Yargıtay: Bina Dış Cephesinin Eski Renginde Boyanması İçin Tüm Kat Maliklerinin Rızası Gerekmez

Yargıtay Kararı

Davacı ile davalıların birlikte oturdukları anataşınmazın kat maliklerinin 20.10.2002 günü yapmış oldukları olağan genel kurul toplantısında; Apartmanın dış cephesi ile iç merdivenin tamirat ve boyalarının yapılmasına, kalorifer kurmak için bacasının su deposu yanından inşa edilmesine ve ayrıca su deposu yıkılarak yerine kalorifer kazan dairesi yapılmasına, balkonların bir köşesinin tuğla duvarla örülmesine ve ayrıca deniz cephesinde iki bina arasındaki dilatasyonun da kapatılmasına, telefon kablolarının kanal içerisine alınmasına, aidatın aylık 50.000.000 TL olarak belirlenmesine, yönetici ve yardımcılarının atanmasına karar verilmiştir. Alınan kararın davacı Ahmet tarafından öğrenilmesi üzerine 28.10.2002 günü imzasını taşıyan yazı ile “ortak kullanım alanı olan merdiven boşluğunun ve dış cephe boyanması, merdiven otomatiği, elektrik bedeli gibi kanunen ödenmesi zorunlu olan masrafları” ödemeyi kabul ettiğini bildirmiş, “merkezi sistem kurmaya yönelik kalorifer bacası yapımı, su deposu yerine kalorifer kazan dairesi inşası ve balkonların yan tarafının tuğla duvarla kapatılması ile ilgili masraflara katılmayacağını” açıkça bildirmiştir.

Davacının belirlenen aidatı ödememesi üzerine yönetimce hakkında icra takibine girişilmiş ve itirazı sonucu takip durmuştur. Yönetici davacı tarafından Ahmet aleyhine açılan itirazın iptali davası, 2.10.2003 günü Zonguldak 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2003/325662 sayılı kararıyla bu dava ile birleştirilip esas numarası üzerinden yürütülmesine karar verilmiştir.

Mahkemece yapılan yargılama sonucunda; karar iptali ile ilgili davada 20.10.2002 günlü kat malikleri kurulunun almış olduğu kararın 1, 2, 3 ve 5 numaralı bentlerinin iptaline, itirazın iptali davasının reddine ve bu davada davalı Ahmet lehine %40 icra inkar tazminatına hükmetmiş, kararın taraflarca temyizi üzerine dairemizce;

1- Kat Mülkiyeti Yasasının 19/2 maddesi, bütün kat maliklerinin onayı olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramayacağını hükme bağlamıştır. Ancak bina dış cephesinin eski renginde boyanması durumunda tüm kat maliklerinin rızasının aranmasına gerek yoktur. Bu konu araştırılmadan 20.10.2002 günlü kat malikleri kurulu kararının (1) no’lu bendinde “apartmanımızın dış cephe ve iç merdiven tamirat ve boyalarının yapılması” şeklinde yer alan kararın da iptaline hükmedilmiş olması,

2- Dava dilekçesinde ve yargılama aşamasında davacının ödeyeceğini açıkladığı izolasyon, boya, badana, onarımlar ve telefon hatlarının kanal içine alınması ile ilgili harcanan paradan davacı-karşı davalıya düşen payın hesaplatılarak bu miktar üzerinden karşı davanın kabulüne karar vermek gerekirken, bu davanın tümü ile reddedilmiş olması,

Doğru görülmediği gerekçesiyle hüküm bozulmuştur.

Dosyanın incelenmesinde; dava konusu taşınmazın onaylı projesine göre kaloriferli olduğu ancak kalorifer tesisatının yapılmadığı anlaşılmaktadır. Davacı Ahmet’in davası, yukarıda da açıklandığı gibi 20.10.2002 günlü kat malikleri kurulu kararının ikinci maddesinde yer alan merkezi sistem kurmaya yönelik olan kalorifer bacası ile su deposu yerine kalorifer kazan dairesi yapılması ve ayrıca söz konusu kararın ikinci maddesinde değinilen balkonların yan tarafının tuğla duvarla kapatılması hususlarına itirazından ibaret bulunduğu anlaşılmaktadır. Kararın diğer maddelerinde yer alan hususlara açık bir itirazı yoktur.

Bu durum karşısında mahkemece, öncelikle yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılarak anataşınmaza ait onaylı proje mahallinde uygulanmak suretiyle kazan dairesinin projedeki yerine inşa edilip edilmediğinin saptanması, projeye aykırı bir imalat ve tamirat mevcut olup olmadığının araştırılması, projeye aykırılıkların mevcudiyeti halinde 20.10.2002 günlü kararın 2. maddesi ile 3. maddesinin birinci cümlesinde yer alan “Balkonların Aslan Yamak tarafındaki köşeleri tuğla duvarla kapatılacak” ibaresinin iptaline aidatın avans olarak alındığı ve bu niteliği taşıdığı hususu göz önünde bulundurularak dava konusu genel kurul kararının aidat tahsilatını ve miktarını belirleyen 5. maddesinin iptaline ilişkin istemin de reddine, itirazın iptali davasının kabulüne, bu dava ile ilgili olarak davacı yönetici lehine icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisinin yanlışlığına değinilerek hükmün mevcut bozma nedenleri yanında anılan bu sebeplerden ötürü de bozulmasına karar verilmesi icap ettiği bu defa yapılan incelemeden anlaşıldığından Davacı-karşı davalı Fevzi ve Hamzaçebi’nin karar düzeltme isteminin kabulüne, Dairemizin 24.5.2004 gün ve 2004/3337-4314 sayılı kararının kaldırılmasına, yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı hükmün BOZULMASINA, 4.10.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi. (18. HD. 04.10.2004 gün E. 6339- K. 6841)

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Yorum var.

  1. merhaba,
    benim soru şu aynı parsel içinde içinde yönetim ayrı olan blok taki bir kişi bizim bloklara dış cephe için dava açtı boy anın eski rengine getirilmesi için ve kazandı . eski haline getirmek için ne kadar süremiz var. ve getirmez isek nasıl bri ceza işler? birde şöyle bir sorum var. biz önceki rengini asıl orjinal renk oldugunu da bilmiyoruz,eger belediyeden eski rengi ile ilgili bir fotograf bulabilirsek tekrar karşı dava açıp haksız dava açılmıştır diye bir şey yapma durumumuz olabilr mi acaba?
    teşekkürler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir