Bir Sayfa Seçin

Kaybolan Senedin İptal Davası Dilekçe Örneği


…  SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI :
VEKİLİ :

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVALI :
DAVA KONUSU : Ödeme yasağı konulması istemidir.  
AÇIKLAMALAR : 1-Davacı müvekkil, … . alacağından dolayı poliçenin muhatabı borçlu … ‘den, … keşide tarihli, … vadeli, … numaralı … yazılı bir poliçe almıştır.

2- Sözü edilen, … .’lik poliçe, müvekkilin zilyedinde iken rızası dışında elinden çıkmıştır: … . Açıklanan nedenlerle, poliçenin muhatabının şeklen senedin hamili bulunan kimseye senet bedeli olan … .’yi ödeme tehlikesini bertaraf etmek için mahkemenize başvurmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : TTK. md. 669 ve ilgili mevzuat
DELİLLER : Tanık, poliçe fotokopisi, bilirkişi raporu vs. her türlü delil
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla; yukarıda numarası verilmiş bulunan poliçe ile ilgili olarak ödeme yapılmaması için tedbir kararı alınmasına karar verilmesini vekil eden adına arz ve talep ederim.  08/01/2015
  

DAVACI VEKİLİ
Avukat

Davacı Vekili Av. EK : 1-) Onanmış vekaletname örneği

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi