Kefile İhtarname Örneği

Kefile İhtarname Örneği

X (  ) NOTERLİĞİ’NE

İHTARNAME

İHTAR EDEN ALACAKLI :

VEKİLİ                                 :

İHTAR EDİLEN                  :

KONU                                   : Borçlu …. ile Türkiye İş Bankası arasında ……. tarihli kredi sözleşmesiyle mevcut ve müstakbel alacakları teminat altına almak için kurulan teminat ipoteğinin, alacağın tahsil edilmemesi durumunda paraya çevrileceğinin ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR    :

1-Türkiye İş Bankası ile …… tarihinde imzalanan kredi sözleşmesi gereği; iş bu sözleşmenin teminatı olarak  Kayseri ili Kocasinan İlçesi ….Yenimahalle Mahallesi’nde kain ve tapuya … Ada ….Pafta, ….Parselde Kayıtlı Kargir ev ve arsası Niteliğinde olan Kocasinan Tapu Müdürlüğü’nce … tarih ve …. Yevmiye Sayılı resmi senet akit tablosu ile Türkiye İş Bankası lehine 400.000,00TL (Dörtyüzbintürklirası) bedelle ….. ait taşınmaz üzerine ipotek tesis edilmiştir.

2-İşbu sözleşme nedeniyle …. ve Müvekkilimiz ….. söz konusu borç için aynı tarihte müteselsil kefil olmuşlardır. Müvekkilimiz …..,22.01.20.. tarihinde işbu sözleşme nedeniyle Borçlu … tarafından ödenmeyen …. TL’lik borcunu Türkiye İş Bankasına kefil sıfatıyla ödemiş olup, söz konusu ipotek için yapılan ödeme tutarı için TBK 596. Maddesi gereği kanunen halef olmuştur.

3-Söz konusu sözleşmenin teminatı olarak taşınmazın üzerine konulan ipotek gereği takibe intikal eden ve edecek olan ….. tarihi itibariyle ….. TL’lik (…..üçkuruş) (işleyecek faizler ve takip masrafları hariç) borcun 7 gün içerisinde ödenmesini, ödenmemesi halinde mevcut ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibe geçileceğini ve ileride açılması muhtemel davalarda yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de tarafınıza yüklenileceğini ihtaren bildiririz.30.01.2020

                                               İHTAR EDEN VEKİLİ

AV..

SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan iş bu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba APS vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz.30.01.20…

İHTAR EDEN VEKİLİ

AV..

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 16:55

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.