Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

İş Yeri Detaylı Kira Sözleşmesi

KİRA SÖZLEŞMESİ

DAİRESİ   
MAHALLESİ 
SOKAĞI 
NUMARASI DAİRESİ ADASI PAFTASI PARSELİ 
KİRALANAN ŞEYİN CİNSİ 
KİRAYA VERENİN ADI, SOYADI VE İKAMETGAHI 
KİRACININ ADI, SOYADI VE İKAMETGAHI 
YILLIK KİRA KARŞILIĞI 
BİR AYLIK KİRA KARŞILIĞI 
KİRA KARŞILIĞI NE ŞEKİLDE ÖDENECEĞİ 
KİRA MÜDDETİ 
KİRA BAŞLANGIÇ TARİHİ 
KİRALANAN ŞEYİN ŞİMDİKİ DURUMU 
KİRALANAN ŞEYİN NE İÇİN KULLANILACAĞI 
KİRALANAN ŞEY İLE BERABER TESLİM OLUNAN DEMİRBAŞ EŞYANIN BEYANI

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre; Tüccar, serbest meslek erbabı ve Çiftçiler, Ticari, Mesleki ve Zirai işleri ile ilgili olarak yaptıkları kira ödemelerinden kanunca belirtilen oranlarda stopaj tevkifatı yaparak vergi dairesine yatıracaklardır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanunundaki 1 sayılı tablo gereğince; Kira mukavelenameleri (mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) binde 1,89 damga vergisine tabidir.

ÖZEL ŞARTLAR

Madde 1- TARAFLAR:

a)KİRACI:

Adana adresli Ahmet Haksever olup işbu Sözleşmede bundan böyle kısaca “KİRACI” olarak anılacaktır.

b)KİRAYA VEREN:

Adana adresinde yerleşik Mehmet Hakyedi olup, işbu Sözleşmede kısaca “KİRAYA VEREN” olarak anılacaktır.

(İşbu Sözleşmede KİRAYA VEREN ve KİRACI birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.)

Madde 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşmenin konusu, KİRAYA VEREN’in, kendisine ait,  Seyhan Mahallesi Sokak No:15 Adana adresinde bulunan taşınmazının 11 numaralı dairesinin (işbu Sözleşmede bundan böyle kısaca “Kiralanan” olarak ifade edilecektir) işbu Sözleşmede belirtilen şartlarla KİRACI’ya teslim etmesi; buna karşılık KİRACI’nın da Kiralanan’ı işbu Sözleşmede belirtilen koşullara uygun olarak teslim alması, kullanması ve kira bedeli ve Sözleşmede belirtilen sair ödemeleri zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmesine yönelik yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

Madde 3- SÖZLEŞMENİN BAŞLANGICI VE SÜRESİ:

İşbu Sözleşme 12 tarihinde yürürlüğe girer ve 3 yıl süre ile yürürlükte kalır. Sözleşme süresinin bitiminde kira akdi kendiliğinden fesih olur.

Madde 4- KİRA BEDELİ:

Kira bedeli; aylık net ……… TL(………. Türk Lirası ) yıllık net ………. TL(…………. Türk Lirası)

Kira bedeli aylık olarak ödenecektir. Kira bedeli her ayın 1. ila 3. Günü arasında Kiraya Verenin …………………. hesabına yatırılacaktır.Kira bedeli süresi içerisinde ödenmemesisözleşmeye aykırılık teşkil eder KİRAYA VEREN hiçbir ihtara gerek kalmaksızın sözleşmeyi feshedebilir ve KİRACI’dan KİRALANANI tahliye etmesini isteyebilir. KİRACI kira bedelini zamanında ve eksiksiz olarak yatırmadığı vakit, KİRAYA VEREN’in tahliye istemine derhal uyuyacağını ve  KİRALANANI derhal boşaltacağını kabul, taahhüt ve beyan eder.

Kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde her yenileme döneminde kira bedeli% 10 dan  az olmamak üzere TEFE/ÜFE ortalaması doğrultusunda artırılarak ödenecektir. Stopaj ve sair yasal mali mükellefiyetler Kiracı tarafından ilgili mercilere zamanında ifa edilir.Stopaj bedelinin ödendiğine ilişkin beyan ve makbuzlar ödemeyi takiben aylık olarak KİRAYA VEREN’e teslim edilir

KİRACI kira bedeli ödemesindeki gecikmeler dolayısıyla, KİRAYA VEREN’in maruz kalacağı munzam zararları da ayrıca ödemekle yükümlü olacaktır.

KİRACI’nın kira dönemi içerisinde kira bedellerini ve/veya bu bedellerin fer’ilerini (temerrüt faizini) ödemede temerrüde düşmesi halinde, KİRAYA VEREN, herhangi bir ihtar veya ihbara gerek olmaksızın Sözleşmeyi haklı nedenle feshetme ve Kiralanan’ın tahliyesini talep etme hakkını haiz olacaktır.  Herhangi bir aya ilişkin kira bedeli tam ve zamanında yatırılmazsa kira döneminin sonuna kadar işleyecek kira bedelleri de derhal muaccel hale gelecek ve KİRACI tarafından KİRAYA VEREN’e ödenecektir.

Belirtmek gerekir ki, KİRACININ, yaptığı geç ödemelerin KİRAYA VEREN tarafından herhangi bir itiraz ileri sürülmeksizin tahsil edilmesi, KİRAYA VEREN’in işbu Sözleşme’de yer alan haklarını (fesih, muacceliyet kaydı, temerrüt faizi, tazminat talep etme vb.) kullanmasına engel teşkil etmeyecektir. Ayrıca, KİRAYA VEREN’in, temerrüt faizine ilişkin herhangi bir itiraz ileri sürmeksizin KİRACI’nın yapacağı gecikmiş kira bedeli ödemesini kabul etmiş olması, KİRAYA VEREN’in söz konusu gecikmiş ödemeye ilişkin olarak temerrüt faizi talep etme hakkından zımnen ya da açıkça feragat etmiş olduğu şeklinde yorumlanmayacaktır.

KİRACI, işbu Sözleşme çerçevesinde yapacağı tüm ödemeleri, makbuzla ispatlamak zorundadır. Taraflar, işbu Sözleşme ile, KİRAYA VEREN’in belli bir aya ilişkin kira bedelini herhangi bir itiraz ileri sürmeksizin kabul etmiş olmasının, önceki aylara ilişkin kira bedellerinin de ödendiğine karine teşkil etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

MADDE 5- KİRALANAN’IN KULLANIMI:

5.1. Kiralanan KİRACIYA Ekteki fotoğraflardan görüleceği üzeretemiz, yeni, demirbaşlarla birlikte teslim edilmiş olup, KİRACI, Kiralanan’ı normal kullanmanın zorunlu kıldığı yıpranmalar dışında herhangi bir zarar ve tahribata yol açmaksızın kullanacak ve tahliye edecek, kendisine teslim edilen demirbaşları KİRALANANDA bırakacaktır.

5.2.  KİRACI, Kiralanan yeri  konut olarak kullanacaktır. KİRACI mesken dışındaki herhangi bir amaç için kullanmayacağını beyan ve kabul etmiştir.

5.3. KİRACI, Kiralanan’ı, Kat Mülkiyeti Kanunu ve sair diğer mevzuata uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

5.4. KİRACI, KİRAYA VEREN’in yazılı izni olmaksızın, Kiralanan’ı, kısmen veya tamamen bir başkasına devir ve temlik edemez, alt kira yoluyla alt kiracılara kiraya veremez. KİRACI, Kiralanan’ı bizzat kullanmak zorundadır. Kiralanan’ın tamamını veya bir kısmını, akrabalarına, ortaklarına ve hissesi ne olursa olsun halen ortak olduğu ve/veya sonradan kuracağı veya iştirak edeceği şirket veya şirketler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye kullandıramaz.

5.5.KİRACI’nın, Kiralanan’ı işbu Sözleşme’ye aykırı olarak kullandığının ya da işbu Maddede belirtilen yükümlülüklerini kasten ve kusurlu olarak ihlal ettiğinin tespit edilmesi durumunda, söz konusu aykırılığın giderilmesinin mümkün olması halinde, KİRAYA VEREN, KİRACI’ya söz konusu aykırılığın düzeltilmesi için 7 (yedi) gün süre verecektir. Aykırılığın bu süre içinde de giderilmemesi durumunda, KİRAYA VEREN, her türlü tazminat talep etme ve sair yasal hakları saklı kalmak üzere, Sözleşmeyi söz konusu sürenin sonunda haklı nedenle derhal feshedebilecektir. Söz konusu aykırılığın verilecek olan süreye rağmen giderilmesinin mümkün olmaması ya da KİRACI’nın hal ve şartlarından verilen süreye rağmen bu aykırılığı gidermeyeceğinin açıkça anlaşılması durumunda, KİRAYA VEREN, Sözleşme’yi derhal haklı nedenle feshedebilir. 

MADDE 6- DEKORASYON:

6.1.Kiracı, kiralananı özenle kullanacak; kiralayan da gerekli onarımları, kiracının uyarısından itibaren on gün içinde -teknik olanaksızlar hariç-  yaptıracaktır

6.2. KİRACI, tüm dekorasyon, tadil ve tesisat işlerini yaparken gerek Kiralanan’a gerek Kiralanan’ın bulunduğu ana taşınmaza vermiş olduğu zararlardan ve gerekse üçüncü kişilerin uğrayacağı tüm zarar ve hasarlardan münhasıran kendisinin sorumlu olacağını kabul eder. Söz konusu dekorasyon,  tadil ve  tesisat işlerinin yerine getirilmesi esnasında herhangi bir şekilde, KİRAYA VEREN’in doğrudan veya dolaylı olarak zarara uğraması ya da bu nedenle üçüncü kişilerin uğramış oldukları zararlardan dolayı sorumlu tutulması halinde KİRACI, KİRAYA VEREN’in kendisine rücu hakkı olduğunu ve KİRAYA VEREN’in ilk yazılı talebi üzerine, KİRAYA VEREN’in uğradığı zararı ya da üçüncü kişilere karşı ödemek durumunda kaldığı meblağı KİRAYA VEREN’e nakden ve defaten derhal ödeyeceğini kabul eder. Hiçbir tereddüde mahal vermemek açısından belirtmek gerekir ki, KİRAYA VEREN’in söz konusu dekorasyon, tadil ve tesisat işlerinin yapılmasına izin vermiş olması, KİRACI’yı işbu Maddede düzenlenen sorumluluktan ari tutmayacaktır.

6.3. KİRACI, mecurda yaptığı değişikleri ve tadilatı yaparken binanın statiğine ve projesine zarar vermeyecek şekilde yapacak ayrıca bu madde uyarınca yaptığı tesis ve eklentilerin taşınabilir olanlarını kira Sözleşmesinin sona ermesiyle mecura zarar vermemek ve bütünü bozmamak koşuluyla geri alabilecektir. Ancak tesisat, yer döşemesi, tavan kaplaması gibi unsurlar bila bedel kiralayana bırakılacaktır.

6.4. KİRACI sorumluluğu kendisine ait olsun veya olmasın Kiralanan’da meydana gelen veya gelmesi kuvvetle muhtemel zararı gecikmeksizin KİRAYA VEREN’e bildirmekle yükümlüdür.  Böyle bir durumda, KİRACI, söz konusu zararın önlenmesi ya da giderilmesi için gerekli her türlü önlemi almak durumundadır. Aksi takdirde, KİRACI, geç bildirimde bulunmasından ve/veya gerekli önlemleri almamasından dolayı KİRAYA VEREN’in uğradığı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlü olur.

Madde 7- VERGİ VE GİDERLERİN ÖDENMESİ:

7.1. KİRACI, Kiralanan binanın işletimine ilişkin olarak talep edilecek her türlü işletme giderlerinin (Isıtma/Soğutma– Su–Elektrik vb.) ödenmesinden sorumlu olacaktır. KİRACI, elektrik, su, doğalgaz aboneliğini kendi adına yaptıracak, sözleşme sonunda hesabı kestirerek, buna ilişkin makbuz fotokopisini kiralayana verecektir.

7.2.Kira sözleşmesine ilişkin tüm damga Vergisi,Kira stopajı, çevre temizlik vergisi, temizleme, aydınlatma ve Kiralanan’ın kullanımına ilişkin sair vergilerin ve benzeri diğer tüm kamu borçlarının ödenmesinden KİRACI sorumlu olacaktır. 

MADDE 8- KULLANIMDAN DOĞAN SORUMLULUK:

Doğrudan veya dolaylı olarak Kiralanan’ın kullanılmasından kaynaklanan tüm zararlardan münhasıran KİRACI sorumlu olacaktır. KİRACI, bu nedenle, KİRAYA VEREN’i üçüncü kişilerin tazminat taleplerinden ari tutacaktır. KİRAYA VEREN’in işbu madde çerçevesinde Kiralanan’ın kullanımından kaynaklanan bir sebeple doğrudan veya dolaylı olarak kendisinin bir zarara uğraması ya da üçüncü kişilerin bu yöndeki taleplerini tazmin etmek durumunda kalması  suretiyle zarara maruz kalması halinde, KİRACI, KİRAYA VEREN’in söz konusu zararını kendisine bildirim yapılması üzerine derhal ve herhangi bir itiraz ileri sürmeksizin ödemekle yükümlü olacaktır.

MADDE 9- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:

Bu Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde ………………. Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

MADDE 10- SÖZLEŞMENİN DEVRİ:

KİRACI, KİRAYA VEREN’in yazılı onayı olmaksızın, işbu Sözleşme’den doğan hak ve borçlarını üçüncü kişilere devredemez.

KİRAYA VEREN, işbu Sözleşmeden doğan tüm hak ve borçlarının KİRACI’nın iznini almak durumunda olmaksızın üçüncü kişilere devredebilir.

MADDE 11- HAKLI NEDENLE FESİH:

KİRAYA VEREN’in işbu Sözleşmede, Borçlar Kanununda, 6570 sayılı kanunda ya da diğer kanunlarda düzenlenen sebeplerle işbu Sözleşmeyi haklı sebeple feshetmesi halinde, Kiracı, herhangi bir tazminat veya sair herhangi bir ödeme talep etmeksizin Kiralanan’ı derhal tahliye edecektir ve KİRAYA VEREN’in Sözleşmede ve kanunda düzenlenen her türlü yasal hakkı saklı kalmak üzere, KİRAYA VEREN’e  4 aylık kira bedeli tutarında sözleşme cezası (cezai şart) ödemekle yükümlü olacaktır.

MADDE 12- MÜCBİR SEBEP

12.1Mücbir sebep, işbu Sözleşmeden kaynaklanan karşılıklı hak ve yükümlülüklerin tamamen veya kısmen ifasını engelleyen veya geciktiren, kendisinden kaçınılmayan, Sözleşmenin yapıldığı esnada öngörülmesi mümkün olmayan ve Tarafların herhangi birinin kusurundan kaynaklanmayan yangın, deprem, toprak kayması, sel felaketi, kuraklık, genel grev, savaş, iç savaş, sabotaj, ve benzeri olağanüstü durumları ifade edecektir.

12.2 Mücbir sebebin gerçekleşmesi halinde, mücbir sebep teşkil eden durum ortadan kalkıncaya kadar Tarafların işbu Sözleşmedeki yükümlülükleri askıya alınmış sayılacaktır.

12.3Mücbir sebebin, işbu Sözleşme açısından hukuki netice doğurabilmesi için, sadece söz konusu maddi vakıaların mevcudiyeti değil, bu vakıaların Sözleşme’den doğan yükümlülük ve sorumlulukların yerine getirilmesine engel olması ve mücbir sebep ile ilgili talebin, mücbir sebep teşkil eden hadisenin vukuu tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde diğer Taraf’a yazılı şekilde ulaştırılmış olması gerekmektedir.

MADDE 13- KİRACININ FESİH HAKKI

KİRACI sadece 6 (altı) ay öncesinden yazılı olarak bildirmek koşuluyla sözleşmeyi feshedebilir. Böyle bir fesih halinde KİRACI sözleşmeyi sona erdireceğini bildirdiği tarihte derhal kiralananı işbu sözleşmeye ve genel hükümlere uygun şekilde tahliye etmek ve kiralananı KİRAYA VERENE teslim etmek zorundadır. Kiracının sözleşmeyi feshettiğine dair bildirimine rağmen, KİRALANANI fesih itibariyle tahliye etmemesi halinde tahakkuk edecek kira bedellerine ek olarak KİRAYA VERENİN uğrayacağı tüm zararlardan da KİRACI sorumlu olacaktır. KİRACI 6 aylık süre koşuluna uymadan kira sözleşmesini feshederse 6 aylık kira bedelinden sorumludur.

MADDE 14-TEBLİGAT

14.1İşbu Sözleşme çerçevesinde yapılacak her türlü ihbar, tebligat ve talepler işbu Sözleşmede belirtilen adreslere iadeli taahhütlü posta veya noter vasıtasıyla yapılacaktır. Bildirimler, posta alındı belgesindeki tarih itibariyle tebliğ edilmiş kabul edilecektir. 

14.2Taraflar Sözleşmede belirtilen adreslerin kendi yasal adresleri olduğunu kabul ederler. Adres değişikliği halinde Taraflar, adres değişikliğini karşı tarafa 5 gün içinde yazılı olarak bildirmediği takdirde Sözleşmede belirtilen adreslere yapılacak tebligatların geçerli bir tebligatın tüm yasal sonuçlarını doğuracağını kabul ederler.

14.3KİRACI işbu Sözleşme kapsamında KİRAYA VEREN’e sunduğu ticaret sicili bilgileri, imza yetkilisine dair bilgileri bilgilerin değişmesinden itibaren 5 gün içerisinde KİRAYA VEREN’e bildireceğini, aksi takdirde KİRAYA VEREN tarafından eski bilgiler temel alınarak yapılan işlemlerin geçerli addedileceğini ve KİRAYA VEREN eski bilgileri kullanmasından dolayı maruz kalacağı her türlü zararı ilk talepte nakden ve defaten KİRAYA VEREN’E ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 

MADDE 15-ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

15.1Tarafların işbu Sözleşmeden kaynaklanan haklarını kullanmamış olması ya da geç kullanmış olması, bu hak veya edimden feragat edildiği veya işbu Sözleşmenin zımni olarak değiştirildiği şeklinde yorumlanamaz.

15.2.İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde, bu durum Sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecek ve Sözleşme geçerli ve yürürlükte kalmaya devam edecektir.

15.3. İşbu Sözleşmede yapılacak her türlü tadilat yazılı şekil şartına tabidir.

15.4. KİRACI depozito bedelini elden ve nakden ödemek istemektedir. KİRACI depozito bedeli olarak ………………. elden ve nakden ödeyecektir. KİRACI mal sahibine vereceği depozitten faiz isteyemez. KİRACI mal sahibine vereceği depozitoyu yapacağı tamirata mahsup edemez. KİRACI Kiralanan’ı tahliye ederken doğacak herhangi bir zarar ve ziyanı mal sahibi depozitten giderir, artan kısım iade edilir; verilen depozit zarar ve ziyanı karşılamazsa kiracı karşılamayı şimdiden kabul eder. KİRACI hiçbir şekilde depozitoyu kiraya mahsup edemez.

EK: Daireyi gösteren fotoğraflar

İşbu 15 maddelik sözleşme ve Ek, Taraflarca ../../…. tarihinde iki nüsha olarak imzalanmış olup imzalı bir asıl nüsha KİRAYA VEREN’de, bir asıl nüsha da KİRACI’ ya verilmiştir. Sözleşmeden kaynaklanan tüm damga vergisi ve noter masraflarının ödenmesinden münhasıran KİRACI sorumlu olacaktır.

  KİRACI:                      KİRAYA VEREN :    

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir