Kira Alacağı Nedeniyle İtirazın Kaldırılması Dava Dilekçesi

Kira Alacağı Nedeniyle İtirazın Kaldırılması Dava Dilekçesi

X (…) İCRA HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Dava dilekçesidir.

ALACAKLI                         :

VEKİLİ                                 :

Adres                                     :

BORÇLU                              :

VEKİLİ                                 :

Adres                                     :

İCRA DOSYA NO               :

KONU                                   : İstanbul  e. sayılı dosyasına yapılan haksız itirazın kaldırılmasına, takibin devamına, haksız itiraz sebebiyle %20 icra inkar tazminatına hükmedilmesi hakkındaki talebimizdir.

AÇIKLAMALAR                : Taraflarca akdedilmiş olan X başlangıç tarihli kira sözleşmesi uyarınca davalı borçlu X adresinde kiracı olarak oturmaktadır.  Aylık kira bedeli X liradır.

Borçlu davalı, X aylık kira bedellerini ödememesi sebebiyle yasal faiziyle birlikte toplamda X kira borcu  sebebiyle aleyhinde takibe girişilmiştir.

Davalı borçlu, kira borçlarını ödemek yerine kendisine bir vekil tayin etmiş ve borca haksız olarak itiraz etmiştir. Borçlu vekilinin dosyaya sunduğu X tarihli itiraz dilekçesinde “ müvekkilin alacaklı görünene borcu bulunmamaktadır. Bu nedenle borca ve tüm ferilerine itiraz etmekteyiz” diyerek genel bir itirazda bulunmuştur. Dosyaya hiçbir ödeme belgesi sunulmamıştır.

Niyeti borcunu ödememek olan borçlu takibe ve borca haksız itiraz etmiştir. Borçlu ve vekili dosyaya hiçbir kira ödemesinde bulunmamıştır.

Şimdi bu yapılan itiraz haksızdır. Borçlunun üzerine kayıtlı bulunan aracını incelediğimde borçlunun arabasının üzerinde 80in üzerinde haciz ve kurum haciz kaydı vardır.  Borçlunun böylece niyeti bellidir.  Borçlu borcu ödemek yerine haksız itirazlarla süreci uzatmaktaki amacı bellidir.

Borçlu kiracı aylarca müvekkile ait mecurda kira vermeden oturmuştur.  Alacağının icra yoluyla almaya kalkışan müvekkile karşı da hakkını kötüye kullanan borçlu müvekkile bir darbede böyle vurmuştur.  Bu sebeple haksız itirazın bir an önce kaldırılmasını ve müvekkile karşı yapılan haksızlığı ortadan kaldırılmasını dilemekteyiz.

Davalı borçlu vekilinin herhangi bir dayanağı bulunmayan haksız itirazı sebebiyle, alacağın bilinebilir ve likit olması da göz önünde bulundurularak takip miktarının %20’sinden az olmamak üzere davalı kiracı aleyhinde icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep ederiz.

Bu sebeplerle iş bu davayı açma zorunluluğumuz doğmuştur.

DELİLLER                          :

  • ödeme dökümü,
  • İhtarname,
  • Ve her türlü yasal delil.

HUKUKİ NEDENLER       : TMK, HMK, İİK ve sair yasal nedenler.

SONUÇ ve TALEP              : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle;

  • İcra takibine yapılan haksız İTİRAZIN KALDIRILMASINA ve TAKİBİN DEVAMINA,
  • %20 icra inkar tazminatına hükmedilmesine,
  • Davanın tüm harç ve giderlerinin davalı tarafa yükletilmesine,
  • Lehimize vekalet ücretine hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımla, vekaleten arz ve talep ederim

Davacı Vekili

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 19:06

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.