Kat Mülkiyetine Geçiş Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi

Ortaklığın birden çok şekilde giderilmesi mümkündür. Genelde akla ilk olarak satış yoluyla ortaklığın giderilmesi gelir. Miras malını bir an önce elden çıkarmak isteyen mirasçılar söz konusu olabilir. Bunun yanında arsanın üzerinde bir yapı mevcutsa bu yapın kat mülkiyetine geçilerek de ortaklığın giderilmesi sağlanabilir.

Av. Saim İncekaş tarafından bu yazımızda Yargıtay kararı doğrultusunda kat mülkiyetine geçiş suretiyle ortaklık nasıl giderilir ve şartları nelerdir gibi sorular cevaplandırıldı.

Kat Mülkiyetine Geçiş Yoluyla Ortaklığın Giderilmesine Dair Karar İncelemesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi bir kısım davalılar tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:


KARAR : Dava dilekçesinde, davacı ile davalıların davaya konu … ili Merkez ilçesi Şerefiye mahallesi, 58 ada 294 parsel ve aynı yer 295 parsal ile… köyü, 4, 9, 10, 13, 1, 15, 16, 21 parsel sayılı taşınmazlar … plaka sayılı traktörün muris…’ ndan miras yolu ile intikal ettiğini, … köyü 16 parselde bulunan taşınmaz üzerinde tek katlı Şerefiye mahallesi 294 parsel sayılı taşınmaz üzerinde de yine muristen kalan üç katlı ev bulunduğunu, taşınmazlar üzerinde bulunan fındıklıklardan ve evlerden elde edilen gelirlerinin … ve … tarafından kullanıldığını, yine muris adına kayıtlı … plakalı araçta … tarafından kullanıldığını, tarafların bir araya gelerek rıza-i taksim yapmalarının söz konusu olmadığını, söz konusu taşınmazlardaki ortaklığın satış yolu ile sonlandırılması istenilmiştir.

Mahkemece davanın kabulüne, muris … adına kayıtlı … plakalı, … marka …model, kırmızı renkli traktörün açık artırma sureti ile satılması ile ortaklığın giderilmesine, … ili Merkez ilçesi Şerefiye mahallesi, 58 ada 294 parsel ve aynı yer 58 ada 295 parsel sayılı taşınmazlar ile … ili Merkez ilçesi Kabalak köyü 175 ada 4 parsel, aynı yer 176 ada 9 , 10, 13 parseller, yine aynı yer 178 ada 1 parsel, aynı yer 188 ada 15, 16, 21 parsellerde kayıtlı davaya konu taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış yolu ile giderilmesine karar verilmiş, hüküm bir kısım davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

Dava ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir.

1-) Taraflar arasında ortaklığın giderilmesi istenilen … ili, merkez ilçesi …mahallesi 58 ada 294 parsel, … köyü 175 ada 4 parsel ve aynı yer 176 ada 9, 10, 13 parseller ile yine aynı yer 178 ada 1 parsel, 188 ada 15, 16, 21 parseller ile … plakalı traktörün satış sureti ile ortaklığın giderilmesine karar verilmesinde usul ve kanuna aykırılık görülmemekle, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün onanmasına,

2-) Davalıların … ili merkez ilçesi…mahallesi, 58 ada 295 parsele dair karara yönelik temyiz itirazlarına gelince:
Bu parsel yönünden dosyada alınan bilirkişi raporuna göre üzerinde 3 katlı betonarme ev olduğu anlaşılmakla Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine uygun olarak, üzerinde kat mülkiyetine elverişli yapı bulunan ortak taşınmazda kat mülkiyetine geçilebilmesi için, üzerindeki yapının mimari projesine uygun biçimde tamamlanmış ya da projesi olmamakla birlikte fiili durumuna göre çizdirilmiş imara ve fenne uygunluğu ilgili makamca onaylanmış projesinin olması, bağımsız bölümlerinin başlı başına kullanmaya elverişli bulunması (M.1), yapının tümünün kargir olması (M.50/2) ve her bir paydaşa en az bir bağımsız bölüm düşmesi, ayrıca 12. maddede yazılı belgelerin (belediyeden onaylı proje, yapı kullanma belgesi ve yönetim planı) tamamlattırılması gerekmektedir. Bu koşulların gerçekleşmesi durumunda anılan Kanunun 10. maddesinin 5. fıkrası hükmünce taşınmazda kat mülkiyetine geçilebilecek ve açılan davada ortaklığın bu yolda giderilmesine karar verilebilecektir.

Yargıtayın yerleşmiş uygulamalarında, tamamlanmış yapının fiili durumu ile onaylı projesi arasında aykırılıkların bulunması ya da yapının imara uygun ancak projesiz inşa edilmiş olması veya bir kısım bağımsız bölümlerin başlı başına kullanılmaya elverişli halde bulunmaması gibi kat mülkiyeti kurulmasına engel oluşturan eksikliklerin mevcut olduğu durumlarda bu eksikliklerin giderilip yasal koşullara uygun hale getirilmesi mümkün ise bunun isteyen tarafa tamamlattırılması yoluna gidilmesi gerektiği kabul edilmektedir.

Bu bakımdan, mahkemece öncelikle yapının ayrı ayrı ve müstakil olarak kullanılmaya elverişli bağımsız bölümler içerip içermediğinin, içeriyorsa bunların sayısının saptanması, her bir paydaşa en az bir bağımsız bölüm düşmesi halinde davaya konu taşınmaz üzerindeki yapının onaylı projesinin ve sonradan değişiklik yapılmış ise buna dair tadilat projesinin olup olmadığının taraflara ve ilgili belediyeye sorulup etraflıca araştırılması, proje mevcut değil ise veya onaylı projeye aykırılıkların saptanması halinde ilgili belediyeden alınacak ön bilgiye göre yapının mevcut haliyle imar mevzuatına ve bulunduğu yerin imar durumu ile fenne aykırılık oluşturmadığı veya imara ya da projeye aykırılıklar giderildiği takdirde onay verilebileceğinin saptanması halinde, öncelikle aykırılıkların giderilmesi, eksiklerin tamamlatılması daha sonra yapının fiili durumunu yansıtan projenin hazırlattırılıp, ilgili imar müdürlüğünün onayının ve buna bağlı olarak oturma izin belgesinin alınması, ayrıca Kat Mülkiyeti Kanununun 12. maddesinde sayılan diğer belgelerin tamamlattırılması için kat mülkiyetine geçiş suretiyle ortaklığın giderilmesini isteyen tarafa yetki ve yeterli süre verilmesi, bu hususlar eksiksiz yerine getirildiği takdirde de; davaya konu taşınmaz üzerindeki yapı veya yapılarda her bir bağımsız bölümün (konumu, yüzölçümü, kullanım amacı ve eklentileri yerinde incelenip irdelenerek) değeri ve bu değere göre özgülenecek arsa payı uzman bilirkişi aracılığıyla saptanıp varsa fiili taksime göre, taksim yoksa çekilecek kur’a ile önce her bir paydaşa birer bağımsız bölüm özgülendikten sonra arta kalan bağımsız bölümün pay oranları da gözetilmek suretiyle yine kur’a ile paydaşlara özgülenerek, gerekiyorsa bedel farkı nedeni ile ödenecek ivaz da belirlenmek suretiyle payların denkleştirilmesi ve yönetim planı gibi belgeleri paydaşların (tanınan süreye rağmen) imzalamaktan kaçınması halinde bunların imzalanmış sayılması suretiyle tahkikatın ikmal edilmesinden sonra kat mülkiyetine geçiş yoluyla ortaklığın giderilmesine karar verilmesi gerekir.
Aynen taksim isteyen hissedarlara süre verilerek Kat Mülkiyeti Kanununun 12. maddesinde belirtilen eksikliklerin giderilmesi suretiyle paydaş ve bağımsız bölüm itibariyle herbir müşterek malike/paydaşa en az bir bağımsız bölüm verilerek kat mülkiyeti oluşturulması ve bağımsız bölüm ve daireler arasındaki değer farkının ise ivaz ilavesiyle denkleştirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Mahkemece, yukarda açıklanan hususlar ve davalılardan …’nun açmış olduğu … 2. Aile Mahkemesi 2014/510 Esas sayılı intifa hakkının tesisine dair dosyada gözönünde bulundurularak öncelikle kat mülkiyetine geçişin sağlanması yolunda yargılama yapılması, gerekirken, açıklanan hususlar yerine getirilmeden yetersiz araştırma ve eksik incelemeyle ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : 1-) Yukarıda birinci bentde açıklanan nedenlerle; davalıların yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile … ili, merkez ilçesi Şerefiye mahallesi 58 ada 294 parsel, Kabalak köyü 175 ada 4 parsel ve aynı yer 176 ada 9, 10, 13 parseller ile yine aynı yer 178 ada 1 parsel, 188 ada 15, 16, 21 Sayılı parseller ile … plakalı traktörün satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilmesi yönünde kurulan usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, taşınmazın satış bedeli üzerinden temyiz edenlerin payına düşen paranın binde 11,38 oranında hesaplanacak onama harcından peşin alınan harcın mahsubu ile artanının alınmasına,

2-) ikinci bentde açıklanan nedenlerle; … ili, Merkez ilçesi, Şerefiye mahallesi, 58 ada 295 Sayılı parsele dair karara yönelik temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün bu yönden BOZULMASINA 15/01/2018 günü oybirliği ile karar verildi.(T.C. YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ E. 2017/9317 K. 2018/57 T. 15.1.2018)

Son düzenleme tarihi 24 Ekim 2020 13:19

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.