Kira Bedelinin Tespiti Dava Dilekçesi

Şub 29, 2020 | Kira Hukuku Avukatlığı

Kira Bedelinin Tespiti Dava Dilekçesi

SULH HUKUK MAHKEMESİNE

 

DAVACI                                :

 

DAVALI                                :

 

ADRESİ                                 :

 

KONU                                    : Aylık … TL olan kira bedelinin yeni dönem için … TL’ye çıkarılarak tespiti talebinden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR                  : 1- Davalı, bana ait olan ve …. adresinde bulunan dairede …/…/… başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmakta ve halen aylık … TL kira ödemektedir.

2- Tarafımdan davalıya kanuni süresi içinde …. Noterliği aracılığıyla …/…/… düzenleme tarihli bir ihtarname çekilmiş ve kira bedelinin yeni dönem için aylık … TL’den … TL’ye çıkarılmış olduğu ihtaren bildirilmiştir. Davalı söz konusu ihtarnameyi tebellüğ etmesine rağmen kira bedelinde herhangi bir artışa gitmemiştir.

3- Günümüz ekonomik koşullarında ortaya çıkan gelişmeler nedeniyle kira bedelinin arttırılması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. Emsal rayiç kira bedelleri ile karşılaştırıldığında da bu artışın normal bir miktar artış olduğu da görülecektir.

4- Bu nedenle, davalının ödemekte olduğu kira bedelinin yeniden tespit edilerek arttırılması için bu kira tespit davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         : Borçlar Kanunu, Hukuk  Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                       : …/…/… başlangıç tarihli kira sözleşmesi, …. Noterliği aracılığıyla çekilen …/…/… tarihli ihtarname, bilirkişi raporları, emsal rayiç kira bedelleri, tanık beyanı ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarıda açıklanan nedenlerle, … TL olan aylık kira bedelinin yeni dönem için … TL’ye çıkarılarak tespitine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı

Kira Bedelinin Tespiti Dava Dilekçesi Av. Saim İncekaş Adana Kira Hukuku Avukatı tarafından paylaşılmıştır.
Kira Bedelinin Tespiti Dava Dilekçesi

Kira Bedelinin Tespiti Dava Dilekçesi

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI                                :

VEKİLİ                                 :

DAVALI                                :

KONU                                   : Kira bedelinin tespiti talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                 :

1-) Davacı müvekkilim davalının kiracısı bulunduğu … tapuda kayıtlı bulunan ve … adresindeki gayrimenkulü Adana … Sulh Hukuk Mahkemesinin … sayılı ilamı gereği ortaklığın giderilmesi kararından sonra … tarihinde ihale ile satın almış ve … tarihinde tapu müvekkilimiz adına tescil edilmiştir. Gayrimenkulün müvekkilime maliyeti vergileri ile birlikte … TL’na mal olmuştur.

2-) Gayrimenkulün müvekkilime ait olması neticesinde müvekkilim tarafından Adana … Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu’nun … Satış nolu dosyasından mecurun tarafımıza teslimi için davalıya muhtıra gönderilmiş ve davalının mecuru tahliye etmesi istenmiştir. Ancak davalının itirazı üzerine Adana … Sulh Hukuk Mahkemesinin … sayılı dosyası ile tahliyenin genel hükümler uyarınca yapılabileceği(davalının bir kira kontratına dayanarak mecurda bulunduğu gerekçesi ile) hususunda karar verilmiştir. Davalı hakkında tahliye davası açma hakkımız saklı kalmak kaydı ile bu güne kadar ödenmemiş kira bedellerinin tahsili amacıyla Adana … İcra Müdürlüğünün … sayılı dosyası ile icra takibi açmış bulunmaktayız.

