Kira Adı Altında Yeni Malike Yapılan Ödeme, Eski Malike Karşı Olan Sorumluluğu Yerine Getirmez – Yargıtay Kararı: Esas : 2013/103 Karar : 2013/11586

Mar 1, 2020 | Kira Hukuku Avukatlığı

Kira Adı Altında Yeni Malike Yapılan Ödeme, Eski Malike Karşı Olan Sorumluluğu Yerine Getirmez

T.C.
YARGITAY
ALTINCI HUKUK DAİRESİ

Esas : 2013/103
Karar : 2013/11586
Tarih : 08.07.2013

KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ
KİRA SÖZLEŞMESİ-YENİ MALİK
6098 s. Borçlar K299300313327347

ÖZET
Takipte dayanılan ve hükme esas alınan 01/07/1997 tarihli 10 yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Kira sözleşmesi yapan kiralayanın mutlaka malik olması gerekmez. Taraflar arasındaki yazılı kira sözleşmesi feshedilmeyip halen geçerli olduğuna göre sözleşme hükümleri tarafları bağlar. Davalı kiracı kira ilişkisinden doğan edimlerini kendi kiralayanına karşı yerine getirmekle yükümlüdür. Kira adı altında sözleşme dışı yeni malike ödemede bulunmuş olması kendi kiralayanına karşı olan edimini yerine getirmeme hakkı vermez.

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali davasına dair karar, davacı ve davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava kira alacağının tahsili istemi ile başlatılan icra takibine itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmesi üzerine hüküm davalı vekili tarafından esasa yönelik olarak davacı vekili tarafından gerekçeye yönelik olarak temyiz edilmiştir.

1-Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verilmiş olmasına ve takdirde de bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Davacı vekilinin hükmün gerekçesinin düzeltilmesine yönelik temyiz itirazlarına gelince;

Kira alacağına konu taşınmazın davacı kiralayan tarafından 01/07/1997 tarihli 10 yıl süreli sözleşme ile taşınmazın önceki maliki olan E.. Bankası A.Ş. den kiralandığı ve aynı tarih ve süreli sözleşme ile davacı tarafından davalıya kiraya verildiği çekişmesizdir. Davacı tarafından 28/07/2010 tarihinde başlatılan icra takibinde 2010 yılı 5. ve 6. Aylar kira alacakları istenmiş, takibe itiraz edilmesi üzerine açılan itirazın iptali davasında davalı vekili, taşınmazın 29/12/2009 tarihinde dava dışı yeni maliklere satıldığını, eski malikin 05/01/2010 tarihli yazısında kira bedellerinin 29/12/2009 tarihinden itibaren yeni malike ödenmesi gerektiğinin bildirildiğini, yeni malikler tarafından gönderilen ihtarname ile alt kiracılar ile tanzim edilen kira sözleşmeleri ile bağlı olmadığını alt kiralama yetkisi verilmediğini, eski malik tarafından verilen kiralama yetkilerinin kabul edilmediğinin ihtar edildiğini, belirterek kira bedellerinin ödendiğini savunmuş, yeni maliklere kira bedellerinin ödenmesine ilişkin banka ödeme dekontlarını dosyaya sunmuştur. Mahkemece yapılan yargılama sonucunda davacı ile davalı şirket arasında alt kira sözleşmesinin bulunduğu, 2010 yılı 5. ve 6. aylar kira bedellerinin ödenmediği ve taraflar arasındaki kira sözleşmesinin feshedilmediği, dava dışı yeni maliklere de ödeme yapıldığı kanıtlanamadığı anlaşıldığından davanın kabulüne karar verilmiştir.

Takipte dayanılan ve hükme esas alınan 01/07/1997 tarihli 10 yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Kira sözleşmesi yapan kiralayanın mutlaka malik olması gerekmez. Taraflar arasındaki yazılı kira sözleşmesi feshedilmeyip halen geçerli olduğuna göre sözleşme hükümleri tarafları bağlar. Davalı kiracı kira ilişkisinden doğan edimlerini kendi kiralayanına karşı yerine getirmekle yükümlüdür. Kira adı altında sözleşme dışı yeni malike ödemede bulunmuş olması kendi kiralayanına karşı olan edimini yerine getirmeme hakkı vermez. Bu nedenle hükmün gerekçesindeki “dava dışı yeni maliklere de ödeme yapıldığı kanıtlanamadığı anlaşıldığından” ifadesi yerinde görülmediğinden davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün gerekçesindeki “dava dışı yeni maliklere de ödeme yapıldığı kanıtlanamadığı anlaşıldığından” ibaresinin çıkarılarak 6100 Sayılı HMK’nun geçici 3/2 maddesi delaletiyle, HUMK.nun 438/son maddesi uyarınca sonucu itibariyle doğru olan hükmün gerekçesinin düzeltilerek ONANMASINA ve aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz eden davalıdan alınmasına, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz eden davacıya iadesine 08.07.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kira Adı Altında Yeni Malike Yapılan Ödeme, Eski Malike Karşı Olan Sorumluluğu Yerine Getirmez - Yargıtay Kararı

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.