KDV Nedeni ile Kaçakçılık Cezasına İtiraz Dilekçesi

KDV Nedeni ile Kaçakçılık Cezasına İtiraz Dilekçesi


     VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DAVACI                   :……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

DAVALI                   :………………….Vergi Dairesi Müdürlüğü

DAVANIN KONUSU : Kaçakçılık cezalı olarak salınan katma değer vergisinin kaldırıl-

Ması istemidir.

DÖNEMİ                    :………………….

MİKTARI                  :………………………..TL Katma Değer Vergisi …………………………….

…………kaçakçılık cezası.

İHBARNAME TARİH

VE NUMARASI         :………/…../……… gün ve ……../….. numaralı (oniki adet)

TEBLİĞ TARİHİ     :………………………….

SİCİL NUMARASI :………………………….

MADDİ OLAY         :…………………………Vergi Dairesi mükellefi olarak ……………………

malzemesi üretim ve satışı ile iştigal eden şirketimizin………………

yılı defter ve belgesi………………………..tarafından incelenmek

üzere istenmiş ise de, şirket yetkilisinin bu süre zarfında yurt

dışında iş seyahatinde bulunması ve başkaca bir imzaya yetkilinin

veya vekilinin bulunmaması nedeniyle şirketimizde mevcut

bulunan ……………..yılı defter ve belgelerimiz incelemeye ibraz

edilememiştir. Ancak ………….. Ocak ila Aralık dönemleri KDV

beyannameleri süresinde ilgili vergi dairesine verilmiş olduğu

halde bu dönemlere ilişkin alış ve gider faturalarımızda gösterilen

ve ilgili dönem KDV beyannamelerine intikal ettirilen indirim

konusu KDV tutarları vergi denetmeni tarafından düzenlenen

raporla indirim reddedilmek suretiyle, bu dönemler için kaçak-

çılık cezalı KDV tarhiyatı önerilmiştir.

……………….. Vergi Daireleri de ekte sunulan vergi/ceza ihbarna-

melerinde görüleceği üzere kaçakçılık cezalı KDV tarhiyatını

tarafımıza tebliğ etmiş olduğundan, mahkememiz nezdinde dava

açmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER        : 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “İncelemenin Yapılacağı Yer”

Başlıklı 139. maddesinde “vergi incelemeleri esas itibariyle ince-

lemeye tabi olanın işyerinde yapılır. İş yerinin müsait olmaması,

ölüm, işin terk edilmesi gibi zorunlu sebeplerle incelemenin işye-

rinde yapılması imkansız veya mükellef veya vergi sorumlusu

isterlerse inceleme dairede yapılır…” denilmektedir. Maddenin

amir hükmünde belirtildiği üzere vergi incelemelerinin esas

itibariyle incelemeye tabi olanın işyerinde yapılması gerekmekte,

dairede inceleme yapılması ise; zaruri hallerin varlığına veya

vergi sorumlusunun istemi şartına bağlanmış bulunmaktadır. Oysa

inceleme elemanının işyerimizin vergi incelemesi yapmaya

müsait olmadığına dair bir tespiti olmadığı gibi, yasa maddesinde

sayılan diğer zaruretlerin oluştuğuna ilişkin bir tespiti de yoktur.

Şirketimizinde incelemenin dairede yapılması yönünde bir

talebi de olmamıştır.

Esas itibariyle işyerimiz her ay için vergi incelemesi ve denetimi-

ne müsaittir. Bu durum vergi inceleme elemanınca bilindiği

halde, V.U.K’nun incelemeye ilişkin hükümlerine uyulmadan

keyfi, kasıtlı ve taraflı yaklaşımlar inceleme raporu düzenlenmiştir.

             Danıştay…………..Dairesinin ……………………tarih E:………/…………

K:……………..sayılı defter ve belgeleri zayii olan mükelleflerde

KDV indirimi ile ilgili kararında “….defter ve belgelerin kaybol-

ması, yukarıda gösterilen ibraz yükümlülüğünü ortadan kaldır-

maya dayanarak sayılabilecek hukuki bir neden olarak düşünüle-

mez. Zira ticari icaplara göre emtia satın aldığı kişi veya kuruluş-

ları tanımak ve bilmek durumundaki bir alıcı gerekli girişimleri

yaparak emtia alımına ilişkin belgelerin mevcudiyetini ispat

olanağına her zaman sahip bulunmaktadır. Bu durumda ispat

külfeti kendisine düşen yükümlüler tarafından ibraz edilebilen

fatura ve benzeri vesikalara ilişkin KDV indirim konusu yapıla-

bilecek aksi halde indirimler kabul edilmeyecektir…. denilmiş

defter ve belgelerini kaybeden ve bu nedenle vergi incelemesine

ibraz edemeyen ödevlilerin KDV indirimleri belgelerin satıcılar-

dan temin ve tevsiki ile mümkün kılınmış iken defter ve belge-

lerini heran incelemeye ibraz edebilecek durumda bulunan

şirketimizin inceleme elemanının yanlış ve taraflı yaklaşımı

nedeniyle mükellefiyete bağlı bir hak olan KDV indiriminden

yararlandırılmaması yasal değildir.

Bu yüzden, gereğin ortaya konulabilmesi amacıyla mahkememi-

zin  karar vermesi durumunda defter ve belgelerimiz üzerinde

bilirkişi incelemesi yapılmasını inceleme elemanı  tarafından

V.U.K. hükümlerine aykırı bir şekilde düzenlenen inceleme

raporuyla bu düzenlemelerde alış faturalarımızda gösterilen ve

ödediğimiz KDV’lerin ret edilmekte ve bu tutarları cezalı olarak

yeniden ödememiz istenilmektedir.

Bu durum mükerrer vergilendirmeye sebep olduğu gibi vergi

adaletiyle de bağdaşmadığından hukuka uygun olmadığını

iddia etmekteyiz.

SONUÇ VE İSTEM    : Yukarıda belirtilen sebepler dikkate alınarak

  1-Davamızın kabulü,

  2-…………takvim yılına ilişkin defter ve belgelerimizin Sayın Mahke-

menizce incelenmesini,

3-Kaçakçılık cezalı katma değer vergisi tarhiyatının kaldırılması

4-Yargılama giderlerinin davalı vergi dairesine yükletilmesini

saygılarımızla arz ve talep ederiz.

SUBUT DELİLLER   : Yasal defterler ve belgelerimiz,

HUKUKİ DELİLLER: 213 Sayılı Yasa, Dernek Danıştay Kararı,

Temsilcisi:Avukat Saim İNCEKAŞ – Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

EKLER: 1-İmza sirküleri

              2-12 adet ihbarname

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 18:30

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.