Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşyanın çalınması savunma dilekçesi

Şub 15, 2020 | İş Hukuku

Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşyanın çalınması savunma dilekçesi

YARGITAY ( … ) CEZA DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞI ‘na

gönderilmek üzere

X ASLİYE CEZA MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ‘ne

 

ESAS NO    :

KARAR NO

TEMYİZ EDEN

KATILAN                :

VEKİLİ                     :

SANIK                       :  

VEKİLİ                     : 

                                      

SANIK                       : 

VEKİLİ                     :

 

SUÇ                           : Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşyanın çalınması ve Suç eşyası ürünün satın alınması

                                                                                                               

KONU                       : X Asliye ceza mahkemesinin yukarıda numarası belirtilen kararının BOZULMASI dileğiyle temyiz talebimizdir.

AÇIKLAMALAR    : YEREL MAHKEME TARAFINDAN EKSİK İNCELEME VE ARAŞTIRMA SONUCU VERİLEN HÜKÜM YASAYA VE USULE AYKIRI OLDUĞUNDAN BOZULMASI GEREKİR; ŞÖYLE Kİ:

1-Yerel mahkemede yargılanan sanık X hakkında suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan sanığın suç kastı bulunmadığından , cezalandırılmasına yeterli, kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediğinden ve suç sabit olmadığından bahisle beraat kararı verilmiştir. Ve diğer sanık X hakkında da suçun işleniş biçimi nazara alınarak takdiren  artırım ve indirim sebepleri uygulayıp 2 yıl 1 ay  hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

2- Her şeyden önce  sanık X tacirdir. T.T.K. 18/2 maddesi uyarınca “… Her tacirin ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi gerekir” .Yine T.T.K.m 21’e göre tacirlerin fatura düzenleme yükümlüğü vardır..Nitekim söz konusu olayda sanığa ait hurdacıda, katılan X’nın işyerine ait birtakım malzemeler bulunmuş olmasına rağmen bu malzemelere ait faturaların bulunmadığı bizzat sanık tarafından beyan edilmiştir. Kendisinden beklenen dikkat ve özeni göstermemiş olması ve çalıntı malların faturalarının bulunmaması ve söz konusu malzemelerin hurda olmadığının anlaşılabilecek durumda olmasına rağmen rayiç bedelinin altında almış olması suç kastının bulunduğuna dair yeterli, kesin ve inandırıcı delildir.  İş bu durum sanık hakkında beraat kararının yanlışlığını gözler önüne sermektedir. Kaldı ki aşağıda belirtilen Yargıtay kararları da bu durumu doğrulamaktadır.

*(Yargıtay 6. C.D. 09.12.1996 T. 13067/13046) ;Sanığın suça konu 21 adet teybi faturasız olarak rayiç değerin altında bir fiyatla satın aldığının anlaşılması karşısında, hırsızlık malı almak suçunun işlendiği gözetilmelidir.)

*(Yar. 11 CD. 04.12.2006 tarih ve 2005/6003 Sayılı Kararı ) ;Sanık M..B.. Suç tarihi itibariyle, kum, çimento ve inşaat malzemesi alım satımı yapmaktadır. Sanık M.B., Y’den,  suça konu çimentoları piyasanın yarı fiyatına satın almış ve alımları yetkili satıcılardan fatura ve benzeri belgeler karşılığı olmaması karşısında, daha önceden hiç tanımadığı bir şahsın beyanına itibar ederek suça konu çimentoları aldığına dair savunmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı açıktır. Sanık, kendisine teslim edilen eşyaların suç konusu olduğunu bilebilecek konumdadır.

3) Sanık X hakkında verilen cezanın alt sınırdan tayini yerinde değildir. Şöyle ki ;TÜRK CEZA KANUNUNUN  61/1-e maddesinde …“temel cezanın belirlenmesinde meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığının göz önünde bulundurulmalıdır”   denmektedir. Temel cezanın belirlenmesinde hırsızlık suçunun işleniş biçimi , farklı zamanlarda birden fazla kez meydana gelmesi , hurda olmamasına rağmen hurda fiyatına satılması , müştekinin uğramış olduğu zarar göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca temel cezanın alt sınırdan tayininde takdir nedenlerinin kararda mutlaka gösterilmesi gerekmektedir. Müvekkile ait şirketten çalınan malzemelerin piyasa değeri  KDV dahil yaklaşık 150.000,00  tl civarında olup bu zarar tazmin edilmemiştir.  Yerel mahkeme temel cezayı belirlerken çalınan malzemelerinin değerini dikkate almamıştır. Sadece sanık beyanlarında ki değeri baz almış ve cezanın alt sınırdan tayininde hiçbir gerekçe göstermemiştir. Sanık bu malzemeleri hurdacıya rayiç bedelinin altında sattığını söylemiştir. Bir an o fiyata sattığını kabul etsek bile sanığın iş yerinin sağladığı  kolaylıktan yararlanarak bu fiili işlemiş olması ve gerçek piyasa değerinin bilmesine rağmen hurda fiyatına satmış olması fiilin işleniş biçimiyle tek başına daha ağır cezayı gerektirmektedir. İş  bu sebeple sanık hakkında belirlenen temel cezanın tayininde alt sınırın baz alınmasının usul ve yasaya aykırı olduğu açıkça görülmektedir. Öte yandan ; Yargıtay ilamları da bu söylediklerimizi destekler niteliktedir.

* Yargıtay 13.CD’nin 05.03.2013 Tarih  ve 2011/32645 Esas Sayılı kararında  “…..malın değerinin az yada çok olması cezanın temel cezanın belirlenmesinde alt sınırdan uzaklaşmak için bir kriter olup hırsızlık suçuna konu malın değerinin az olmasının 5237 sayılı TCK ‘nın 145.maddesinde ayrı olarak düzenlemesi yasa koyucunun hırsızlık suçunda malın değerinin az olmasına verdiği değerinin belirtmektedir.”

*Yargıtay 11.CD’nin 02.06.2002 Tarih ve 2002/818 Esas sayılı kararında  “..temel cezanın alt sınırdan tayininde dahi takdir nedenlerinin kararda mutlaka gösterilmesi gerekmektedir.”

NETİCE –İ TALEP             : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve Yüksek Mahkemenizce resen nazara alınacak sebeplerle mezkûr kararın BOZULMASINA ; sanık X’nin “suç eşyası ürünü satın almak suçundan” mahkumiyetine ve sanık X hakkında verilen temel cezanın üst sınırdan tayin edilmesine karar verilmesini katılan vekili olarak saygıyla arz ve talep ederim. tarih

                                                                                          Katılan Vekili

                                                                                                        Av. 

   

EK   : Yargıtay Kararları                                                                             

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.