Kaymakamlık Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

… İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

 

DAVACI                                :

 

TC KİMLİK NUMARASI :

 

ADRES                                  :

 

VEKİLİ                                 :Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

 

ADRES                                  :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

DAVALI                                :

 

ADRESİ                                :

 

KONU                                   :  … Yaylasına yapılan tecavüzün önlenmesi yolundaki  başvurunun reddine ilişkin … gün ve … sayılı … Kaymakamlığı kararının iptali isteminden ibarettir.

 

TEBLİĞ TARİHİ                 : …/ …/ …

 

AÇIKLAMALAR                 :

 

1-) Müvekkilimiz Köyüne ait … Yaylasına yapılan tecavüzün önlenmesi için … Kaymakamlığı’na başvurmuştur (EK-1). Davalı idarece başvuru üzerine yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen fezlekede (EK 2) aynı konuya ilişkin olarak köy muhtarlığının şikayeti üzerine cumhuriyet savcılığınca … Sulh Ceza Mahkemesinde kamu davası (EK 3) açıldığı gerekçesiyle … gün ve … sayılı karar ile müdahalenin men’i talebinin reddine karar verilmiştir.

2) Ancak, aynı konuya ilişkin olarak ve köy mezrasına tecavüz suçundan dolayı sulh ceza mahkemesinde dava açıldığı gerekçesiyle 3091 sayılı Yasanın uygulanamayacağından bahisle talebimizin reddine karar verilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

3-) 3091 sayılı Yasanın 14. maddesinde “başvuru sırasında taraflar arasındaki taşınmaz mal anlaşmazlığı hakkında mahkemece ihtiyati tedbir kararı verilmiş veya anlaşmazlık dava konusu yapılmış ise bu kanun hükümlerinin uygulanamayacağı” hükmü yer almaktadır. Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulama Şekli ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 34. maddesinde de “Mahkemeye yapılan taşınmaz malla ilgili başvuru Medeni Kanuna göre müdahalenin men’i veya tecavüzün ref’i talebi dışında ise bu durum idarenin soruşturma yapmasına ve karar vermesine engel değildir.” kuralı bulunmaktadır. 

4-) Yukarıda yer alan yasa ve yönetmelik hükmü uyarınca, taşınmaz mala yapılan tecavüzlerde 3091 sayılı Yasanın uygulanmayacağı haller Medeni Kanuna göre müdahalenin men’i veya tecavüzün ref’i talebiyle mahkemeye başvurulması hali ile sınırlı tutulmuş, bunun dışındaki durumlarda ise 3091 sayılı Yasanın uygulanacağı açıkça belirtilmiştir.

5-) Bu itibarla işbu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                    : 3091 S. K. m. 7, 14; 2577 S. K. m. 49; Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulama Şekli ve Esaslarına Dair Yönetmelik m. 34

 

HUKUKİ DELİLLER                      :

1-)Davalı idareye …./…/… tarihinde yapılan başvuru

2-) idarece başvuru üzerine yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen fezleke

3-) … Sulh Ceza Mahkemesi …E. …K. sayılı dosyası

4-) … Köyüne ait … Yaylasına yapılan tecavüzün önlenmesi yolundaki başvurunun reddine ilişkin … gün ve … sayılı … Kaymakamlığı kararı

 

 

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıkladığımız sebeplerle, Köyüne ait … Yaylasına yapılan tecavüzün önlenmesi yolundaki başvurunun reddine ilişkin … gün ve … sayılı … Kaymakamlığı kararının iptaline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına vekaleten arz ve talep ederiz. …/ …/ …

 

EKLER:

1-)Davalı idareye …./…/… tarihinde yapılan başvuru

2-) İdarece başvuru üzerine yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen fezleke

3-) … Köyüne ait … Yaylasına yapılan tecavüzün önlenmesi yolundaki başvurunun reddine ilişkin … gün ve … sayılı … Kaymakamlığı kararı

4-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

Davacı Vekili

           Av.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.