Kesinleşmeden İcraya Koyulan Menfi Tespit Takibin İptali

Kesinleşmeden İcraya Koyulan Menfi Tespit Takibin İptali

İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

ŞİKAYET EDEN

(BORÇLU)                      :

VEKİLİ                           :

KARŞI TARAF

(ALACAKLI)                    :

VEKİLİ                           :

İPTALİ İSTENEN

TAKİP DOSYASI     :

İCRA EMRİNİN

TEBLİĞ TARİHİ      :

KONU                             : Takibin İptaline Karar Verilmesi Talebimiz Hakkındadır.

AÇIKLAMALAR       :

1- Alacaklının davacı sıfatı ile  müvekkilim aleyhine ….. Asliye Ticaret  Mahkemesinde X Sayılı dosya açmış olduğu menfi tespit davası Yargıtay tarafından bozulmuş ve X nolu Karar X tarihinde Yerel Mahkemenin X nolu Kararile müvekkilimin aleyhine sonuçlanmıştır. Sözkonusu karar tarafımıza henüz tebliğ edilmediğinden kesinleşmemiştir.

2-Karar alacaklı tarafından  kesinleşmeden X sayılı dosyası  ile  icraya konulmuştur. Oysa menfi tespit ilamları ile, dava sırasında menfi tespit davasının istirdata dönmesi sonucu verilen istirdat kararları  kesinleşmeden icraya konulamaz. Yargıtay’ın yerleşmiş içtihatlarına  göre de menfî tespit davasının istirdat davasına dönüşmesi üzerine verilen ilâmlar, menfî tespit davası sonunda verilen ilâm gibi kesinleşmeden icra edilemez.(Yargıtay  8. HD 10.02.2015, 4581/3614 sayılı kararı, Yargıtay 12. HD.6.7.2010 , 2010/5790 E.- 2010/17969 K. sayılı kararı, Hukuk Genel Kurulu’nun 5.10.2005 tarih ve 2005/12-534 E., 2005/554 K. sayılı kararı)

İlamların yargılama gideri ve vekalet ücretlerine ilişkin bölümleri, davanın kabulü ya da reddine ilişkin bölümleriyle bir bütündür. Bu kalemlerin kesinleşmesi ve infazı ancak bir bütün olarak ilamın kesinleşmiş olmasına bağlıdır. Dolayısıyla, ilamın esasına ilişkin hüküm kısmı kesinleşmeden yargılama gideri ve vekalet ücretine ilişkin kısmı da icra takibine konu edilemez.Ancak alacaklı kesinleşmeyen ilama dayalı takibinde asıl alacak dışında yargılama giderini, peşin harcı, ilam vekalet ücretini ve faizi de takibe konu etmiştir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, Alacaklının  müvekkilim aleyhine başlatmış  olduğu X Sayılı icra takibinin iptaline karar verilmesi için mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

YASAL NEDENLER : İİK. M. 72/5-6, HMK 389 v.d. ile İlgili Mevzuat

DELİLLER              : X  İcra Müdürlüğünün X E. Sayılı dosyası, X Asliye Ticaret  Mahkemesi’nin X Sayılı  Kararı

İSTEM SONUCU              : Açıklanan nedenlerle ;

*Usule aykırı olarak yapılan takibin  iptaline ,

*Şikayetin esası hakkında karar verilinceye kadar icra takibinin durdurulmasına,

*Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin  karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

Şikayetçi Vekili

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 16:08

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.