Kira Alacağı İtirazın İptali Dava Dilekçesi

Kira Alacağı İtirazın İptali Dava Dilekçesi

X NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

İCRA DOSYA NO                           :

ALACAKLI/DAVACI                      :

VEKİLLERİ                                      :

DAVALI/BORÇLU                         :

DAVA KONUSU                                : İstanbul ……icra müdürlüğünün………Esas numaralı dosyası ile başlatılan icra takibine karşı kötü niyetli yapılan itirazın iptali ile takibin devamına ve davalı aleyhine takip tutarının %20’si oranında icra inkar tazminatına hükmedilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil … ile borçlu … arasında …… tarihli kira sözleşmesi yapılmıştır. (EK) Bu kira sözleşmesine göre aylık kira bedeli 1.000,00 TL olup öngörülen aylık periyotlarda ödenecektir.

Kira sözleşmesinin Hususi Şartlar bölümünün 18. Maddesinde “Aynı dönem içerisinde kira bedelinin iki ay ödenmemesi halinde, ödenmeyen aydan, dönem kirasının sonuna kadar olan kira bedelleri muacceliyet kesbedeceği gibi bu hal taşınmazın tahliyesi sebebidir” şeklinde belirtildiği üzere kira dönemine ilişkin bedeller muaccel hale gelmiştir.

Bu kapsamda kira sözleşmesinden kaynaklanan kira bedellerinin ödenmemesi üzerine, İstanbul Anadolu…İcra Müdürlüğü’nün …. Esas numaralı dosyası ile borçlu aleyhine icra takibi başlatılmıştır.

Borçlu tarafından….. tarihinde bu takibe karşı haksız ve kötü niyetli bir şekilde itiraz etmiş ve yasal takip sürecinin durmasına sebebiyet vermiştir. Borçlu itirazında; müvekkilimize herhangi bir borcunun bulunmadığı, takipte herhangi bir dayanak bulunmadığı bu sebeple borcun sebebini anlayamadığını iddia etmiştir.

Bununla birlikte dosya kapsamında sunduğumuz kira sözleşmesinden açıkça anlaşılacağı üzere bu iddialar yersizdir. Zira kiracının sözleşme kapsamında belirli ödeme planı doğrultusunda kira bedelini ödeme borcu bulunmasına rağmen yükümlülüklerine uymayarak sözleşmeyi ihlal etmiştir. Bu kapsamda borçlu ödeme yükümlülüğünü ihlal ettiğinin ve müvekkilimize borçlu olduğunun bilincinde olmasına rağmen kötü niyetli bir şekilde icra takibine itirazında borç doğuracak herhangi bir durumun söz konusu olmadığını iddia ederek süreci uzatmaya çalışmıştır.

Bilindiği üzere hukuk düzenimizdeki genel hükümler uyarınca müddei iddiasını ispatla yükümlüdür. Bunun yanında gerek içtihatlar gerekse doktrinlerle kira bedelinin ödendiğinin ispatının kiracı tarafından yapılması gerektiği sabittir.

Nitekim Yargıtay 3.Hukuk Dairesi’nin 2017/11871 E., 2017/8998 K. ve 05.06.2017 T. Sayılı kararında;

‘’…Kural olarak, kira ilişkisinin varlığını ve aylık kira bedelinin ne kadar olduğunu ispat külfeti davacıya, davalı tarafından kabul edilen kira bedelinin ödendiğinin ispat külfeti ise davalıya düşer. Davacının talep ettiği kira miktarına göre  H.M.K. nun 200. maddesi hükmü uyarınca davacı kira bedelini yazılı belge ile kanıtlamak zorundadır. Aksi halde davalının bildirdiği miktar esas alınmalıdır. Yine davalı kiracı da kira borcunun ödendiğini H.M.K.nun 200. maddesi gereğince yazılı belge ile ispat etmelidir…’’

Şeklinde yer aldığı üzere; somut olayda müvekkil tarafından kira ilişkisi ve kira bedelinin miktarı taraflarca imzalanmış sözleşme ile ortaya konulmuştur. Bunun yanında dava konusu icra takibi ile görüleceği üzere davalı tarafından eksik bırakılan kira ödemeleri ve kira sözleşmesinin Hususi Şartlar bölümünün 6. Maddesinde yer alan belirlemeye uygun şekilde tarafların muvafakati ile 235,00 TL artırılarak 1.235,00 TL şeklinde öngörülen kira bedellerinin ödenmediği açıkça ortadadır.

Bu kapsamda müvekkil tarafından ispat yükü yerine getirilmiştir. Diğer yandan ödeme emrinde -borçlunun da bilgisi dahilinde bulunan- tarihleri ve miktarları ile belirli borca rağmen süreci uzatmaya matuf, matbu bir dilekçe ile borca itiraz eden borçlu tarafından dosya kapsamına borcunun bulunmadığını ortaya koyacak herhangi bir delil sunulmamıştır.

Yine bilindiği üzere hukukumuzda yıllık kira bedeli senetle ispat sınırının üzerinde olan kira sözleşmesinin aksini iddia eden kiracının bu iddiasını senetle ispat etmesi gerekmektedir. Bu kapsamda ekteki sözleşmede görüleceği üzere yıllık kira bedeli bu sınırın üzerindedir. Kaldı ki huzurdaki davada senet niteliğindeki ekte sunulan kira sözleşmesi doğrultusunda senede karşı senetle ispat kuralının dikkate alınması gerekmektedir. Bu nedenle davalının aksi yöndeki iddialarını yalnızca senet niteliğindeki muteber yazılı belgelerle ispat edebileceği izahtan varestedir.

Diğer yukarıda ayrıntılı bir şekilde izah edildiği üzere davalı, borca; borcun konusunu ve mahiyeti ile kendisinin borçlu sıfatını haiz olduğunu bilmesine rağmen  söz konusu hususları inkar ederek itiraz ettiğinden davalı hakkından takip tutarının %20’si oranında icra inkar tazminatına hükmedilmesi gerekmektedir.

HUKUKİ SEBEPLER : HMK, İİK ve sair tüm mevzuat.

DELİLLER                 :

1.) Dosya kapsamında sunulan deliller….. 2019/29435 Esas numaralı dosyası

3.) Tanıklar (Mahkemenizce gerekli görüldüğü takdirde isim ve adresleri bildirilecektir.)

4.) Keşif

5.) Bilirkişi incelemesi

6.) Yemin vs. diğer yasal deliller

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1.) Davanın kabulüne,

2.) İstanbul…… İcra Müdürlüğü’nün….. Esas numaralı dosyasına davalı tarafından yapılan itirazın iptaline ve takibin devamına,

3.) Borçlunun takip konusu borcu takip dosyasında belirtilen faiziyle ödemesine,

4.) Söz konusu itirazın kötü niyetli olması hasebi ile takip tutarının %20’si oranında icra inkar tazminatına hükmedilmesine,

5.) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini yüce mahkemenizden saygılarımızla arz ve talep ederiz.

EKLER:

….. başlangıç tarihli kira sözleşmesi

Davacı Vekili

Kira Alacağı İtirazın İptali Dava Dilekçesi

Kira Alacağı İtirazın İptali Davasıyla İlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]deneme[/ihc-hide-content]

Son düzenleme tarihi 29 Ağustos 2020 11:37

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.