KDV Nedeni ile Kaçakçılık Cezasına İtiraz Dilekçesi

Ağu 15, 2018 | Ceza Hukuku

KDV Nedeni ile Kaçakçılık Cezasına İtiraz Dilekçesi


       VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DAVACI                   :……………………………………………………………………………………………

                                    …………………………………………………………………………………………….

DAVALI                   :………………….Vergi Dairesi Müdürlüğü

DAVANIN KONUSU : Kaçakçılık cezalı olarak salınan katma değer vergisinin kaldırıl-

                                    Ması istemidir.

DÖNEMİ                    :………………….

MİKTARI                  :………………………..TL Katma Değer Vergisi …………………………….

                                    …………kaçakçılık cezası.

İHBARNAME TARİH

VE NUMARASI         :………/…../……… gün ve ……../….. numaralı (oniki adet)

TEBLİĞ TARİHİ     :………………………….

SİCİL NUMARASI :………………………….

MADDİ OLAY         :…………………………Vergi Dairesi mükellefi olarak ……………………

                                    malzemesi üretim ve satışı ile iştigal eden şirketimizin………………

                                    yılı defter ve belgesi………………………..tarafından incelenmek

                                    üzere istenmiş ise de, şirket yetkilisinin bu süre zarfında yurt

                                    dışında iş seyahatinde bulunması ve başkaca bir imzaya yetkilinin

                                    veya vekilinin bulunmaması nedeniyle şirketimizde mevcut

                                    bulunan ……………..yılı defter ve belgelerimiz incelemeye ibraz

                                    edilememiştir. Ancak ………….. Ocak ila Aralık dönemleri KDV

                                    beyannameleri süresinde ilgili vergi dairesine verilmiş olduğu

                                    halde bu dönemlere ilişkin alış ve gider faturalarımızda gösterilen

                                    ve ilgili dönem KDV beyannamelerine intikal ettirilen indirim

                                    konusu KDV tutarları vergi denetmeni tarafından düzenlenen

                                    raporla indirim reddedilmek suretiyle, bu dönemler için kaçak-

                                    çılık cezalı KDV tarhiyatı önerilmiştir.

                                    ……………….. Vergi Daireleri de ekte sunulan vergi/ceza ihbarna-

                                    melerinde görüleceği üzere kaçakçılık cezalı KDV tarhiyatını

                                    tarafımıza tebliğ etmiş olduğundan, mahkememiz nezdinde dava

                                    açmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER        : 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “İncelemenin Yapılacağı Yer”

                                    Başlıklı 139. maddesinde “vergi incelemeleri esas itibariyle ince-

                                    lemeye tabi olanın işyerinde yapılır. İş yerinin müsait olmaması,

                                    ölüm, işin terk edilmesi gibi zorunlu sebeplerle incelemenin işye-

                                    rinde yapılması imkansız veya mükellef veya vergi sorumlusu

                                    isterlerse inceleme dairede yapılır…” denilmektedir. Maddenin

                                    amir hükmünde belirtildiği üzere vergi incelemelerinin esas

                                    itibariyle incelemeye tabi olanın işyerinde yapılması gerekmekte,

                                    dairede inceleme yapılması ise; zaruri hallerin varlığına veya

                                    vergi sorumlusunun istemi şartına bağlanmış bulunmaktadır. Oysa

                                    inceleme elemanının işyerimizin vergi incelemesi yapmaya

                                    müsait olmadığına dair bir tespiti olmadığı gibi, yasa maddesinde

                                    sayılan diğer zaruretlerin oluştuğuna ilişkin bir tespiti de yoktur.

                                    Şirketimizinde incelemenin dairede yapılması yönünde bir

                                    talebi de olmamıştır.

                                    Esas itibariyle işyerimiz her ay için vergi incelemesi ve denetimi-

                                    ne müsaittir. Bu durum vergi inceleme elemanınca bilindiği

                                    halde, V.U.K’nun incelemeye ilişkin hükümlerine uyulmadan

                                    keyfi, kasıtlı ve taraflı yaklaşımlar inceleme raporu düzenlenmiştir.

                                     Danıştay…………..Dairesinin ……………………tarih E:………/…………

                                    K:……………..sayılı defter ve belgeleri zayii olan mükelleflerde

                                    KDV indirimi ile ilgili kararında “….defter ve belgelerin kaybol-

                                    ması, yukarıda gösterilen ibraz yükümlülüğünü ortadan kaldır-

                                    maya dayanarak sayılabilecek hukuki bir neden olarak düşünüle-

                                    mez. Zira ticari icaplara göre emtia satın aldığı kişi veya kuruluş-

                                    ları tanımak ve bilmek durumundaki bir alıcı gerekli girişimleri

                                    yaparak emtia alımına ilişkin belgelerin mevcudiyetini ispat

                                    olanağına her zaman sahip bulunmaktadır. Bu durumda ispat

                                    külfeti kendisine düşen yükümlüler tarafından ibraz edilebilen

                                    fatura ve benzeri vesikalara ilişkin KDV indirim konusu yapıla-

                                    bilecek aksi halde indirimler kabul edilmeyecektir…. denilmiş

                                    defter ve belgelerini kaybeden ve bu nedenle vergi incelemesine

                                    ibraz edemeyen ödevlilerin KDV indirimleri belgelerin satıcılar-

                                    dan temin ve tevsiki ile mümkün kılınmış iken defter ve belge-

                                    lerini heran incelemeye ibraz edebilecek durumda bulunan

                                    şirketimizin inceleme elemanının yanlış ve taraflı yaklaşımı

                                    nedeniyle mükellefiyete bağlı bir hak olan KDV indiriminden

                                    yararlandırılmaması yasal değildir.

                                    Bu yüzden, gereğin ortaya konulabilmesi amacıyla mahkememi-

                                    zin  karar vermesi durumunda defter ve belgelerimiz üzerinde

                                    bilirkişi incelemesi yapılmasını inceleme elemanı  tarafından

                                    V.U.K. hükümlerine aykırı bir şekilde düzenlenen inceleme

                                    raporuyla bu düzenlemelerde alış faturalarımızda gösterilen ve

                                    ödediğimiz KDV’lerin ret edilmekte ve bu tutarları cezalı olarak

                                    yeniden ödememiz istenilmektedir.

                                    Bu durum mükerrer vergilendirmeye sebep olduğu gibi vergi

                                    adaletiyle de bağdaşmadığından hukuka uygun olmadığını

                                    iddia etmekteyiz.

SONUÇ VE İSTEM    : Yukarıda belirtilen sebepler dikkate alınarak

                                      1-Davamızın kabulü,

                                      2-…………takvim yılına ilişkin defter ve belgelerimizin Sayın Mahke-

                                    menizce incelenmesini,

                                     3-Kaçakçılık cezalı katma değer vergisi tarhiyatının kaldırılması

                                     4-Yargılama giderlerinin davalı vergi dairesine yükletilmesini

                                    saygılarımızla arz ve talep ederiz.

SUBUT DELİLLER   : Yasal defterler ve belgelerimiz,

HUKUKİ DELİLLER: 213 Sayılı Yasa, Dernek Danıştay Kararı,

 

                                                                                    Temsilcisi:Avukat Saim İNCEKAŞ – Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

 

EKLER: 1-İmza sirküleri

                 2-12 adet ihbarname

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.