Kazanılmış hak yeni bir hükümle ortadan kaldırılamayacağı için uyulan bozma kararının sonucu olarak karar verilmelidir- Yargıtay Kararı

Kazanılmış hak yeni bir hükümle ortadan kaldırılamayacağı için uyulan bozma kararının sonucu olarak karar verilmelidir

Yerel mahkemece verilen ilk hüküm davacı kocanın temyizi üzerine evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebebiyet veren olaylarda davacı kocanın davalı kadına oranla daha ziyade kusurlu bulunduğu; davalı kadının boşanmaya karşı çıkmasının hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğu, bu nedenle davacı kocanın davasının reddi yerine kabulü (TMK. md. 166/2) gerektiği belirtilerek bozulmuş; mahkemece bozma ilamına uyulmuştur.

Bozmaya uyulmuş olmakla; bozma lehine olan taraf için usuli kazanılmış hak doğmuştur. Bu kazanılmış hak yeni bir hükümle ortadan kaldırılamaz. O halde uyulan bozma kararının sonucu olarak davalı kadın yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminata ( TMK. md. 174/1-2) hükmetmek gerekirken; tarafların eşit kusurlu olduklarından bahisle yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 18.07.2011, E. 2011/12309, K. 2011/12459.)

Kazanılmış hak yeni bir hükümle ortadan kaldırılamayacağı için uyulan bozma kararının sonucu olarak karar verilmelidir

Mahkemece kadın yararına 5000,00 TL. maddi, 5000,00 TL. manevi tazminat ve aylık 150,00 TL. yoksulluk nafakası takdir edilmiş, davalının temyizi üzerine karar bozulmuştur.

Mahkemece bozmaya uyulmuş, bozma gereklerini yerine getirmiş fakat karar verirken davalının kazanılmış haklarını ihlal ederek 6000,00 TL. maddi, 6000,00 TL. manevi tazminat ve aylık 200,00 TL .yoksulluk nafakasına hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı ise de; bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün bu yönlerden düzeltilerek onanması gerekmiştir (HUMK.md.438/7).

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2.bentte gösterilen nedenlerle gerekçeli kararın hüküm fıkrasının dördüncü bendindeki “6000,00 TL.” yerine “5000,00 TL., “200,00 TL.”yerine “150,00 TL.” rakamlarının yazılmasına, hükmün bu bölümlerinin düzeltilmiş şekliyle, temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1 .bentte gösterilen nedenlerle onanmasına (Y2HD, 30.05.2011, E. 2011/8512, K. 2011/9419.)

Kazanılmış hak yeni bir hükümle ortadan kaldırılamayacağı için uyulan bozma kararının sonucu olarak karar verilmelidir

İlk hükümde davacının maddi tazminat talebi reddedilmiş, bu hüküm davacı tarafından temyiz edilmemiş, davalının temyizi üzerine bozulmuştur.

Davacı ilk hükmü temyiz etmemek suretiyle maddi tazminat bakımından davalı yararına usulü kazanılmış hak oluşmuştur. Bozma kararı, davalı yararına doğan usulü kazanılmış hakkı ortadan kaldırıcı nitelikte değildir. Bu durumda bozmadan sonra davalının aleyhine hüküm verilemez. Bu husus gözetilmeden bozmadan sonra davacı yararına maddi tazminata hükmolunması doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 09.03.2011, E. 2011/2524, K. 2011/4212.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 20 Nisan 2020 14:22

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.