Kesinleşme Şerhi Talebi Dilekçesi

Kesinleşme Şerhi Talebi Dilekçesi -1-

Adana İş Mahkemesi Hâkimliğine

DOSYA NO               :  2013/  E.

KESİNLEŞME ŞERHİ

TALEP EDEN (DAVACI):   

VEKİLLERİ                     :   Avukat Saim İNCEKAŞ

KONUSU                         :   Kesinleşme şerhli kararın tarafımıza verilmesi talebidir.

           

 

 

 

AÇIKLAMALAR

Sayın Mahkemenizde görülen yukarıda dosya esas numarası yazılı dava, 2014/ K. Sayı ile X tarihinde karara çıkmış olup, konu karar kesinleşmiştir. Kararın kesinleştiğinin Mahkemeniz kararına derci ile tarafımıza verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz. (tarih)

                                                                                                                    Davalı vekilleri

                                                     Av.

Kararın Kesinleştirilmesi İstemi Talebi -2-

İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

 

Dosya No                  :

Davacı                       :

Vekili                        :

Konu                          : Mahkemenizce verilen ….. tarihli …./… Esas ve  X Karar sayılı kararına istinaden davalı tarafça istinaf edilen ve X Esas ve X Karar sayılı istinaf  başvurusunun reddine ilişkin kararın bulunduğu dosyamızın kesinleştirilmesi talebimize ilişkindir.

Açıklamalar            :

Mahkemeniz nezdinde derdest …./… Esas sayılı idari yaptırım karar tutanağının ve idari para cezasının iptali talebine ilişkin dava ……… tarihli …./… Esas ve …./… Karar sayılı kararınız ile davamız kabul edilerek dava konusu işlemin İPTALİNE karar verilmiştir. Davalı tarafın istinaf talebi sonucunda ………İdari Dava Dairesince verilen ………… tarihli …./…. Esas ve …./… Karar sayılı karar ile davalı tarafın istinaf talebi reddedilmiş ve dosyamız kesinleşmiştir.

Sonuç ve İstem        : Yukarıda ayrıca ve açıkça belirtilen nedenler ile; beyanlarımızın kabulü ile DOSYAMIZIN KESİNLEŞTİRİLMESİNE KARAR VERİLMESİNİ vekil eden adına talep ederiz. tarih

 

Davacı Vekili

Kesinleşme Şerhi Talebi Dilekçesi -3-

X ASLİYE(AİLE) HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVALI                :

VEKİLİ                  :

KARŞI TARAF

(DAVACI)              :

VEKİLİ                   :

KONU                   : Kesinleştirme talebimizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR   :

… tarihli dilekçemiz ile “Gerekçeli kararı UYAP sisteminde gördüğümüzü ve kararı istinaf etmeyeceğimizi” UYAP sistemi üzerinden bildirmiş olmamıza rağmen, karar taraf vekillerine tebliğ edilmiştir. Bir kez daha kesinleştirme işleminin yapılmasını ve kesinleşme şerhli kararın UYAP sistemine yüklenmesini

Vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim.

DAVALI VEKİLİ  

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.