3-) Mecurun davalı ile önceki malikler arasındaki kira kontratının bir örneği elimizde olmaması hasebiyle kira kontratının bir suretinin tarafımıza verilmesi ve tahliye irademizi açıklar ihtarnameyi de Adana … Noterliğinin … tarih ve … yevmiye numarası ile davalıya ihtar etmiş bulunmaktayız. Önemle belirtmeliyiz ki müvekkilimizin işbu gayrimenkulü almaktaki amacı kira geliri olmayıp kendisi de mecurun bulunduğu bölgede ticaret yaptığından gayrimenkulün alınış amacı bir an evvel kendine ait olan gayrimenkulde ticaretini devam ettirmektir. Ancak gelinen aşama itibariyle davalı kiracı mecuru tahliye etmek bir yana mecura ilişkin kira bedelini de ödememekte ve kanunda lehine olan hükümleri adeta kötüye kullanmaktadır.

4-) Davalının Adana … Sulh Hukuk Mahkemesinin … sayılı dosyasına sadece ve sadece ilk sayfasını sunduğu kontrat örneğinden hareketle kira ile ilgili bilgileri öğrenmiş bulunmaktayız. Söz konusu ilk sayfadan hareketle kira sözleşmesinin … yılında başladığını ve mezkûr kontratın 5 yıllık bir süre için yapıldığını görmüş bulunmaktayız. Yine kira artışları bugüne kadar hesaplandığında mecurun hâlihazır kirası … TL’na tekabül etmektedir.

5-) Davalının ödemekte bulunduğu kira bedeli emsallerinin çok altında olduğundan müvekkilim davalı ile defaatle görüşmüş ve mecurun kirasının en azından tahliyeye kadar hakkaniyetli bir bedelle ödenmesini talep etmiş ancak davalıdan bu hususta olumlu bir yanıt alınamamıştır.

6-) Mecurun bulunduğu bölge ticaretin en canlı olduğu … Bölgesi olup emsal kiralar yaklaşık … TL civarındadır. Emsal kiralar ilgili emlak odalarından ya da gayrimenkul değerlendirme uzmanlarından sorularak tespit edilebileceğinden bu hususta takdir yetkisi Sayın Mahkemenizdedir. Aylık kira bedelinin toptan eşya ve geçim endeksleri ve ekonomik esaslar göz önünde tutularak rayiç bedellere uygun bir oranda tespit edilebilmesi ve … TL sına çıkarılmasını talep için Sayın Mahkemenize başvurma mecburiyetimiz doğmuştur.

H. NEDENLER: İlgili mevzuat .

H. DELİLLER: Kira sözleşmesi(müvekkilim mecuru ihale sonucu aldığından kira kontratının sadece ilk sayfası elimizde mevcut olup tamamının davalıdan istenilmesi talep olunur), ihtarname, Adana … Sulh Hukuk Mahkemesinin … sayılı ve … sayılı dosyası, Adana … Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğunun … satış nolu dosyası, bilirkişi incelemesi, emsal emlak kiralarını gösteren ve emlak odalarından talep edilecek emsal fiyat göstergeleri ve sair yasal  deliller.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ettiğimiz ve re’sen göz önüne alınacak nedenlerle yargılama yapılarak kiralananın aylık kira bedelinin … TL.sı olarak tespitine, işbu kira bedelinin dava tarihimizden itibaren geçerli sayılmasına Sayın Mahkemenizce aksi bir kanaat hasıl olması halinde … tarihinden itibaren geçerli sayılmasına(kira sözleşmesinin yenilenmesi ya da tahliye irademizden vazgeçtiğimiz anlamına gelmemek kaydı ile),yargılama giderlerinin ve ücreti vekaletin davalıya tahmiline karar verilmesini arz ve talep ederiz …Saygılarımızla. tarih

Davacı Vekili

EKİ:

1-) VEKALETMANE ÖRNEĞİ

2-) YETKİ BELGESİ

3-) KİRA KONTRATININ ELİMİZDE BULUNAN İLK SAYFASININ ÖRNEĞİ

4-) Adana … Noterliğinden gönderilen ihtarname örnekleri

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.