Kat Malikleri Tarafından İşletme Projesinin İptali İstemi

Kat Malikleri Tarafından İşletme Projesinin İptali İstemi


…  SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI: 
VEKİLİ: 

 

Adres girilmemiş

DAVALI: 
DAVA KONUSU:Kat malikleri kurulu tarafından onaylanarak kesinleşmiş bulunan işletme projesinin iptali istemidir. 

 

 

AÇIKLAMALAR:1-Davacı müvekkil,  … ilçesi, …  mahallesi, …  sokakta bulunan; tapuya …  ada ve …  parsel numarasıyla kayıtlı …  numaralı apartmanın paydaşlarındandır.(EK-1- Tapu kaydı)

 

2-Anataşınmaza ait işletme projesinin yönetici tarafından …  tarihinde davacıya tebliğ edilmesi üzerine, davacı …  tarihinde işletme projesine itiraz etmiştir. (EK-2- İşletme projesi) (EK-3- İtiraz dilekçesi). Şöyle ki: … .

Ancak bu itiraz …  tarihli kat malikleri kurul toplantısında reddedilmiştir. (EK-4- Karar defteri)

3-Bu sebeplerle, kat malikleri kurulunun almış olduğu itirazın reddi kararına karşı, işletme projesinin iptaline karar verilmesi için işbu davayı açmak zarureti doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER:KMK. md. 33, md. 37 ve sair hukuki mevzuat.

 

 

DELİLLER:1-Tapu kayıtları,

 

2- İşletme projesi,

3- İtiraz dilekçesi,

4- Karar defteri.

 

SONUÇ VE İSTEM:Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

 

1- Davanın kabulü ile işletme projesinin iptaline,

2- Yargılama giderleriyle vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim.  08/01/2018

  

 

DAVACI VEKİLİ
Avukat

 

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın