliğinden, Kira sözleşmesindeki süre kadar yenilenmesi halinde söz konusu yeni kira dönemi için Kiracı, en son ödenen Amerikan Doları bazındaki kira bedeli üzerinden %10’dan az olmamak üzere mutlaka arttırılmak suretiyle yeni kira bedelini ödeyecektir. Müteakip yıllar için de aynı esaslar geçerli olacaktır. Ancak Kiraya Veren’in kira tespit, uyarlama ve tahliye dava hakları saklıdır. 

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde, Kiracı, Kiralanan Yer’i derhal hiçbir bildirime gerek olmaksızın tahliye edecektir. Bu durumda Taraflar Kiralanan Yer’i birlikte kontrol etmek suretiyle Kiracı’nın sorumluluğunda olan zararları tutanakla(Tespit Tuatanağı) tespit edeceklerdir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, Kiraya Veren, Kiralanan Yer’i devralabilir. Bu halde Kiracı, Kiraya Veren tarafından yapılacak tespit sonucunda ortaya çıkan zararları ödemek zorundadır. Kiraya Veren, Kiralanan Yer’in Kiracı tarafından boşaltıldığı tarihe kadar (Kiracı’nın ödemesi gereken tutarların kendisine ödenmesini sağlamak için yasal yollara başvurma hakkı saklı kalmak üzere) Kiracı’dan, Kiralanan Yer’in fuzuli işgali süresince (feshi müteakip gayrimenkulde kalınan süre boyunca) her bir gün için, Garanti Edilen Aylık Kira Bedeli’nin bir güne karşılık gelen kiranın üç katı tutarında cezai şart talep edebilir. Kiracı, söz konusu meblağı ödememekte direnirse, söz konusu meblağa, aylık yüzde 20 (yirmi) oranında temerrüt faizi ödemeyi peşinen Kabul ve Taahhüt eder. Kiracı’nın bu yöndeki kabul ve taahhüdü, işbu Kira Sözleşmesi’nden bağımsız, müstakil bir taahhüttür. Dolayısıyla, işbu Sözleşmenin feshi ihbarı gerçekleşmiş olsa dahi, işbu madde hükmü içinde belirtilmiş olan kabul ve taahhütler fiili tahliye gerçekleşinceye kadar geçerliliklerini sürdürürler. Hiçbir koşulda işbu Cezai Şart kira bedelinden sayılmaz ve temerrüde düşen Kiracı’ya her ne nam altında olursa olsun herhangi bir hak vermez. Herhalde, Taraflar, bu durumun Sözleşme’nin süresinin uzatıldığı anlamına gelmeyeceği konusunda mutabıktırlar. 

4.5. Kiralanan Yer’in Kiracı’ya Teslim Tarihi ve Şekli

İşyeri ve Mağazaların açılış tarihi Dükkanların fiilen Kiracıya teslim edildiği tarihten itibaren 30. günün sonunda açılacaktır. Dükkanların fiilen teslimi; Kiracılara 10 gün önceden yapılacak yazılı ihtar ile bildirilecektir.

Kiraya Veren, Kiralanan Yer’i, Mağaza açılış tarihinden 30 (otuz) gün önce, dekorasyon çalışmalarına başlamak üzere Kiracı’ya bir tutanakla(EK-9 Yer Teslim Tutanağı) teslim edecektir.

Teslim tarihi Kiraya Veren tarafından tek taraflı olarak ertelenebilir. Kiraya Veren tarafından belirlenen günde Kiracı’ya yapılacak yazılı bildirime rağmen, Kiracı’nın; Kiralanan Yer’i fiilen teslim almaması durumunda, teslim keyfiyeti Kiracı’nın gıyabında gerçekleşmiş sayılır. Kiralanan Yer’in dekorasyon çalışmaları için Kiracı’ya, fiilen teslimi, taraflarca imzalanacak olan “Yer Teslim Tutanağı”’na bağlı olarak gerçekleştirilecek; teslimden imtina halinde ise, söz konusu keyfiyet, aynı tutanak metnine, şerh konularak, dercedilecektir. Kiraya Veren’in Kiralanan Yer’i teslime hazır hale getirdiği halde Kiracı’nın teslim almaktan imtina etmesi halinde, Kiraya Veren’in sözleşmeden ve yasalardan doğan tüm hakları kalmak kaydı ile 14. Madde hükümleri uygulanacaktır.

Kiracı ayrıca Kiralanan Yer’de sözleşmenin esaslı unsurlarını etkilemeyecek nitelikte değişiklikler ve kamu otoritelerinin talepleri sebebiyle birtakım başkaca değişiklikler olabileceğini de bilmekte, bu durumların sözleşmenin feshi sebebi sayılamayacağını ve herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Kiracı her ne amaç ile olursa olsun, Kiralanan Yer’in kat düzlemi dışındaki herhangi (asma bir kat yapılması, çekme kat yapılması, tavan arası depo yapılması, asma tavan üstüne malzeme konulması, depolanması gibi) bir seviyede yapım ve kullanımının yasak olduğunu Kabul ve taahhüt eder.  

Kiracı Kiralanan Yer’de, Kiraya Veren’in onayı olmaksızın mimari projenin tadilini ya da tashihini gerektirecek tadilat veya tamirat yapamaz. Ruhsatsız ya da ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan tadilatların veya tamiratların tespiti halinde Kiracı, bu hususları derhal eski hale getirmekle yükümlü olup, aynı zamanda ilgili Belediyece uygulanacak Hukuki ve Cezai yaptırımların sorumluluğunu Kabul ettiğini Kabul ve Taahhüt etmiştir. Bunun yanında ilgili Belediyesince yıkım kararı da verilmiş olması halinde Kiraya Veren’in uğrayacağı tüm zararlar Kiracı tarafından derhal tazmin edilecektir. Kiracı, tüm dekorasyon tadilat ve tesisat işlerini yaparken gerek ana taşınmazın, gerekse üçüncü kişilerin uğrayacağı tüm zarar ve hasarlardan adli ve idari makamlara karşı cezai, hukuki ve mali açıdan sorumlu olacağı gibi; gerek Kiraya Veren’in gerekse üçüncü kişilerin göreceği zararlardan dolayı da Kiraya Veren’e terettüp edecek tüm zararları karşılamayı kabul eder. Kiracı, söz konusu zararların Kiraya Veren’in dilerse nezdinde bulunan teminatlarından mahsup edileceğini peşinen kabul eder. Söz konusu teminatların, Kiraya Veren’in zararlarını, hasarlarını ve tazmin taleplerini karşılamaması halinde Kiracı, söz konusu tutarları da ayrıca Kiraya Veren’in ilk talebinde nakden ve defaten ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Dekorasyon değişiklikleri de aynı şekilde Kiraya Veren’e bildirilir ve yazılı onayı alınır. Bu kapsamda dekorasyon değişikliklerinin Kiraya Veren tarafından kabul edilmesi halinde, Kiracı işbu değişiklikleri bu hükümde öngörülen şartlara uygun olarak gerçekleştirecektir. 

Kiracı tarafından talep edilen veya Kiracı’nın kullanım amacı için gerekli olan, özellikle Kiralanan Yer’in teslim koşullarının ötesine varan veya bu koşullardan herhangi bir şekilde farklılık arzeden, tüm yapısal işler ve diğer işler Kiraya Veren’in yazılı onayına bağlı olmakla birlikte masrafları Kiracı tarafından karşılanacaktır.

Kiracı, Depozitoyu ödeyinceye kadar Kiralanan Yer’in teslim edilmesini talep edemeyecek olmakla birlikte sözleşmede düzenleme altına alınan diğer yükümlülükleri aynen devam edecektir.

Dekorasyon süresince kullanılacak Elektrik ve Su ihtiyaçları da dahil olmak üzere Kiracı, Adına tanzim edilmiş olan işbu Kira sözleşmesi ile birlikte mustakillen kullanımına bırakılan Elektrik ve Su sözleşmelerini ilgili idare nezdinde adına yapacaktır.

4.6. Kiralanan Yer’in Açılış Tarihi

Kiralanan Yer, İş Merkezinin açılış tarihi, madde 4.5-1’te bahsedildiği şekli ile faaliyete geçecektir.

Kiracı da işbu tarihten önce dekorasyon ve yerleşme çalışmalarını tamamlamayı ve bu tarihte işyerini fiilen ve hukuken açmayı kabul ve taahhüt etmiştir. Kiracı, Kiralanan Yer’in açılışı geciktirebilecek, askıya alabilecek ya da engel olabilecek tüm sorunları gidermekle yükümlüdür. Ancak bunların yapılmaması veya ihmal edilmesi, Kiracı’nın garanti edilen kira bedelini 5(beş)’inci maddede belirtilen tarihten itibaren ödeme yapma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Kiracı işyerini açmakta gecikirse kiraya ilave olarak açılışa kadar geçecek beher gün için 3 (üç) günlük kira bedeli kadar Cezai Şart ödeyecektir.

Kiracı’nın işyerini bu sözleşmede belirtilen açılış tarihinden 30 (otuz) gün sonrasına kadar da açamaması halinde Kiraya Veren, tazminat ve cezai şart hakları, fesih dolayısıyla uğradığı zararlar ve fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla Sözleşme’yi feshedebilir. Kiracı, bu durumda 18. Maddede bahsi geçen 12 (oniki) aylık Asgari Kira Bedeli tutarındaki Cezai Şart’ın muaccel hale geleceğini Kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Kiraya Veren tarafından işbu tarihlerde gecikme söz konusu olması durumunda Kiraya Veren’in Teslim etme arzusunu bildiren ve yukarıda belirtilen adreslere yapılacak tebliğatın(tebliğatın bila olması dikkate alınmayacaktır) Kiracıya ulaştığı tarihe kadarki sure yukarıda bahsi geçen sürelere ilave edilmek sureti ile yukarıdaki hükümler yürülüğünü devam ettirecektir. 

Madde 5 – Kira Bedeli

5.1. Kira Bedeli :

Kiracı’nın peşin olarak her yılın ilk 10(on) günü içinde ödemekle yükümlü olduğu kira miktarıdır. 

Kiraya Veren; her bir kira yılı için kira yılının son 30 gün içinde, tespit edilmiş olan Yıllık Kira Bedeli, önceden bildirmek suretiyle, içinde bulunulan döneme ilişkin Kira Bedelini Kiracıya tebliğ edecektir. İşbu bildirimdeki gecikmeden, tebliğat edilememeden kaynaklı Kiraya Veren’in herhangi bir mağduriyeti söz konusu olamaz, bu cümleden yapılan bildirim hatırlatma amacını hedeflemekte olduğunu Taraflar Kabul ve Taahhüt etmişlerdir.

1.Yıl) Aylık Kira Bedeli ……..000 USD(…………… Bin Amerikan Doları) + KDV, Yılllık Kira Bedeli …………..000 USD(…………….. Bin Amerikan Doları) + KDV olacaktır.

 1. Yıl piyasa rayiçleri çerçevesinde yapılacak tespitle rakam belirlenecek olup, sonraki yılda son kira bedeline %10 ilave edilmek sureti ile aylık/yıllık kira bedelleri tespit edilmiş olacaktır. Kiracı; İşbu cümleden Kiraya Veren’in yapacağı tespite, ilk yıl kirası için gösterdiği iyiniyetli yaklaşım gibi mukabelede bulanacağını Kabul ve Taahhüt eder. Kiracı her halukarda Kiraya Veren’in belirleyeceği Piyasa Rayiç Kira Bedeline itiraz etmeksizin Kabul edeceğini Kabul ve Taahhüt eder.                                                       
 2. yılın sonunda Kiraya Veren, serbest iradesi ile çevrede oluşan rayice ve emsallere göre kira bedelinde artış yapma hakkını saklı tutmuştur. Kira süresinin bitiminden önce Kiracı, Kiralanan Yer’i tahliye etmez ve taraflar, takip eden her kira yılı başından önce yeni kira yılının aylık kira bedeline yapılacak zam konusunda anlaşamazlarsa, Kiracı, her kira yılı başından itibaren, yıllık kira bedeline bir önceki kira yılının yıllık kira bedelinin Döviz bazında % 10’undan aşağı olmamak üzere artış yaparak Yeni Kira Bedeli tespit edeceklerini Taraflar Kabul ve Taahhüt etmişlerdir.

5.2. Kira Ödemelerinin Başlayacağı Tarih;

Kiracı’nın ödemekle yükümlü olduğu Garanti edilen kira bedelleri ve işbu sözleşmeden kaynaklanan tüm mali sorumlulukları İş Merkezi açılış tarihinden itibaren işlemeye başlayacaktır. 

Kiracı, 1.Yıl için toplamda yıllık kira bedeli olan …………000 USD(…………….. Bin Amerikan Doları) + KDV’yi nakden defaten dükkanın teslimi anında Kiraya Veren’e teslim edecektir.

Sözleşme imzasını müteakip, işbu maddeye göre ödenmesi gereken bedellerin geç ödenmesi halinde gecikilen her gün için Döviz bazında aylık % 10 temerrüt faizi uygulanacaktır. Kiraya Veren’in başta Sözleşme’nin feshi, cezai şart ve Kiralanan Yer’in tahliyesini talep hakları olmak üzere tüm yasal hakları saklıdır.

Kiracı, Sözleşme feshedilse ve/veya Kiracı tarafından sözleşmeden cayılsa dahi, işbu maddenin b ve 5.4-a  bentlerinde belirtilen ve peşin olarak yaptığı ödemeleri(faizleri de dâhil olmak üzere) herhangi bir iade ve/veya başkaca hak ve talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

5.3. Kira Bedeli’nin Ödeme Şekli, Yeri ve Zamanı

Yıllık Asgari Kira Bedeli, her yılın ilk kira ayına ait 10. Günün sonuna kadar içinde bulunulan yıla ilişkin “1 Yıllık Kira Bedeli” fatura tebliğine gerek olmaksızın Kiraya Veren’in Banka hesaplarına nakden ve peşin olarak ödenir.

Kiraya Veren; sonraki yıllara ilişkin kira bedelini işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde hesaplamasını yapmak sureti ile içinde bulunulan kira döneminin son 30 günü içinde yazılı olarak bildirir. Tespit edilen “1 Yıllık Kira Bedeli” yine yeni dönemin 10. Gününe kadar fatura tebliğine gerek olmaksızın Kiraya Veren’in Banka hesabına nakden ve defaten ödenir. 

İhtilafın varlığı halinde Kiracı, tüm kira ödemelerini makbuz ile kanıtlamak durumundadır. Ödemelerle ilgili havale ve diğer olan ve olabilecek tüm masraflar Kiracı’ya aittir.

Kiraya Veren’in yasal mevzuat çerçevesinde Kira Sözleşmesi gereği düzenlenen tüm faturalamaların tamamı resmi fatura uygulaması ile yapılacaktır.

Kiracı’nın, yaptığı geç ödemelerin Kiraya Veren tarafından tahsili, temerrüt ve akde muhalefet hükümlerinin uygulanmasını engellemez.

Kiracı, işbu Sözleşmede belirlenen süre içinde kira bedellerini Kiraya Veren’e ödemezse, hiçbir ihtara lüzum kalmaksızın, temerrüde düşer. Kiracı temerrüt halinde, döviz bazında aylık %10(yüzde on) hesabıyla günlük olarak, ayrıca temerrüt faizi ve KDV’sini ödeyecektir. Kiracı’ya bu konuda herhangi bir fatura, ihtar veya ihbar keşide etmeye gerek yoktur. Temerrüt sebebiyle faiz tahakkuk ettirilmesi, Kiraya Veren’in başvurabileceği diğer hukuki takip yollarına başvurma hakkına engel olmaz.

Kiracı’nın kira sözleşmesi süresinde herhangi bir kira yılı içinde Yıllık Asgari Kira Bedelini veya fer’ilerini zamanında ödememesi halinde, Kiraya Veren’in sözleşmeyi fesih ve tahliye hakkı saklı kalmak kaydıyla, kira sözleşmesi süresi sonuna kadarki ödenmesi gereken kira bedelleri muaccel hale gelir. 

Kiracı, kira bedellerinin, Güvence bedelinin, kira bedeli ve fer’ileri olduğunu; bu bedellerin ödenmemesinin temerrüt hali oluşturacağını ve Kiraya Veren’in işbu sözleşmede tanımlanan tüm temerrüt hükümleri ile Borçlar Kanunu’nun 315. Maddesindeki haklardan yararlanabileceğini (sair hakları saklı kalmak kaydıyla) kabul eder. Kiracı ayrıca kira bedellerinde olduğu gibi Güvence bedelininde, kira bedeli ve fer’ileri olduğunu, Kiraya Veren’in işbu sözleşme ve yasalardan kaynaklanan hakları saklı kalmak kaydı ile temerrütten tahliyeye esas olacağını kabul, beyan ve ikrar etmiştir.

Kiracı, yine yukarıda belirtilen bedellerin süresinde ödenmemesi halinde ve işbu sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Kiraya Veren tarafından noter kanalı ile kendisine gönderilen her bir ihtarname masrafını ayrıca ödeyeceğini peşinen Kabul ve taahhüt eder.

5.4. Güvence Bedeli (Depozito)

Kiracı, Sözleşme’nin imzası anında, işbu Sözleşme’den doğacak tüm borçları, tazminatları, cezai şartları, kiranın her tür ferileri (bunlarla sınırlı olmamak üzere; kira bedelleri ve ferileri, vb gider) ile işbu Sözleşme’nin ifası sırasında Kiraya Veren’e vereceği zararlardan ve her ne nam altında olursa olsun Kiraya Veren’e karşı veya Sözleşme nedeniyle Devlete veya üçüncü kişilere karşı doğmuş ve doğacak borçlarının teminatı olarak nakden Üç Aylık Kira Bedeli olan …………000 USD (…………. Bin Amerikan Doları) + KDV tutarındaki Güvence Bedelini vermeyi Kabul ve Tahhüt etmiştir.

Depozito ancak, Kiracı’nın Kiralanan Yer’i fiilen tahliye ederek, bağımsız bölüm veya bölümlerin anahtarlarını teslim etmesi ve Tahliye Teslim Tutanağının imzalanmasından sonra, Kiralanan Yer’e veya Ortak Alanlara verilmiş zarar var ise zararın tazmini zımnında meblağın ödenmesi/mahsubu kaydıyla ve Kiraya Veren’in kira bedelleri ve kira sözleşmesinden kaynaklanan hak ve tüm alacakları, tazminatları, özel tüketimleri (elektrik, su vb.) ödenmiş olması ve yine Kiracı’nın kendine ait elektrik, su vb. ödendi belgelerinin Kiraya Veren’e ibrazı ve taraflar arasında işbu sözleşmeden kaynaklanan bir uyuşmazlık var ise bu uyuşmazlığın kesin olarak sonuçlanmış olması kaydıyla Kiracı’ya iade edilecektir. 

Kiracı, Kira Sözleşmesi süresi içinde ödemekle sorumlu olduğu Yıllık Kira Bedeli, faiz ve sair giderlerin söz konusu teminattan kesilerek tahsil edilmesini talep edemez; bu yönde bir defi ileri süremez. Kiracı, Depozito’yu bahane ederek başta kira ödemesi olmak üzere hiçbir ödemesini geciktiremez. Kiracı ödenmeyen kiraların Depozito’dan mahsubu ve bu suretle Depozito’nun azaltılması yoluna gidemez. 

Depozito mevcut olduğu halde Kiraya Veren bütün alacakları için yasal yollara müracaat edebilir. Kiracı kira bedelinde artış yapılması halinde bu artış nispetinde Depozito’yu da arttırmak zorundadır.

Kiraya Veren, Kiracı’nın, yükümlülüklerini hiç ifa etmemesi, kısmen veya gecikmeli olarak ifa etmesi ve/veya ifa etmeyeceğinin makul gerekçeler ile tespit olunması durumunda, Sözleşme’den kaynaklanan taleplerini bu Depozitodan tahsil etme hakkına sahiptir. Depozito, sözleşme ilişkisinin sona ermesinden kaynaklanan tazminat taleplerinin karşılanması için de kullanılabilir. Kiraya Veren’in, Depozitoyu nakde çevirmesi durumunda, takdir yetkisi kendisine ait olmak üzere, bunu Kiracı’ya karşı sahip olduğu taleplerine mahsup etme hakkına sahiptir.

Kiraya Veren tarafından herhangi bir nedenle kısmen veya tamamen tazmin veya irat suretiyle Depozito’dan mahsup işlemi yapılarak Depozito’nun bedeli azalmışsa, Kiracı eksilen kısmı yapılan bildirimden itibaren 10 (on) gün içinde nakden tamamlamak zorundadır. 10(on) gün içinde Depozito tutarının tamamlanmaması Sözleşme’ye aykırılık oluşturacak olup, Kiraya Veren’e Sözleşme’yi fesih hakkı vermektedir. 

Kira Sözleşmesi süresi sonunda Sözleşme kendiliğinden dahi yenilenirse depozito/güvence bedeli güncellenecektir ve ortaya çıkan fark, Kiracı tarafından Kiraya Veren’in bildirdiği banka hesabına yatırılacaktır.

Kiracı, bu maddede belirtilen Güvence Bedeli’ni sözleşmenin imzasını müteakip en çok 7 (yedi) gün içinde teslim etmez ise, Kiraya Veren dilerse sözleşmeyi feshedebilir ve Kiralanan Yeri teslim etmeme hakkına sahiptir. Ayrıca aynı işyerine ilişkin başkaca bir Kira Sözleşmesi yapma hakkını haizdir.

Kiracı, güvence bedelini nakit olarak ödemesi halinde, ödediği nakit bedel için faiz ve masraf talep etme hakkına sahip olmadığını Kabul ve Taahhüt etmiştir.

5.5.  Mahsuplaşma

Kira ilişkisinin devamı müddetince Kiraya Veren ile Kiracı arasında oluşacak cari hesap ilişkisi ve karşılıklı borç ve alacakları oluşturan kira bedeli, bunların Temerrütten kaynaklı faizleri ve her türlü tazminat ödemelerinin mahsubunda Kiracı’nın borcundan – ödeme açıklaması dikkate alınmaksızın sırasıyla öncelikle istirdat, dava giderleri ve vekillik ücretleri, tazminat ve gecikme faizleri ile munzam zarar borçları mahsup edilecek olup, artan olursa muhasebe açısından en eski fatura tarihinden başlayarak, Kiracı’nın Kiralanan Yer’deki faaliyeti sebebiyle kullandığı elektrik, su ve benzeri harcamalar ile kira bedeli mahsup edilecektir. Ancak her halükarda kira akdi sona ermeden işbu sözleşmenin 5.4. maddesindeki koşullar ve şartlar gerçekleşmeden teminatlar, kira bedellerine mahsup edilemez. Kiracı kendiliğinden gerek kira bedeli, gerekse elektrik,su ve doğalgaz gibi fatura ödemelerinden takas ve mahsup yapamaz. Kiracı’nın mahsup işlemi yapabilmesi, Kiraya Veren’in açık ve yazılı kabulüne bağlıdır.

Madde 6 – Kiracı’nın Diğer Hakları ve Yükümlülükleri

Kiracı, Sözleşme’de yazılı olan tüm mali, teknik ve idari yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirecektir. 

Kiracı, aşağıda sayılan hallerden dolayı herhangi bir zarar görmesi halinde Kiraya Veren’e sorumluluktan dolayı rücu etmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt etmiştir:

 1. Kiralanan Yer’e ve içindeki eşya ve mallara kaçak, sızmalar, nem, yangın, duman, su baskını vs durumlardan dolayı vaki hasarlar,
 2. İş Merkezi’nde faaliyet gösteren diğer kiracılar, personel, mal tedarik edenler ya da müşterilerin sorumluluk içeren eylemleri,
 3. Kiralanan Yer’de ya da İş Merkezi’nde maruz kalabileceği hırsızlık, gasp vb. sair suç sayılan eylemler.

İş Merkezi’nin operasyonel olmadığı zamanlarda mağaza ve depoda bırakılan ürünlerin hırsızlığa karşı alınacak modern yöntemlerle mecurun içindeki tüm noktaların korunmasından kiracı sorumludur. Tereddüde mahal bırakmamak adına ifade edilmelidir ki, Kiralanan Yer’in Kiracı tarafından teslim alınması ile birlikte Kiralanan Yer’in başta yangın, duman, su baskını, kaçma, sızma vs. hususlarda korunması ile Kiralanan Yer ile varsa depoda sergilenen, saklanan, bırakılan vs. ürünlerin başta hırsızlık olmak üzere zarara uğramasından Kiracı sorumlu olup, işbu madde kapsamında ortaya çıkan zararlardan Kiraya Veren’in sorumlu tutulması mümkün değildir. 

Kiracı, Yönetim Planı hükümlerine İş Merkezi’nin yönetimi ve ortak alanları ile ilgili olarak Kiraya Veren veya onun tarafından görevlendirilen yönetici kişi veya kuruluşların yayınlayacakları ve bildirecekleri tüm talimat ve yönergelere alacağı tüm kararlara, özenle uyacağını Kabul ve Taahhüt etmektedir. Ayrıca Kiracı, bağımsız bölümün kullanıcısı olduğundan, kiracısı olduğu kat malikinin yönetim planında öngörülen tüm yükümlülüklerine ve aynı planda öngörülen ortak gider paylaşımlarına riayet edecek, giderleri yönetimin öngördüğü zamanlarda gecikmeksizin ödeyecektir. Kiracı’nın aksine hareketi sözleşmeye aykırılık ve tahliye sebebidir.

Kiracı özellikle mağazanın her gün(Piyasa İş günlerinin tümü) açık tutmayı kabul ve taahhüt eder.

Kiracı, İş Merkezi ile ilgili Yönetim Planı(EK-8) ve Dekorasyon Teknik Şartnamesi(Ek-9) hükümlerini okumuş ve işletme yönetmeliğinde ve dekorasyon teknik şartnamesinde yazılı hususlara uymayı kabul etmiştir. Dekorasyon Teknik Şartnamesi ve Yönetim Planı, işbu sözleşmenin mütemmim cüzüdür ve işbu Kira Sözleşmesi Dekorasyon Teknik Şartnamesi ve Yönetim Planı’nın imzalanması ile yürürlüğe girecektir. 

Kiracı, Kiralanan Yere ait dekorasyon ve gerekli tadilatı Kiraya Veren’in yazılı muvafakati ve dekorasyon teknik şartnamesine uygun olarak tüm masrafları kendisine ait olmak üzere yapacaktır. İşbu sözleşmenin herhangi bir nedenle fesih edilmesi halinde Kiracı, yapmış olduğu harcamaları Kiraya Veren’den talep etmeyeceğini Kabul ve Taahhüt etmiştir. 

Kiracı, Kiralanan Yer’i, Kira Süresi boyunca aralıksız olarak, amacına uygun bir şekilde kullanmakla yükümlüdür. Kiracı, Kiralanan Yer’i tamamen veya kısmen kullanmamak veya boş bırakmak hakkına sahip değildir.

Kiracı, İş Merkezi’nin genel havasını bozabilecek, yönetimi, komşuları rahatsız edebilecek tavır ve hareketlerden kaçınmayı, personelinin de hareketlerini bu çerçevede kontrol etmeyi kabul etmiştir. Aksine davranış hallleri Borçlar Kanunu m. 316 uyarınca Kiraya Veren tarafından işbu sözleşmenin haklı nedenle fesih sebebini oluşturmaktadır. Kiracı, yönetim kararlarına aykırı davranış içinde olan veya ticari teamüllere aykırı davranılması veya uygunsuz hareketlerde (örn. İş Merkezi’nde tartışmaya, kavgaya karışması, hırsızlık, sarhoşluk vb.) bulunan personelini yazılı ön bildirimi takip eden 48 saat içinde Kiralanan Yer’den ve İş Merkezi’nden uzaklaştırmayı kabul etmiştir.

Kiralanan Yer’de, Kiraya Veren tarafından inşaat döneminde yaptırılan ve/veya kendisine ait iç dekorasyon, mağaza donanımları ve çeşitli tesisatlarda; kaza, yangın, elektrik kontağı v.s. gibi nedenlerle oluşabilecek her türlü kaza, hasar ve zararı (Kiraya Veren’ín kusurundan kaynaklanmayan) gidermek ve gerek kendi personeline gerekse müşterilerine ve sair 3. şahıslarla İş Merkezi’nin aynına taalluk edebilecek kaza, hasar ve zararı karşılama sorumluluğu Kiracı’ya ait olup, bunu hiçbir nedenle ve hiçbir sekilde Kiraya Veren’e rücu edemeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

İş Merkezi’nin kendisinin ve Kiralanan Yer’de mevcut ya da işletme için yerleştirilen ve Kiracının kullanımına bırakılan(Mülkiyeti Kiracı’ya ait olmayan) teknik tesisat, makine ve cihazların da tüm bakım ve onarım yükümlülüğü Kiracı’ya aittir. Bunlara her türlü olağan tamir, tadilat, bakım, boya ve döşeme ile mevcut teknik tesisat ve yedek parçalarının bakım ve onarımı da dâhildir. Bunların yıllık periyodik bakım sözleşmelerinin yapılması mükellefiyeti de Kiracı’ya aittir. Kiracı’nın yaptıracağı bakım-onarımların yetkili servisine veya Kiraya Veren tarafından görevlendirilen(uygun maliyet ve bakım standartlarına riayet edebilmek adına) kişi ve firmalara yaptırılması esastır. Kiracı kendi yapması gereken bu bakımlardan imtina ederse, Kiraya Veren dilerse bu bakımları Kiracı’nın nam ve hesabına yaptırtıp, Kiracı’ya fatura edebilecektir. 

Kiracı tarafından yaptırılacak her türlü bakım-onarım ilgili tesisat, makine ve cihazların kullanma kılavuzu ve teknik şartnamelerinde belirtilen yönergeler dâhilinde yapılacaktır. Kiraya Veren, Kiracı tarafından imalatı, tedariki ve montajı yapılacak her türlü tesisat, makine ve cihazların, İş Merkezi sistemlerine uyumlu çalışması için marka ve model ya da teknik özellikleri bildirebilir. Kiracı hiçbir şekilde bu bildirimlerin dışında hareket edemez. Ancak anılan özelliklerin Kiraya Veren tarafından bildirilmemesi hali, Kiracı’nın işbu maddeden doğan yükümlüklerini ortadan kaldırmamaktadır.

Kiracı sorumluluğu kendisine ait olsun veya olmasın Kiralanan Yer’de meydana gelen veya gelmesi kuvvetle muhtemel her türlü bakım ve onarımı gerektiren durumu en kısa sürede Kiraya Veren’e yazılı olarak bildirmek zorundadır.  

Kiracı’nın Kiralanan Yer’i işletmeye açmasından sonra inşaat ve tadilat, ancak işletme ve Kiracı dekorasyon teknik şartnamesindeki esaslar dikkate alınarak ve Kiraya Veren’in yazılı onayı ile yapılır. Kiralanan Yer’de Kiraya Veren’in onayı ile Kiracı tarafından yapılacak multimedya ve kablo bağlantıları, dış antenler gibi değişiklik ve ilaveler de dahil olmak üzere tadilat, tesisat, dekorasyon ve benzeri her türlü imalat, hiçbir şekilde Kiralanan Yer’in değerine, İş Merkezi’nin genel görünüm ve fonksiyonuna zarar verici nitelikte olamaz. Aksi takdirde, Kiraya Veren muvafakatinden rücu edebilir ve Kiralanan Yer’in eski haline getirilmesini, masrafı Kiracı’ya ait olmak üzere Kiracı’dan talep edebilir veya masrafları Kiracı’ya ait olmak üzere Kiralanan Yer’i kendisi eski haline getirebilir.

Kiracı, Kiralanan Yer’in ihyası, tadili, muhafazası, bakımı, onarımı, muhtemel tehlikenin önlenmesi veya zararın ortadan kaldırılması için, Kiraya Veren tarafından yapılacak her türlü tadilat, inşaat, restorasyon ve benzeri işlere muvafakat eder. Bu muvafakat, hukuken zorunlu nitelikte olmayan; fakat faydalı ve lüks nitelikte olan işleri de kapsar. Kiraya Veren, anılan işlerin yapılacağı tarihi ve süresini Kiracı’ya bildirmek zorundadır. Kiracı, bildirilen tarihte, Kiralanan Yer’i, işin niteliğine göre çalışmaya hazır halde bulunduracaktır. Kiraya Veren işin yapımı için Kiracı’yı en az rahatsız edecek ve ticari faaliyetini mümkün olduğunca engellemeyecek tedbirleri almakla yükümlüdür. Kiracı, işin yapımına ilişkin çalışmaları engellemeyeceğini ve çalışmalar nedeniyle ortaya çıkabilecek koku, toz, kir ve benzeri rahatsızlıklara tahammül edeceğini ve bu nedenle herhangi bir hak ve tazmin talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

Kiracı, İş Merkezi’nde kendisi ile bitişik veya aynı ve farklı katlarda dahi olsa başkalarının tasarrufunda ve kirasında bulunan bağımsız bölümlerde kendisiyle aynı veya benzeri ticari faaliyetlerde bulunulması veya kendisi ile ticari rekabette bulunulacağı halini ve bundan dolayı Kiraya Veren’in herhangi bir hukuki sorumluluk yüklenemeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. Taraflar, işbu sözleşme süresince, Kiracı’nın Kiraya Veren’den kendi lehine herhangi bir rekabete karşı koruma veya münhasır satış hakkı talep edemeyeceği konusunda mutabıktırlar.

Kiracı, Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki 4207 sayılı Kanun uyarınca Kiralanan Yer’de sigara içilmesi yasağına aykırı davranan çalışanları ve/veya müşterileri nedeniyle Kiraya Veren’e ya da Yönetime bir ceza kesilmesi halinde Kiraya Veren ya da Yönetim’in ödediği cezayı başta faiz olmak üzere tüm ferileri ile birlikte Kiraya Veren ya da Yönetim tarafından yapılacak bildirimi takip eden 7 (yedi) gün içinde nakden ve defaten Kiraya Veren’e ödeyecektir.

Kiraya Veren tam ziyaı hali hariç kısmi hasarlar meydana gelmeden evvel veya bunların meydana gelmesinden sonraki dönemde tehlike arz edebilecek durumların giderimi için önlem alınması gereken durumda Kiralanan Yer’in kısmen veya tamamen boşaltılmasını Kiracı’dan talep hakkını haizdir. Kiraya Veren tehlike bitinceye kadar Kiralanan Yer’e girişi men edebilir.

Kiralanan Yer’e ait Elektrik, Su v etelefon vb. Abonelikler, depozito ve giderleri yatırılmak suretiyle bizzat Kiracı tarafından ilgili İdari Kurumla imzalamayı ve söz konusu sözleşmelerin bir suretini Kiraya Veren’e teslim edecektir. Tahliye sırasında tüm borçları ödenmiş olarak ilişiksizlik (borçsuzluk) belgesi alınmış şekilde abonelik iptal etmeyi Kabul ve Taahhüt eder.

Kiracı, Kiralanan Yer’in dışına hiçbir maksatla hiçbir emtiayı koymamayı, Yönetim tarafından belirlenecek yerler ve standartlar dışında logo, marka, unvan, reklam, duyuru ve benzeri yazı ve işaretleri koymamayı, Kiralanan Yer dışına taşacak ve komşuların şikayetine sebep olacak derecede ve/veya gürültü açısından aşırı volümde yayın yapmamayı, kaynağı ne olursa olsun gürültü yapmamayı, Kiraya Veren ile anlaşılan markanın dışında herhangi bir, marka, logo, tabela kullanmayacağını buna herhangi bir ekleme yapmayacağını kabul etmiştir. Kiracı’nın aksi davranışı halinde yazılı olarak ihtar edilerek 7 (yedi) gün içerisinde gerekli şartların sağlanması istenir. İhtar süresi bitimine rağmen bu durum devam ederse Kiracı, kiraya ilave olarak, ihtar tarihinden başlamak üzere gerekli şartların sağlanmasına kadar geçecek beher gün için üç günlük kira bedeli Cezai Şart öder ve Kiraya Veren’in her halükarda fesih hakkı saklıdır.

Kiracı, iş merkezinin iç ve dış cephesine bakan vitrinlerinin düzenlenmesinde Yönetimin koyacağı kural ve standartlara uyacaktır. Boş ambalaj kartonları, sandıkları ve çöpler işletme yönetmeliği hükümlerine göre usulüne uygun zaman ve şekilde çıkarılacaktır.

Kiracı, Kiralanan Yer’de yangın güvenliği için yönetim tarafından belirlenecek ve kendisine bildirilecek tüm kurallara aynen uymayı kabul etmiştir. Kiracı, Kiralanan Yer’de kendisine ait yangın güvenliği ekipmanlarının çalışır durumda olmasından sorumlu olup, Yönetim’in yapacağı kontrollerde eksik bulunanların Yönetim’in yazılı ihtarını takip eden 7 (yedi) gün içinde gerekli onarım veya yenilemeyi yapacağını da kabul ve taahhüt eder. Aksi halde Kiraya Veren tarafından yaptırılır ve Kiracı’ya fatura edilir. 

Kiracı, Kiraya Veren’in veya yönetimin yazılı izni olmadan Kiralanan Yer’de tadilat yapamaz. Yazılı izin alarak yapacağı tadilat masrafları Kiracı’ya aittir. Kiralanan Yer’i tahliye ederken mutemmim cüzler haricinde ana gayrimenkule zarar vermeden ve tüm borçları ödendikten sonra sadece kendisinin getirdiği ve yaptığı mobil dekorasyon malzemelerini (elektrik tesisatı ve panosu, temiz ve pis su tesisatları, lavabolar, su armatürleri, havalandırma kanalları, sprinkler sistemi, müzik yayın ve acil anons sistemleri ve bunlara ait hoparlörler, vitrin ve camları, cephe kaplamaları, kapı, kepenk, duvar, taban döşemesi, asma tavan vb. gibi sabit kaplamalar hariç) alabilir, bıraktıklarını Kiraya Veren’e bila bedel terk etmiş sayılır ve bu ahvalde hiç kimseden hiçbir sebeple bir talepte bulunamaz, kira bedelinden mahsup edemez. 

Teslim, Kiraya Veren’in veya yetkili vekilinin huzurunda bir teslim-tesellüm zaptı ile işyeri anahtarları da teslim edilerek yapılır. Kiralanan Yer’in tesliminde tespit olunan noksanlıklar ve varsa hasarlar tutanağa geçirilir. Bu hasarların giderimi ile Kiralanan Yer’in geç teslim nedeniyle Kiraya Veren’in uğradığı zararlar varsa teminatından mahsup edilir. Teminat yeterli değilse Kiraya Veren’in munzam zararları için talep ve dava hakları saklıdır. 

Kiracı’nın sökme ve götürme esnasında gayrimenkule vereceği bütün zararlar Kiracı’ya aittir. Sökme götürme işlemleri ancak İş Merkezi’nin kapalı olduğu saatlerde yapılabilir.

Kiracı, kendisinin, çalışanlarının, Kiracı’ya her türlü hizmet ve mal veren kişi ve kuruluşların Kiralanan Yere ve/veya İş Merkezi’nin ortak alanları dahil ana gayrimenkule verecekleri zararlardan kendisinin tamamıyla sorumlu olduğunu ve verilen zararı kendisinden yazılı olarak talep edilmesini takip eden iki gün içinde derhal ödeyeceğini kabul ve taahhüt etmiştir. Bu durumda Kiracı, önce tazminat yükümlülüğünü ifa edecektir ve eğer bu tazminat talebinin haksız olduğu iddiasında ise, ayrı bir dava açarak bunun iadesini talep edebilecektir. Kiracı, tazminat talebini herhangi bir hakkı ile takas edemez.

Kiracı, Kiralanan Yer’de, hem teslimi takiben gerçekleştirilecek dekorasyon ve düzenleme çalışmaları esnasında görev alan çalışanların hem de Kira Süresi boyunca çalışan mağaza görevlisi gibi tüm çalışanlarının (Kiracı’nın kendi çalışanları ve taşeronlar da dahil olmak üzere) Sosyal Sigortalar Kurumu’na kayıtlı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.  Kiracı, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndaki işyeri açılışını mağaza açılış tarihine kadar yapmayı kabul ve taahüt eder. 

Kiracı, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ile sair tüketici mevzuatına titizlikle uyacağını, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti ile mahkeme kararlarını gecikmeksizin uygulayacağını, neden olacağı tüketici zararlarını gecikmeksizin tazmin edeceğini, ticari faaliyetinde tüketici memnuniyetini esas alacağını ve personelini bu doğrultuda eğiteceğini kabul ve taahhüt eder.   

Kiracı, İş Merkezi genel hijyeninin korunabilmesi için Kiralanan Yer’i ayda en az iki kere olmak üzere, uçan ve yürüyen haşerelere ve kemirgenlere karşı etkin ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) ve Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı, kesin etkili normal kullanımda akut tehlike oluşturmayan ilaçlarla–İş Merkezi’ne ve üçüncü kişilere zarar vermemek adına gerekli önlemleri almak kaydıyla-ilaçlamayı, söz konusu ilaçlama periyodunu ve materyalini Yönetime belgelemeyi taahhüt etmiştir. Kiralanan Yer’in söz konusu periyod ve standartlara uygun ilaçlanmadığının Yönetim tarafından tespit edilmesi durumunda bu iş Yönetim tarafından yaptırılarak Kiracı’ya ayrıca fatura edilecektir.

Kiracı’nın bu maddede sayılmayan, sözleşmeden ve kanundan doğan sorumluluk halleri saklıdır.

İşbu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerin tamamı, diğerleri ile birlikte Kiracı’nın asli borcunu teşkil eder ve Kiracı, bunlara aykırılık halinde, -cezai şarta ilişkin sözleşmenin 18. madde hükmü de dahil ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere- asli borca aykırılığa bağlanan hukuki sonuçların doğacağını şimdiden kabul eder.

Kiracı, İş Merkezi’nin yönetimi ile ilgili olarak Kiraya Veren’in veya görevlendireceği kişi veya kuruluşun alacağı ve kendisine yazılı olarak tebliğ olunacak kararlara uygun olarak hizmetlerin yerine getirilmesini talep hakkına sahiptir.

Madde 7 – Kiraya Veren’in Hakları ve Yükümlülükleri

Kiraya Veren, Kiracı’nın Sözleşme’den doğan yükümlülükler dışında başta kanunda ve ticari teamüllerden doğan yükümlülükler olmak üzere bütün yükümlülüklerine de uymasını istemek hakkına sahiptir. 

Kiraya Veren, İş Merkezi’nin yönetimi, pazarlanması, reklam ve tanıtımı ile ilgili kararları re’sen almak ve bunları kendi takdirine göre değiştirmek hakkına sahiptir. 

Kiraya Veren, Kiracı’dan elde edeceği kira gelirini Kiracı’nın rızasını aramaksızın serbestçe üçüncü kişi veya kişilere devir ve temlik edebilir. İlgili kira gelirini her türlü güvence yerine kaim olmak üzere teminat verebilir ve gösterebilir.

Kiracı, teknik donanımlar ve dekorasyon koşulları açısından İş Merkezi’nin Yönetimi’nden olur almadığı takdirde ve teknik donanımın ve dekorasyonun olura uygun hale getirilmesine kadar Kiraya Veren işyerini açtırmama hakkına sahiptir. 

Kiraya Veren’in Sözleşme’den ve kanundan doğan tüm yasal haklarını takip ve talep etme hakkı saklıdır. 

Kiraya Veren, İş Merkezi binasının genişletilmesine veya tadil edilmesine İş Merkezi’nin konseptinin outlet, depo, ardiye veya başkaca benzer konsepte çevrilmesine, binanın veya Kiralanan Yer’in muhafazasına, muhtemel tehlikelerin önlenmesine veya ayıp/ hasarların giderilmesine yönelik iyileştirme çalışmalarını ve yapısal değişiklikleri, Kiracı’nın onayı olmadan da gerçekleştirme hakkına sahiptir. Aynı düzenleme, binanın ve Kiralanan Yer’in modernize edilmesi gibi zorunlu olmayan ancak faydalı olan çalışmalar için de geçerlidir. Bu çerçevede, Kiracı, Kiralanan Yer’in ilgili bölümlerine girilmesine izin verecek ve çalışmaları engellemeyecektir. Kiracı, yukarıda adı geçen tedbirler neticesinde oluşan külfete (rahatsızlığa), özellikle kötü koku, kirlenme ve gürültüye katlanacaktır. Kiracı, işbu maddede sayılan haller sebebiyle Kiraya Veren’den herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kiraya Veren, Kiracı’ya İş Merkezi’nin diğer bağımsız bölümlerinde icra edilen faaliyetlerden dolayı herhangi bir teminat vermekle yükümlü değildir.

Kiracı, herhangi bir sebeple İş Merkezi’ndeki faaliyetlere Kiraya Veren tarafından ara verilmesi ve/veya İş Merkezi’nin halen bir kısmının inşaatının devam etmesi, binanın genişletilmesi veya tadil edilmesi, renove edilmesi veya her tür iyileştirme çalışmaları dolayısıyla Kiralanan Yer’in belirli bir süre kullanılamaması halinde, Kiraya Veren’in tayin edeceği süre kadar kira bedeli ve Ortak Gider ve Reklam Tanıtım Payı ödemeksizin faaliyetlerine ara vermek zorundadır. Kiracı bundan dolayı Kiraya Veren’den zarar ziyan veya mahrum kalınan kar talebinde bulunamaz. Kiracı İş Merkezi’nin iyileştirme, genişleme, tadil, renovasyon çalışmaları nedeniyle ilgili dönemle ilgili süreç bakımından herhangi bir zarar ziyan iddiasında bulunmadığı gibi mahrum kalınan karı da talep etmeyecektir.

Kiraya Veren, Kiralanan Yer’i, işbu sözleşmeye uygun şekilde ve zamanda Kiracı’ya teslim etmek ve Sözleşme süresince Kiracı’nın kullanımını yine işbu Sözleşme hükümlerine uygun şekilde temin etmekle yükümlüdür. 

Kiraya Veren’in yükümlülükleri işbu Sözleşme ile açıkça öngörülenler ile sınırlıdır ve yorum ya da boşluk doldurmak suretiyle dahi genişletilemez.

Madde 8 – Sigorta

8.1. Kiracı tarafından yapılacak sigorta: Kiracı, bu Sözleşmenin süresi boyunca, tüm masrafları tamamen kendisine ait olmak üzere Kiraya Veren’in uygun göreceği sigorta şirketlerine Kiracı’yı kapsayan, Kiraya Veren’i ek sigortalı olarak gösteren ve Kiraya Veren’in belirlediği risklere karşı (şemsiye) sigorta poliçesini (uygun olan aşağıdaki sigortaları) yaptırmak, her yıl yenilemek zorundadır.

Kiracı, söz konusu poliçeleri ya da bu poliçelerin belgelerini Kiraya Veren’e, Mağaza faaliyete geçtikten itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde teslim edecektir. Kiracı’nın bu Sözleşmede öngörülen sigortaları yaptırmaması halinde, Kiraya Veren kendi isteğine göre söz konusu sigortaları yaptırarak, (zorunlu) sigorta primlerini ödeyebilir. Bu durumda Kiracı bu şekilde harcanan tüm meblağları üzerine KDV’de ilave edilmiş, başta faiz olmak üzere tüm ferileri de eklenmiş haliyle ve fatura karşılığında Kiraya Veren’e Ek Kira Bedeli olarak ödeyecektir. Kiracı kendisinin yaptırmak zorunda olduğu sigortaların kendisi tarafından yaptırılmamış olması nedeni ile bu hükme dayanarak Kiraya Veren’den herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul etmiştir. Anılan sigortalar tefriş ve şantiye aşamasını da kapsayacak biçimde yaptırılmalıdır. Ayrıca Kiracı tarafından yaptırılması gerekmekle birlilkte Kiracı tarafından yaptırılmayan sigortaların Kiraya Veren tarafından da yaptırılmaması Kiracı’nın sorumluluğunu ortadan kaldırmayacak olup, bu yükümlülüğe aykırı davranılması sebebiyle ortaya çıkan tüm zararlara Kiracı katlanacaktır.

Kiracı tarafından yapılacak sigortalar: I- Tarafların mutabık kalacakları miktarda (ihtiyari) üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası, II- Kiracı(nın) mali mesuliyeti sigortası yanısıra (kapsamında) kendisi tarafından Kiralanan Yer’e eklediği inşaat, imalat, eklenti ve işletme tesisatını, asansör, dekorasyon unsurları ve ürünleri için; o Yangın sigortası (Yangın poliçesinde alınabilecek tüm teminatları ” yangın, yıldırım, infilak, dahili su, sel-su baskını, dahili su, duman, fırtına, kar ağırlığı, yer kayması, taşıt çarpmaları, deprem, enkaz kaldırma, GLKHHKNH-terör, fiziki zarar ve hırsızlık, özellikle komşu ve mal sahibi/kiracı sorumluluk teminatları dahil”) içeren poliçe düzenletecektir, III- Deprem sigortası, IV- Kiralanan Yer’deki veya komşu işyerlerindeki tesisat bağlantıları atık, temiz ve sprinkler tesisatlarından su sızıntısı risklerini kapsayacak şekilde su baskınına karşı sigorta, V- İşletme faaliyetine yukarıdaki risklerden birinin meydana gelmesi veya herhangi bir nedenle devam edilememesi durumunda (veya ara verilmesi sebebiyle) ortaya çıkacak zararlara karşı sigorta, VI- İşletme faaliyetleri esnasında üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlara karşı sigorta, VII- Kiracı’nın dekorasyon süresi boyunca yaptıracağı sigorta,(Tadilat esnasında all risk inşaat sigorta poliçesi ve üçüncü şahıs sorumluluk poliçesi), VIII- Ayrıca Kiracı, kendisine teslim edilen Kiralanan Yer’de yapacağı inşaat işleri ve dekorasyon uygulamaları nedeniyle işveren statüsünde olup; özellikle muhtemel iş kazaları bakımından İş Hukuku, Sosyal Sigortalar ve sair mevzuatlardan doğan tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. 

Kiracı, yaptıracağı sigortalarda minimum muafiyetler kullanacak ve Sigorta poliçeleri tüm rizikoları maksimum karşılar nitelikte olacaktır. Kiracı sigorta poliçelerinin kapsamlarının yeterli düzeyde ve limitlerin yüksek olmasına özen gösterecektir. Kiracı bu sigorta poliçelerin prim borçlarını düzenli bir şekilde ödeyeceğini kabul ve taahhüt etmiştir.   

Kiracı doğrudan Kiraya Veren’in hukuksal sorumluluğunda olan riziko, fiil, işlem ve eylemleri de sigorta poliçesi kapsamına alacağını kabul ve taahhüt etmiştir. Kiracı tarafından yaptırılacak sigorta poliçelerinde Kiracı; Kiraya Veren’e kusur atfedilmesi halinde dahi ne Kiracı ne de Sigorta Şirketi tarafından herhangi bir rücu talebi olmayacağına dair özel hükümler ve şartlara havi hükümler koyduracağını kabul, beyan taahhüt etmiştir.

Kiracı’nın Kiralanan Yer haricinde ve İş Merkezi sınırları içerisinde stand ve depo alanı gibi ticari faaliyetini destekleyen yerler kiralaması ve/veya Yönetim tarafından tahsis edilmesi durumunda yukarıda sayılan nitelikler dahilinde, kiralanan veya tahsis edilen bu alanlar içinde Sigorta Poliçeleri tanzim ettirilecek ve bir örneği Kiraya Veren’e verilecektir. 

8.2. Kiraya Veren tarafından yapılacak sigorta

Kiraya Veren tarafından İş Merkezi ve İş Merkezi’nde bulunan ortak alanları yangın, su basması, heyelan, toprak kayması, deprem ve diğer riskler ile İş Merkezi işletmesi nedeniyle işletme risklerine karşı sigorta ettirilir. 

İş Merkezi’nin anılan sigorta giderleri, genel (ortak) giderler kapsamında kiracıya fatura edilir.

Madde 9 –İş Merkezi’nin Yangın Koridorları ve Ortak Alanların Kullanımı

9.1. Kiraya Veren otoparkla ilgili her türlü düzenlemeyi yapma hakkına sahiptir. 

İş Merkezi’nde faaliyet gösteren Kiracıların ve personelin araçlarının müşteri otoparkına park edilmesi yasaktır.

Kiracı, çalışanlarının, yukarıda zikredilen hükümlere uymalarını sağlamakla yükümlüdür. Kiracı’nın veya çalışanlarının izinsiz olarak park edilmiş araçlarını Kiraya Veren, masraflar Kiracı’ya ait olmak üzere, çektirmeye yetkilidir.

9.2. Kiraya Veren, ortak alanların bazı bölümlerini, üçüncü taraflara kiralayabilme hakkını mahfuz tutmaktadır. Kiraya Veren, bu kiralık alanları satış ve reklam amaçlı standların kurulması ve işletilmesi için kullanmaya veya üçüncü şahıslara kullandırmaya yetkilidir. 

Madde 10 – İş Merkezi’nin Yönetimi ve Açık Tutulacağı Zamanlar 

10.1. İş Merkezi’nin Yönetimi

İş Merkezi’nin yönetimi, ortak kullanım alanlarının sevk ve idaresi, havalandırma, ısıtma, soğutma, aydınlatma, temizlik, güvenlik, bakım ve onarım hizmetleri ile İş Merkezi’nin işletilmesi kat maliki tarafından Yönetici olarak atanmış veya onun atayacağı üçüncü kişiler tarafından yerine getirilecektir. Kiracı Yönetici’nin bu görevi devam ettiği müddetçe onun İş Merkezi’nin idaresi ile ilgili olarak verdiği tüm talimatlara, bunlar Kiraya Veren’in kendisi tarafından verilmiş gibi aynen uyacaktır. Yönetim, mağaza kiralama komisyon ücretleri ve yönetim hizmetleri giderleri ortak alan bedeli olup, Kiracı’lara fatura edilecektir. 

İş Merkezi yönetiminin değişmesi halinde Kiracı, bu değişikliğin Kiraya Veren tarafından kendisine bildirildiği tarihten itibaren yeni yöneticinin talimatlarına da uymayı taahhüt eder. Yönetimin değişmesi işbu kira sözleşmesinin geçerliliğini etkilemez.

Kiracı’nın İş Merkezi’nin yönetim ve denetiminde söz hakkı ve oy hakkı bulunmamaktadır.

Kiraya Veren veya Yönetici, İş Merkezi’nin yönetimi, ortak giderleri, pazarlaması ve reklamına dair kararlar almaya ve bunlarla ilgili sirküler yayınlamaya yetkili olduğu gibi, Kiracı da bu kararlara uymakla yükümlüdür.

Kiracı ve Kiralanan Yer’de çalışanlarının da aynı derecede uymakla zorunlu oldukları İşletme Yönetmeliğinde belirtilmiş kuralların belirlenmesi, değiştirilmesi, uygulanması ve denetimi, İş merkezi yönetiminin yetkilerine dahildir.

10.2.  İş Merkezi’nin Açık Tutulacağı Zamanlar

İş Merkezi Piyasanın açık olduğu Her gün açık olacaktır.

Belirlenen saatler ihtiyaca göre Kiraya Veren tarafından her zaman değiştirilebilir. Kiracı, Kiraya Veren tarafından belirlenen saatler arasında Kiralanan Yer’i açık tutmaya ve burada müşteriye hizmet vermeye mecbur olup, hafta sonu tatili, öğle tatili, yılbaşı, envanter sayım zamanı vb. nedenlerle ve sınırlı süreli kapatmalar dahi yapamaz. 

Kiralanan Yer, Yönetim tarafından değişiklik yapılmadığı müddetçe, sabah 08:00’dan akşam 20:00’ye kadar açık kalabilecektir. Yönetim açılış ve kapanış saatlerinde değişiklik yapması durumunda bunu Kiracı’ya yazılı olarak bildirecektir.

Madde 11 – Mücbir Sebep ve Beklenemeyen Haller

Mücbir sebep ve beklenilmeyen haller, akdi sorumlulukların tamamen veya kısmen ifasını engelleyen veya geciktiren, kendisinden kaçınılamayan veya önceden kestirilmeyen ve tahdidi olmamak kaydıyla, aşağıda sayılmış olan hususlardır:

Mücbir sebepler veya beklenmeyen haller; yangın, su baskını, toprak kayması, deprem, sel, tayfun, fırtına, heyelan, salgın hastalıklar, savaş hali, yaygın şiddet olayları, yasa, tüzük, yönetmelik, yetkili merciilerin kararları, sabotaj, grev, lokavt gibi tarafların iradeleri dışında oluşan, öngörülemeyen durumlar olarak sıralanmakta olup, mücbir sebepler nedeniyle Kiraya Veren’in İş Merkezi’ni ve Kiralanan Yer’i eski hale getirememesi ve tamir edememesi gibi hallerde, İş Merkezi ve Kiralanan Yer’in eski hale getirilip tamir edilerek ticari faaliyete tekrar başlayana kadar, Kiracı’nın kira ödeme yükümlülüğü dondurulur. Bununla birlikte mücbir sebep hallerinin mevcudiyeti halinde Kiraya Veren işbu sözleşmeyi tek taraflı yazılı bildirimi ile Kiracı’ya hiçbir nam altında tazminat ödeme yükümlülüğü olmaksızın feshedebilir. 

Akdin feshine Kiraya Veren tarafından karar verilmez ve binanın yapım ve onarımını mal sahiplerince devam edilmesi halinde Sözleşme askıya alınmış olur, inşa ve onarımın bitmesi durumunda kira ödemesi tekrar başlar. Kira sözleşmesinin mücbir nedenlerle askıda olduğu süre boyunca Kiracı, Kiraya Veren’den kar kaybı dahil herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul etmiştir. Ancak Kiracı Kiralanan Yer’in kullanılabilir hale getirilmesini Kiraya Veren’den talep veya yerine tazminat isteme hakkını haiz değildir. 

Madde 12 – Sözleşme’nin Feshi ve Sonuçları

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, ilgili mevzuat hükümleri ve sözleşmeden kaynaklanan hükümlerin Kiraya Veren’e sözleşmeyi feshederek tahliye hakkı verdiği sebepler saklı kalmak kaydıyla; aşağıda sayılan haller, sözleşmeye aykırılık oluşturur ve Kiraya Veren’e tek taraflı olarak ve kira süresinin sona ermesini beklemeksizin yazılı bildirimi takiben sonuçlarını anında doğuracak şekilde sözleşmeyi feshederek Kiralanan Yeri tahliye yetkisi verir:

– Kira bedelleri ve fer’ilerinin zamanında ödenmemesi halinde, çekilecek iki ihtara rağmen temerrüde düşülmesi durumunda kira hitamını beklemeden açılacak tahliye davası ile,

–  Kiracı’nın, Kiralanan Yer’in kullanımından ve faaliyetinden doğan vergi, resim, harç ve sair mükellefiyetleri ve sigorta ile ilgili mükellefiyetlerini zamanında yerine getirmemesinden ötürü gayri faal duruma düşmesi,

– Yönetim Planına, İş Merkezi Yönetimi’nce alınan kararlara ve işletme planına uyulmaması, diğer sorumlu olduğu ödemelerin zamanında ve eksiksiz olarak yapılmaması veya yapılan yazılı ihtara rağmen bu aykırılığın 7(yedi) gün içinde giderilmemesi,

–  Kiralanan Yer’in madde 4.2’de belirtilen kullanım amacının kısmen veya tamamen değiştirilmesi,

–  Kiracı’ya ilişkin aciz vesikası alınması, Kiracı’nın aciz duruma düşmesi veya aleyhine iflas talebinde bulunulması veya iflasının ertelenmesinin talep edilmesi halleri ile iflası ve tasfiyesi hali ve sair nedenlerle ticari faaliyetini sürdüremeyecek olması,

–  Kiracı’nın Kiralanan Yer’i teslim almaması veya geç teslim alması, dekorasyon çalışmalarını Kiraya Veren’in onayladığı projeye uygun olarak zamanında yapmaması,

– Kiracı’nın Kiralanan Yer’i Kira Süresi boyunca aralıksız olarak, amacına uygun bir şekilde kullanma yükümlülüğünü ihlal etmesi,

–  Kiracı’nın Sözleşme ve eklerinde yazılı diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi,

– Kiracı’nın işbu sözleşmenin 4.3. maddesindeki Kiralanan Yer’in devri, alt kiralama, Kiracı’nın ortaklık yapısındaki değişiklikler başlıklı sözleşmesel yükümlülüklerine aykırı davranması.

Kiraya Veren yukarıdaki hallerde fesih yerine ifayı veya ifanın yerine geçmek üzere tazminat ve/veya cezai şart ödenmesini talep edebilir. Kiraya Veren’in yukarıdaki hallere dayanarak Sözleşme’yi feshetmesi halinde dahi, işbu Sözleşme’de belirtilen zararlarını tazmin ve cezai şartları talep hakları saklıdır.

Kiracı’nın Sözleşme’ye aykırı davranması halinde Kiraya Veren’in, işbu Sözleşme ve kanundan doğan hak ve yetkilerini kullanmaması, işbu Sözleşme’nin zımni olarak değiştirildiği ve/veya sözleşmede ve yasalarda mevcut haklarından feragat ettiği anlamına gelmez ve Kiraya Veren bu sözleşmede öngörülen borçların ifasını, sözleşmeye aykırılığın giderilmesini veya sözleşmenin feshini her zaman talep edebilir.

Herhangi bir sebeple işbu Sözleşme’nin feshi halinde Kiracı:

 1. i) Fesih tarihinden sonra 15(onbeş) gün içinde söz konusu Kiralanan Yer’i madde 6’da tanımlandığı şekilde tahliye edeceğini,
 2. ii) Kiralanan Yer’den kendisine ait eşyaları çıkaracağını, temiz ve Kiraya Veren’ in kullanımına elverişli halde madde 6’da tanımlandığı şekilde iade edeceğini ve madde 6/23 hükümlerine riayet edeceğini gayrikabili rücu beyan, kabul ve taahhüt eder.

Kiralanan Yer’in tahliyesi halinde Kiracı, sökülmesi veya alınması binaya zarar vermeyecek (ısıtma, soğutma ve diğer mekanik sistem hariç olmak üzere) kendi demirbaş malzemelerini işbu sözleşmenin 6/23. maddesinde tanımlanan hükümler ve şartlar dahilinde alabilir. Diğer dekorasyon ve tadilat malzemeleri ise Kiraya Veren bu şekilde teslimi kabul ettiği takdirde herhangi bir bedel talep etmeksizin binada bırakılacak, Kiraya Veren’in kabul etmemesi halinde ise Kiralanan Yer kira başlangıç tarihindeki haline getirilerek, bakımlı ve temiz olarak Kiraya Veren’e teslim edilecektir.

Kiracı, Kiralanan yerin tahliyesi sırasında tüm masrafları tamamen kendisine ait olmak üzere Kiracı’yı kapsayan, taşınma ile ilgili sigorta poliçesini yaptırmak zorundadır. Kiracı, söz konusu poliçeyi ya da bu poliçelerin belgelerini Kiraya Veren’e tahliyeden 7(yedi) iş günü önce teslim etmeyi Kabul ve taahhüt etmiştir.

Sözleşmenin Kiraya Veren tarafından başta işbu hükümde sayılan haller dahil olmak üzere herhangi bir haklı nedenle feshedilmesi halinde, Kiracı 12(oniki) aylık asgari kira bedelini hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın cezai şart bedeli olarak ödemekle yükümlü olduğunu peşinen kabul ve taahhüt etmektedir. Kiracı herhalde bu cezai şartın fahiş olduğu iddiasıyla indirim talebinde bulunamaz.

Madde 13 – Kiracı’nın Sözleşme’yi Feshi veya Cayması:

Kiracı’nın işbu sözleşmede belirtilen açılış tarihi öncesinde herhangi bir nedenle sözleşmeden cayması ve/veya Kiraya Veren’in belirleyeceği açılış tarihinde Kiracı’nın açılışı gerçekleştirmemesi halinde Kiraya Veren’in akdi haklı nedenle fesih etmesi halinde, Kiraya Veren, depozito/teminat olarak aldığı 3 Aylık Kira Bedelini, gelir olarak kaydedebilecektir. Söz konusu bedellerin Kiraya Veren tarafından gelir kaydedilmesi, bu sebeple Kiraya Veren’in uğradığı her türlü zararı talep etmesinin önünde engel teşkil etmez. 

Ayrıca Kiracı’nın işbu sözleşmede belirtilen açılış tarihi öncesinde herhangi bir nedenle sözleşmeden cayması, Kiracının, Kiralanan Yeri teslim almaması/mimari ve teknik projelerini vermemesi ve bu nedenlerle kira sözleşmesinin Kiraya Veren ve/ veya Kiracı tarafından feshedilmesi halinde Kiraya Veren’in tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla, 12(oniki) aylık toplam garanti edilen kira bedelini “Cezai Şart”(madde 16) olarak ödeyeceğini Kabul ve Taahhüt eder. Kiracı her halde, bu cezai şartın fahiş olduğu iddiasıyla indirim talebinde bulunamaz.

Kiracı’nın işbu Kira Sözleşmesi’ni, süre bitimini beklemeden feshetmesi ve/veya fiilen Kiralanan Yeri terk etmesi ve/veya işbu sözleşmeyle Kiracı’ya tahmil olunan mükellefiyetlerin Kiracı tarafından kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi nedeni ile Kiraya Veren’in akdi feshi durumunda, Kiraya Veren’in munzam zararları tazmin hakkı mahfuz kalmak kaydı ile; Kiracı; Kiralanan Yer’in tahliyeden ve/veya terkten sonra kalan sözleşme süresi boyunca garanti edilen yıllık kira bedellerini(haksız fesihten dolayı muaccel olan bakiye kira ödemelerini) ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kiracı, bu bedelden hiçbir indirim ve iade talep edemez. 

Ayrıca Kiracı, Sözleşme’yi süresinden önce feshetmesi veya Kiraya Veren tarafından kira sözleşmesinin haklı nedenle fesih edilmesi halinde, Kiraya Veren’in sözleşmeden ve yasalardan kaynaklanan diğer hak ve talepleri ile tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla, 12(oniki) aylık kira bedelini “Cezai Şart” olarak ödeyeceğini Kabul ve Taahhüt eder. Kiracı her halde bu cezai şartın fahiş olduğu iddiasıyla tenkis talebinde bulunamaz.

Madde 14 – Damga Vergisi ile Diğer Vergi, Resim Ve Harçlar :

İşbu Sözleşme taraflarca tek nüsha olarak imzalanmış olup, imzalı asıl nüsha Kiraya Veren’de, Sözleşme’nin Kiraya Veren veya Noter tarafından onaylı bir fotokopisi ise Kiracı’da kalacaktır. Sözleşme’den kaynaklanan damga vergisi dahil olmak üzere her türlü vergi, resim ve harçlar beyan ve ödenmek üzere Kiracı’ya ait olup, bu sözleşmenin imzası ile eş zamanlı olarak Kiracı tarafından Kiraya Veren’e fatura karşılığında ödenecektir. Gecikmeli ödemelerde % 20 (yüzde yirmi) temerrüt faizi uygulanır.

Kiracı’nın, damga vergisini ödemekte gecikmesi durumunda Kiraya Veren’in, Kiralanan Yer’i teslim etmeme hakkı vardır. Ancak bu halde dahi Kiracı’nın asgari kira bedelini ödeme yükümlülüğü devam edecektir.

Madde 15 – Tebligat Adresi :

Yazılı değişiklik bildirilmedikçe Tarafların bu Sözleşme’de yazılı adreslerine yapılacak tebligatlar geçerli olacaktır. 

Taraflardan herhangi biri tarafından işbu Sözleşme gereği yapılması gereken veya burada yapılması tasarlanan tüm bildirimler yazılı olacak ve tebliğat (a) yetkililere elden imza karşılığı, (b) iadeli taahhütlü posta ile gönderim suretiyle teslim edilecektir.

Kiracı, tüm bildirimlerini Kiraya Veren’e veya tarafların imzaları altında belirtilmiş adres veya iletişim numaralarına yapacaktır.

Kiracı, İş Merkezi yönetimi tarafından mağazalara yapılacak bildirimi mazeretsiz olarak tebellüğ etmek ve öğrenmek zorundadır.

Madde 16 – Cezai Şart :

İşbu Sözleşme kapsamından bağımsız olarak düzenlenen haller saklı kalmak kaydıyla, Kiracı’nın işbu sözleşmeye aykırı davranması halinde, -Kiraya Veren’in ortaya çıkan zararlarını tazmin hakkı saklı kalmak kaydıyla- Kiracı ayrıca Kiraya Veren’e 12 (oniki) aylık kira bedelini Cezai Şart olarak öder.

İşbu madde kapsamında ve/veya işbu sözleşmenin sair maddelerinde düzenlenen Cezai Şart, Kiracı’nın sözleşmeye aykırı davranışları ile hiçbir ihtara ve ihbara gerek kalmaksızın muaccel hale gelmekle birlikte Kiraya Veren tarafından derhal talep edilmemesi, anılan Cezai Şart alacağından vazgeçildiği anlamına gelmemektedir. 

Kiraya Veren dilerse sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle Kiracı’dan almış olduğu tüm teminatları herhangi bir ihtar ve ihbara ve hüküm tesisine gerek olmaksızın Cezai Şart alacağına mahsup etmek suretiyle gelir olarak kaydedebilecektir. Teminatın banka teminat mektubu olarak verilmiş olması halinde, Kiraya Veren banka teminat mektubunun nakde dönüştürülmesini isteyecektir.

İşbu sözleşmede düzenlenen haller saklı kalmak kaydıyla, işbu sözleşmede düzenlenen her bir cezai şart sözleşmenin feshi halinden etkilenmeyerek geçerli kalacaktır.

Kiracı hiç bir koşulda cezai şartta değişiklik talep edemez, fahiş nitelikte olduğunu iddia edemez ve tenkisini talep edemez.

Madde 17 – Sair Hükümler:

19.1.Taraflar’dan herhangi birinin bu Sözleşme’den ve/veya kanundan doğan herhangi bir hakkını kullanmamış olması, ilgili Taraf’ın o hakkını/yetkisini kullanmaktan açık veya örtülü, geçici veya daimi olarak vazgeçtiği şeklinde yorumlanamaz; ilgili Taraf söz konusu haklarını yasal sınırlar çerçevesinde her zaman kullanabilir.

19.2. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz olması Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemez.

19.3. İşbu Sözleşme ve ekleri Taraflar arasında mevcut olan Sözleşme’nin tamamını teşkil eder ve bu Sözleşme konusu ile ilgili olarak Taraflar arasında daha önce mevcut olan her türlü müzakere, beyan, taahhüt, sözleşme ve muvafakatları hükümsüz kılar ve tüm bu durumların yerini alır.

19.4. İşbu sözleşmenin Kiracı’ya borç, sorumluluk ve yükümlülük getiren tüm hüküm ve koşulları, Kiracı’nın asli edimlerdir.

19.5. Kiraya Veren, tahsilde tekerrür olmaksızın, bu Sözleşmede belirtilen tüm teminatlara aynı anda başvurarak alacağını tahsil etme hakkını haizdir. Kiraya Veren’in hangi alacağını, hangi teminata başvurarak tahsil edeceğine, hangi teminatı hangi borca mahsup edeceğine Kiraya Veren karar verecek olup, Kiracı’nın bu hususta müdahale veya itiraz hakkı bulunmamaktadır. İşbu Sözleşme kapsamındaki her bir teminat bağımsız olup, her biri, borcun tamamının ödenmesine mütealliktir. İşbu Sözleşme ile teminat altına alınan Cezai Şart, Temerrüt Faizleri, Tazminatlar ile bilumum alacaklardan herhangi birisinin Kiracı tarafından gününde ödenmemesi ve/veya Kiracı’nın işbu kira sözleşmesine aykırı durumu Kiraya Veren’in yazılı uyarısına ragmen 7 (yedi) gün içerisinde yerine getirmemesi halinde Kiraya Veren tüm teminatlara başvurabilecektir.

Madde 18 – Yetkili Mahkeme ve Uygulanacak Hukuk :

İşbu Sözleşme Türk Hukuku’na tabidir. Bu Sözleşme’nin yorum ve uygulanmasından doğacak ihtilafların hallinde İstanbul Bakırköy Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğu taraflarca kabul edilmiştir.

Madde 19- Ekler:

İşbu Sözleşme’de ve eklerinde yapılacak her türlü tadilat/değişiklik yazılı şekil şartına tabi olup, numaralandırılarak Ek Protokol sureti ile yapıldıkları andan itibaren geçerli olacak ve bu bölüme ilave edileceklerdir.

Aşağıda sayılan belgeler işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçasıdır;

 1. Kiralanan Yer’i gösterir vaziyet planı,
 2. Kiralanan yerin ve varsa kiralanan yerdeki malzemelerin teslim tutanağı,
 3. Noterde tasdik edilen kira sözleşmesine ilişkin ödeme dekontu,
 4. Kiracı’nın imza sirküleri,
 5. Kiracı’nın Ticaret Sicil ve Faaliyet Belgesi,
 6. Kiracı’nın ortakları ile isim, adres ve ortaklık paylarını gösteren belge. (Şirketlerde en son sermaye durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi.)
 7. Kiracı’nın vergi levhası fotokopisi,
 8. Yönetim Planı
 9. Dekorasyon teknik şartnamesi,
 10. Yer Teslim-Tesellüm Tutanağı
 11. Vergi Dairesi “Damga Vergisi Ödendi” Makbuzu

Madde 20 –  Yürürlük

Sözleşme ekleri olan, Teknik Şartname, Vaziyet Planı ile birlikte imza tarihinden itibaren mali ve hukuki hükümleri ile birlikte geçerli ve muteberdir. 

20 madde ve 17 sayfadan ibaret İşbu Sözleşme, ……………. tarihinde 1 nüsha olarak tanzim edilmiştir. Noter huzurunda tasdik edilecek olan işbu sözleşmenin orjinal nushası Kiraya Veren de kalmak sureti ile bir yedeği Kiracıya verilecektir.

KİRAYA VEREN-KİRACI

İşyeri Kira Sözleşmesi Örneği 3

KİRA SÖZLEŞMESİ

  DAİRESİTesis Sok
  MAHALLESİAsma Mah.
  SOKAĞI NUMARASINO:2
  KİRALANAN ŞEYİN CİNSİTEKEL BÜFE
  KİRAYA VERENİN ADI SOYADI 
  KİRAYA VERENİN İKAMETGAHI 
  KİRACININ ADI SOYADI 
  KİRACININ İKAMETGAHI 
  KİRACININ İŞ ADRESİ VE TEL 
  BİR AYLIK KİRA KARŞILIĞIRAKAM   İLE300 TL.YAZI İLEÜçyüz TL
  BİR SENELİK KİRA KARŞILIĞIRAKAM   İLE3600 TLYAZI İLEÜçBinAltıyüz TL.
KİRANIN NE ŞEKİLDE ÖDENECEĞİHER AY PTT MÜDÜRLÜĞÜNE  İSİM VE TC NOYA YATACAK.
  KİRA MÜDDETİ1 (BİR) YIL
  KİRANIN BAŞLANGICI01/12/2016
KİRALANAN MECURUN ŞİMDİKİ DURUMUBAKAL TEKEL BÜFE
KİRALANAN MECURUN NE İÇİN KULLANILACAĞI BAKKAL- TEKEL BÜFE

KİRALANAN ŞEY İLE BERABER TESLİM ALINAN DEMİRBAŞ BEYANI

 RAF DOLAPLARI – BUZDOLABI – EKMEK DOLABI – SOĞUK İÇECEK DOLABI
 
 
 

1/7/1984 tarih ve 488 sayılı Damga vergisi Kanununu değiştiren 29/7/1970 tarih ve 1318 sayılı Finansman Kanunu gereğince: Mal sahibi ve kiracı için %1, kefil, %5 olmak üzere, mukavele müddetine göre bütün kira bedellerinin binde altısı nispetinde damga pulu yapıştırılacaktır. Pullar tarih ile beraber imza ve mühür konuşmak suretiyle iptal olunacaktır. İki pul için bir iptal muamelesi kabul edilebilir. Bu kira sözleşmesi 210 sayılı Kanunun 5. Maddesi gereğince 200 TL lik Damga Pulu yapıştırınca geçerlidir.

TESLİMAT

 1. Kiracı kiraladığı şeyi kendi malı gibi kullanmaya ve bozulmamasına, evsaf ve meziyetlerini şöhret ve itibarını kaybetmesine meydan vermemeye ve içinde oturanlara (varsa) onlara karşı iyi davranmaya mecburdur.
 2. Kiralanan yerin su, elektrik, doğalgaz, yakıt masrafları, kapıcı parası kiracıya aittir.
 3. Kiralanan şeyin tamiri lazım gelir ve üçüncü bir şahıs onun üzerinde bir hak iddia ederse kiracı hemen mal sahibine haber vermeye mecburdur. Haber vermezse zarardan mesul olacaktır. Kiracı zaruri tamiratın ircaına müsaade etmeye mecburdur. Kiralanan şeyin alelade kullanılması için menteşelemek, cam taktırmak, reze koymak, kilit ve sürgü yerleştirmek, badana gibi ufak tefek kusurlar mal sahibine haber vermeden ve münasip müddet beklemeden kiracı tarafından yaptırılırsa masraflar mal sahibinden istenemez.
 4. Kiralanan şeyin vergisi ve tamiri mal sahibine, kullanılması için lazım gelen temizleme islah masrafları kiracıya aittir. Bu hususta adete bakılır.
 5. Kiracı kiraladığı şeyi mukaveleye göre kullanmış olması hesabıyla onda ve eşyasında husule geleneksizliği ve değişiklikten mesul olmayacaktır. Kiracının kiraladığı şeyi iyi halde almış olması esastır.
 6. Kiracı mukavele müddetinin son ayı içinde kiralanan şeyi görmek için gelen taliplerin gezip görmesine ve vasıfların tetkik etmesine karşı koyamaz.    
 7. Kira müddeti bittiği halde kiralanan şeyi boşaltmadığı taktirde kiracı mal sahibinin bundan doğacak zarar ve ziyanı tazmin edecektir.
 8. Kontratoya yapıştırılması icap eden damga pulları ve kontrat bedel harçları ve belediye ve noter dairelerine ödenecek harç ve resimler kiracıya aittir.
 9. Kiracının yahut kendisiyle birlikte yaşayan kimselerin yahut işçilerin sıhhati için ciddi bir tehlike teşkil edecek derece ve mahiyette bulunmayan şeyler kiracı için kiralanan şeyi tesellümden imtina ve kira müddeti içinde zuhuru halinde kontratı bozmaya ve kiradan bir miktar kesmeye talepte bulunamaz.
 10. Kiracı kiralanan şeyin içinde ve dışında yaptıracağı tezyinat masrafları kendisine ait olacak ve mukavele müddeti bittiğinde yapılan her türlü masraf için tazminat istemeye hakkı olmamak ve bu gayrimenkul inşaatın tamamı mal sahibinin olacaktır.
 11. kiracı mal sahibinin rızasını almadan masrafı kamilen kendine ait olmak üzere şehir suyu havagazı ve elektrik alabilecek ve apartmanda umumi anten tesisatı yoksa hususi anten takabilecektir.
 12. Kira artışı yıllık olarak %10 oranında uygulanacaktır.
 13. bu sözleşmede yazılı bulunmayan hükümlere ihtiyaç duyulduğunda 6570 sayılı kira kanunu, Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu, 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu ve diğer yürürlükteki alakalı kanun ve Yargıtay kanunları uygulanır.

Kiracı-Kiraya Veren

Kiracı Lehine İşyeri Kira Sözleşmesi Örneği 4

TİCARİ İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİ

MECURUN ADRESİ                          :

KİRAYA VERENİN ÜNVANI            :

ADRESİ                                             :

KİRAYA VERENİN VERGİ DAİRESİ

VERGİ NUMARASI                           :

KİRAYA VERENİN İLETİŞİM

BİLGİLERİ                                        :

KİRACININ ÜNVANI VERGİ DAİRESİ

VERGİ NUMARASI                           :

ADRESİ                                             :

KİRACININ TEBLİGAT ADRESİ     :

BİR SENELİK KİRA KARŞILIĞI                 :

BİR AYLIK KİRA KARŞILIĞI                      :

KİRA BAŞLANGIÇ TARİHİ             :

KİRA KARŞILIĞININ

NE ŞEKİLDE ÖDENECEĞİ               :

KİRA MÜDDETİ                               :

KİRALANAN YERİN TAPU

BİLGİLERİ VE CİNSİ                        :

KİRALANAN ŞEYİN NE İÇİN

KULLANILACAĞI                             :

01/07/1964 tarih ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununda değişiklik yapan 30/12/2004 tarih ve 5281 sayılı Vergi Kanunlarının Türk Lirasına uyumu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun gereğince: toplam mukavele müddetine göre bütün kira bedelinin binde yüz altmış beş (%0,189) nispetinde Damga Vergisi makbuz karşılığında Damga Vergisi Beyannamesi ile ilgi Vergi Dairesine ödenir. Kiranın stopajı kira süresince yine yürürlükteki oran uygulanmak sureti ile Vergi Dairesine yatırılır.

GENEL ŞARTLAR

 • Kiracı kiraladığı şeyi kendi malı gibi kullanmaya ve bozulmasına, evsaf ve meziyetlerini şöhret ve itibarını kaybetmesine meydan vermemeye ve içinde oturanlara(varsa) karşı iyi davranmaya mecburdur.
 • Kiralanan yerin su, elektrik, havagazı ve kullandığı takdirde yakıt masrafları kiracıya aittir. Merdiven otomatiği, kapıcı, güvenlik, asansör, kamera, ortak gider, reklam bedeli, temizlik bedeli ve sair diğer taşınmazın içerisinde olduğu bina genel aidatlar ve sair her türlü ödemelerinden kiracı sorumlu değildir. Kiracının sorumlu olmamasına rağmen herhangi bir ödemeyi yapması halinde bu durum işbu maddenin değiştiği ve kiracının bu bedellerden sorumlu olmayı kabul ettiği anlamına gelmeyecektir.
 • Kiralanan şeyin tamiri lazım gelir veya üçüncü bir şahıs onun üzerine bir hak iddia ederse kiracı hemen mal sahibine haber vermeye mecburdur. Haber vermezse zarardan mesul olacaktır. Kiracı zaruri tamiratın icrasına müsaade etmeye mecburdur. Kiralanan şeyin alelade kullanılması için menteşelemek, cam taktırmak, reze koymak, kilit ve sürgü yerleştirmek, badana gibi ufak tefek kusurlar mal sahibine haber verilmeden ve münasip müddet beklemeden kiracı tarafından yaptırılırsa masraflar mal sahibinden istenmez.
 • Kiralanan şeyin Emlak Vergisi ve tamiri mal sahibine, kullanılması için lazım gelen ıslah masrafları kiracıya aittir. Bu hususta adete bakılır.
 • Kiracı kiraladığı şeyi mukaveleye göre kullanmış olması hesabıyla orada ve eşyasında husule gelen eksiklik ve değişiklikten ve olağan kullanmadan doğan yıpranmadan mesul olmayacaktır.
 • Bu sözleşmede yazılı bulunmayan hükümlere ihtiyaç duyulduğunda, Medeni Kanun, Türk Borçlar Kanunu ve diğer yürürlükteki alakalı kanun ve Yargıtay kararları uygulanır.
 • Kira kontratına yapıştırılması gereken ve kontrat bedel ve harçları, damga vergisi, belediye ve noter dairelerine ödenecek harç ve resimler kiracıya aittir.

HUSUSİ ŞARTLAR

 • Kiralanan yer, kiracıya …/…/2019 tarihinde teslim edilecektir. Geç teslim halinde Kira ödemeye başlangıç tarihi de bu geç teslim kadar uzayacaktır. Kiraya veren, herhangi bir nedenle mecuru belirlenen teslim tarihinden itibaren 30(otuz) gün içerisinde teslim etmezse kiracı sözleşmeyi haklı olarak fesih edebilir. Kiraya veren, herhangi bir nedenle mecuru belirlenen teslim tarihinden itibaren 30(otuz) gün içerisinde teslim etmezse ve bu nedenle sözleşme Kiracı tarafından haklı olarak feshedilir ise ya da herhangi bir zamanda Kiraya veren bu sözleşmeyi haksız şekilde feshederse ya da Kiraya veren sözleşmeye konu taşınmazı Kiracı yerine başka bir şahsa kiralarsa ya da Kiraya veren, mecuru Kiracıya teslim etmeksizin Kiracı yerine başka bir şahsa kiralarsa ya da Kiraya veren, mecuru Kiracıya teslim etmeksizin 3. Bir kişiye satarsa ya da Kiraya veren sözleşmenin feshine sebep olur ise ya da kiracı işbu sözleşmeyi haklı nedenle feshederse ( bu hallerden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde ) Kiraya veren muaccel olan kira bedeli üzerinden 2(iki) yıllık kira bedeli vergiler dahil bürüt toplamı+KDV oranında bedeli oranında bedeli Kiracıya tüm zararlardan ayrı şekilde cezai tazminat olarak nakden ve defaten ödeyecektir.
 • Kira süresi 10(on) yıldır. Kiracı sözleşme süresi boyunca, kira sözleşmesini tek taraflı olarak 30(otuz) gün önceden haber vermek kaydıyla her zaman tazminatsız feshedebilir.
 • Kira bedeli aylık net toplam …… TL (NET)’dir. Kira parası devam eden yıllarda Türkiye İstatistik Kurumu’nun ilgili kira satış ayında oniki aylık ortalamalara göre(yıllık) açıklayacağı ((TÜFE+ÜFE)/2) hesabıyla arttırılacaktır. Kira bedeli kira başlangıcından itibaren Kiraya Veren …. ….. TR.. İBAN numaralı hesabına yatırılacaktır.
 • Kiraya veren işbu sözleşme konusu taşınmazın tapu, belediye ve sair kayıtlara göre ticarethane olduğunu, kiracının işbu mecurda ticari faaliyette bulunmasına engel bir durum olmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş olup, kiracı kiraya verenin işbu beyan ve taahhüdüne istinaden işbu sözleşmeyi imzalamıştır.
 • Çevre temizlik Vergisi kiracı tarafından karşılanacak ve ilgili kurumlara ödenecektir. Taşınmaz KDV’li olarak kiralanmış olup, herhangi bir nedenle KDV’nin kalkması ve stopaj ödenmesi gerekmesi halinde stopaj KDV hariç bürüt kira bedelinden kesilerek ilgili mercilere ödenecektir. Bu husustaki taleplerden Kiraya Veren, Kiracı ve 3. Kişilere karşı tüm neticeleri ile sorumlu olacaktır. Açıkça Kiracı tarafından ödeneceği belirtilmemiş ödemelerden Kiracı sorumlu olmayacaktır.
 • Kiralamaya konu taşınmazın mevcut kapalı alanı (…) brüt m2’dir. Okul kullanım alanı ve depo(bodrum bulunan) (…) m2 olmak üzere toplam (…) m2’dir. Kiraya veren mevcut taşınmaz ve deponun tamamının kendisine ait olduğunu garanti ve taahhüt etmiş olup Kiracı, bu taahhüde istinaden iş bu taşınmazı, belirlenen aylık kira bedeli mukabilinde kiralamıştır. İşbu taahhütte ya da sözleşmede belirtilen niteliklerdeki eksiklik ya da gerçeğe aykırı beyan hali sözleşmeye aykırılık ve sözleşmenin Kiracı tarafından haklı nedenle feshi neticesini doğuracaktır. Belirlenen alan yüzölçümü üzerindeki eksiklik halinde sözleşme feshi dışında Kiracı Mevcut m2’ye kira bedelini oranlayarak sözleşmeyi devam ettirme hak ve yetkisine sahiptir.
 • Kiracı, statik açıdan zarar vermeden, Kiraya verene bilgi vermesine lüzum olmaksızın kira konusu yerde, kuracağı tesis ve işletmenin gerektireceği her türlü değişiklik ve tadilatları yapmak hakkına sahiptir. Kiracı bu madde uyarınca yaptığı her türlü tesis ve eklentileri, dekorasyon malzemelerini vb.’ni kira sözleşmesinin sona ermesiyle mecura zarar vermemek koşuluyla geri alacaktır. Söküp alınamayanlar için Kiraya Veren herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacaktır. Taşınmazın tahliyesi durumunda temiz ve hasarsız bırakılması yeterli olup Kiracı taşınmazı eski hale getirmek zorunda değildir.
 • Aynı sözleşme şartlarına bağlı kalmak şartıyla farklı Eğitim Kurumuna devredebilir. Kiraya veren alt kiracıdan kira bedeli talep edemez.
 • Kiraya veren, sözleşmenin hitamından önce mecuru satarsa veya sair surette yeni malik, sözleşmeyi fesih ile kiracıyı tahliye ederse, Kiraya veren, kiracıya o gün cari olan kiradan 24(yirmidört) aylık kira bedeli+KDV tazminat ödemekle yükümlüdür. Ayrıca böyle bir durumda Kiraya Veren kiracının mecura yaptığı tüm masrafları fatura tarihinden ve/veya masrafın yapıldığı tarihten itibaren aylık %2,5 faizi ile birlikte ödemek ve sair tüm zararlarını cezai şarttan ayrı olarak karşılamakla da yükümlüdür.
 • Kira başlangıcında mecurda mevcut olan elektrik, ısıtma, soğutma, su, doğalgaz, enerji, izolasyon ve sair tesisatta herhangi bir aksama ve bozukluk meydana geldiği takdirde Kiraya veren onarımı derhal yapacaktır. Aksi takdirde kiracı, Kiraya verene 3(üç) iş gününden fazla olmamak üzere vereceği süre içerisinde aksaklıklar giderilmezse, kiraya veren adına gerekli işlemleri yaptırabilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ihtara veya e-postaya lüzum olmaksızın ilgili onarım Kiracı tarafından yaptırılacak bedeli kiradan düşülecektir. Bu durumda da masraf kiraya verene aittir ve kiraya veren bütün bu masrafların kiracı tarafından kira bedellerine mahsup edilmesini gayrikabili rücü, kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
 • Kiracıdan kaynaklanmayan (zorlayıcı, engelleyici ve beklenmeyen sebeplerle, gayrı menkulün aynına ilişkin ihtilaflar, gayrimenkulün inşa faaliyetlerinin bitmemesi, Yapı kullanım İzni alınmaması/alınamaması, iskan, Kiraya veren ile kamu kurum ve kuruluşları ya da 3. Kişiler arasındaki münasebetlerden kaynaklanan ve sair kiracının kusuru olmayan her türlü neden) nedenlerle kiracının kiralananda, yaptığı işe başlayamaması veya başladığı işin durdurulması, yapılmaz hale gelmesi halinde, kiracı kira akdini feshetmek veya kira ödemeyerek, işe başlanmasını veya hatta işe devam edilmesini beklemek hakkına sahiptir. Bu sebeple kontratın feshi halinde peşin ödenen avans veya kira parası kiracıya iade edilecektir. Ayrıca bu durumda Kiraya veren, kiracının mecura yaptığı tüm masrafları fatura tarihinden ve/veya masrafın yapıldığı tarihten itibaren aylık %2,5 faizi ile birlikte ödemekle yükümlüdür.
 • Kiraya veren, işbu sözleşmenin imzası tarihi itibari ile Taşınmazın herhangi bir şekilde kentsel dönüşüm ve sair konusuna girmediğini, sağlamlık ya da sair kullanımını engelleyen bir hal ya da yıkılmasını gerektirecek bir durumun, idari merci kararının veya buna benzer herhangi bir sorunu bulunmadığını, taşınmazın imar ve iskanı hususunda bir problem mevcut olmadığını gayri kabili rücü beyan eder.
 • Kiraya veren, elektrik, su, doğalgaz ile ilgili resmi sözleşmelerin kiracı tarafından kendi adına yapılabilmesi için tüm işlemleri bitirmiş olacaktır. Eski borçların tamamından kiraya veren sorumludur.

KİRACI-KİRAYA VEREN

TİCARİ İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİ 5

MECURUN ADRESİ                          :

KİRAYA VERENİN ÜNVANI            :

ADRESİ                                             :

KİRAYA VERENİN VERGİ DAİRESİ

VERGİ NUMARASI                           :

KİRAYA VERENİN İLETİŞİM

BİLGİLERİ                                        :

KİRACININ ÜNVANI VERGİ DAİRESİ

VERGİ NUMARASI                           :

ADRESİ                                             :

KİRACININ TEBLİGAT ADRESİ     :

BİR SENELİK KİRA KARŞILIĞI                 :

BİR AYLIK KİRA KARŞILIĞI                      :

KİRA BAŞLANGIÇ TARİHİ             :

KİRA KARŞILIĞININ

NE ŞEKİLDE ÖDENECEĞİ               :

KİRA MÜDDETİ                               :

KİRALANAN YERİN TAPU

BİLGİLERİ VE CİNSİ                        :

KİRALANAN ŞEYİN NE İÇİN

KULLANILACAĞI                             :

01/07/1964 tarih ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununda değişiklik yapan 30/12/2004 tarih ve 5281 sayılı Vergi Kanunlarının Türk Lirasına uyumu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun gereğince: toplam mukavele müddetine göre bütün kira bedelinin binde yüz altmış beş (%0,189) nispetinde Damga Vergisi makbuz karşılığında Damga Vergisi Beyannamesi ile ilgi Vergi Dairesine ödenir. Kiranın stopajı kira süresince yine yürürlükteki oran uygulanmak sureti ile Vergi Dairesine yatırılır.

GENEL ŞARTLAR

 • Kiracı kiraladığı şeyi kendi malı gibi kullanmaya ve bozulmasına, evsaf ve meziyetlerini şöhret ve itibarını kaybetmesine meydan vermemeye ve içinde oturanlara(varsa) karşı iyi davranmaya mecburdur.
 • Kiralanan yerin su, elektrik, havagazı ve kullandığı takdirde yakıt masrafları kiracıya aittir. Merdiven otomatiği, kapıcı, güvenlik, asansör, kamera, ortak gider, reklam bedeli, temizlik bedeli ve sair diğer taşınmazın içerisinde olduğu bina genel aidatlar ve sair her türlü ödemelerinden kiracı sorumlu değildir. Kiracının sorumlu olmamasına rağmen herhangi bir ödemeyi yapması halinde bu durum işbu maddenin değiştiği ve kiracının bu bedellerden sorumlu olmayı kabul ettiği anlamına gelmeyecektir.
 • Kiralanan şeyin tamiri lazım gelir veya üçüncü bir şahıs onun üzerine bir hak iddia ederse kiracı hemen mal sahibine haber vermeye mecburdur. Haber vermezse zarardan mesul olacaktır. Kiracı zaruri tamiratın icrasına müsaade etmeye mecburdur. Kiralanan şeyin alelade kullanılması için menteşelemek, cam taktırmak, reze koymak, kilit ve sürgü yerleştirmek, badana gibi ufak tefek kusurlar mal sahibine haber verilmeden ve münasip müddet beklemeden kiracı tarafından yaptırılırsa masraflar mal sahibinden istenmez.
 • Kiralanan şeyin Emlak Vergisi ve tamiri mal sahibine, kullanılması için lazım gelen ıslah masrafları kiracıya aittir. Bu hususta adete bakılır.
 • Kiracı kiraladığı şeyi mukaveleye göre kullanmış olması hesabıyla orada ve eşyasında husule gelen eksiklik ve değişiklikten ve olağan kullanmadan doğan yıpranmadan mesul olmayacaktır.
 • Bu sözleşmede yazılı bulunmayan hükümlere ihtiyaç duyulduğunda, Medeni Kanun, Türk Borçlar Kanunu ve diğer yürürlükteki alakalı kanun ve Yargıtay kararları uygulanır.
 • Kira kontratına yapıştırılması gereken ve kontrat bedel ve harçları, damga vergisi, belediye ve noter dairelerine ödenecek harç ve resimler kiracıya aittir.

HUSUSİ ŞARTLAR

 • Kiralanan yer, kiracıya …/…/2019 tarihinde teslim edilecektir. Geç teslim halinde Kira ödemeye başlangıç tarihi de bu geç teslim kadar uzayacaktır. Kiraya veren, herhangi bir nedenle mecuru belirlenen teslim tarihinden itibaren 30(otuz) gün içerisinde teslim etmezse kiracı sözleşmeyi haklı olarak fesih edebilir. Kiraya veren, herhangi bir nedenle mecuru belirlenen teslim tarihinden itibaren 30(otuz) gün içerisinde teslim etmezse ve bu nedenle sözleşme Kiracı tarafından haklı olarak feshedilir ise ya da herhangi bir zamanda Kiraya veren bu sözleşmeyi haksız şekilde feshederse ya da Kiraya veren sözleşmeye konu taşınmazı Kiracı yerine başka bir şahsa kiralarsa ya da Kiraya veren, mecuru Kiracıya teslim etmeksizin Kiracı yerine başka bir şahsa kiralarsa ya da Kiraya veren, mecuru Kiracıya teslim etmeksizin 3. Bir kişiye satarsa ya da Kiraya veren sözleşmenin feshine sebep olur ise ya da kiracı işbu sözleşmeyi haklı nedenle feshederse ( bu hallerden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde ) Kiraya veren muaccel olan kira bedeli üzerinden 2(iki) yıllık kira bedeli vergiler dahil bürüt toplamı+KDV oranında bedeli oranında bedeli Kiracıya tüm zararlardan ayrı şekilde cezai tazminat olarak nakden ve defaten ödeyecektir.
 • Kira süresi 10(on) yıldır. Kiracı sözleşme süresi boyunca, kira sözleşmesini tek taraflı olarak 30(otuz) gün önceden haber vermek kaydıyla her zaman tazminatsız feshedebilir.
 • Kira bedeli aylık net toplam …… TL (NET)’dir. Kira parası devam eden yıllarda Türkiye İstatistik Kurumu’nun ilgili kira satış ayında oniki aylık ortalamalara göre(yıllık) açıklayacağı ((TÜFE+ÜFE)/2) hesabıyla arttırılacaktır. Kira bedeli kira başlangıcından itibaren Kiraya Veren …. ….. TR.. İBAN numaralı hesabına yatırılacaktır.
 • Kiraya veren işbu sözleşme konusu taşınmazın tapu, belediye ve sair kayıtlara göre ticarethane olduğunu, kiracının işbu mecurda ticari faaliyette bulunmasına engel bir durum olmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş olup, kiracı kiraya verenin işbu beyan ve taahhüdüne istinaden işbu sözleşmeyi imzalamıştır.
 • Çevre temizlik Vergisi kiracı tarafından karşılanacak ve ilgili kurumlara ödenecektir. Taşınmaz KDV’li olarak kiralanmış olup, herhangi bir nedenle KDV’nin kalkması ve stopaj ödenmesi gerekmesi halinde stopaj KDV hariç bürüt kira bedelinden kesilerek ilgili mercilere ödenecektir. Bu husustaki taleplerden Kiraya Veren, Kiracı ve 3. Kişilere karşı tüm neticeleri ile sorumlu olacaktır. Açıkça Kiracı tarafından ödeneceği belirtilmemiş ödemelerden Kiracı sorumlu olmayacaktır.
 • Kiralamaya konu taşınmazın mevcut kapalı alanı (…) brüt m2’dir. Okul kullanım alanı ve depo(bodrum bulunan) (…) m2 olmak üzere toplam (…) m2’dir. Kiraya veren mevcut taşınmaz ve deponun tamamının kendisine ait olduğunu garanti ve taahhüt etmiş olup Kiracı, bu taahhüde istinaden iş bu taşınmazı, belirlenen aylık kira bedeli mukabilinde kiralamıştır. İşbu taahhütte ya da sözleşmede belirtilen niteliklerdeki eksiklik ya da gerçeğe aykırı beyan hali sözleşmeye aykırılık ve sözleşmenin Kiracı tarafından haklı nedenle feshi neticesini doğuracaktır. Belirlenen alan yüzölçümü üzerindeki eksiklik halinde sözleşme feshi dışında Kiracı Mevcut m2’ye kira bedelini oranlayarak sözleşmeyi devam ettirme hak ve yetkisine sahiptir.
 • Kiracı, statik açıdan zarar vermeden, Kiraya verene bilgi vermesine lüzum olmaksızın kira konusu yerde, kuracağı tesis ve işletmenin gerektireceği her türlü değişiklik ve tadilatları yapmak hakkına sahiptir. Kiracı bu madde uyarınca yaptığı her türlü tesis ve eklentileri, dekorasyon malzemelerini vb.’ni kira sözleşmesinin sona ermesiyle mecura zarar vermemek koşuluyla geri alacaktır. Söküp alınamayanlar için Kiraya Veren herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacaktır. Taşınmazın tahliyesi durumunda temiz ve hasarsız bırakılması yeterli olup Kiracı taşınmazı eski hale getirmek zorunda değildir.
 • Aynı sözleşme şartlarına bağlı kalmak şartıyla farklı Eğitim Kurumuna devredebilir. Kiraya veren alt kiracıdan kira bedeli talep edemez.
 • Kiraya veren, sözleşmenin hitamından önce mecuru satarsa veya sair surette yeni malik, sözleşmeyi fesih ile kiracıyı tahliye ederse, Kiraya veren, kiracıya o gün cari olan kiradan 24(yirmidört) aylık kira bedeli+KDV tazminat ödemekle yükümlüdür. Ayrıca böyle bir durumda Kiraya Veren kiracının mecura yaptığı tüm masrafları fatura tarihinden ve/veya masrafın yapıldığı tarihten itibaren aylık %2,5 faizi ile birlikte ödemek ve sair tüm zararlarını cezai şarttan ayrı olarak karşılamakla da yükümlüdür.
 • Kira başlangıcında mecurda mevcut olan elektrik, ısıtma, soğutma, su, doğalgaz, enerji, izolasyon ve sair tesisatta herhangi bir aksama ve bozukluk meydana geldiği takdirde Kiraya veren onarımı derhal yapacaktır. Aksi takdirde kiracı, Kiraya verene 3(üç) iş gününden fazla olmamak üzere vereceği süre içerisinde aksaklıklar giderilmezse, kiraya veren adına gerekli işlemleri yaptırabilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ihtara veya e-postaya lüzum olmaksızın ilgili onarım Kiracı tarafından yaptırılacak bedeli kiradan düşülecektir. Bu durumda da masraf kiraya verene aittir ve kiraya veren bütün bu masrafların kiracı tarafından kira bedellerine mahsup edilmesini gayrikabili rücü, kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
 • Kiracıdan kaynaklanmayan (zorlayıcı, engelleyici ve beklenmeyen sebeplerle, gayrı menkulün aynına ilişkin ihtilaflar, gayrimenkulün inşa faaliyetlerinin bitmemesi, Yapı kullanım İzni alınmaması/alınamaması, iskan, Kiraya veren ile kamu kurum ve kuruluşları ya da 3. Kişiler arasındaki münasebetlerden kaynaklanan ve sair kiracının kusuru olmayan her türlü neden) nedenlerle kiracının kiralananda, yaptığı işe başlayamaması veya başladığı işin durdurulması, yapılmaz hale gelmesi halinde, kiracı kira akdini feshetmek veya kira ödemeyerek, işe başlanmasını veya hatta işe devam edilmesini beklemek hakkına sahiptir. Bu sebeple kontratın feshi halinde peşin ödenen avans veya kira parası kiracıya iade edilecektir. Ayrıca bu durumda Kiraya veren, kiracının mecura yaptığı tüm masrafları fatura tarihinden ve/veya masrafın yapıldığı tarihten itibaren aylık %2,5 faizi ile birlikte ödemekle yükümlüdür.
 • Kiraya veren, işbu sözleşmenin imzası tarihi itibari ile Taşınmazın herhangi bir şekilde kentsel dönüşüm ve sair konusuna girmediğini, sağlamlık ya da sair kullanımını engelleyen bir hal ya da yıkılmasını gerektirecek bir durumun, idari merci kararının veya buna benzer herhangi bir sorunu bulunmadığını, taşınmazın imar ve iskanı hususunda bir problem mevcut olmadığını gayri kabili rücü beyan eder.
 • Kiraya veren, elektrik, su, doğalgaz ile ilgili resmi sözleşmelerin kiracı tarafından kendi adına yapılabilmesi için tüm işlemleri bitirmiş olacaktır. Eski borçların tamamından kiraya veren sorumludur.

KİRACI-KİRAYA VEREN

İşyeri-Dükkan Kira Sözleşmesi 6

DÜKKAN KİRA SÖZLEŞMESİ

KİRAYA VEREN               :

Vergi Dairesi               :

Vergi No                     :

Adres                          :

Tel No                        :

KİRACI                                 :

Vergi Dairesi               :

Vergi No                     :

Adres                          :

Tel No                        :

FAALİYET KONUSU         :

KİRALANAN                       :

İli                                :

İlçesi                           :

Ada ve Parsel No.      :

Adres                          :

Proje Adı                    :

AYLIK KİRA BEDELİ                               :

YILLIK  ASGARİ  KİRA TUTARI :

AYLIK KİRANIN ÖDEME ŞEKLİ : Peşin

KİRALAMA SÜRESİ                                  :

KİRANIN BAŞLANGIÇ TARİHİ               :

MADDE 1 – TARAFLAR

KİRAYA VEREN

Adı Soyadı veya Ünvanı   :

Vergi Dairesi:

Vergi no:

Tebligat Adresi:

(Bundan sonra KİRAYA VEREN olarak anılacaktır.)

KİRACI

Adı Soyadı veya Ünvanı    :

Vergi Dairesi                      :

Vergi Kimlik no                 :

Tebligat adresi                          :

(Bundan sonra KİRACI olarak anılacaktır.)

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

Taraflar arasında aşağıda yazılı şartları taşıyan iş bu kira sözleşmesinin konusu; Dükkan nitelikli taşınmazın (Kısaca KİRALANAN) veya MECUR olarak anılacaktır) bu Sözleşme’deki koşullarla kullanılmak üzere kiralanmasıdır.

MADDE 3 – KİRA BEDELİ VE ASGARİ KİRA BEDELİ

Kira bedeli, + KDV olarak kararlaştırılmıştır. Kiracı iş bu kira sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren … ay içerisinde dekorasyon işlerini neticelendirecek olup kira bedelini ../../…. tarihi itibariyle ödemeye başlayacaktır.  Bu bedel üzerinden ödenecek her türlü vergi ( KDV, kira stopajı, SSDF gibi), resim ve harçlar ayrıca kiracı tarafından ödenecektir. Vergi oranlarında meydana gelebilecek olan değişiklikleri kiracı şimdiden kabul eder. Kiracı tarafından yapılan tüm ödemelere ilişkin makbuz örnekleri kiraya verene verilecektir.

Kiralananın kullanımından, kaynaklanan her türlü yükümlülük ve masraflar  Kiracıya aittir.

Kiralananın kullanımından, kaynaklanan her türlü yükümlülük ve masraflar  Kiracıya aittir.

Kira bedelleri, her ayın ilk beş günü içerisinde  peşin ve nakit olarak fatura karşılığı Kiraya Veren’in belirlediği banka hesabına ödenecektir.

Kiracı, minimum kira bedellerinde, önceden herhangi bir ihtara gerek kalmadan, her kira dönemi başında, geçen 12 aylık dönemde Üretici Fiyat Endeksi(ÜFE) oranında meydana gelen artış oranında arttırım yapmakla yükümlüdür.

MADDE 4 – KİRA ÖDEMESİNİN ZAMANI VE YERİ

Kira Bedelleri, Kiracı tarafından, Kiraya Veren’in numaralı……………………………………                        banka hesabına yatırılacaktır. Banka ve hesap numaralarının değişmesi halinde, yeni banka ve hesap numarası, Kiracıya noterden veya iadeli taahhütlü mektupla veya elden tebligat yoluyla bildirilir. Kiracı, bu vasıtalarla yapılan bildirime rağmen son banka hesabına ödemeden imtina ederse, temerrüde düşmüş olur.

Kiracı, kira bedelini yukarıda belirtilen şekil ve tam olarak ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde, Kiracı, gecikilen her ay için aylık kira bedelinin …. oranında gecikme  cezası ile ticari temerrüt faizi ile bunların KDV’sini öder.

Kiracının yaptığı geç veya eksik ödemeler temerrüt faizi, cezai şart ve akde muhalefet hükümlerinin uygulanmasını engellemez.

Herhangi bir ayın kirasına ait ödeme makbuzu daha önceki aylara ait kira bedellerinin ödendiğine delalet etmez. Kiracı, tüm kira ödemelerini makbuz ile kanıtlamak zorundadır.

Kiracı aynı dönem içinde bir aya ilişkin kira bedellerini, kararlaştırılan süre geçmesine rağmen ödemezse, ihtar veya ihbara gerek kalmaksızın o kira dönemi sonuna kadar işleyecek kira bedellerinin tamamı muacceliyet hale gelir.

İşbu Kira Sözleşmesi işyeri kiralamasına ilişkin ticari nitelikli bir sözleşmedir. Bu husus Sözleşmenin uygulanmasında ve yorumunda her zaman gözetilir.

MADDE 5 – KİRA SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ

Kira süresi kiralanan yerin işbu sözleşme ve teknik şartnamede açıklanan şekilde kiracıya teslim edildiği tarihten itibaren …. yıldır.

Taraflar herhangi bir neden ileri sürmeksizin kira sözleşmesini 1 ay önceden  yazılı olarak noter marifetiyle ihbar etmek kaydıyla her zaman feshedebilir. Tahliye tarihine kadar geçecek olan süre içerisinde kira bedeli kiracı tarafından ödenmeye devam edecektir.

Taraflardan herhangi biri, kira süresi sona ermeden 1 (bir) ay önce karşı tarafa yazılı olarak noter marifetiyle fesih ihbarında bulunmadığı takdirde; işbu kira sözleşmesi aynı şartlarla ve son ay kirası esas kabul edilerek tespit edilmiş olan kira artış oranı da esas alınarak birer yıllık sürelerle uzatılmış olur. Aksi takdirde sözleşme sona erer.

MADDE 6 – KİRALANAN YERİN KULLANMA ŞEKLİ

Kiracı, Kiralanan’ı “…………..”  faaliyet alanında kullanmak üzere kiralamıştır. Kiraya Veren’in yazılı muvafakati alınmaksızın; Kiralanan yer, Kiracı tarafından belirlenen bu amaç, ve faaliyet alanı  dışında hiçbir şekilde kullanılamaz.  Buna aykırılık, Kiraya Veren için akde muhalefet nedeniyle haklı fesih ve tahliye nedenidir.

Kiralanan Yer; depo, fabrika satış yeri, seri sonu satış yeri, yanıcı, patlayıcı, zehirli maddeler satış yeri, ve benzeri amaçlarla kullanılamaz. Yasal hükümler saklıdır.

MADDE 7 – KİRAYA VERENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kiraya Veren, kira sözleşmesinin Kiracı’ya yüklediği tüm hukuki, mali, idari ve sosyal yükümlülüklerin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesini Kiracı’dan her zaman istemek hakkına sahiptir. Ayrıca Kiraya Veren, işbu kira sözleşmesinden ve mevzuattan doğan haklarını Kiracı’dan her zaman talep ve takip hakkına haizdir.

Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yönetim Planına göre gerekli yönetim organları oluşturuluncaya kadar ve her durumda on yıl süreyle bağımsız bölümlerin yönetim ve işletmesi …

MADDE 8 – KİRACININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kiracı, gerek Kiraya Veren’e gerekse resmi mercilere karşı, işbu sözleşme ve ekleri ile yasal mevzuattan doğan tüm hukuki, mali, teknik ve idari yükümlülüklerini  eksiksiz olarak ve zamanında yerine getirecektir. Kiracı, İşyeri Açma Mevzuatı hükümleri ile yetkili mercilerce çıkarılacak Genelgeler ile yazılı talimat ve emirlere uymakla yükümlü olacaktır.

Kiracı, Kiralanan Yer’i kullanabilmesi ve faaliyetiyle ilgili tüm yasal belgelerini  (distribütörlük sözleşmesi, marka v.s.), kira sözleşmesinin imzalanması aşamasında Kiraya Veren’e sunacaktır.

Kiracı, Kiralayan’ın yazılı muvafakatiyle Kiralanan Yer’de yaptırdığı dekorasyon ve tadilatı  kiraya veren’den izin almaksızın bir başkasına devir edemeyeceği gibi, bir başkasının Kiracı veya Alt Kiracı olarak işletmesine ve kısmen dahi kullanmasına izin  vermeyecektir. Kiralanan Yer’i İşletme Ruhsatında ve bu sözleşmede tanımlanan faaliyet konusu dışında başka bir maksatla da kullanmayacaktır.

Kiracı, Anataşınmaz’ın  Yönetim Planı’nı okumuş ve Yönetim Planı’na aynen uymayı şimdiden kabul ve taahhüt etmiştir.  Kiracı, Kiralanan’ın bulunduğu Anataşınmaz’ın Yönetim Planı’na, Kat Malikleri Kurulu ve Yönetim Kurulu Kararlarına ve Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine aynen uymakla ve aidatı düzenli olarak ödemekle yükümlüdür.

Kiracı, Kiralanan Yer’de her türlü emniyet ve sağlık tedbirlerini almakla, bağımsız bölüm ile çevresinin temizlik, bakım veya onarımından sorumludur.

Kiracı ve yanında çalışanları; ziyaretçiler ve komşularıyla olan ilişkilerinde; görgü kuralları, ticari teamüller ve komşuluk vecibelerinin yüklediği davranışlarda bulunmayı kabul ve taahhüt eder.

MADDE 9 – SİGORTA

Kiracı, kiraladığı bağımsız bölümde yangın, deprem, sel, terör ve diğer bilumum risklere karşı Sigorta Yönetmeliği standartlarına göre gerekli ve yeterli güvenlik tedbirlerini almakla ve yeterli tutarda risk sigorta poliçesi yaptırmakla yükümlüdür.

MADDE  10 – KİRALANAN YERİN AÇILIŞI

Kiracı, kiralanan yerin işbu sözleşme ve teknik şartnamede açıklanan şekilde kendisine tesliminden sonra … takvim günü içinde dekorasyon projesini Kiraya Veren’e sunacak ve dekorasyon çalışmalarına başlayacaktır. Bu süre içinde dekorasyon projesinin sunulmaması ve dekorasyon çalışmalarına başlanmaması ya da dekorasyon çalışmalarının teslimden itibaren 60 (altmış) takvim günü içinde tamamlanmaması halleri, Kiraya Veren için sözleşmenin haklı feshi sebebidir.

Kiracı, her halde teslim tarihinden itibaren engeç 60 (altmış) gün içinde, kiralananı işletmeye açacaktır.

MADDE 11 – MASRAFLAR VE ORTAK ALAN GİDERLERİNE KATILMA

Kiracı kendi kullandığı su, elektrik, doğalgaz, ısınma, yakıt, telefon gibi masrafları kendisi ödeyecektir.

Kiralanan’ın mülkiyet hakkından doğan vergiler (Emlak vergisi, iskân harcı, cins tashihi harcı ve benzerleri) Kiraya Veren’e aittir.

Anataşınmaz’ın işletme ve idare giderleri ile işbu sözleşmede, yasal mevzuatta, muhafazası, aydınlatması, ısıtılması, su, yakıt ve yakıt temin masrafları, klima, havalandırma tesisatı, hidrofor, ısınma ve aydınlanma tesisatı ile anataşınmazın ortak giderlerine ilişkin her türlü enerji ve su masrafı, abonman masrafları, temizlik, güvenlik, yönetim giderleri, çevre düzenlemesi, vb. Kiracı’ya aittir.

Kiracı, Anataşınmaz Yönetimince tespit edilecek olan ortak giderlerine katılma payı bedellerini Yönetim tarafından belirlenecek sürede ödeyecektir. Kiracı, Yönetim tarafından belirlenecek bu bedellere ve ödeme şekline  itiraz edemez.

Ortak giderlerin yukarıda belirtilen sürede ödenmemesi taraflarca akde muhalefet nedeni olarak kabul edilmiş olup, tahliye sebebidir. Kiraya Veren tarafından Kiracı’nın borçlu ve yükümlü olduğu tutarların ödenmesi durumunda; Kiracı, Kiraya Veren’in ödediği tutarları   birlikte Kiraya Veren’e derhal ödemeyi şimdiden kabul ve taahhüt etmiştir.

MADDE 12 –  KİRACININ KİRALANAN YERDE TADİLAT YAPMASI

Kiracı, Kiralanan Yer’de binanın ve bağımsız bölümün mimari ve statik projelerine, imar mevzuatına ve Yönetim Planı’na aykırı olmamak ve önceden Kiraya Veren’in yazılı onayını almak kaydıyla; Yönetim hazırlayacağı dekorasyon el kitabına, dekorasyon teknik şartnamesine uygun olarak dekorasyon, elektrik, mekanik ve soğutma tesisat işlerini yapabilir.

Tadilat ve dekorasyon harcamaları Kiracı’ya aittir. Kiracı, kira sözleşmesinin sona ermesi ve tahliye halinde, kendi yaptığı ilave ve dekorasyonları Kiralanan yere zarar vermeden  sökerek Kiralananı teslim aldığı şekli ile  iade etmeyi taahhüt eder. Aksi durumda doğacak tüm zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

Kiracı, Kiralanan’da bölme, duvar vs. herhangi bir yer tesis ederse, tahliye sırasında bu yerleri kaldırarak kiralananı teslim aldığı şekilde aynen teslim edecektir. Kiralanan Yer, tahliye sırasında da eksiksiz ve hasarsız halde Kiraya Veren’e teslim edilecektir.  Aksi durumda doğacak tüm zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

Kiracı’nın, işbu maddede yer alan; Kiralananı teslim aldığı şekilde geri verme yükümünü yerine getirmemesi durumunda, Kiralanan’ın eski hale iadesi, Kiraya Veren tarafından yerine getirilecek ve Kiracıdan tahsil edilecektir.

MADDE  14 – SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

Taraflar, sözleşme şartlarının yerine getirilmediği veya akdin ihlal edildiği durumlarda, karşı tarafa noterden ihtarname göndererek, durumun düzeltilmesi ve eski hale iadesi için karşı tarafa 15 /onbeş) günlük süre verirler. İhtarda bulunan taraf, 15 günlük süreden az olmamak kaydıyla, dilediği zaman sözleşmenin feshi ve tahliye talep edebilirler.

Tahdidi olmamak kaydıyla; belgeler ile yanlış ve yanıltıcı bilgi verilmesi, Kiralanan Yer’in tesliminden sonra Kiraya Veren’in ve Yönetiminin yazılı onayı olmadan projeye aykırı tadilat yapılması ve Kiralanan yerin tahsis ve iştigal amacına aykırı kullanılması, bu sözleşmeye  ve taahhütlere ve yükümlülüklere aykırı davranılması, Yönetim Planına uyulmaması, Kiracı’nın kira bedelini ve kira bedeli dışında ödemesi gereken borçlarını gününde ödememesi hallerinden biri kiraya veren için sözleşmenin haklı fesih nedenleridir.

MADDE  15 – SÖZLEŞMENİN BAĞLAYICILIĞI

İşbu Sözleşme, tarafları ve onların külli ve cüzi haleflerini de bağlar. Kira sözleşmesinin tapuya şerhinin ayrıca kararlaştırılması ayrı bir anlaşma gerektir. Bu halde, doğacak olan bütün masraflar Kiracı’ya aittir.

MADDE  16 – SÖZLEŞME MASRAFLARI

İşbu sözleşmeden doğmuş ve doğacak olan damga vergisi ile sair vergiler, harçlar ve sair masraflar Kiracı tarafından ödenecektir.

MADDE  17 – TEBLİGAT ADRESİ

Tarafların sözleşmede yazılı adreslerine yapılacak tebligatlar geçerli olacaktır. Adresi değişen taraf diğer tarafa değişikliği yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bildirim yapılmadıkça sözleşmede yazılı adrese yapılan tebligat geçerli kabul edilir.

MADDE  18 – YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşmeden doğacak ihtilafların hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra daireleri münhasıran  yetkili ve görevlidir.

MADDE   19 – YÜRÜRLÜK

Giriş Bölümü ve 19  maddeden ve eklerinden ibaret bu Kira Sözleşmesi 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiş olup, imza edildiği tarihte yürürlüğe girer. Sözleşmenin bir nüshası Kiraya Veren’de, bir nüshası Kiracı’da kalmıştır…/../….

EKLER           :

Mahal Şeması

Demirbaş Listesi :

İmza Sirküleri:

Kiracının faaliyet alanına ilişkin belgeler:

KİRAYA VEREN-KİRACI

İşyeri Kira Sözleşmesi Örneği 7

KİRA SÖZLEŞMESİ

KİRALANANIN:

İLÇESİ :

MAHALLESİ                                    :

SOKAĞI                                           :

NUMARASI                                     :

KİRALANAN ŞEYİN CİNSİ          : İş Yeri

KİRAYA VERENİN                        :

ADI SOYADI                                    :

ADRESİ                                            :

KİRACILARIN                                :

ADI SOYADI                                    :

ADRESİ                                            :

DOĞUM YERİ VE TARİHİ            :

BABA ADI                                        :

SENELİK KİRA KARŞILIĞI          :

AYLIK KİRA ALACAĞI                :

KİRA KARŞILIĞI                            : Her Ayın Beşinde Peşin

KİRA MÜDDETİ                             : 5 YILDIR

KİRANIN BAŞLANGICI                : 01.03.2020(Bu tarihten önceki kira kontratı geçersizdir)

KİRALANAN ŞEYİN ŞİMDİKİ

DURUMU                                         : Boş ve temiz olarak.

KİRALANAN ŞEYİN

NE İÇİN KİRALANACAĞI            : Döviz Bürosu.

KİRALANAN ŞEY İLE TESLİM

OLUNAN DEMİRBAŞLAR            : Boş ve temiz olarak.

HUSUSİ ŞARTLAR

Her ne nam altında olursa olsun resmi daire ve belediyelerce konmuş veya konacak bilumum vergiler, harçlar, iş yerinin faaliyeti için gerekli olan belediye ve resmi makamlarla ilgili ruhsat ve her türlü işlemler kiracıya aittir. Çevre temizlik vergisi kiracıya aittir.

Kira müddeti 5 (Beş) yıldır. Bir sonraki yıl taraflar diğer hususlarda anlaşıp kira sözleşmesine devam ederse, kira artışı dolar üzerinden %5 olarak ödenecektir. Kira stopajı kiracıya aittir. Ödenecek olan kira nettir. Bir aylık kiranın ödenmemesi halinde bu kontrata ait diğer kira bedelleri muaccaliyet kasbedeceğinden kiraya veren kira bedellerinin tamamı bir defada tahsile yetkilidir.

Kiracı önceden yazılı haber verse dahi, mecuru kontrat bitim tarihinden önce boşaltamaz. Boşaltırsa kira müddeti sonuna kadar hukuki ve cezai sorumluluğu aynen devam eder.

Kiracı kiraladığı yerin bir bölümünü veya tamamını kiraya verenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir ve ciro edemez. Kiraya veremez, başkalarını faydalandıramaz, ortak olamaz.

Kiracı, mecurda yapacağı esaslı değişiklerde, tamir ve tadilatlarda, mal sahibinin yazılı iznini alacaktır.

 Kiracı, kiraladığı yerde yapmış olduğu ve yapacağı değişiklikler, tefrişatlar, onarımlar ve bina ile ilgili yapmış olduğu masrafları mal sahibinden talep edemez. Yapılacak tüm masrafları kiracı karşılar. Kiralanan yerde yapılan değişikler mecbur boşaltılırken, kiralandığı tarihteki gibi eski haline getirilip, mecburi öyle teslim edilecektir. Ancak mecburi katkı sağlayan değişik ve tezyinatlar mal sahibinin muvafakati olan yerlerde eski hale iade uygulanmayabilir.

Kiralanan yerin su, elektrik, yakıt masrafları, han yöneticisi, gece bekçisi parası, asansör bakım ve onarım, bina temizliği, han aidatı ve han bakım için yapılacak her türlü masraf kiracıya aittir.

Kiracı, kiraladığı mecurun adresini kanuni ikametgahı olarak kabul ve taahhüt etmekte olup bu adrese yapılacak her türlü tebligatın kanuni ikametgahına yapılmış sayılacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder.

İş bu kira süresince kefillerin kiracı şirkete müteselsil kefil ve müteselsil borçlu olduğu ve herhangi bir ihtilaf vukuunda bu anlaşmazlığın kendi birikim ve mal varlığı ile sorumluluk altına gireceklerini şimdiden kabul ve taahhüt eder.

Kefillerin kefaleti kiracının kiralık süresi devam ettiği sürece geçerlidir, tahliyeye kadar devam eder. Kefil kefaletine kira bedeli yanında, kira ortak giderleri, hasar vs. mal sahibinin kiracıdan talep edeceği her şey dahildir.

Kiracı, masrafı kendisine ait olmak üzere, şehir suyu, doğalgaz ve elektrik, telefon aboneliğine kendi adına yaptıracak söz konusu aboneliklere ilişkin sarfiyat bedelleri kiracıya ait olacaktır.

Aylık net kira bedeli 3.675 dolardır. Kira dolar olarak ödenecektir. İhtilaf halinde 1 aylık kiranın Merkez Bankası Dolar Satış Kuru üzerinden ödenmesi esas alınır. Stopaj, kiracı tarafından ayrıca ödenir. Kira bedelinin geç ödenmesi durumunda kiralayana aylık %1 oranında gecikme bedeli yansıtılır.

Taraflar arasında bu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde VAN Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İş bu hususi şartlar 14 maddeden ibarettir.

KİRACIKİRAYA VEREN

İşyeri Kira Sözleşmesi 8

İŞYERİ SÖZLEŞMESİ

·TARAFLAR

Kiralayan

İşyeri Sahibi :

Kiracı :

KİRALANAN İŞYERİ BİLGİLERİ

Kiralanan

İşyeri :

Tapu Bilgileri :

KİRA SÜRESİ

1- Kira sözleşmesinin süresi kira başlangıç tarihinden itibaren 3 (Üç) yıldır.

2- Kira dönemi … tarihinden başlar … tarihinde biter.

3- Taraflar aralarındaki kira ilişkisini sözleşmenin sona ermesinden sonra devam ettirmek isterlerse, sürenin sona ermesinden en geç 1 (Bir) ay önce o gün varacakları anlaşmaya göre yeni kira dönemini tespit ederler ve sözleşmenin diğer hükümlerinde de mutabık kalınarak yeni dönem için yeni kira sözleşmesi yaparlar.

KİRA BEDELİ

1- Kira bedeli, Şubat/2012 ve Mart/2012 ayları için aylık 2.500,00-TL. ve Nisan/2012 tarihinden itibaren aylık peşin 3.000,00-TL olarak ödenecektir.

2- Kira bedelinin bir yıllığı ilk yıl için toplam 35.000,00-TL.sıdır. Tüm kira ödemeleri fatura karşılığı yapılacak olup, KDV kira bedeline ilave edilecektir.

3- Kiracı kira bedelini kira dönemi boyunca kiralayanın vereceği banka hesabına aylık peşin olarak ödenecektir.

4- Kira dönemi 3 yıllık olup başlangıç tarihinden itibaren 36 aylık süre olarak tanımlanacaktır.

5- Kiracı kira bedeli ödemelerini geciktirmesi halinde, geciktiği günler için, kira bedeline ilaveten temerrüt faizi olarak geciken her gün için ….. (…..) günlük kira bedeli kadar gecikme faizi ödemeyi kabul eder ve taahhüt eder. Kiracının fer’ileri ile birlikte yaptığı geç ödemeler dahil temerrüt ve akde muhalefet hükümlerinin uygulamasını engellemez.

6- Kiraya veren yazılı olarak bildirmek suretiyle ödeme yerini değiştirebilir. Kiracı, kira bedelini kiralayana her hangi bir ek tebligat ya da ihtara gerek olmaksızın ve hiçbir mahsup veya eksiltme işlemi yapmadan ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

KULLANIM ŞEKLİ

1- Kiracı, kiralananı ekmek fırını olarak kullanacaktır. Kiracı bu belirtilen amaç altında ve iş konusunda ticari faaliyette bulunabilir. Kiralayanın yazılı muvafakatini almadan başka her hangi bir isim, marka altında veya iş kolunda ve konusunda faaliyette bulunamaz.

2- Kiracı kiralananı, özel ya da tüzel kişiye kısmen veya tamamen tahsis edemez, devredemez, alt kira ilişkisine giremez. Kendi namına, başkası hesabına ticaret yapamaz.

3- Kiracının kiralananı belirtilen hususların aksine amaç dışı kullanımı sözleşmeye aykırılık teşkil eder.

ÖZEL ŞARTLAR

1- Kiralayan, sahibi olduğu fırını kiracı adına işletmeye hazır bulunduracaktır.

2- Kiralayan, halihazırda fırında bulunan personeli Ahmet Yıldız’ı kiracı adına çalıştırmaya devam edecektir. Ahmet Yıldız’a Şubat/2012 ve Mart/2012 ayları için aylık 2.500,00-TL. ve Nisan/2012 tarihinden itibaren aylık peşin 3.000,00-TL kiracı tarafından ödenecektir.

3- Kiralayan, kiracıya ait olmak üzere işbu sözleşme tarihinden itibaren günlük 3000 (Üçbin) adet ekmek üretecektir.

GİDERLER VE VERGİLER

1- Bu sözleşmeye ilişkin damga vergisi ve harçlar ile belediye çevre temizlik ve çıkacak benzeri vergiler ile kira stopajı kiracıya aittir.

2- Fırının tüm giderleri kiracı şirket tarafından karşılanacaktır.

SÖZLEŞMENİN FESHİ

Aşağıda belirtilen sebeplerin varlığı halinde kiralayan ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın kiracının kiralanan yer üzerindeki kullanma hakkını sona erdirebilir;

A) Kiracının sözleşmede belirtilen taahhütlerine aykırı davranışlarda bulunması.

B) 6570 sayılı kanunda belirtilen emredici hükümlere aykırı davranışlarda bulunması.

C) Kiralanan yerdeki işletme faaliyetini yürütemez duruma gelmesi, iflas etmesi, aciz haline düşmesi.

D) Kira bedelini sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen şartlar ve esaslar muvacehanesinde yerine getirilmemesi halinde.

E) Kira akdinin bir eki olan, kiracının taahhüt ve kabul ettiği işletme yönetmenliğinde belirtilen kural ve esasların ihlali durumunda.

KİRALANAN YERİN İADESİ

Kira süresinin bitiminden önceki 1 (Bir) ay içerisinde sözleşmenin yenilenmesi için taraflar yazılı mutabakat sağlayamadığı taktirde kira dönemi belirtilen tarihte sona erer ve kiracının kiralananı derhal tahliye etme yükümü doğar. Kiracı tahliye ederken kullanım sırasında yapmış olduğu ilave ve dekorasyonlardan kiralanana zarar vermeyecek olanları söküp alabilir.

UYUŞMAZLIK HAKKINDA YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İhtilaf halinde Kuşadası Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkisini şimdiden kabul ederiz.

YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme taraflarca bütünüyle okunmuş incelenmiş ve tamamen benimsenerek 3. sayfa ve iki nüsha olarak imzalanmıştır.

KİRALAYAN-KİRACI

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

2 yorumlar

 1. 01.02.2012 tarihli bir işyeri kira sözleşmesi var 5 yıllık.. Bu beş yıl geçiyor kira ilişkisi, devam ediyor hala. Bu kiracıyı tam olarak hangi yılda çekeceğim ihtar ile çıkarabilirim. Teşekkürler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir