Kimlik Bilgisi Vermeyen Bankaya Tekit Yazısı

ADANA … İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO:

ALACAKLI VEKİLİ:

BORÇLU:

KONU: Borçlunun TC Kimlik Nolarının İş Bankası Genel Müdürlüğünden İhtaren ve Tekiden Tekrar Sorulması Talebi

AÇIKLAMALAR :

Dosyamız borçlusu xx adlı kişinin TC kimlik ve adresinin dosyaya bildirilmesi İŞ BANKASI’ndan talep edilmiş ve ilgili banka tarafından 22/10/2020 tarihinde hukukla bağdaşmaz şekilde talebimizin reddi yönünde cevap verilmiştir.

İlgili banka hukuka açıkça aykırı ret yönlü cevabının bahanesi olarak 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 göstermiş ve konuyla uzaktan yakından alakası olmayan Yargıtay içtihatlarını paylaşmış ise de konuyla doğrudan ilgili Yüce Mahkeme olan Yargıtay 12. Hukuk dairesi talebimizin ne kadar doğru olduğu yönünde ekte de yer alan yolumuzu aydınlatır nitelikte çokça emsal içtihatta bulunmuş olup tespit ettiğimiz en yakın tarihli Yüce Mahkemenin 12. Hukuk Dairesi 1.7.2019 Tarihli 2018/9226 Esas, 2019/11509 Karar sayılı içtihadında:

“İİK’nun 367. maddesi uyarınca İcra veya İflas dairelerinin borçlunun mevcuduna dair isteyeceği bütün malumatı hakiki ve hükmi her şahıs derhal vermeye ve talep halinde mevcudu bu dairelere teslime mecburdur.

Bankacılık Kanunu’nun 73. maddesi uyarınca; “Kurul başkan ve üyeleri ile Kurum personeli, Fon Kurulu başkan ve üyeleri ile Fon personeli görevleri sırasında öğrendikleri bankalara ve bunların bağlı ortaklık, iştirak, birlikte kontrol edilen ortaklıkları ve müşterilerine ait sırları bu Kanuna ve özel kanunlarına göre yetkili olanlardan başkasına açıklayamaz ve kendilerinin veya başkalarının yararlarına kullanamazlar. Kurumun dışarıdan destek hizmeti aldığı kişi ve kuruluşlar ile bunların çalışanları da bu hükme tâbidir. Bu yükümlülük görevden ayrıldıktan sonra da devam eder.”

Kanundaki bu kısıtlamalar bankaların mensupları ve diğer görevlilerin sıfatları nedeniyle öğrendikleri bankalara ve müşterilerine ait sırları ihtiyari ve keyfi olarak açıklamalarına engel nitelikte olup, CEBRİ İCRAYI ETKİLER BİR KISITLAMA ANILAN MADDEDE YER ALMADIĞINDAN CEBRİ İCRAYI KAPSAMAZ.

O HALDE, BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNCE 6100 SAYILI HMK’NIN 353/1-B-1 MADDESİ UYARINCA ŞİKAYETÇİ ÜÇÜNCÜ KİŞİ BANKANIN İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN, EKSİK İNCELEME İLE YAZILI ŞEKİLDE HÜKÜM TESİSİ İSABETSİZ olup Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.”

İfadesiyle YÜCE MAHKEME bu konuda İş Bankasıyla aynı fikirde olma TALİHSİZLİĞİNE düşen Bölge Adliye Mahkemesinin kararını düzeltme gereği hissetmiştir.

Gene ilgili Bankaya özellikle 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu madde 367’de yer alan:

“İcra veya iflâs dairelerinin borçlunun mevcuduna dair isteyeceği bütün malûmatı hakikî ve hükmî her şahıs derhal vermeğe ve talep halinde mevcudu bu dairelere teslime mecburdur.”

1-) Hükmünün ilgili bankaya bildirilmesini ve hala inatla borçluya ait bilgileri vermekten kaçınması halinde bunun suç teşkil edeceğini ve şikayet hakkımızı kullanmaktan çekinmeyeceğimizin bildirilmesini,

2-) Dosya borçlusu bilgilerinin TÜRKİYE İŞ BANKASI tarafından bilindiğinden emin olduğumuz … adlı kişiye ait TC kimlik numarası ve adres bilgilerinin ekte yer alan Yüce Mahkeme içtihatları ve dekont eklenerek İHTAREN ve TEKİDEN TEKRAR sorulmasını vekil eden adına talep ederim. tarih

HESAP SAHİBİ :

IBAN            :

Alacaklı Vekili

Son düzenleme tarihi 10 Kasım 2020 08:36

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.